207/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

207
ZÁKON
z 28. apríla 2009
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty1) z územia Slovenskej republiky, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis,2)
b)
niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)
c)
zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky,
d)
podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky,
e)
vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „predajca“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú
a)
národné kultúrne pamiatky,3)
b)
zbierkové predmety,4)
c)
archívne dokumenty,5)
d)
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,6)
e)
originály predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora,
f)
predmety kultúrnej hodnoty dovezené na územie Slovenskej republiky, ktoré boli prepustené do colného režimu dočasné použitie.6a)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na dovoz archívnych dokumentov na územie Slovenskej republiky.
§ 2
Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky
(1)
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 1, možno z územia Slovenskej republiky vyviezť len s predchádzajúcim povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky (ďalej len „povolenie“). Vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
a)
mimo colného územia Európskej únie,
b)
v rámci colného územia Európskej únie.
(2)
Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) na základe žiadosti vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „vlastník“).
(3)
Vlastník podáva ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie písomne v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo. Vlastník môže podať ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie aj na súbor predmetov kultúrnej hodnoty patriacich do kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú v prílohe č. 1 označené znakom „(+)“. Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,7) ktorým sa preukazuje hodnota predmetu kultúrnej hodnoty alebo iný odborný posudok uznávaného odborníka na určovanie hodnoty predmetov kultúrnej hodnoty pochádzajúceho z iného členského štátu Európskej únie. Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť aj fotografie, ktoré umožnia identifikovať jednotlivé predmety kultúrnej hodnoty a zoznam predmetov kultúrnej hodnoty tvoriacich súbor s uvedením príslušných identifikačných údajov v rozsahu položiek 14 až 20 tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada odborné stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“) o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7a) Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty by mohol byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, ministerstvo kultúry si vyžiada aj odborné stanovisko Slovenskej národnej knižnice o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7b)
(5)
Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada, s prihliadnutím na kategóriu predmetu kultúrnej hodnoty, aj odborné stanovisko
a)
Slovenského národného múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského národného múzea,
b)
Slovenskej národnej galérie k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie,
c)
Slovenského technického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského technického múzea,
d)
Múzea Slovenského národného povstania k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Múzea Slovenského národného povstania alebo
e)
Vojenského historického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Vojenského historického múzea.
(6)
Pamiatkový úrad a právnické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú povinné poskytnúť odborné stanovisko ministerstvu kultúry do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o odborné stanovisko.
(7)
Vlastník je povinný umožniť ministerstvu kultúry vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty. Vlastník je povinný ministerstvu kultúry na vyžiadanie predložiť aj ďalšie údaje a doklady viažuce sa k predmetu kultúrnej hodnoty a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
(8)
Ministerstvo kultúry preruší konanie vo veci vydania povolenia, ak je potrebné
a)
prizvať znalca na vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty,
b)
vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty,
c)
ustanoviť komisiu odborníkov z príslušnej oblasti na posúdenie predmetu kultúrnej hodnoty, ktorej odporúčajúce stanovisko bude podkladom na vydanie povolenia,
d)
získať ďalšie podklady na vydanie povolenia.
(9)
Ministerstvo kultúry vydá povolenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Povolenie na trvalý vývoz vydáva ministerstvo kultúry s prihliadnutím na odborné stanoviská pamiatkového úradu a právnických osôb uvedených v odsekoch 4 a 5.
(10)
Ministerstvo kultúry zamietne žiadosť o povolenie, ak je dôvodný predpoklad, že
a)
predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,8)
b)
predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,9)
c)
dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku do správy múzea alebo galérie.10)
(11)
Ak predmet kultúrnej hodnoty nebude do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie predmetom konania o vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond alebo sa nestane zbierkovým predmetom, po opätovnom podaní žiadosti vydá ministerstvo kultúry povolenie do 15 dní od doručenia žiadosti.
(12)
Povolenie stráca platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
(13)
Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.11)
(14)
Náklady, ktoré vznikli podľa odsekov 3 a 7 a odseku 8 písm. a), b) a d), uhrádza vlastník.
(15)
Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty môže trvať najviac dva roky od vydania povolenia podľa odseku 1. Na povolenie dočasného vývozu sa nevzťahujú odsek 3 tretia veta, odseky 4 až 8, odsek 9 druhá veta a odseky 10 až 14. Náklady podľa odseku 3, okrem nákladov podľa odseku 3 tretej vety, uhrádza vlastník.
(16)
Vlastník predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, colný úrad potvrdí, že
a)
sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia vyváža,
1.
mimo colné územie Európskej únie,
2.
v rámci colného územia Európskej únie,
b)
sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu
1.
mimo colného územia Európskej únie,
2.
v rámci colného územia Európskej únie.
(17)
Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.
(18)
Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu kultúry po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis povolenia podľa odseku 9 s vyznačeným potvrdením colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.
(19)
Miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého bydliska vlastníka. Ak sa predmet kultúrnej hodnoty vyváža mimo colné územie Európskej únie alebo sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu mimo colného územia Európskej únie, miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, ktorému bol takýto predmet kultúrnej hodnoty predložený v súlade s colnými predpismi; to neplatí, ak sa predmet kultúrnej hodnoty v súlade s colnými predpismi predkladá colnému úradu, ktorý sa nenachádza na území Slovenskej republiky.
§ 4
Niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu
(1)
Ministerstvo kultúry je príslušným orgánom na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,2) ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.
(2)
V konaní o vydanie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) sa použijú § 2 ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 4 až 8, ods. 9 druhá veta, ods. 10, 11, 14 a 15 a musia byť splnené podmienky v nich ustanovené.
§ 5
Zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť na územie Slovenskej republiky
a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet, predmet kultúrnej hodnoty získaný nezákonným obchodom, neoprávneným privlastnením alebo drancovaním v prostredí ozbrojeného konfliktu, predmet kultúrnej hodnoty získaný nezákonnými archeologickými vykopávkami alebo nezákonným vyzdvihnutím z mora, rieky alebo jazera.
§ 6
Dotácia zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo kultúry môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti múzeu alebo galérii zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,12) knižnici zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou13) alebo archívu zriadenému štátnym orgánom alebo ním zriadenou a založenou právnickou osobou, obcou alebo vyšším územným celkom,14) ktoré sú právnickou osobou (ďalej len „žiadateľ o dotáciu“), okrem múzea, galérie a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky. Požičiavateľ na účely tohto zákona je osoba, ktorá požičiava predmet kultúrnej hodnoty na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(2)
Múzeu, galérii a knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry sa finančné prostriedky na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely podľa odseku 1 pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty poskytnú rozpočtovým opatrením.
(3)
Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre jedného žiadateľa o dotáciu, je 40 000 eur. Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre žiadateľa o dotáciu, je 10 000 000 eur.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu kultúry do 31. júla roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť a použiť len na náhradu škody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky od vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, inštalácii a prezentovaní predmetu kultúrnej hodnoty jeho poškodením, znehodnotením alebo odcudzením.
(6)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na náhradu škody, ak
a)
bola spôsobená žiadateľom o dotáciu a k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu kultúrnej hodnoty došlo v dôsledku porušenia právnych predpisov, nesprávnym zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou,
b)
vznikla v dôsledku nedbanlivosti požičiavateľa alebo dopravcu, alebo
c)
vznikla v dôsledku mimoriadnej udalosti, teroristického činu, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
(7)
Ak ministerstvo kultúry žiadosť o poskytnutie dotácie schváli, vydá žiadateľovi o dotáciu osvedčenie o poskytnutí dotácie v jednom vyhotovení.
(8)
Žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa odseku 2 sú povinní bez meškania po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky spísať s dopravcom protokol o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo protokol o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Dopravca na účely tohto zákona je osoba, ktorá zabezpečuje prepravu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(9)
Protokol musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a dopravcu, názov prezentačnej aktivity, dátum a čas prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, miesto prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, podpis žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a podpis dopravcu.
(10)
Žiadateľ o dotáciu alebo právnická osoba podľa odseku 2 bez meškania predloží miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2, tri rovnopisy tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(11)
Colný úrad potvrdí na troch rovnopisoch tlačiva podľa odseku 10, ak sa údaje na tlačive zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, že
a)
predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne doviezol na územie Slovenskej republiky a
b)
predmet kultúrnej hodnoty sa spätne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava dopravcom zabezpečená.
(12)
Žiadateľ o dotáciu a právnická osoba podľa odseku 2 sú povinní predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s potvrdením.
(13)
Podrobnosti o poskytovaní dotácií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry.
§ 7
Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu
(1)
Predmet kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu je predajca povinný zapísať do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty.15) Predajca na účely tohto zákona je osoba, ktorej predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty.
(2)
Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie predajca na účely identifikácie predmetov kultúrnej hodnoty a zamedzenia pohybu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.
(3)
Evidenciu predmetu kultúrnej hodnoty je predajca povinný viesť na identifikačnej karte podľa prílohy č. 6.
(4)
Predajca je povinný písomne informovať nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na držbu predmetu kultúrnej hodnoty a na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.
(5)
Predajca môže požiadať ministerstvo kultúry o predbežné vyjadrenie k možnosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Žiadosť musí obsahovať údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a stručný opis, autor alebo výrobca, technika a materiál, rozmery alebo hmotnosť, datovanie, identifikačné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty. Predbežné vyjadrenie ministerstva kultúry nenahrádza povolenie ministerstva kultúry podľa § 2 alebo § 4.
§ 7a
Príležitostný predajca
(1)
Príležitostným predajcom na účely tohto zákona je osoba, ktorá príležitostne ponúka na predaj predmety kultúrnej hodnoty najmä na príležitostnom trhu, burze starožitností, výmennom stretnutí zberateľov alebo prostredníctvom internetu a ktorej predmetom podnikania alebo predmetom činnosti nie je obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty.
(2)
Príležitostný predajca je povinný vedieť preukázať, že ponúkaný predmet kultúrnej hodnoty nadobudol zákonným spôsobom a je povinný vedieť preukázať pôvod ponúkaného predmetu kultúrnej hodnoty. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety sa preukazujú napríklad dokladom o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty, potvrdením príslušného orgánu verejnej správy, dokladom vydaným príslušným orgánom štátu pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty, najmä povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty alebo potvrdením, že na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty sa nevyžaduje povolenie alebo znaleckým posudkom.
§ 7b
Zákaz obchodovania
Predaj alebo kúpa predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol nelegálne získaný, dovezený na územie Slovenskej republiky v rozpore s § 5 alebo vstúpil na colné územie Európskej únie v rozpore s osobitným predpisom,15a) sa zakazuje.
§ 8
Kontrola vykonávaná ministerstvom kultúry
(1)
Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu2) a tohto zákona vykonáva ministerstvo kultúry prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných osôb. Na výkon kontroly sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.16)
(2)
Poverený zamestnanec ministerstva kultúry je pri výkone kontroly podľa odseku 1 oprávnený
a)
skontrolovať po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky totožnosť a fyzický stav predmetu kultúrnej hodnoty v nadväznosti na údaje uvedené v povolení podľa § 2 alebo údaje uvedené v povolení podľa osobitného predpisu,17)
b)
navrhnúť spôsob nápravy, ak počas dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 15 alebo podľa osobitného predpisu18) došlo k jeho poškodeniu alebo zmene,
c)
preveriť vedenie evidencie predmetov kultúrnej hodnoty,
d)
preveriť dodržiavanie povinnosti predajcu podľa § 7 ods. 4,
e)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovaných osôb.
(3)
Vlastník, žiadateľ o povolenie podľa osobitného predpisu,17) žiadateľ o dotáciu, predajca, príležitostný predajca a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť ministerstvu kultúry úplné informácie, podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom kultúry.
§ 9
Kontrola vykonávaná colnými úradmi
(1)
Colné úrady vykonávajú kontrolu dodržiavania tohto zákona a osobitného predpisu15a) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Colné úrady sú pri výkone kontroly oprávnené
a)
kontrolovať doklady podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6, doklady preukazujúce, že nedošlo k vstupu predmetu kultúrnej hodnoty v rozpore s osobitným predpisom18aa) (ďalej len „nezákonný vstup“) alebo doklady preukazujúce, že nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o predmet kultúrnej hodnoty, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis18ab) (ďalej len „iný predmet kultúrnej hodnoty“),
b)
vyzvať vlastníka, žiadateľa o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 na strpenie úkonov potrebných na vykonanie fyzickej kontroly totožnosti predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu17) alebo údajmi na potvrdení podľa § 6,
c)
vyzvať osobu podozrivú z uskutočňovania nezákonného vstupu alebo podozrivú z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, aby poskytla informácie o pôvode predmetu kultúrnej hodnoty.
(2)
Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu, najmä v súvislosti s porušením obmedzení vzťahujúcich sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6.
(3)
Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne písomne informovať ministerstvo kultúry o porušení ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu15a) a v prípadoch bránenia alebo marenia výkonu kontroly podľa ods. 1 písm. a) a neuposlúchnutia výzvy podľa ods. 1 písm. b) alebo písm. c) spísať záznam o priestupku a neodkladne ho zaslať spolu s príslušnou dokumentáciou ministerstvu kultúry.
(4)
Colné úrady sú povinné pri výkone kontroly podľa odseku 1 skontrolovať totožnosť predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu,17) údajmi na potvrdení podľa § 6, údajmi v dokladoch preukazujúcich, že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo údajmi v dokladoch preukazujúcich, že nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty.
(5)
Vlastník, žiadateľ o dotáciu, právnické osoby podľa § 6 ods. 2, osoba podozrivá z uskutočňovania nezákonného vstupu a osoba podozrivá z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, sú povinní poskytnúť colnému úradu úplné a pravdivé informácie, podklady, pravé doklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej colným úradom.
§ 9a
Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty
(1)
Colný úrad zadrží predmet kultúrnej hodnoty, ak ide o tovar pod colným dohľadom a ak má podozrenie, že ide o nezákonný vstup alebo podozrenie, že došlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty. Colný úrad zadrží okrem predmetu kultúrnej hodnoty aj predložené doklady a sprievodnú dokumentáciu.
(2)
Colný úrad bezodkladne oznámi ministerstvu kultúry, že došlo k zadržaniu predmetu kultúrnej hodnoty a oznámi mu všetky zistené údaje, najmä
a)
identifikačné údaje osoby, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný,
b)
identifikačné údaje držiteľa zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,
c)
identifikačné údaje vlastníka zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,
d)
predpokladaný alebo uvedený štát pôvodu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,
e)
dátum a miesto zadržania predmetu kultúrnej hodnoty.
(3)
Colný úrad vyhotoví aj popis a fotodokumentáciu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ktoré spolu s kópiou colného vyhlásenia, predložených colných dokladov, inej predloženej dokumentácie a informáciou o dátume, keď mu bol tovar predložený, postúpi ministerstvu kultúry súčasne s oznámením podľa odseku 2.
§ 9b
Postup po zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty colnými úradmi
(1)
Ministerstvo kultúry v lehote piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa § 9a ods. 2 a 3 posúdi dôvodnosť zadržania predmetu kultúrnej hodnoty colným úradom s ohľadom na jeho povahu a možný nezákonný vstup alebo možné porušenie § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, a na základe predbežného zhodnotenia charakteru zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle colnému úradu záväzné stanovisko, v ktorom uvedie,
a)
že zadržaný predmet kultúrnej hodnoty možno prepustiť do navrhovaného colného režimu, alebo
b)
dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu.
(2)
Ak ministerstvo kultúry nevydá do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa § 9a ods. 2 a 3 záväzné stanovisko k zadržanému predmetu kultúrnej hodnoty alebo v tejto lehote nepožiada colný úrad o predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska, colný úrad prepustí predmet kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu, ak tomu nebránia iné prekážky.
(3)
Ministerstvo kultúry v záväznom stanovisku podľa odseku 1 písm. b) súčasne určí aj odbornú inštitúciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenú v prílohe č. 7 (ďalej len „odborná inštitúcia“), v ktorej bude zadržaný predmet kultúrnej hodnoty po dobu nevyhnutne potrebnú dočasne uskladnený a určí aj lehotu na jeho prevzatie, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní od vydania záväzného stanoviska.
(4)
Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty trvá do dňa, keď
a)
je colnému úradu doručené záväzné stanovisko podľa odseku 1 písm. a),
b)
uplynie lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 2 alebo predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 2,
c)
ministerstvo kultúry vráti zadržaný predmet kultúrnej hodnoty podľa § 9d ods. 1,
d)
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty.
§ 9c
Posúdenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty
(1)
Odborná inštitúcia do 15 pracovných dní od prevzatia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle ministerstvu kultúry odborné stanovisko, v ktorom posúdi zadržaný predmet kultúrnej hodnoty z pohľadu jeho zaradenia do konkrétnej kategórie kultúrneho dedičstva, určí jeho pôvod, pamiatkovú hodnotu a uvedie stanovisko k dôvodom podľa § 9b ods. 1 písm. b).
(2)
Ministerstvo kultúry v súčinnosti s pamiatkovým úradom alebo s inou odbornou inštitúciou preverí, či sa zadržaný predmet kultúrnej hodnoty nenachádza v zoznamoch ohrozených kultúrnych pamiatok alebo zbierkotvorných inštitúcií štátu pôvodu.
(3)
Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty pochádza z trestnej činnosti, ministerstvo kultúry si vyžiada stanovisko od Národnej ústredne Interpol, ktorá mu do 15 dní od doručenia žiadosti oznámi, či zadržaný predmet kultúrnej hodnoty je evidovaný v medzinárodných registroch ako odcudzený alebo hľadaný.
(4)
Ministerstvo kultúry do 90 dní od predloženia tovaru colnému úradu
a)
oznámi colnému úradu, že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, alebo
b)
vydá rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 9e ods. 1.
§ 9d
Vrátenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty
(1)
Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa § 9c ods. 4 písm. a) ministerstvu kultúry oznámi, že tovar bol prepustený, ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady vráti v súčinnosti s odbornou inštitúciou, v ktorej bol dočasne uskladnený, vlastníkovi, a ak nie je vlastník známy, osobe, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný.
(2)
Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa § 9c ods. 4 písm. a) ministerstvu kultúry neoznámi, že tovar bol prepustený, odovzdá ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady prostredníctvom odbornej inštitúcie, v ktorej je dočasne uskladnený, colnému úradu. Obdobne ministerstvo kultúry postupuje, ak sa postupom podľa odseku 1 nepodarí vrátiť zadržaný predmet kultúrnej hodnoty vlastníkovi ani osobe, ktorej bol zadržaný.
§ 9e
Zhabanie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty
(1)
Ministerstvo kultúry rozhodne o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ak je zadržaný predmet kultúrnej hodnoty kultúrnym dedičstvom iného štátu a opustil jeho územie v rozpore s jeho právnymi predpismi.
(2)
Ministerstvo kultúry bezodkladne oznámi colnému úradu, že rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty nadobudlo právoplatnosť.
§ 9f
Nakladanie so zhabaným predmetom kultúrnej hodnoty
(1)
Vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol zhabaný podľa § 9e ods. 1, sa stáva Slovenská republika. Správcom majetku štátu je ministerstvo kultúry.18ac)
(2)
Ministerstvo kultúry v mene Slovenskej republiky zabezpečí návratové konanie a uzavretie dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu. Z dohody musí vyplývať, že zhabaný predmet kultúrnej hodnoty opustil územie štátu pôvodu v rozpore s jeho právnymi predpismi. Vydanie zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty na základe dohody zabezpečí ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou inštitúciou.
(3)
Účinnosťou dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu zaniká vlastnícke právo Slovenskej republiky k tomuto predmetu kultúrnej hodnoty.
(4)
Ak postup podľa odseku 2 nie je dočasne možný, ministerstvo kultúry určí, že odborná inštitúcia zabezpečí dočasnú úschovu predmetu kultúrnej hodnoty.
§ 10
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky bez platného povolenia podľa § 2 ods. 9, bez potvrdenia podľa § 2 ods. 16 alebo bez platného povolenia podľa osobitného predpisu,18a)
b)
neuposlúchne výzvu ministerstva kultúry podľa § 2 ods. 7 alebo colného úradu podľa § 2 ods. 17, alebo nevyhovie žiadosti orgánu príslušnému na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) na fyzické predloženie predmetu kultúrnej hodnoty na účely vydania povolenia na vývoz podľa osobitného predpisu,19)
c)
bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 1,
d)
nezabezpečí spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky v lehote podľa § 2 ods. 15 alebo v súlade s osobitným predpisom,20)
e)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o povolenie podľa § 2 ods. 3 alebo v žiadosti podľa osobitného predpisu,18a) v protokole o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, v protokole o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, na tlačive potvrdenia o dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo spätnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10,
f)
nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 18,
g)
nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu21) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od vrátenia tlačiva povolenia na vývoz na účely spätného zaslania príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)
h)
nevráti tlačivá povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu22) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od uplynutia lehoty platnosti takého povolenia, ktoré nebolo použité podľa osobitného predpisu,23)
i)
poruší § 5 alebo uskutoční nezákonný vstup,
j)
poruší zákaz obchodovania podľa § 7b.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a i) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 100 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až h) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. j) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 200 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)
§ 11
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo kultúry uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, pokutu
a)
od 10 000 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a),
b)
od 1 000 eur do 20 000 eur, ak sa dopustí konaní uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) až h),
c)
do 5 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty v súlade s § 7 ods. 1 až 3,
2.
písomne neinformuje nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach podľa § 7 ods. 4,
d)
do 100 000 eur, ak poruší § 5 alebo uskutoční nezákonný vstup,
e)
do 200 000 eur, ak poruší zákaz obchodovania podľa § 7b.
(2)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní ministerstvo kultúry dozvedelo, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď sa právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 dopustila protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 1 ministerstvo kultúry prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, význam predmetu kultúrnej hodnoty a rozsah škody.
§ 12
Spoločné ustanovenie
Na postup podľa § 6 a 9 a na náležitosti povolenia podľa § 2 a 4 sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Žiadosti predložené do 30. júna 2018 sa posúdia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.
§ 14
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2021
Na konanie o uložení pokuty za iný správny delikt, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. júla 2021, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. júla 2021.
§ 15
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
(1)
Na dovoz predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý sa dočasne dováža z územia Ukrajiny na územie Slovenskej republiky na účel jeho ochrany, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní, postačuje predloženie dokladu uznaného ministerstvom kultúry.
(2)
Ministerstvo kultúry zabezpečí ochranu predmetu kultúrnej hodnoty podľa odseku 1 dovezeného na územie Slovenskej republiky, ktorá zahŕňa jeho dočasné uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom kultúry; ministerstvo kultúry na požiadanie dotknutej osoby alebo štátu pôvodu zabezpečí bezodkladné vrátenie predmetu kultúrnej hodnoty podľa odseku 1.
Čl. II
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 ods. 1 sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty38a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
§ 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOČASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPÄTNOM VÝVOZE TOHTO PREDMETU Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 6 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
Identifikačná karta predmetu kultúrnej hodnoty č. ... / ... rok)
Príloha č. 7 k zákonu č. 207/2009 Z. z.
Odborné inštitúcie v pôsobnosti ministerstva kultúry podľa § 9b ods. 3
1.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
2.
Slovenská národná knižnica
3.
Slovenské národné múzeum
4.
Slovenská národná galéria
5.
Slovenské technické múzeum
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).
3)
§ 25 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
5)
§ 25 až 27 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 24 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z.
6a)
Čl. 250 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
7)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).
15a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).
16)
Druhá a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
18)
Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012.
18a)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 116/2009,
Čl. 3 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
18aa)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880.
18ab)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880.
18ac)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
20)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
21)
Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
22)
Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
23)
Čl. 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.