269/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. júna 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa slová „do 31. januára podľa § 75 ods. 3 zákona“ nahrádzajú slovami „do 1. marca“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
3.
Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa nahrádzajú prílohou, ktorá znie:
„Príloha k vyhláške č. 319/2008 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH INŠTITÚCIÍ OPRÁVNENÝCH VYDÁVAŤ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY AKO NÁHRADU MATURITNEJ SKÚŠKY Z CUDZIEHO JAZYKA
Anglický jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
University of Cambridge
ESOL Examinations
1 Hills Road
Cambridge, CB 1 2EU
United Kingdom,

zastúpenie v Slovenskej republike:
British Council
Panská 17
811 01 Bratislava
Preliminary English Test (PET)

International English Language Testing System (IELTS) B1

International English Language Testing System (IELTS) B2

First Certificate in English (FCE)

International English Language Testing System (IELTS)  C1

Certificate in Advance English (CAE)

International English Language Testing System (IELTS)  C2

Certificate of Proficiency in English (CPE)
B1

B1

B2

B2

C1

C1

C2

C2
IELTS Australia Pty Ltd,
535 Bourke Street Melbourne Vic 3000,
Australia,

zastúpenie v Slovenskej republike:
British Council
Panská 17
811 01 Bratislava
Preliminary English Test (PET)

International English Language Testing System (IELTS) B1

International English Language Testing System (IELTS) B2

First Certificate in English (FCE)

International English Language Testing System (IELTS)  C1

Certificate in Advance English (CAE)

International English Language Testing System (IELTS)  C2

Certificate of Proficiency in English (CPE)
B1

B1

B2

B2

C1

C1

C2

C2
British Council – registered 
charity
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
United Kingdom,

zastúpenie v Slovenskej republike:
British Council
Panská 17
811 01 Bratislava
Preliminary English Test (PET)

International English Language Testing System (IELTS) B1

International English Language Testing System (IELTS) B2

First Certificate in English (FCE)

International English Language Testing System (IELTS)  C1

Certificate in Advance English (CAE)

International English Language Testing System (IELTS)  C2

Certificate of Proficiency in English (CPE)
B1

B1

B2

B2

C1

C1

C2

C2
City & Guilds of London Institute  – registered charity
1 Giltspur Street
London
EC 1A 9DD
Great Britain,

zastúpenie v Slovenskej republike:
City  & Guilds
Bartókova 2
943 01 Štúrovo
International ESOL Diploma Achiever (B1) level
International ESOL Diploma Communicator (B2) level
International ESOL Diploma Expert  (C1) level
B1
B2
C1
Educational Testing Service – nonprofit corporation
PO Box 6151
Princeton, NJ 08541-6151 USA
TOEFL
TOEFL
TOEFL
TOEFL
B1
B2
C1
C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1

C2
Francúzsky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Centre International d'Etudes Pédagogiques –
établissement public du Ministère de l'Education nationale 
Bureau Delf/Dalf
1, avenue Léon Jurnault
923 18 Sèvres cedex,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Coopération linguistique et éducative Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
DIPLÔME D´ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B1

DIPLÔME D´ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B2

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C1

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C2
B1

B2

C1

C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1

C2
Nemecký jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Bundesverwaltungsamt
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen)
Barbarastraße 1
50735 Köln
Deutschland,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Fachberater/Koordinator
der Zentralstelle  für Auslandsschulwesen in Bratislava
Haydnova 23
811 02 Bratislava
Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK C1
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Deutschland,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Goetheho inštitút
Panenská 33
814 82 Bratislava
Goethe – Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch ZD)

Goethe – Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 3

Goethe – Zertifikat C1

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 4

Goethe – Zertifikat C2:
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
B1

B2

B2

C1

C1

C2


C2
ÖSD-Zentrale – gemeinnütziger Verein
Althanstraße 7 – 9/10
1090 Wien
Österreich,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Österreich Institut Bratislava s. r. o.
Baštová 9
811 01 Bratislava
B1 Zertifikat Deutsch

B2 Mittelstufe Deutsch

C1 Oberstufe Deutsch

C2 Wirtschaftssprache 
Deutsch
B1

B2

C1

C2
telc GmbH
Wächtersbacher Str. 83
D-60386 Frankfurt am Main
Deutschland
telc LANGUAGE TESTS
Zertifikat Deutsch

telc LANGUAGE TESTS
telc Deutsch B2

telc LANGUAGE TESTS
telc Deutsch C1
B1


B2


C1
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1


C2
Ruský jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина – государственное образовательное учреждение
117 485 г. Москва
ул. Академика Волгина, д. 6 Poccия,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Ruské centrum vedy 
a kultúry
F. Kráľa 1
821 07 Bratislava
Cєpтифиқат
Повседневное общение
Пороговый уровень

Cєpтифиқат
Повседневное общение
Постпороговый уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Базовый уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Средний уровень

Cєpтифиқат
Деловое общение
Продвинутый уровень
В1В2В1В2С1
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

 
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2

C1

C2
Španielsky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Instituto Cervantes –  institución públika
Alcalá 49
28 014 Madrid
España,

zastúpenie v Slovenskej republike:
Instituto Cervantes
Konventná 1
811 03 Bratislava
Diploma de Español como Lengua Extranjera B1
(Nivel Inicial)

Diploma de Español como Lengua Extranjera B2
(Nivel Intermedio)

Diploma de Español como Lengua Extranjera C1
(Nivel Superior)

Diploma de Español como Lengua Extranjera C2
(Nivel Superior)
B1


B2


C1


C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej
jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2


C1


C2
Taliansky jazyk
Vybraná inštitúcia a jej sídlo Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
Universitá per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli 27 – 28
531 00 Siena
Italia
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello UNO

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello DUE

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello TRE

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  CILS – Livello QUATTRO
B1

B2

C1

C2
Societá Dante Alighieri – ente morale
Piazza Firenze 27
00186 Roma
Italia
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B1

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B2

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C1

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C2
B1

B2

C1

C2
Università Roma Tre
Via Ostiense 236
00146 Roma

Certificazione dell’italiano come lingua 2
Ele.IT

Certificazione dell’italiano come lingua 2
Int.IT

Certificazione dell’italiano come lingua 2
IT
B1


B2


C2
Università per Stranieri
Di Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia
Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 2

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 3

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 4

Certificato della conoscenza dell’italiano
CELI 5
B1


B2


C1


C2
Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna
jazyková skúška

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška
B2


C1


C2
Poznámka:
Dosiahnuté bodové výsledky po vykonaní testu TOEFL zodpovedajú týmto úrovniam jazykovej náročnosti podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca:
B1 od 47 bodov do 59 bodov,
B2 od 60 bodov do 79 bodov,
C1 od 80 bodov do 99 bodov,
C2 od 100 bodov.“.
4.
Slová „v prílohe č. 1“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „v prílohe“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.