257/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
ZÁKON
zo 16. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 86 písm. f) sa vypúšťajú slová „§ 334“.
2.
V § 129 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
3.
V § 129 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „4 alebo 5“.
4.
§ 130 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
a)
textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
b)
programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
c)
obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody,
d)
ospravedlňujúce alebo schvaľujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený, alebo
e)
popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika.
(9)
Za extrémistický materiál sa považuje materiál podľa odseku 8, ak sa vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody a replika extrémistického materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom.“.
5.
V § 140 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov,
e)
v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).
6.
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140a
Trestné činy extrémizmu
Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d) a f).“.
7.
Nadpis pod § 359 znie: „Násilie proti skupine obyvateľov“.
8.
V § 359 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
z osobitného motívu,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
9.
V § 364 odsek 1 znie:
„(1)
Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že
a)
napadne iného,
b)
hanobí štátny symbol,
c)
hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,
d)
hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho podujatia, alebo
e)
vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“.
10.
V § 364 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
z osobitného motívu,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
11.
Nadpis dvanástej hlavy znie:
„TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU, EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ“.
12.
V dvanástej hlave nadpis prvého dielu znie: „Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu“.
13.
V § 421 ods. 1 sa za slová „skupinu osôb“ vkladajú slová „alebo hnutie“ a slovo „ktorá“ sa nahrádza slovom „ktoré“.
14.
V § 421 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
ako člen extrémistickej skupiny“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
15.
V § 422 ods. 1 sa slová „a hesiel“ nahrádzajú slovami „alebo hesiel“ a za slová „sympatie k“ sa vkladajú slová „skupine alebo“.
16.
V § 422 odsek 2 znie:
„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.“.
17.
Za § 422 sa vkladajú § 422a, 422b a 422c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠422a
Výroba extrémistických materiálov
(1)
Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(2)
Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
verejne, alebo
c)
ako člen extrémistickej skupiny.
§ 422b
Rozširovanie extrémistických materiálov
(1)
Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
závažnejším spôsobom konania,
b)
verejne, alebo
c)
ako člen extrémistickej skupiny.
§ 422c
Prechovávanie extrémistických materiálov
Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“.
18.
§ 423 vrátane nadpisu znie:
㤠423
Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(1)
Kto verejne hanobí
a)
niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b)
jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
najmenej s dvoma osobami,
b)
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c)
ako verejný činiteľ,
d)
za krízovej situácie, alebo
e)
z osobitného motívu.“.
19.
V § 424 odsek 1 znie:
„(1)
Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“.
20.
V § 424 odsek 3 znie:
„(3)
Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
b)
verejne,
c)
z osobitného motívu,
d)
ako verejný činiteľ,
e)
ako člen extrémistickej skupiny, alebo
f)
za krízovej situácie.“.
21.
Za § 424 sa vkladá § 424a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠424a
Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu
(1)
Kto verejne
a)
podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov, alebo
b)
hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru, vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb alebo jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera alebo vážne zľahčuje taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu.“.
22.
Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.