276/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

276
ZÁKON
z 19. júna 2009
o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky poskytovania pomoci banke1) na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva2) s cieľom zmiernenia prenosu vplyvov globálnej finančnej krízy z bankového sektora do hospodárstva Slovenskej republiky alebo posilnenia predpokladov na zachovanie stability finančného systému ako celku (ďalej len „stabilizačná pomoc“),
b)
postup vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), iných orgánov verejnej správy a Národnej banky Slovenska pri poskytovaní stabilizačnej pomoci,
c)
kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia stabilizačnej pomoci.
(2)
Tento zákon nie je schémou štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
Stabilizačná pomoc
(1)
Stabilizačnú pomoc možno dočasne poskytnúť banke, ktorej finančná situácia bola zhoršená vplyvom finančnej krízy alebo krízovej situácie,3a) a to formou
a)
peňažného vkladu zo štátnych finančných aktív do základného imania banky,4) na účel odkúpenia finančných nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2,4a)
b)
dočasného verejného vlastníctva prevodom vlastníckeho podielu v banke na osobu zastupujúcu štát alebo osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu,
c)
poskytnutia osobitnej záruky za
1.
dlhopisy vydané bankou s termínom splatnosti menovitej hodnoty najmenej tri mesiace a najviac tri roky (ďalej len „dlhopis“),
2.
úver poskytnutý banke so splatnosťou najmenej tri mesiace a najviac jeden rok5) (ďalej len „krátkodobý úver“).
(2)
Stabilizačnú pomoc možno poskytnúť len na účely
a)
zabezpečenia podpory hospodárstva prostredníctvom ďalšieho poskytovania úverov bankou na uspokojenie existujúceho dopytu po úveroch zo strany osôb s trvalým pobytom, sídlom alebo miestom podnikania v členskom štáte Európskej únie alebo
b)
stabilizácie finančnej situácie banky,
1.
pri ktorej s ohľadom na ekonomický vývoj v Slovenskej republike očakávaný v čase posudzovania žiadosti banky o poskytnutie stabilizačnej pomoci (ďalej len „žiadosť“) možno vzhľadom na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že banka v lehote kratšej ako jeden rok od podania žiadosti bude udržiavať svoje vlastné zdroje6) vo výške menej než 100 % výšky požiadaviek na vlastné zdroje, alebo
2.
ktorá udržiava svoje vlastné zdroje vo výške menej než 100 % výšky požiadaviek na vlastné zdroje, avšak viac než 50 % výšky týchto požiadaviek.
(3)
Na účely tohto zákona sa výškou stabilizačnej pomoci rozumie
a)
hodnota peňažného vkladu do základného imania banky, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. a),
b)
hodnota vlastníckeho podielu v banke, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),
c)
výška záväzku banky, za ktorý bude poskytnutá osobitná záruka, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Výška stabilizačnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) poskytnutá jednej banke nesmie presiahnuť 50 % požiadaviek na vlastné zdroje banky.
(5)
Poskytovateľom stabilizačnej pomoci je ministerstvo financií a prijímateľom stabilizačnej pomoci je banka.
(6)
Stabilizačnú pomoc možno poskytnúť aj opakovane a súbežne. Stabilizačná pomoc podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa na jednu emisiu dlhopisov poskytuje najdlhšie na obdobie troch rokov. Stabilizačná pomoc podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu sa na jeden krátkodobý úver poskytuje najdlhšie na obdobie jedného roka.
(7)
Na poskytnutie stabilizačnej pomoci nie je právny nárok.
(8)
O stabilizačnú pomoc pre banku môže požiadať aj Rada pre riešenie krízových situácií v súlade s osobitným predpisom.6a)
Schvaľovanie stabilizačnej pomoci
§ 3
(1)
Stabilizačná pomoc sa poskytuje na základe žiadosti, ktorú banka predkladá v troch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme ministerstvu financií. Ministerstvo financií bezodkladne zašle jedno listinné vyhotovenie žiadosti a žiadosť v elektronickej forme Národnej banke Slovenska a Európskej komisii.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
b)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu banky,
c)
formu stabilizačnej pomoci podľa § 2 ods. 1, o ktorej poskytnutie sa žiada,
d)
označenie účelu podľa § 2 ods. 2, na ktorý sa poskytnutie stabilizačnej pomoci žiada,
e)
podrobné zdôvodnenie potreby poskytnutia stabilizačnej pomoci vrátane uvedenia výšky plnenia požiadaviek na vlastné zdroje ku dňu podania žiadosti,
f)
požadovanú výšku stabilizačnej pomoci,
g)
špecifikáciu krátkodobého úveru alebo dlhopisov, za ktoré sa má poskytnúť osobitná záruka, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c),
h)
dobu, na ktorú sa stabilizačná pomoc žiada poskytnúť,
i)
informáciu o dopade na podnikanie a hospodárenie banky, ak by stabilizačná pomoc nebola poskytnutá,
j)
návrh opatrení podľa § 5 ods. 6,
k)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti,
l)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti, mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených konať za banku,
m)
informáciu o vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 a kapitalizácie podľa § 4b, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
n)
informáciu o splnení podmienok na podanie žiadosti podľa osobitného predpisu,6a) ak je žiadateľom Rada pre riešenie krízových situácií.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
posledná účtovná závierka banky overená audítorom alebo posledná polročná účtovná závierka banky,
b)
návrh plánu stabilizácie banky, ktorý musí obsahovať podrobné informácie o spôsobe použitia požadovanej stabilizačnej pomoci v súlade s účelom podľa § 2 ods. 2 a opatrenia na zlepšenie finančnej situácie banky (ďalej len „stabilizačný plán“),
c)
plán na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(4)
Prílohu k žiadosti podľa odseku 3 písm. a) je banka povinná predložiť v origináli alebo ako úradne osvedčenú kópiu; ak je vyhotovená v cudzom jazyku, je banka povinná priložiť aj jej preklad do slovenského jazyka vykonaný podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ak je žiadosť úplná, ministerstvo financií bezodkladne požiada Národnú banku Slovenska o zaujatie stanoviska k žiadosti; Národná banka Slovenska nepostupuje pri vypracovaní stanoviska podľa osobitného predpisu o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom.8) Národná banka Slovenska predloží ministerstvu financií stanovisko k žiadosti do dvoch kalendárnych dní od jej doručenia Národnej banke Slovenska. Ak žiadosť nie je úplná, ministerstvo financií bezodkladne vyzve banku, aby v ním určenej lehote nedostatky odstránila. Ak banka nedostatky v určenej lehote neodstráni, ministerstvo financií banke oznámi, že žiadosť zamieta.
(6)
Stanovisko Národnej banky Slovenska musí obsahovať
a)
zhodnotenie finančnej situácie banky v súvislosti s predloženou žiadosťou vrátane záverov z vykonanej finančnej analýzy vývoja a stavu banky,
b)
vyjadrenie k opodstatnenosti žiadosti z hľadiska náležitostí podľa odseku 2 písm. c) až i),
c)
posúdenie návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. j) a návrhu stabilizačného plánu,
d)
posúdenie plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
e)
analýzu dôvodu vzniku nedostatku kapitálu a vhodnosti a účinnosti vykonania opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 a vykonania kapitalizácie podľa § 4b; v analýze sa posúdi aj pomer výšky nedostatku kapitálu po vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 k výške rizikovo vážených aktív banky a vplyv vykonania kapitalizácie podľa § 4b na finančnú stabilitu banky,
f)
vyjadrenie, či finančná situácia banky je spôsobená finančnou krízou, alebo krízovou situáciou,
g)
vyjadrenie, či finančná situácia banky je spôsobená predovšetkým globálnou finančnou krízou,
h)
zhodnotenie systémovej významnosti banky,
i)
odporúčanie, či stabilizačnú pomoc poskytnúť alebo zamietnuť; ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a), odporúčanie Národnej banky Slovenska na jej poskytnutie sa považuje za predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu,9)
j)
návrh výšky odplaty za poskytnutie stabilizačnej pomoci (ďalej len „odplata“), ak sa stabilizačná pomoc poskytne.
§ 4
Rozhodnutie o schválení stabilizačnej pomoci
(1)
Ak Národná banka Slovenska vo svojom stanovisku podľa § 3 ods. 6
a)
odporúča poskytnúť stabilizačnú pomoc, ministerstvo financií do dvoch kalendárnych dní od doručenia tohto stanoviska predloží návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci Európskej komisii na schválenie,
b)
neodporúča poskytnúť stabilizačnú pomoc, ministerstvo financií banke oznámi, že žiadosť zamieta.
(2)
Návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) musí obsahovať
a)
náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h),
b)
návrh stabilizačného plánu,
c)
návrh plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
d)
stanovisko Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6.
(3)
Ak Európska komisia vo svojom rozhodnutí poskytnutie stabilizačnej pomoci
a)
schváli, ministerstvo financií do dvoch kalendárnych dní od doručenia tohto rozhodnutia predloží návrh o poskytnutí stabilizačnej pomoci vláde na rozhodnutie,
b)
neschváli, ministerstvo financií banke oznámi, že žiadosť zamieta.
(4)
Návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci podľa odseku 3 písm. a) musí obsahovať
a)
náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h),
b)
návrh stabilizačného plánu,
c)
návrh plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. c),
d)
stanovisko Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6,
e)
rozhodnutie Európskej komisie.
(5)
Vláda o návrhu na poskytnutie stabilizačnej pomoci rozhodne do dvoch kalendárnych dní od jeho predloženia. Ministerstvo financií bezodkladne po schválení poskytnutia stabilizačnej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení stabilizačnej pomoci a o jeho vydaní informuje Národnú banku Slovenska a Európsku komisiu.
(6)
Ak vláda návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci neschváli, ministerstvo financií banke oznámi, že žiadosť zamieta.
(7)
Rozhodnutie o schválení stabilizačnej pomoci okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o správnom konaní10) obsahuje formu schválenej stabilizačnej pomoci, jej výšku, účel podľa § 2 ods. 2 a dobu, na ktorú sa poskytuje; prílohou tohto rozhodnutia je stabilizačný plán a plán na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. c). Ak zo stanoviska Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6 vyplýva, že finančná situácia v banke je obzvlášť nepriaznivá, stabilizačný plán musí spĺňať aj náležitosti reštrukturalizačného plánu ustanovené rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.10a) Ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c), toto rozhodnutie obsahuje aj špecifikáciu krátkodobého úveru alebo dlhopisov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje.
(8)
Proti rozhodnutiu o schválení stabilizačnej pomoci nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
§ 4a
Podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci
(1)
Banka je po identifikovaní možnosti nedostatku kapitálu a pred podaním žiadosti o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) povinná predložiť ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska plán doplnenia kapitálu.
(2)
Plán doplnenia kapitálu obsahuje najmä plán na vykonanie opatrení na doplnenie kapitálu podľa odseku 3 a na vykonanie kapitalizácie podľa § 4b.
(3)
Opatreniami na doplnenie kapitálu sú:
a)
emisia finančných nástrojov doplňujúcich kapitál Tier 1, dodatočný kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2,
b)
dobrovoľná konverzia dlhu,
c)
revízie riadenia záväzkov,
d)
predaj aktív,
e)
sekuritizácia aktív,
f)
pozastavenie vyplácania dividend,
g)
iné opatrenia na doplnenie kapitálu.
(4)
Opatrenia na doplnenie kapitálu obsiahnuté v pláne na doplnenie kapitálu je banka povinná vykonať do šiestich mesiacov od jeho predloženia.
(5)
Ak opatrenie na doplnenie kapitálu nie je možné vykonať v lehote podľa odseku 4, banka je povinná túto skutočnosť uviesť v pláne na doplnenie kapitálu. Národná banka Slovenska konzultuje túto skutočnosť s Európskou komisiou.
(6)
V pláne na doplnenie kapitálu banka uvedie informáciu o opatreniach vykonaných bankou na predchádzanie vzniku potreby doplnenia kapitálu, ktoré banka vykonala pred identifikáciou nedostatku kapitálu a informáciu o účinnosti týchto opatrení spolu s informáciou o odvolaní a menovaní predsedu predstavenstva a iných členov predstavenstva zodpovedných za výkon týchto opatrení.
§ 4b
(1)
Banka je pred podaním žiadosti o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) povinná vykonať kapitalizáciu.
(2)
Kapitalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie odpísanie dlhu a konverzia dlhu banky, ktorá žiada o stabilizačnú pomoc.
(3)
Účelom kapitalizácie je
a)
doplnenie vlastných zdrojov banky, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia osobitných požiadaviek vyžadovaných na udelenie povolenia, zachovanie povolených činností podľa osobitných predpisov10b) a obnovu dôvery na finančnom trhu,
b)
konverzia záväzkov alebo zníženie podstatnej časti sumy záväzkov alebo dlhových nástrojov banky na vlastné imanie.
(4)
Na vykonanie dobrovoľnej konverzie dlhu podľa § 4a ods. 3 písm. b) a kapitalizácie podľa § 4b sa uplatní primerane postup podľa osobitného predpisu10c) a rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)
§ 4c
(1)
Ministerstvo financií po konzultácii s Národnou bankou Slovenska môže Európskej komisii predložiť návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci bez predchádzajúceho vykonania kapitalizácie podľa § 4b, ak zo stanoviska Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6. vyplýva, že výška nedostatku kapitálu po vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 je v zjavnom nepomere k výške rizikovo vážených aktív banky alebo by jej vykonanie viedlo k ohrozeniu finančnej stability banky.
(2)
Ministerstvo financií v návrhu na schválenie stabilizačnej pomoci podľa odseku 1 uvedie, či považuje za vhodné zaviazať banku k opätovnému uloženiu opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 pred poskytnutím stabilizačnej pomoci.
§ 5
Podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci
(1)
Banka ako prijímateľ stabilizačnej pomoci je povinná
a)
zaplatiť odplatu vo forme
1.
úroku z poskytnutej výšky stabilizačnej pomoci, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a),
2.
poplatku z poskytnutej výšky stabilizačnej pomoci, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c),
b)
použiť stabilizačnú pomoc na schválený účel podľa § 2 ods. 2 a v súlade so zmluvou o poskytnutí stabilizačnej pomoci uzavretou medzi ministerstvom financií a bankou (ďalej len „zmluva o stabilizačnej pomoci“) a so stabilizačným plánom,
c)
dodržať ďalšie podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci uvedené v zmluve o stabilizačnej pomoci.
(2)
Výška úroku podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu je súčtom
a)
aktuálneho trhového úrokového výnosu štátnych dlhopisov, ktorých doba do splatnosti sa najviac približuje dobe, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytuje,
b)
rizikovej prirážky, ktorej výška sa určí podľa
1.
druhu akcií, ktoré banka vydá v súvislosti s poskytnutím stabilizačnej pomoci,
2.
účelu podľa § 2 ods. 2,
3.
rizikového profilu banky, ktorý sa určí s ohľadom na výšku vlastných zdrojov banky vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje, citlivosť banky voči rizikám a rating banky,
c)
časovej prirážky, ktorej výška sa určí podľa doby, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytuje,
d)
nákladovej prirážky, ktorej výška sa určí v závislosti od operačných nákladov na poskytnutie stabilizačnej pomoci.
(3)
Výška poplatku podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu sa určí podľa
a)
doby, na ktorú sa osobitná záruka poskytuje,
b)
rizikového profilu banky, ktorý sa určí s ohľadom na výšku vlastných zdrojov banky vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje, citlivosť banky voči rizikám a rating banky.
(4)
Výšku odplaty možno zmeniť, ak po poskytnutí stabilizačnej pomoci dôjde k zmene v niektorom z kritérií, na základe ktorých sa výška odplaty určuje.
(5)
Podrobnosti o určovaní výšky odplaty, o zmene jej výšky, spôsob jej platenia a podrobnosti o spôsobe vrátenia stabilizačnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií po dohode s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Banka je povinná počas trvania stabilizačnej pomoci prijať a plniť opatrenia na zabránenie zneužitia stabilizačnej pomoci, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o stabilizačnej pomoci, najmä že
a)
nepoužije informáciu o poskytnutí stabilizačnej pomoci pri reklame a propagácii,
b)
nevyplatí dividendy alebo kupóny na nástroje hybridného kapitálu alebo iné finančné nástroje, pri ktorých je vyplácanie kupónov ponechané na voľné uváženie počas obdobia najmenej 12 mesiacov od poskytnutia stabilizačnej pomoci; tento záväzok banky musí byť schválený valným zhromaždením banky,
c)
neodkúpi žiadnu vlastnú akciu ani neuplatní nákupné opcie na nástroje hybridného kapitálu bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou,
d)
neodkúpi nástroje hybridného kapitálu; to neplatí, ak by také opatrenie samostatne alebo v kombinácii s inými opatreniami umožňovalo banke, aby v plnej miere absorbovala nedostatok kapitálu, odkúpenie by sa uskutočnilo za podmienok blízkych aktuálnej trhovej cene a trhová cena by nebola prekročená o viac ako 10 %, pričom každé také spätné odkúpenie musí vopred schváliť Európska komisia,
e)
zníži mzdu alebo inú odmenu za prácu členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva banky na 15-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok predchádzajúci roku, v ktorom je podaná žiadosť o stabilizačnú pomoc11) alebo na 10-násobok priemernej mzdy zamestnancov banky za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola podaná žiadosť o stabilizačnú pomoc, a to na celú dobu, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytla,
f)
nevyplatí odstupné alebo odchodné nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok alebo ustanovení osobitného predpisu,11a)
g)
nevyplatí odmeny členom predstavenstva, členom dozornej rady, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva banky a prokuristom banky v období od podania žiadosti až do uplynutia doby, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytla; tento záväzok musí byť schválený valným zhromaždením banky,
h)
zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so schváleným účelom podľa § 2 ods. 2.
(7)
Ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a), pri porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo neplnení opatrení podľa odseku 6 je banka povinná do dvoch mesiacov od zistenia tohto porušenia vrátiť poskytnutú stabilizačnú pomoc v plnej výške spôsobom uvedeným v zmluve o stabilizačnej pomoci a zaplatiť dvojnásobok úroku podľa odseku 2, ktorý by zaplatila za celé obdobie, na ktoré jej stabilizačná pomoc bola poskytnutá, ak by jej povinnosť vrátiť stabilizačnú pomoc podľa tohto odseku nevznikla.
(8)
Ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c), pri porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo neplnení opatrení podľa odseku 6 je banka povinná zaplatiť trojnásobok poplatku podľa odseku 3, ktorý by zaplatila za celé obdobie, na ktoré jej stabilizačná pomoc bola poskytnutá, ak by jej povinnosť vrátiť stabilizačnú pomoc podľa tohto odseku nevznikla.
§ 6
Zmluva o stabilizačnej pomoci
(1)
Ministerstvo financií uzatvorí s bankou zmluvu o stabilizačnej pomoci bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa § 4 ods. 5 druhej vety.
(2)
Zmluva o stabilizačnej pomoci musí obsahovať
a)
označenie zmluvných strán, ich sídlo a identifikačné číslo,
b)
predmet tejto zmluvy,
c)
schválenú formu stabilizačnej pomoci, jej výšku, účel podľa § 2 ods. 2 a dobu, na ktorú sa poskytuje,
d)
špecifikáciu finančných nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a),
e)
špecifikáciu vlastníckeho podielu osoby zastupujúcej štát alebo osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b),
f)
špecifikáciu dlhopisov alebo úverov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c),
e)
špecifikáciu dlhopisov alebo úverov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b),
f)
záväzok banky vrátiť stabilizačnú pomoc po uplynutí doby, na ktorú sa poskytuje, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a), spôsob jej vrátenia vrátane spôsobu vrátenia v prípade podľa § 5 ods. 7,
g)
záväzok banky zaplatiť odplatu podľa § 5 ods. 1 písm. a),
h)
záväzok banky prijať a plniť opatrenia podľa § 5 ods. 6,
i)
záväzok banky zabezpečiť, aby zástupca ministerstva financií bol členom jej štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu počas doby poskytnutia stabilizačnej pomoci, ak o to ministerstvo financií požiada a Národná banka Slovenska tejto osobe udelí predchádzajúci súhlas,
j)
záväzok banky predložiť ministerstvu financií písomnú informáciu o hospodárení a o svojej finančnej situácii za každý kalendárny mesiac, a to najneskôr do 15 pracovných dní od skončenia tohto kalendárneho mesiaca,
k)
záväzok banky bezodkladne informovať ministerstvo financií o prípadnom ohrození ďalšieho poskytovania úverov bankou a o znížení likvidity banky,
l)
záväzok banky informovať ministerstvo financií o svojej finančnej situácii najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok a do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
m)
záväzok banky umožniť ministerstvu financií vykonať kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia stabilizačnej pomoci a plnenia záväzkov tejto zmluvy podľa § 7,
n)
záväzok banky bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu financií, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu alebo že banka vstúpila do likvidácie,
o)
záväzok banky plniť stabilizačný plán,
p)
ďalšie podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci,
q)
zmluvné pokuty v prípade nedodržania ustanovení tejto zmluvy s výnimkou porušení, za ktoré sa ukladá sankcia v súlade s § 5 ods. 7 a 8,
r)
dátum uzatvorenia tejto zmluvy a podpisy zmluvných strán.
(3)
Prílohou zmluvy o stabilizačnej pomoci je stabilizačný plán a plán na doplnenie kapitálu, ak sa poskytuje stabilizačná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b). Ak sa poskytuje stabilizačná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b), prílohou zmluvy o stabilizačnej pomoci je aj zmluva o prevode akcií podľa osobitného predpisu.11b)
§ 7
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých bola stabilizačná pomoc poskytnutá, a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o stabilizačnej pomoci bankou vykonáva ministerstvo financií. Sankcie podľa § 5 ods. 7 a 8 za porušenie podmienok uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a b) a neplnenie opatrení podľa § 5 ods. 6 ukladá a vymáha ministerstvo financií. Na ukladanie a vymáhanie týchto sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
(2)
Ministerstvo financií prvýkrát vykoná kontrolu po uplynutí dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stabilizačnej pomoci.
(3)
Pri výkone kontroly postupuje ministerstvo financií primerane podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Ak je predmetom kontroly splnenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a), ministerstvo financií je oprávnené prizvať zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa môžu na takejto kontrole zúčastniť na zmluvnom základe.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 8
(1)
Na vytvorenie predpokladov na poskytnutie stabilizačnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa vyžaduje, aby banka zabezpečila vylúčenie práva akcionárov na prednostné upísanie akcií.13)
(2)
Pri vrátení stabilizačnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) sa na nakladanie s akciami, ktoré banka vydala v súvislosti s poskytnutím tejto stabilizačnej pomoci nepoužije postup podľa osobitného predpisu.14)
(3)
Správu osobitných záruk podľa § 2 ods. 1 písm. c) vykonáva ministerstvo financií. Správou osobitných záruk sa rozumie evidencia a účtovanie o osobitných zárukách, plnenie záväzku vyplývajúceho z osobitnej záruky za banku (ďalej len „realizácia osobitnej záruky“) a vymáhanie pohľadávok štátu z realizovaných osobitných záruk.
(4)
Ak ministerstvo financií realizuje osobitnú záruku, banka je povinná uzavrieť s ministerstvom financií písomnú zmluvu o návratnej finančnej výpomoci. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci musí obsahovať
a)
označenie zmluvných strán, ich sídlo alebo adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo a bankové spojenie,
b)
predmet tejto zmluvy v súlade so zmluvou o stabilizačnej pomoci,
c)
sumu návratnej finančnej výpomoci, ktorá zodpovedá realizovanej osobitnej záruke,
d)
dátum realizácie osobitnej záruky,
e)
úrokovú sadzbu, ktorá sa určí primerane podľa § 5 ods. 2,
f)
spôsob splácania a splátkový kalendár návratnej finančnej výpomoci a úrokov podľa písmena e),
g)
dohodu o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky štátu na majetok banky, ak banka má majetok spôsobilý na zriadenie záložného práva,
h)
záväzok banky informovať ministerstvo financií dvakrát ročne o hospodárení a o svojej finančnej situácii, najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok a do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
i)
záväzok zmluvných strán informovať sa navzájom o každej zmene ich bankového spojenia.
(5)
Ak banka neuzavrie zmluvu podľa odseku 4 do šiestich mesiacov od realizácie osobitnej záruky, je povinná splácať sumu realizovanej osobitnej záruky v rovnakých polročných splátkach tak, aby bola celá suma realizovanej osobitnej záruky splatená najneskôr do štyroch rokov od realizácie osobitnej záruky; súčasne je banka povinná platiť úroky vo výške dvojnásobku referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti šesť mesiacov zvýšeného o štyri percentuálne body.
§ 9
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom8) ani všeobecného predpisu o správnom konaní,10) ak tento zákon v § 4 ods. 7 a § 7 ods. 1 neustanovuje inak.
§ 10
Zmluvu o stabilizačnej pomoci možno uzavrieť najneskôr do 31. decembra 2010.
§ 10a
Ustanovenie § 10 sa nevzťahuje na poskytovanie stabilizačnej pomoci po 31. decembri 2015.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 204a ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak to vyžaduje osobitný predpis“.
2.
V § 408a ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Záväzok podriadenosti však v celom rozsahu prechádza na postupníka pri postúpení pohľadávky, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti; rovnako záväzok podriadenosti v celom rozsahu prechádza na nadobúdateľa pohľadávky pri inom odplatnom alebo bezodplatnom prevode alebo prechode pohľadávky, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti.“.
Čl. III
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 3f sa na konci pripája táto citácia:
„Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 9 neustanovuje inak.“ a vypúšťa sa druhá veta.
2.
Príloha znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú.v. ES L 132, 31.5.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2009).“.
Čl. V
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 13 tretej vete sa slová „plnenia požiadaviek na vlastné zdroje“ nahrádzajú slovami „udržiavania svojich vlastných zdrojov“.
2.
V § 7 ods. 7 a § 8 ods. 7 sa slová „plnení požiadaviek“ nahrádzajú slovami „udržiavaní svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k požiadavkám“.
3.
V § 23 ods. 4 a § 24 ods. 3 sa slová „plnenie požiadaviek“ nahrádzajú slovami „udržiavanie vlastných zdrojov banky vo vzťahu k jej požiadavkám“.
4.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke podľa odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničnej banky alebo jej časti podľa odseku 1 písm. d), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy.“.
5.
V § 30 ods. 7 sa slová „dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje ustanovené v odsekoch 4 a 5“ nahrádzajú slovami „udržiavania svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k úrovni svojho základného imania ustanoveného v odseku 4 a vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje ustanovených v odseku 5“.
6.
V § 33e odsek 8 znie:
„(8)
Národná banka Slovenska je oprávnená umožniť banke, na základe jej písomnej žiadosti s uvedením vecných dôvodov, na účely posudzovania majetkovej angažovanosti podľa
a)
odseku 1 vyňať osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na všetky osoby v tejto skupine vrátane tejto banky vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo príslušným orgánom dohľadu iného štátu v súlade s právnymi predpismi tohto štátu porovnateľnými s týmto zákonom,
b)
odseku 1 písm. a) bodu 1b a písm. b) bodu 1b považovať expozície voči svojej dcérskej spoločnosti za expozície voči inej osobe podľa odseku 1, ak sa na túto dcérsku spoločnosť vrátane tejto banky vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe vykonávaný príslušným orgánom dohľadu členského štátu alebo príslušným orgánom dohľadu iného štátu v súlade s právnymi predpismi tohto štátu porovnateľnými s týmto zákonom; Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu nad bankou overovať hodnotu expozícií voči jej dcérskej spoločnosti podľa tohto písmena najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu výboru pre bankovníctvo,
c)
odseku 1 písm. a) bodu 1d a písm. b) bodu 1d vyňať tie expozície voči svojej dcérskej spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje umožnenie Národnej banky Slovenska podľa písmena b); Národná banka Slovenska je povinná pri výkone dohľadu nad bankou overovať hodnotu expozícií voči skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti tejto banky, ak sa na skupinu hospodársky spojených osôb uplatňuje umožnenie Národnej banky Slovenska podľa tohto písmena, a to najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu výboru pre bankovníctvo.“.
7.
§ 33e sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13)
Postup podľa odseku 8 písm. b) a c) sa pri výpočte majetkovej angažovanosti za konsolidovaný celok na účely odseku 7 a na účely ôsmej časti neuplatňuje.
(14)
Možnosť podľa odseku 8 písm. a), b) alebo c) zaniká
a)
uplynutím 180 kalendárnych dní od doručenia oznámenia Národnej banky Slovenska banke, že nesmie využívať možnosť podľa odseku 8 písm. a), b) alebo c),
b)
ak pominuli vecné dôvody na jej uplatňovanie, ktoré boli uvedené v písomnej žiadosti banky, alebo
c)
ak nie sú splnené všetky podmienky podľa odseku 8 písm. a), b) alebo c).
(15)
Na postup podľa odseku 8 alebo 14 sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom ani všeobecné predpisy o správnom konaní.30f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30f znie:
„30f)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 42 ods. 1 sa za slovo „uschovávať“ vkladajú slová „a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením“ a za slová „obchodu a“ sa vkladajú slová „zmluvy a iné“.
9.
V § 45 sa slová „§ 23, 29“ nahrádzajú slovami „§ 23, 27, 29“.
10.
V § 48 ods. 7 písm. d) sa slová „plnení požiadavky na vlastné zdroje“ nahrádzajú slovami „udržiavaní vlastných zdrojov banky na úrovni“.
11.
V § 49e odsek 13 znie:
„(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov bánk na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných zdrojov, pri ktorej banka udržiava svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje podľa § 30 ods. 5, pričom hodnota rizík sa nemení.“.
12.
V § 50 ods. 1 písm. n) a ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „plnenia požiadaviek“ nahrádzajú slovami „udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám“.
13.
V § 53 ods. 2 sa za slovo „reorganizačné“ vkladajú slová „a reštrukturalizačné“.
14.
V § 53 odsek 3 znie:
„(3)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu, ak banka svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej ako 50 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje banky podľa § 30 ods. 5.“.
15.
V § 53 ods. 4 sa slová „a akcionári banky neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov“ nahrádzajú slovami „alebo ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jej klientov“.
16.
V § 54 ods. 5 v prvej vete sa vypúšťa slovo „neobmedzené“ a nad slovo „činnosťou“ sa umiestňuje odkaz 49a a v druhej vete sa za slovami „nevymenúva sa zástupca správcu“ vypúšťa čiarka a slová „nepriberajú sa odborní poradcovia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 63 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
banka svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej než 25 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje banky podľa § 30 ods. 5,“.
18.
V § 63 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
banka alebo pobočka zahraničnej banky opakovane alebo po uložení poriadkovej pokuty marí výkon dohľadu,
h)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona89) neviedli k náprave zistených nedostatkov.“.
19.
V § 94 ods. 1 sa za slová „ak tento zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon89a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a)
Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Náležitosťou nekapitálového cenného papiera s pohľadávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti, je aj informácia, že s pohľadávkou z tohto cenného papiera je spojený záväzok podriadenosti.“.
2.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
(1)
Pohľadávka z cenného papiera spojená so záväzkom podriadenosti sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov o záväzkoch podriadenosti a pohľadávkach spojených so záväzkom podriadenosti.47aa)
(2)
Zaknihované cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na účely vedenia tejto evidencie sú emitenti a majitelia zaknihovaných cenných papierov s pohľadávkou, ktorá je spojená so záväzkom podriadenosti, povinní centrálnemu depozitárovi poskytovať údaje v rozsahu vymedzenom prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
„47aa)
§ 408a Obchodného zákonníka.
§ 46 a § 95 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2009 Z. z.“.
3.
V § 73 ods. 6 sa za slovo „uschovávať“ vkladajú slová „a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením“ a za slová „vykonanie obchodu“ sa vkladajú slová „a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch“.
4.
V § 74 ods. 8 sa slová „dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje ustanovených v odsekoch 4 až 6“ nahrádzajú slovami „udržiavania svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k úrovni svojho základného imania ustanoveného v odseku 4, vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje ustanovených v odseku 5 a vo vzťahu k hodnotám priemerných všeobecných prevádzkových nákladov ustanovených v odseku 6“.
5.
V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
spôsob a postup evidencie cenných papierov s pohľadávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti.“.
6.
V § 135 ods. 1 prvej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb alebo s centrálnym depozitárom a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon ukladá povinnosti.“.
7.
V § 135 odsek 2 znie:
„(2)
Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich činnosti; pritom Národná banka Slovenska v rámci tohto dohľadu zisťuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodržiavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a osobitného zákona,20) o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,110e) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré súvisia s investičnými službami, investičnými činnosťami, vedľajšími službami, finančným sprostredkovaním alebo s inou činnosťou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatočnom krytí rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené dohliadané subjekty uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo môžu viesť k ohrozeniu záujmov klientov dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108aa sa vypúšťa.
9.
V § 143e odsek 13 znie:
„(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných zdrojov, pri ktorej obchodník s cennými papiermi udržiava svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 5, pričom hodnota rizík sa nemení.“.
10.
V § 144 ods. 1 písm. n) a ods. 8 písm. a) prvom bode sa slová „plnenia požiadaviek“ nahrádzajú slovami „udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám“.
11.
V § 144 odsek 9 znie:
„(9)
Národná banka Slovenska je povinná vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § 74.“.
12.
V § 144 ods. 10 prvej vete sa slová „ktorého primeranosť vlastných zdrojov klesne pod 8 %, je povinný“ nahrádzajú slovami „ktorý neplní povinnosti podľa § 74, je povinné“.
13.
V § 147 ods. 1 prvej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „reorganizačné a“.
14.
V § 147 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodník s cennými papiermi udržiava svoje vlastné zdroje na úrovni nižšej ako 50 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 alebo“.
15.
V § 148 odsek 2 znie:
„(2)
Núteným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 4, zástupcom môže byť len fyzická osoba. Ak je núteným správcom alebo zástupcom núteného správcu fyzická osoba, musí byť odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilosť núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 55 ods. 11.“.
16.
V § 148 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Núteným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný výkon advokácie alebo je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu,115a) ak táto právnická osoba má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou115a) pri výkone nútenej správy a s výkonom funkcie núteného správcu a ak spoločníkmi tejto právnickej osoby, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu tejto právnickej osoby ani zamestnancami tejto právnickej osoby nie je ani jedna fyzická osoba, ktorá podľa odseku 3 nemôže byť núteným správcom. Ak je núteným správcom právnická osoba, nevymenúva sa zástupca núteného správcu a táto právnická osoba môže vykonávať nútenú správu len prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 2 a nie sú vylúčené podľa odseku 3.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:
„115a)
§ 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
17.
V § 149 ods. 3 sa slová „činnosť obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „ich činnosť“.
18.
V § 151 ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
19.
V § 156 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
obchodník s cennými papiermi udržiava svoje vlastné zdroje na úrovni nižšej ako 25 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 74,“.
20.
V § 156 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi opakovane alebo po uložení poriadkovej pokuty marí výkon dohľadu,“.
21.
V § 156 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov.“.
22.
V § 159 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 70 ods. 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časti podľa § 70 ods. 1 písm. f), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy.“.
23.
Za § 173k sa vkladá § 173l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173l
Prechodné ustanovenie k § 52a a § 103 ods. 2 písm. t)
Centrálny depozitár je povinný zriadiť evidenciu podľa § 52a a § 103 ods. 2 písm. t) a zosúladiť prevádzkový poriadok s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2009.“.
Čl. VII
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 468/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
V rokoch 2009 a 2010 ministerstvo môže na účely zvýšenia štátnych finančných aktív vydať štátne cenné papiere; ustanovenia § 4 ods. 3 a 4 sa v takomto prípade nepoužijú. O objeme takto vydaných štátnych cenných papierov rozhodne vláda, pričom na použitie takto získaných peňažných prostriedkov sa vzťahuje osobitný predpis.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom oznámenie o termíne a program každého zasadnutia takéhoto orgánu je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „§ 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vstupovať“ vkladajú slová „a po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu si vymôcť vstup“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovo „dokladov“ vkladá čiarka, slová „a iné“ sa nahrádzajú slovami „podklady, informácie na technických nosičoch údajov a iné informácie,“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „po bezvýslednej výzve na poskytnutie dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch údajov a iných potrebných informácií, písomnosti a veci si k nim vymôcť prístup prekonaním odporu alebo vytvorenej prekážky, a to aj s pomocou prizvanej osoby spôsobilej na zabezpečenie prekonania odporu alebo vytvorenej prekážky,“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
6.
V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie.“.
7.
V § 38 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 000 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
8.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Uložením poriadkovej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Ak uložená poriadková pokuta neviedla k bezodkladnej náprave a osoba postihnutá poriadkovou pokutou naďalej alebo opakovane hrubo sťažuje postup v konaní, výkon dohľadu na mieste alebo výkon dohľadu na diaľku, tak uložená poriadková pokuta nie je prekážkou pre uloženie opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie tejto osobe podľa osobitného zákona.25)“.
9.
V § 43 ods. 2 sa pred slovo „poskytujú“ vkladajú slová „na jej žiadosť“.
Čl. IX
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 sa za slovo „splatné“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Pohľadávky úpadcu spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu,22) ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na účely konkurzu považujú za splatné až odo dňa ukončenia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu.“.
2.
Doterajší text § 46 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pohľadávky úpadcu, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu22) voči inštitúcii podľa osobitného predpisu,9a) sa na účely konkurzu považujú za hnuteľné veci. Ak je v zmluve obsahujúcej záväzok podriadenosti podľa osobitného predpisu22) dohodnutý zákaz postúpenia pohľadávky, tento zákaz sa nevzťahuje na postúpenie pohľadávky správcom pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu.
(3)
Nekapitálové cenné papiere podľa osobitného predpisu9b) sa na účely konkurzu na majetok osôb, ktoré sú majiteľmi týchto cenných papierov, považujú za hnuteľné veci. Ak z obsahu nekapitálového cenného papiera vyplýva zákaz prevoditeľnosti, tento zákaz sa nevzťahuje na prevod tohto cenného papiera správcom pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
9b)
§ 8 písm. o) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.
3.
V § 88 ods. 1 sa slová „jedným právnym úkonom“ nahrádzajú slovami „právnym úkonom počas prevádzkovania úpadcovho podniku“.
4.
V § 92 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „Podnik“ vkladá čiarka, slová „alebo časť podniku“ sa nahrádzajú slovami „časť podniku alebo podstatnú časť majetku patriaceho k podniku“ a druhá veta znie: „To platí primerane aj na nájom podniku, časti podniku alebo podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu.“.
5.
V § 92 ods. 6 sa slová „podniku alebo časti podniku“ nahrádzajú slovami „podniku, časti podniku alebo podstatnej časti majetku patriaceho k podniku“.
6.
Nad § 195 sa vkladá označenie „Tretí oddiel“ a nadpis „Spoločné ustanovenia pre konkurz slovenských finančných inštitúcií“.
7.
V § 195 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Pri konkurze na slovenskú finančnú inštitúciu príslušným orgánom podľa § 82 ods. 1 a § 83 až 85 je orgán dohľadu nad slovenskou finančnou inštitúciou, ak ide o prevádzkovanie alebo ukončenie prevádzkovania úpadcovho podniku, časti úpadcovho podniku alebo podstatnej časti úpadcovho majetku patriaceho k podniku; to sa rovnako vzťahuje na prevod, nájom alebo zaťaženie úpadcovho podniku, časti úpadcovho podniku alebo podstatnej časti úpadcovho majetku na účely ďalšieho prevádzkovania.
(2)
Ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, jej nesplatné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na účely konkurzu považujú za splatné až odo dňa ukončenia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu; to sa rovnako vzťahuje aj na splatnosť podmienených pohľadávok, ktoré sa v konkurze uplatňujú prihláškou a ktoré vznikli pred ukončením prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Čl. X
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 6 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „vypracúvať a“.
2.
V § 45 ods. 2 písm. a) sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.
3.
V § 46 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak Národná banka Slovenska začne konanie voči zodpovednému aktuárovi pre porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, Národná banka Slovenska môže pozastaviť fyzickej osobe oprávnenie vykonávať činnosť zodpovedného aktuára až do ukončenia konania; pozastavenie oprávnenia vykonávať činnosť zodpovedného aktuára sa vyznačí v zozname aktuárov.
(13)
Počas pozastavenia oprávnenia vykonávať činnosť zodpovedného aktuára poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 45 kalendárnych dní od pozastavenia oprávnenia činnosti zodpovedného aktuára, vybrať inú fyzickú osobu oprávnenú vykonávať činnosť zodpovedného aktuára.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 20.
4.
V § 47 odsek 9 znie:
„(9)
Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením poistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na uzavretie poistnej zmluvy počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením zaistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov počas trvania zaistnej zmluvy a po zániku poistenia najmenej do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zaistnej zmluvy.“.
5.
V § 48 ods. 1 prvej vete sa za slovo „poisťovateľov“ vkladajú slová „a taktiež nad činnosťou iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne alebo Slovenskou kanceláriou poisťovateľov“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne“.
6.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich obchodov alebo ich inej činnosti, pritom Národná banka Slovenska v rámci tohto dohľadu zisťuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodržiavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,53a) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré súvisia s poisťovacou činnosťou, so zaisťovacou činnosťou alebo s inou činnosťou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatočnom krytí rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené dohliadané subjekty uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo môžu viesť k ohrozeniu záujmov klientov dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z.“.
7.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo vedenia pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedenia pobočky zahraničnej zaisťovne, pričom oznámenie o termíne a program každého ich rokovania sú povinné najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.“.
8.
V § 67 ods. 1 sa odkaz 58 nahrádza odkazom 53a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
9.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Národná banka Slovenska môže znížiť koeficient zaistenia pri výpočte požadovanej miery solventnosti podľa § 34 v prípade, ak
a)
povaha alebo kvalita zaistných zmlúv sa podstatne zmenila od posledného účtovného obdobia,
b)
zaistné zmluvy neobsahujú alebo obsahujú len obmedzený prenos poistného rizika.“.
10.
V § 70 ods. 4 sa slová „a akcionári poisťovne alebo zaisťovne neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov“ nahrádzajú slovami „alebo závažne, alebo opakovane ohrozuje práva alebo právom chránené záujmy jej klientov alebo pri inom závažnom nedostatku v činnosti poisťovne alebo zaisťovne“.
11.
V § 71 ods. 1 sa slovo „iba“ nahrádza slovom „aj“.
12.
V § 71 ods. 5 prvej vete sa vypúšťa slovo „neobmedzené“ a nad slovo „činnosťou“ sa umiestňuje odkaz 61 a v druhej vete sa za slovami „nevymenúva sa zástupca núteného správcu“ vypúšťa čiarka a slová „nepriberajú sa odborní poradcovia“ a za slová „ktoré spĺňajú podmienky“ sa vkladajú slová „podľa odseku 3“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona č. 540/2007 Z. z.“.
13.
V § 72 ods. 3 sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, alebo prevodu zaistného kmeňa alebo jeho časti podľa § 80 alebo § 81 a tiež vrátane“ a slová „činnosť poisťovne alebo zaisťovne“ sa nahrádzajú slovami „ich činnosť“.
14.
V § 74 ods. 1 sa slová „mandátnu zmluvu,65)“ nahrádzajú slovami „zmluvu o výkone činnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.
15.
V § 78 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti alebo zánikom povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti.“.
16.
V § 80 ods. 1 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
17.
V § 80 ods. 4 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
18.
V § 82 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne opakovane alebo aj po uložení poriadkovej pokuty marí výkon dohľadu,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
19.
V § 82 ods. 2 písm. h) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného zákona53a)“.
20.
V § 93 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni podľa § 45 ods. 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zaisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej zaisťovne alebo ich časti podľa § 45 ods. 1 písm. f), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Článok 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 2 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
4)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1, čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
5)
Napríklad § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6)
§ 30 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 3, 72 až 75 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
7)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
10c)
§ 58 až 64 a § 67 až 71 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 522/2008 Z. z.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.