207/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009 do 30.04.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
z 28. apríla 2009
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty1) z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“),
b)
niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)
c)
zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky,
d)
podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky,
e)
vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „predajca“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú
a)
národné kultúrne pamiatky,3)
b)
zbierkové predmety,4)
c)
archívne dokumenty,5)
d)
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,6)
e)
originály diel výtvarného umenia, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora.
§ 2
Trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva
(1)
Trvale vyviezť predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 1, možno iba s predchádzajúcim povolením na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva s náležitosťami podľa bodu C prílohy č. 2 (ďalej len „povolenie“).
(2)
Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po prihliadnutí na stanovisko Komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný právny režim vo vzťahu k zahraničiu (ďalej len „komisia“); komisia je poradný orgán ministerstva.
(3)
Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo ním splnomocnená osoba (ďalej len „vlastník“) predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo. Súčasťou žiadosti o povolenie je znalecký posudok o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7)
(4)
Vlastník je povinný predložiť žiadosť o povolenie najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva.
(5)
Vlastník je povinný na výzvu umožniť ministerstvu obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty pred vydaním povolenia.
(6)
Ministerstvo rozhodne o povolení do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie.
(7)
Ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne, ak je dôvodný predpoklad, že
a)
predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu,8)
b)
predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,9)
c)
dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku, vyšší územný celok alebo obec na účely zverenia do správy múzea alebo galérie, ktoré sú zriadené ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou a sú zapísané v registri múzeí a galérií;10) ministerstvo môže informovať múzeá a galérie vybrané podľa odborného zamerania o konaní o žiadosti o povolenie.
(8)
Ak sa predmet kultúrnej hodnoty do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie nestane zbierkovým predmetom, alebo nebude predmetom konania o vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, po opätovnom požiadaní ministerstvo vydá povolenie do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.
(9)
Povolenie stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
(10)
Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.11)
(11)
Náklady spojené s vydaním povolenia vrátane znaleckého posudku znáša vlastník.
(12)
Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.
(13)
Držiteľ povolenia je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.
§ 3
Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva
(1)
Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 1, môže trvať najviac dva roky od vyznačenia potvrdenia podľa odseku 4 písm. a) spravidla na prezentačné, konzervátorské, reštaurátorské, vedecko-výskumné alebo študijné účely.
(2)
Vlastník je povinný oznámiť dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva podľa odseku 1 ministerstvu najmenej päť dní pred dočasným vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Ministerstvo potvrdí prijatie tlačiva vlastníkovi na dvoch rovnopisoch tlačiva.
(3)
Vlastník predloží dva rovnopisy tlačiva podľa odseku 2 s vyznačeným potvrdením ministerstva miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka.
(4)
Colný úrad potvrdí na dvoch rovnopisoch tlačiva podľa odseku 2, ak sa oznamované údaje podľa odseku 2 zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, že
a)
predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava vlastníkom zabezpečená a
b)
predmet kultúrnej hodnoty sa spätne doviezol na územie Slovenskej republiky.
(5)
Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s oznamovanými údajmi podľa odseku 2.
(6)
Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis tlačiva podľa odseku 2 s vyznačeným potvrdením colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.
(7)
Vlastník je povinný oznámiť ministerstvu zmenu účelu dočasného vývozu, príjemcu a krajiny určenia predmetu kultúrnej hodnoty na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ministerstvo prijatie oznámenia potvrdí vlastníkovi na rovnopise tlačiva.
§ 4
Niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva
(1)
Príslušným orgánom na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) okrem prípadu, keď je príslušný iný ústredný orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu,5) je ministerstvo. V konaní o vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) sa použijú ustanovenia § 2 ods. 2, 4, 6 až 8.
(2)
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je uvedený v prílohe osobitného predpisu,2) ale je uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona, nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Spoločenstva bez splnenia podmienok podľa § 2, ak ide o trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty, alebo § 3, ak ide o dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
§ 5
Zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť na územie Slovenskej republiky
a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 6
Dotácia zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti múzeu alebo galérii zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,12) knižnici zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou13) alebo archívu zriadenému štátnym orgánom alebo ním zriadenou a založenou právnickou osobou, obcou alebo vyšším územným celkom,14) ktoré sú právnickou osobou (ďalej len „žiadateľ o dotáciu“), okrem múzea, galérie a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky. Požičiavateľ na účely tohto zákona je osoba, ktorá požičiava predmet kultúrnej hodnoty na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(2)
Múzeu, galérii a knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sa finančné prostriedky na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely podľa odseku 1 pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty poskytnú rozpočtovým opatrením.
(3)
Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre jedného žiadateľa o dotáciu, je 40 000 eur. Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre žiadateľa o dotáciu, je 10 000 000 eur.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu do 31. júla roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť a použiť len na náhradu škody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky od vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, inštalácii a prezentovaní predmetu kultúrnej hodnoty jeho poškodením, znehodnotením alebo odcudzením.
(6)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na náhradu škody, ak
a)
bola spôsobená žiadateľom o dotáciu a k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu kultúrnej hodnoty došlo v dôsledku porušenia právnych predpisov, nesprávnym zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou,
b)
vznikla v dôsledku nedbanlivosti požičiavateľa alebo dopravcu, alebo
c)
vznikla v dôsledku mimoriadnej udalosti, teroristického činu, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
(7)
Ak ministerstvo žiadosť o poskytnutie dotácie schváli, vydá žiadateľovi o dotáciu osvedčenie o poskytnutí dotácie v jednom vyhotovení.
(8)
Žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa odseku 2 sú povinní bez meškania po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky spísať s dopravcom protokol o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo protokol o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Dopravca na účely tohto zákona je osoba, ktorá zabezpečuje prepravu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(9)
Protokol musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a dopravcu, názov prezentačnej aktivity, dátum a čas prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, miesto prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, podpis žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a podpis dopravcu.
(10)
Žiadateľ o dotáciu alebo právnická osoba podľa odseku 2 bez meškania predloží miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2, tri rovnopisy tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(11)
Colný úrad potvrdí na troch rovnopisoch tlačiva podľa odseku 10, ak sa údaje na tlačive zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, že
a)
predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne doviezol na územie Slovenskej republiky a
b)
predmet kultúrnej hodnoty sa spätne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava dopravcom zabezpečená.
(12)
Žiadateľ o dotáciu a právnická osoba podľa odseku 2 sú povinní predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s potvrdením.
(13)
Podrobnosti o poskytovaní dotácií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu
(1)
Predmet kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu sa zapisuje do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty.15) Predajca na účely tohto zákona je osoba, ktorej predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty.
(2)
Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie predajca na účely identifikácie predmetov kultúrnej hodnoty a obmedzenia pohybu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.
(3)
Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty je vedená na identifikačnej karte podľa prílohy č. 6.
(4)
Predajca je povinný informovať nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) a na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva podľa § 2.
(5)
Predajca môže požiadať ministerstvo o predbežné vyjadrenie k možnosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva podľa § 2. Žiadosť musí obsahovať údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a stručný opis, autor alebo výrobca, technika a materiál, rozmery alebo hmotnosť, datovanie, identifikačné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty. Predbežné vyjadrenie ministerstva nenahrádza povolenie ministerstva podľa § 2.
§ 8
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1)
Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu2) a tohto zákona vykonáva ministerstvo prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných osôb. Poverení zamestnanci a prizvané fyzické osoby postupujú pri výkone kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.16)
(2)
Poverený zamestnanec ministerstva je pri výkone kontroly podľa odseku 1 oprávnený
a)
skontrolovať po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky totožnosť a fyzický stav predmetu kultúrnej hodnoty v nadväznosti na oznamované údaje podľa § 3 alebo údaje uvedené v povolení podľa osobitného predpisu,17)
b)
navrhnúť spôsob nápravy, ak počas dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 3 alebo podľa osobitného predpisu18) došlo k jeho poškodeniu alebo zmene,
c)
preveriť vedenie evidencie predmetov kultúrnej hodnoty,
(3)
Vlastník, žiadateľ o povolenie podľa osobitného predpisu,17) žiadateľ o dotáciu, predajca a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť ministerstvu úplné informácie, podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom.
§ 9
Kontrola vykonávaná colnými úradmi
(1)
Colné úrady vykonávajú kontrolu dodržiavania tohto zákona v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Colné úrady sú pri výkone kontroly oprávnené
a)
kontrolovať doklady podľa tohto zákona vzťahujúce sa na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2, dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 3 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6,
b)
vyzvať vlastníka, žiadateľa o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 na strpenie úkonov potrebných na vykonanie fyzickej kontroly totožnosti predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení, oznamovanými údajmi podľa § 3 ods. 2 alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.
(2)
Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu, najmä v súvislosti s porušením obmedzení vzťahujúcich sa na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2, dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 3 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6.
(3)
Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne písomne informovať ministerstvo o porušení ustanovení tohto zákona a v prípadoch bránenia alebo marenia výkonu kontroly podľa ods. 1 písm. a) a neuposlúchnutia výzvy podľa ods. 1 písm. b) spísať záznam o priestupku a neodkladne ho zaslať spolu s príslušnou dokumentáciou ministerstvu.
(4)
Colné úrady sú povinné pri výkone kontroly podľa odseku 1 skontrolovať totožnosť predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení, oznamovanými údajmi podľa § 3 ods. 2 alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.
(5)
Vlastník, žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť colnému úradu úplné a pravdivé informácie, podklady, pravé doklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej colným úradom.
§ 10
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
trvalo vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva alebo za podmienok podľa § 4 ods. 2 z colného územia Spoločenstva bez platného povolenia podľa § 2 ods. 2 a bez potvrdenia podľa § 2 ods. 12,
b)
neuposlúchne výzvu ministerstva podľa § 2 ods. 5 alebo colného úradu podľa § 9 ods. 1 písm. b) alebo nevyhovie žiadosti orgánu príslušného na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) na fyzické predloženie predmetu kultúrnej hodnoty na účely vydania povolenia na vývoz podľa osobitného predpisu,19)
c)
bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. a),
d)
dočasne vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Spoločenstva bez splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. 2, 6 alebo 7 alebo bez potvrdenia podľa § 3 ods. 4 písm. a),
e)
nezabezpečí spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky v lehote podľa § 3 ods. 1 v súlade s oznamovanými údajmi podľa § 3 ods. 2 a v lehote určenej orgánom príslušným podľa osobitného predpisu20) na vystavenie povolenia na dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) alebo spätne dovezie predmet kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky z colného územia Spoločenstva bez potvrdenia podľa § 3 ods. 4 písm. b),
f)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o povolenie, na tlačive podľa § 3 ods. 2 alebo ods. 7, v protokole o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, v protokole o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, na tlačive potvrdenia o dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo spätnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10,
g)
nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu21) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) v lehote 10 dní od vrátenia tlačiva povolenia na vývoz na účely spätného zaslania príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu,2)
h)
nevráti tlačivá povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu22) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Spoločenstva podľa osobitného predpisu2) v lehote 10 dní od uplynutia lehoty platnosti takého povolenia, ktoré nebolo použité podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo uloží pokutu do 100 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až h) ministerstvo uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)
§ 11
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, pokutu
a)
od 10 000 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a),
b)
od 1 000 eur do 20 000 eur, ak sa dopustí konaní uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) až h),
c)
do 5 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty v súlade s § 7 ods. 1 až 3,
2.
neinformuje nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach podľa § 7 ods. 4.
(2)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní ministerstvo dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 dopustila protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 1 ministerstvo prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, význam predmetu kultúrnej hodnoty a rozsah škody.
§ 12
Spoločné ustanovenia
Na postup podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní25) okrem
a)
ustanovenia § 2 s výnimkou náležitostí rozhodnutia o povolení a lehoty pre rozhodnutie o povolení,
b)
ustanovenia § 11,
c)
konania príslušného orgánu podľa § 4.
Čl. II
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 ods. 1 sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty38a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
§ 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Kategória predmetu kultúrnej hodnoty – opis predmetu Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka26)
1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov. ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
3. Obrazy, maľby, kresby a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, zhotovené celkom ručne, akoukoľvek technikou a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov ex 9701 10 00
ex 9702 00 00 ex 9705
4. Akvarely, gvaše a pastely vytvorené výhradne ručne a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom. ex 9701 1000
ex 9705
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2 staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom. ex 9705 a 9706
6. Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie s ich príslušnými štočkami a originály plagátov staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom. ex 9702 00 00
ex 9705 00
7. Pôvodné sochy a súsošia a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1. ex 9703 00 00
ex 9705
8. Fotografie a filmy a ich negatívy staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom. ex 3704
ex 3705
ex 3706
ex 4911 91 00 ex 9705
9. Inkunábuly (prvotlače) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
ex 9702 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901 10 00
ex 4901 99 00
ex 4904 00 00
ex 4905 91 00
ex 4905 99 00
ex 4906 00 00 ex 9705
10. Knihy staršie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901
11. Tlačené mapy staršie ako 50 rokov. ex 4905
ex 9706 00 00 ex 9705
12. Archívy a ich akékoľvek časti akéhokoľvek druhu a na akomkoľvek médiu staršie ako 50 rokov ex 3704
ex 3705
ex 3706
ex 4901
ex 4906
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
13. a) Zbierky a zberateľské predmety, zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty;
b) Poštové alebo kolkové známky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštové ceniny a podobné výrobky, opečiatkované alebo neopečiatkované, iné ako zatriedené do položky 4907
ex 9705 00 00

ex 9704 00 00
14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov. ex 9705 00 00
ex kapitoly 86 – 89
15. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1. až 14.
a) staré od 50 do 100 rokov:
hračky a hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo ex kapitola 95
ex 9705
výrobky zo skla ex 7013
ex 9705
predmety zo základných kovov ex 9705
úžitkové predmety z umelých materiálov ex 9705
zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi ex 7114
ex 9705
nábytok ex kapitola 94
ex 9705
nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické; ich časti, súčasti a príslušenstvo ex kapitola 90
ex 9705
hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov ex kapitola 92
ex 9705
hodiny, hodinky a ich časti ex kapitola 91
ex 9705
predmety z dreva ex kapitola 44
ex 9705
keramické výrobky – predmety z porcelánu a hrnčiarske výrobky ex kapitola 69
ex 6913
ex 6914
ex 9705
špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky a iné starožitné dekoračné textílie vyrobené rôznymi technikami, sakrálne textílie, odevy a odevné doplnky;
– ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené;

– ostatné interiérové textílie zhotovené ručne podľa pôvodných predlôh, okrem výrobkov položky 9404
ex kapitola 58

ex 5805 00 00
ex 9705

ex 6304
ex 9705
koberce ex kapitola 57
ex 9705
tapety ex 4814
ex 9705
zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo ex kapitola 93
b) staršie ako 100 rokov ex 9706 00 00
Príloha č. 2 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA PODĽA § 4 ODS. 2
Príloha č. 3 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
OZNÁMENIE O DOČASNOM VÝVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA PODĽA § 4 ODS. 2
Príloha č. 4 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
OZNÁMENIE O ZMENE PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA ALEBO Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA PODĽA § 4 ODS. 2
Príloha č. 5 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOČASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPÄTNOM VÝVOZE TOHTO PREDMETU Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 6 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
Identifikačná karta predmetu kultúrnej hodnoty č. ... / ... rok)
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18.12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, kodifikované znenie (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993) v platnom znení.
3)
§ 25 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
5)
§ 25 až 27 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
6)
§ 21 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
7)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).
16)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
18)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93.
19)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
20)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
21)
Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
22)
Čl. 9 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
23)
Čl. 7 až 9 nariadenia Komisie (EHS) č. 752/93.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.