286/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
ZÁKON
z 19. júna 2009
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi,1) výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) alebo zneškodnenie,8)
b)
výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie od neho závisí,
c)
nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia,8a) údržba alebo servis,8b) oprava,8c) vyradenie8d) alebo zneškodnenie,
d)
zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi8e) na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3
Všeobecné ustanovenia
(1)
Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(2)
Vlastník zariadenia je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia.
(3)
Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia príslušnému okresnému úradu najneskôr do 30 dní od jeho určenia podľa odseku 2.
(4)
Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie
a)
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b)
odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
§ 4
Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť dodatočné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.
(2)
Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia alebo stacionárneho tepelného čerpadla dodržiavať od 4. júla 2011.
(3)
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch podľa osobitného predpisu,14a) najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola úniku vykonať.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku všetkým rozoberateľným spojom.
§ 5
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia15a) je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku; okresný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) každoročne, najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roku.
(3)
Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b) výrobkoch a zariadeniach ďalej vedie
a)
výrobca,
b)
dovozca, vývozca, distribútor,
c)
odborne spôsobilá osoba.
(4)
Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(5)
Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
(6)
Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
(7)
Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.
§ 6
(1)
Uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na trh a činnosti uvedené v osobitnom predpise16) môže vykonávať len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (ďalej len „certifikát o odbornej spôsobilosti“).
(2)
Osvedčenie o odborných znalostiach je osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti.17)
(3)
Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická osoba podnikateľ, ktorá
a)
má osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej činnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskej únie18) alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)
c)
vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok19a) za predchádzajúci rok,
(4)
Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje
a)
dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu držiteľa certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,
b)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c)
odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(5)
Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická osoba, ktorá
a)
zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)
c)
vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(6)
Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,21) obsahuje
a)
sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo osvedčenia o odborných znalostiach a kategóriu činností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonávať,
c)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(7)
Doba platnosti osvedčenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je päť rokov a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti vydáva certifikačný orgán23) určený ministerstvom. Certifikačný orgán určený ministerstvom vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom.
(8)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, certifikačnému orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je certifikačný orgán určený ministerstvom.
(9)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa obsahuje
a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
osvedčenie o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,
c)
vyhlásenie o tom, že fyzická osoba vlastní alebo môže používať technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,
d)
vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(10)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,
c)
vyhlásenie o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,
d)
vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(11)
Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti podľa odseku 1 vydáva certifikačný orgán určený ministerstvom fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikačné predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výučbu a úspešne vykonala teoretickú a praktickú skúšku. Teoretickú a praktickú výučbu a teoretickú a praktickú skúšku osôb podľa odseku 1 organizuje hodnotiaci orgán25) určený ministerstvom.
(12)
Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 11 sú:
a)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov26) v prípade osvedčení kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
b)
ukončené základné vzdelanie v prípade osvedčení kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
c)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu29) v prípade činností súvisiacich so stacionárnymi protipožiarnymi zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
d)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu30) pri zhodnotení fluórovaných skleníkových plynov a kontrolách úniku z elektrických rozvádzačov a zhodnotení rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.
(13)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedčenia o odborných znalostiach podáva fyzická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, hodnotiacemu orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je hodnotiaci orgán určený ministerstvom. Fyzická osoba v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
kategóriu činnosti alebo príslušné činnosti, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia o odborných znalostiach.
(14)
K žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach fyzická osoba priloží
a)
kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe.31)
(15)
Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza žiadateľ o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti.
(16)
Certifikát o odbornej spôsobilosti zruší certifikačný orgán určený ministerstvom, ak jeho držiteľ
a)
písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
prestane spĺňať niektorú z podmienok na jeho udelenie,
c)
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
d)
nemá možnosť použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností, na ktoré bol certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný,
e)
opätovne alebo závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.9)
(17)
Platnosť certifikátu o odbornej spôsobilosti zanikne
a)
smrťou fyzickej osoby podnikateľa, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c)
uplynutím doby platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti.
(18)
Osobitné predpisy,32) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 7
Označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
(1)
Výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis33) a tento zákon môžu byť uvedené na trh iba s označením, ktoré má požadovanú formu a spĺňa dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise.34)
(2)
Informácie na výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvádzaných na trh v Slovenskej republike musia byť uvedené v slovenskom jazyku.
Štátna správa
§ 8
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
§ 9
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
b)
zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach,
c)
určuje hodnotiaci orgán, ktorý zabezpečuje teoretickú a praktickú výučbu a organizáciu teoretickej a praktickej skúšky na získanie osvedčenia o odborných znalostiach vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
d)
určuje certifikačný orgán, ktorý vydáva certifikáty o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Okresný úrad
Okresný úrad
a)
vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení,
b)
vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach oznámených prevádzkovateľom zariadenia a predkladá ich ministerstvu.
§ 11
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pri ktorom postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe.35)
(2)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.
(3)
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami, alebo prevádzkovateľ zariadenia je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie súvisiace s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami.
(4)
Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky fluórovaných skleníkových plynov na účel ich analýzy.
(5)
Inšpekcia ukladá opatrenia na nápravu.
Správne delikty
§ 12
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,
b)
neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu,34)
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 ods. 2, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)
d)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 a podľa osobitného predpisu,15)
e)
neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,
f)
neoznámi prevádzkovateľa zariadenia okresnému úradu podľa § 3 ods. 3,
g)
vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
h)
nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)
i)
nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)
j)
nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,
k)
nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,
l)
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,
m)
nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,
n)
nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)
o)
prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d)
p)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2.
§ 13
(1)
Správne delikty podľa § 12 prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f) alebo písm. p),
b)
od 2 000 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l) alebo písm. o),
c)
od 7 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g), m) alebo písm. n).
(3)
Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas trvania protiprávneho stavu.
(4)
Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky,
b)
forme oznamovania údajov, obsahu formulárov na oznamovanie údajov a obsahu štítkov vykonanej kontroly na únik,
c)
postupe pri posudzovaní a overovaní odborných znalostí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, postupe a spôsobe vydávania certifikátov o odbornej spôsobilosti,
d)
technických prostriedkoch a vybavení potrebných na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise.16)
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný overiť, či fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, prostredníctvom ktorej má zabezpečené vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16) sú držiteľmi certifikátov o odbornej spôsobilosti a či sú uvedené v zozname, ktorý vedie certifikačný orgán určený ministerstvom.
§ 15
Prechodné ustanovenia
Do času, kým fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby nezískajú odbornú spôsobilosť podľa § 6, im môže certifikačný orgán na základe žiadosti vydať dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti. Dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti sa môže vydať len fyzickej osobe podnikateľovi,39) ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu,40) alebo právnickej osobe,39) ktorá zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.
§ 15a
Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti začaté a právoplatne neukončené do 1. novembra 2012 sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. novembra 2012.
§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Vlastník zariadenia uvedeného do prevádzky pred 1. januárom 2016 je povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia do 30. júna 2016, ak ho neurčil podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise.“.
Čl. IV
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 160/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na úhradu nákladov za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme.“.
3.
V § 9 odsek 11 znie:
„(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až n), odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5. 11. 2014).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
3)
Čl. 2 bod 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
4)
Čl. 2 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
5)
Čl. 2 bod 14 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
6)
Čl. 2 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
7)
Čl. 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8)
Čl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8a)
Čl. 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8b)
Čl. 2 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8c)
Čl. 2 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8d)
Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
8e)
§ 89, 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.
Čl. 2, 4 až 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
10)
Čl. 2 bod 8 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
12)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
14a)
Čl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
15)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
15a)
Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
15b)
Príloha II nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
16)
Čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
17)
§ 7 ods. 1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 10 odsek 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
19)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
19a)
Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení.
20)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
21)
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
22)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
23)
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
25)
Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
26)
§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
27)
Čl. 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
28)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
29)
§ 11 ods. 8 a 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
30)
Vyhláška č. 718/2002 Z. z.
31)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 718/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
32)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 718/2002 Z. z.
33)
Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.
34)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
35)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
36)
Články 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
37)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
37a)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
37b)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
37c)
Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
37d)
Čl. 16 ods. 5 a čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
38)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
40)
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.