206/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

206
ZÁKON
z 28. apríla 2009
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje:
a)
postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva,
b)
ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.1)
§ 2
Základné pojmy
(1)
Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.
(2)
Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.
(3)
Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody alebo spoločnosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.
(4)
Zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie. Je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie.
(5)
Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.
(6)
Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá na základe vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín vizuálneho umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie.
(7)
Vedomostný systém múzea alebo galérie je systém upravujúci zhromažďovanie, poskytovanie a využívanie poznatkov a znalostí získaných odborným spravovaním a vedeckým skúmaním zbierkových predmetov. Vedomostný systém múzea alebo vedomostný systém galérie je tvorený zbierkovými predmetmi a informáciami o zbierkových predmetoch ako neoddeliteľnej súčasti základných odborných činností.
(8)
Expozícia a výstava je súbor zbierkových predmetov vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré sú zostavené do tematického celku s cieľom ich verejnej prezentácie a sprístupnenia.
§ 3
Zriaďovanie, zakladanie a zrušenie múzea a galérie
(1)
Múzeum alebo galériu môže ako právnickú osobu zriadiť
a)
podľa osobitného predpisu2) ústredný orgán štátnej správy,
b)
podľa osobitného predpisu2) vyšší územný celok,
c)
podľa osobitného predpisu2) obec.
(2)
Múzeum alebo galériu môže založiť podľa osobitného predpisu3) iná právnická osoba ako v odseku 1.
(3)
Múzeum alebo galéria môže byť aj organizačným útvarom právnickej osoby. Na účely tohto zákona sa za zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie považuje aj zriaďovateľ alebo zakladateľ právnickej osoby, ktorej je múzeum alebo galéria organizačným útvarom.
(4)
Za múzeum alebo galériu zriadenú
a)
ústredným orgánom štátnej správy sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným útvarom právnickej osoby zriadenej týmto ústredným orgánom štátnej správy,
b)
vyšším územným celkom sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným útvarom právnickej osoby zriadenej týmto vyšším územným celkom,
c)
obcou sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným útvarom právnickej osoby zriadenej touto obcou.
(5)
Múzeum alebo galériu možno zrušiť len na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3a
Vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu múzea alebo galérie
(1)
Štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zriaďovateľa tohto múzea alebo tejto galérie. Štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 sa vymenúva na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)
Funkčné obdobie štatutárneho orgánu vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)
Štatutárny orgán vymenovaný podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
§ 3b
Vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho organizačnú zložku, ktorá je múzeom alebo galériou
(1)
Vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum, ktoré nie je právnickou osobou, alebo galériu, ktorá nie je právnickou osobou, vymenúva a odvoláva štatutárny orgán právnickej osoby, ktorej organizačnú zložku múzeum alebo galéria tvorí. Vedúci zamestnanec podľa prvej vety sa vymenúva na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)
Funkčné obdobie vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)
Vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na múzeum alebo galériu, ktorá má zakladateľa.
§ 4
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa
(1)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je oprávnený
a)
určiť územnú pôsobnosť, zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie a sídlo múzea alebo galérie,
b)
požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie,
c)
zrušiť múzeum alebo galériu,
d)
po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo do evidencie galerijných zariadení.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je povinný
a)
vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút múzea alebo galérie, v ktorých určí územný rozsah, zameranie, špecializáciu a sídlo múzea alebo galérie,
b)
zabezpečiť priestorové a finančné podmienky na vykonávanie základných odborných činností v múzeu alebo galérii podľa § 8 až 15 a personálne zabezpečiť vykonávanie základných odborných činností zamestnancami s príslušnou odbornou spôsobilosťou,
c)
požiadať ministerstvo do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu múzea alebo galérie, o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky (ďalej len „register“),
d)
vykonávať kontrolu základných odborných činností a hospodárenia múzea alebo galérie,
e)
neodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov v registri,
f)
požiadať ministerstvo o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu podľa § 6,
g)
ponúknuť zbierkový predmet, ktorý bol vyradený z odbornej evidencie podľa § 10 ods. 8 písm. e) inému múzeu alebo galérii, ktoré sú zriadené podľa § 3 ods. 1,
h)
požiadať ministerstvo do 60 dní po zrušení múzea alebo galérie o výmaz z registra.
(3)
Zriaďovateľ múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 je povinný
a)
požiadať ministerstvo o súhlas pri prevode zriaďovateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa,
b)
požiadať ministerstvo o súhlas pri zlúčení viacerých múzeí alebo galérií jedného zriaďovateľa do jedného subjektu,
c)
zabezpečiť pred zrušením múzea alebo galérie nadobudnutie zbierkových predmetov iným múzeom alebo galériou v súlade so zameraním a špecializáciou tohto múzea alebo galérie, ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1,
d)
požiadať ministerstvo 180 dní pred zrušením múzea alebo galérie o vydanie súhlasu; súčasťou žiadosti je oznámenie o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi.
(4)
Zakladateľ múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 2, je povinný
a)
najmenej 180 dní pred zrušením múzea alebo galérie ponúknuť zbierkové predmety na nadobudnutie inému múzeu alebo galérii, ktoré sú zapísané v registri a ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1 vybraným podľa ich zamerania a špecializácie, a túto skutočnosť oznámiť ministerstvu,
b)
požiadať ministerstvo pred zrušením múzea alebo galérie o vydanie súhlasu; súčasťou žiadosti je oznámenie o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi.
§ 5
Register
(1)
Zápis múzea alebo galérie do registra na základe žiadosti zriaďovateľa alebo zakladateľa (ďalej len „žiadateľ o zápis“) vykonáva ministerstvo. Žiadosť o zápis do registra sa predkladá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Súčasťou žiadosti o zápis do registra je zriaďovacia listina, zakladateľská listina alebo štatút múzea alebo galérie.
(2)
Ministerstvo zapíše do 90 dní od doručenia žiadosti o zápis alebo do 30 dní od odstránenia zistených nedostatkov podľa odseku 4 do registra len múzeum alebo galériu, ktoré
a)
vedie odbornú evidenciu zbierkových predmetov podľa § 10 ods. 3 písm. a),
b)
má vytvorené podmienky na bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12 a odbornú ochranu zbierkových predmetov podľa § 13,
c)
zabezpečuje sprístupňovanie zbierkových predmetov podľa § 15,
d)
je personálne zabezpečené na vykonávanie základných odborných činnosti osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(3)
Ministerstvo požiada pred zápisom múzea do registra Slovenské národné múzeum a pred zápisom galérie Slovenskú národnú galériu o stanovisko o splnení podmienok na výkon základných odborných činností múzeom alebo galériou. Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie zistí, že múzeum alebo galéria spĺňa podmienky podľa odseku 2, ministerstvo zapíše múzeum alebo galériu do registra.
(4)
Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie zistí, že múzeum alebo galéria nespĺňa podmienky podľa odseku 2, vyzve žiadateľa o zápis na odstránenie zistených nedostatkov do 90 dní od doručenia výzvy, ku ktorej ministerstvo pripojí stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie. Ak ministerstvo po opätovnom prihliadnutí na nové stanovisko zistí, že zistené nedostatky napriek výzve neboli odstránené, ministerstvo žiadosť o zápis do registra zamietne, čo písomne oznámi žiadateľovi o zápis.
(5)
Žiadateľ o zápis môže opätovne požiadať o zápis do registra až po splnení povinností podľa odseku 2.
(6)
Ak dôjde k zlúčeniu múzeí alebo galérií jedného žiadateľa o zápis, oznámi žiadateľ o zápis takto zriadeného múzea alebo galérie túto skutočnosť ministerstvu. Zároveň požiada o zápis takto zriadeného múzea alebo galérie do registra. Žiadateľ o zápis požiada o výmaz zlúčených múzeí alebo galérií z registra do 30 dní odo dňa zlúčenia múzeí alebo galérií.
(7)
Ak dôjde k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie múzea alebo galérie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, požiada nový zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie o zmenu údajov v registri do 30 dní odo dňa prevodu zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie múzea alebo galérie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa.
(8)
Ak múzeum alebo galéria najmenej 12 mesiacov neplní povinnosti podľa § 8 až 15, môže ministerstvo z vlastného podnetu vykonať výmaz jeho zápisu v registri, o čom upovedomí zriaďovateľa alebo zakladateľa do 60 dní predo dňom výmazu z registra. Zriaďovateľ alebo zakladateľ môže opätovne požiadať o zápis do registra najskôr 180 dní odo dňa výmazu z registra. Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra podľa prvej vety, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(9)
Po zrušení múzea alebo galérie vykoná ministerstvo ich výmaz z registra do 30 dní od doručenia žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. h).
(10)
Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)
§ 6
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy5) pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva najmä
a)
riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti múzeí a galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty,
b)
určuje strategické a koncepčné smery rozvoja múzejnej a galerijnej činnosti,
c)
zabezpečuje vytváranie legislatívnych podmienok na rozvoj múzeí a galérií,
d)
vedie register,
e)
zabezpečuje výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly nad dodržiavaním tohto zákona,
f)
vedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 16,
g)
udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 3 písm. a) a b),
h)
vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len „povolenie“) z územia Slovenskej republiky a povolenie podľa osobitného predpisu6) na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie,
i)
vydáva predchádzajúci súhlas na dočasný vývoz zbierkových predmetov podľa § 17 ods. 5 až 9, ak je zriaďovateľ,
j)
zabezpečuje osobitnú ochranu predmetov kultúrnej hodnoty v období mimoriadnej situácie,6a) krízovej situácie,6b) v čase vojny a vojnového stavu,6c) v období 12 mesiacov po ich ukončení a v období 12 mesiacov po prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorá mala nepriaznivý vplyv na predmety kultúrnej hodnoty; osobitná ochrana predmetov kultúrnej hodnoty predstavuje súhrn činností a opatrení zameraných na predchádzanie poškodenia a záchranu predmetov kultúrnej hodnoty vrátane poskytnutia materiálnej pomoci na tento účel,
k)
zabezpečuje ochranu predmetov kultúrneho dedičstva z inštitúcií iného štátu uchovávajúcich predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzeí a galérií, dočasne dovezených na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území tohto štátu, ktorá zahŕňa ich uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom; ministerstvo zabezpečí bezodkladné vrátenie predmetu kultúrneho dedičstva na požiadanie dotknutej inštitúcie alebo štátu.
§ 7
Sústava múzeí a galérií
(1)
Múzeum alebo galéria z územného hľadiska sú
a)
celoštátne,
b)
regionálne,
c)
miestne.
(2)
Múzeum alebo galéria z hľadiska zamerania a špecializácie sú
a)
múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou,
b)
galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou,
c)
špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d)
špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore.
(3)
Múzeum s múzejnou dokumentáciou vybraného regiónu a galériu s galerijnou dokumentáciou vybraného regiónu zriaďuje vyšší územný celok. Vyšší územný celok môže určiť vybrané múzeum alebo vybranú galériu ako pracovisko s koordinačnou, metodickou a odborno-poradenskou pôsobnosťou pre múzeá a galérie v územnom obvode vyššieho územného celku a pre vlastníkov a správcov predmetov kultúrnej hodnoty.
(4)
Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou alebo špecializovaná galéria s celoštátnou pôsobnosťou vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie.
(5)
Slovenské národné múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské národné múzeum je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť základných odborných činností. Slovenské národné múzeum najmä
a)
nadobúda zbierkové predmety a zbierky dokumentujúce stav a vývoj prírody, hospodársky, spoločensko-politický a kultúrny vývoj spoločnosti s dôrazom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a národnostné a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenskej republiky, ako aj Slovákov, ktorí žili a žijú v zahraničí,
b)
nadobúda predmety kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahraničí, spracováva údaje o predmetoch kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu, ktoré sa trvalo nachádzajú v zbierkach najmä zahraničných múzeí a sprístupňuje ich verejnosti,
c)
je metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy múzeí,
d)
koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy múzeí,
e)
zabezpečuje informatizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch v rámci sústavy múzeí,
f)
vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri, vybrané údaje z centrálnej evidencie zbierkových predmetov v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti; centrálna evidencia zbierkových predmetov múzeí spoluvytvára vedomostný systém múzeí,
g)
spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o múzeách a o základných odborných činnostiach poskytnuté múzeami, sprístupňuje ich zriaďovateľom alebo zakladateľom múzeí a galérií a ostatnej verejnosti,
h)
posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis múzea do registra; preveruje podmienky na výkon základných odborných činností,
i)
poskytuje odbornú pomoc vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty,
j)
vedie evidenciu múzejných zariadení,
k)
sprístupňuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií a výstav.
(6)
Slovenská národná galéria je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenská národná galéria je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou. Dokumentuje a vedecky skúma najmä vývin vizuálneho umenia v Slovenskej republike vo všetkých vizuálnych disciplínach. Slovenská národná galéria najmä
a)
nadobúda diela všetkých disciplín vizuálneho umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti s prihliadnutím na diela národnej kultúry,
b)
nadobúda diela vizuálneho umenia vysokej vedeckej a kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahraničí, spracováva údaje o dielach vizuálneho umenia slovenského pôvodu, ktoré sa trvalo nachádzajú najmä v zbierkach zahraničných múzeí a galérií a sprístupňuje ich verejnosti,
c)
je metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy galérií,
d)
koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy galérií,
e)
zabezpečuje digitalizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch,
f)
vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri a vybrané údaje v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti,
g)
spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o galériách a základných odborných činnostiach poskytnuté galériami, sprístupňuje ich zriaďovateľom a zakladateľom galérií a ostatnej verejnosti,
h)
posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis galérie do registra a preveruje podmienky na výkon základných odborných činností v galérii,
i)
poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti vizuálneho umenia,
j)
vedie evidenciu galerijných zariadení,
k)
sprístupňuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií a výstav.
(7)
Slovenské technické múzeum ako celoštátne špecializované múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a)
vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špecializácie,
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
(8)
Vojenské historické múzeum ako celoštátne špecializované múzeum je súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý je právnickou osobou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vojenské historické múzeum vykonáva v oblasti vojenských dejín komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a)
vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špecializácie,
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
(9)
Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Múzeum Slovenského národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945 vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a)
vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špecializácie,
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
§ 8
Základné odborné činnosti
Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné činnosti:
a)
nadobúdanie zbierkových predmetov podľa § 9,
b)
odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie podľa § 10,
c)
odborná revízia zbierkových predmetov podľa § 11,
d)
bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12,
e)
odborná ochrana zbierkových predmetov podľa § 13,
f)
vedecko-výskumná činnosť podľa § 14,
g)
sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok podľa § 15 a historických objektov v správe múzea alebo galérie.
§ 9
Nadobúdanie zbierkových predmetov
(1)
Múzeum alebo galéria sú povinné nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním a špecializáciou stanovenou v zriaďovacej listine, zakladateľskej listine alebo štatúte múzea alebo galérie.
(2)
Nadobúdanie je cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty na účel ich trvalého uchovávania, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania s cieľom využiť ich informačnú a výpovednú vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu v prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea alebo galérie.
(3)
Nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok posudzuje komisia na tvorbu zbierok (ďalej len „komisia“). Komisiu ako svoj poradný orgán zriaďuje štatutárny orgán múzea alebo galérie, ak je múzeum alebo galéria právnickou osobou, alebo štatutárny orgán právnickej osoby, ktorej je múzeum alebo galéria organizačným útvarom (ďalej len „štatutárny orgán“). Členov komisie vymenúva a odvoláva štatutárny orgán. Členmi komisie môžu byť odborní zamestnanci múzea alebo galérie a odborníci z vedných disciplín a odborov podľa charakteru zbierkových predmetov.
(4)
Štatutárny orgán môže zriadiť aj viac komisií podľa odborného zamerania a špecializácie múzea alebo galérie. Na základe dohody štatutárnych orgánov možno zriadiť jednu komisiu pre viacero múzeí alebo galérií.
(5)
Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok, a to jednotlivo za každý zbierkový predmet a zbierku. O nadobudnutí zbierkového predmetu a zbierky rozhoduje štatutárny orgán alebo iná osoba písomne poverená štatutárnym orgánom.
(6)
Predmety kultúrnej hodnoty možno ako zbierkové predmety nadobúdať
a)
kúpou,
b)
darom,
c)
vlastným výskumom,
d)
prevodom správy,7)
e)
zámenou s iným múzeom alebo galériou.
(7)
Predmety kultúrnej hodnoty nie je možné nadobúdať ako zbierkové predmety, ak sú hnuteľnými archeologickými nálezmi8) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo pochádzajú z inej trestnej činnosti.9)
(8)
Ustanovenia osobitných predpisov10) nie sú ustanoveniami tohto zákona o nadobúdaní zbierkových predmetov dotknuté.
(9)
Ak múzeum nadobudne do správy hnuteľné archeologické nálezy podľa osobitného predpisu,11) spravuje ich ako zbierkové predmety. Múzeum zriadené podľa § 3 ods. 1 je povinné prijať do svojej správy archeologické nálezy, ak boli získané z archeologických výskumov vykonaných v regióne jeho pôsobenia, a to výlučne na základe originálneho vyhotovenia výskumnej dokumentácie.11a)
(10)
Ak múzeum alebo galéria nadobudne ako zbierkový predmet kultúrnu pamiatku, jej zápis v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zostáva nedotknutý.12)
§ 10
Odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov
(1)
Múzeum alebo galéria sú povinné zapísať zbierkový predmet ihneď po jeho nadobudnutí do odbornej evidencie zbierkového fondu múzea alebo galérie.
(2)
Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva s cieľom jednoznačne identifikovať zbierkový predmet a určiť jeho vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu. Vykonávanie odbornej evidencie na základe odborného zhodnotenia a vedeckého skúmania zbierkových predmetov je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie.
(3)
Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva v dvoch stupňoch
a)
I. stupeň, ktorým je chronologická evidencia zbierkových predmetov; chronologická evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva v knihe prírastkov,
b)
II. stupeň, ktorým je katalogizácia zbierkových predmetov.
(4)
Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového predmetu.
(5)
Múzeum je každoročne povinné v elektronickej podobe poskytovať Slovenskému národnému múzeu údaje o odbornej evidencii zbierkových predmetov do centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov a poskytovať súčinnosť pri digitalizácii zbierkových predmetov.
(6)
Galéria je každoročne povinná v elektronickej podobe poskytovať Slovenskej národnej galérii údaje o odbornej evidencii zbierkových predmetov do centrálnej evidencie zbierkových predmetov z oblasti vizuálneho umenia a poskytovať súčinnosť pri digitalizácii zbierkových predmetov.
(7)
Na zbierkový predmet nemožno zriadiť záložné právo13) ani ho inak zaťažiť. Zbierkový predmet nepodlieha exekúcii podľa osobitných predpisov14) a konkurzu podľa osobitného predpisu.15)
(8)
Z odbornej evidencie zbierkových predmetov možno zbierkový predmet vyradiť z dôvodu
a)
zničenia,
b)
odcudzenia,
c)
trvalého vývozu,
d)
zámeny,
e)
ak zbierkový predmet nezodpovedá profilácii a špecializácii múzea alebo galérie a nezhodnocuje ich zbierkový fond a sú splnené podmienky podľa odseku 9 alebo 10,
f)
vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.16)
(9)
Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie zriadenými ústredným orgánom štátnej správy možno dôvod vyradenia podľa odseku 8 písm. e) uplatniť len vtedy, ak na základe zmluvy podľa osobitného predpisu7) sa uskutoční prevod jeho správy na iné múzeum alebo galériu, ktoré sú zriadené ústredným orgánom štátnej správy, alebo na základe zmluvy podľa osobitného predpisu7) sa uskutoční prevod jeho vlastníctva na obec alebo vyšší územný celok do správy múzea alebo galérie, zriadenými vyšším územným celkom alebo obcou.
(10)
Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie, ktoré sú zriadené podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), možno dôvod vyradenia podľa odseku 8 písm. e) uplatniť len vtedy, ak na základe zmluvy podľa osobitného predpisu17) sa uskutoční prevod jeho správy na múzeum alebo galériu zriadených tým istým zriaďovateľom, alebo sa uskutoční prevod jeho vlastníctva na obec alebo vyšší územný celok do správy nimi zriadeného múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), alebo na iné múzeum alebo galériu, ktoré sú zriadené podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(11)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov múzea alebo galérie posudzuje komisia na základe návrhu štatutárneho orgánu. Stanovisko komisie je pre štatutárny orgán záväzné.
(12)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov spolu so súhlasným stanoviskom komisie predkladá štatutárny orgán zriaďovateľovi alebo zakladateľovi, ktorí rozhodujú o súhlase s vyradením zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov. Bez takého súhlasu nie je možné zbierkový predmet vyradiť z odbornej evidencie zbierkových predmetov.
(13)
Záznamy o nadobúdaní, odbornej evidencii a vyraďovaní zbierkových predmetov sa trvalo uchovávajú.
§ 11
Odborná revízia zbierkových predmetov
(1)
Vykonávanie odbornej revízie zbierkových predmetov je povinné. Odborná revízia zbierkových predmetov sa vykonáva porovnávaním zbierkového predmetu s evidenčným záznamom o zbierkovom predmete v odbornej evidencii zbierkových predmetov. Odbornou revíziou sa zisťuje aj fyzický stav zbierkového predmetu a potreba odborného ošetrenia zbierkového predmetu.
(2)
Odborná revízia sa vykonáva
a)
pravidelne, a to naraz alebo formou čiastkovej odbornej revízie časti zbierkového fondu podľa celkového počtu zbierkových predmetov tak, že komplexná odborná revízia zbierkového fondu sa uskutoční
1.
každé tri roky, ak zbierkový fond nepresahuje 15 000 kusov zbierkových predmetov,
2.
každé štyri roky, ak zbierkový fond nepresahuje 30 000 kusov zbierkových predmetov,
3.
každých päť rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 50 000 kusov zbierkových predmetov,
4.
každých šesť rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 100 000 kusov zbierkových predmetov,
5.
každých sedem rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 500 000 kusov zbierkových predmetov,
6.
každých osem rokov, ak zbierkový fond má viac ako 500 000 kusov zbierkových predmetov,
b)
mimoriadne, ak
1.
odbornú revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie,
2.
je potrebné zistiť skutočný početný stav zbierkového fondu alebo jeho časti a fyzický stav zbierkových predmetov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo pri premiestnení zbierky alebo časti zbierkového fondu do iného depozitára,
3.
došlo k zmene zamestnanca zodpovedného za správu zbierky alebo časti zbierkového fondu.
(3)
Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.
(4)
Záznamy o vykonaní odbornej revízie zbierkového fondu sa trvalo uchovávajú.
§ 12
Bezpečnosť zbierkových predmetov
(1)
Všestrannú bezpečnosť a zvýšenú ochranu zbierkových predmetov je potrebné zabezpečiť
a)
vykonávaním zvýšenej ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety trvalo uložené alebo dočasne uložené,18)
b)
vykonávaním a zabezpečením bezpečnostnej ochrany zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ sú povinní zabezpečiť vytvorenie systému všestrannej vnútornej bezpečnosti a zvýšenej ochrany v múzeu alebo galérií, a tak
a)
zamedziť poškodzovaniu a znehodnocovaniu zbierkových predmetov,
b)
zabrániť odcudzeniu a strate zbierkových predmetov,
c)
zamedziť nedovolenej manipulácii a nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov v rámci múzea alebo galérie bez súhlasu zodpovedného zamestnanca,
d)
zamedziť nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov z priestorov múzea alebo galérie.
(3)
Múzeum alebo galéria, ktorá je právnickou osobou, alebo právnická osoba, ktorej organizačným útvarom je múzeum alebo galéria, sú povinné pri výpožičke zbierkového predmetu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke19) zbierkového predmetu, alebo pri nájme zbierkového predmetu uzavrieť zmluvu o nájme20) zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky výpožičky alebo nájmu zaručujúce všestrannú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť o vypožičaný zbierkový predmet alebo prenajatý zbierkový predmet počas jeho prepravy a prezentácie a zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave a prezentácii zbierkového predmetu.
(4)
Múzeum alebo galéria sú povinné zabezpečiť ochranu údajov týkajúcich sa uloženia a manipulácie so zbierkovými predmetmi pred neoprávneným použitím.
(5)
Na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov v čase vojny a vojnového stavu sú múzeum alebo galéria, ktoré sú právnickou osobou, alebo právnická osoba, ktorej múzeum alebo galéria je organizačným útvarom, povinné spracovať a priebežne aktualizovať plán evakuácie zbierkových predmetov a viesť vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu.21)
§ 13
Odborná ochrana zbierkových predmetov
(1)
Odborná ochrana zbierkových predmetov sa musí systematicky vykonávať s cieľom zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.
(2)
Odborná ochrana zbierkových predmetov je zabezpečovaná
a)
trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v špecificky upravených a zabezpečených priestoroch múzea alebo galérie – v depozitároch,
b)
zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení zbierkových predmetov v depozitároch,
c)
vytváraním optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri prezentácii, štúdiu a preprave zbierkových predmetov,
d)
odborným ošetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie.
(3)
Konzervovanie je odborné ošetrenie zbierkového predmetu, ktoré sa vykonáva ako prevencia proti možnej deštrukcii zbierkového predmetu s cieľom zachovať alebo zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu.
(4)
Reštaurovanie je odborné ošetrenie zbierkového predmetu, ktoré sa vykonáva s cieľom kvalitatívne zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu.
(5)
Preparovanie je odborné spracovanie zbierkového predmetu z oblasti prírodovedných vied špecifickými metódami s cieľom jeho zachovania pre vedecké, dokumentačné a výstavné účely.
(6)
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov sa vykonáva
a)
vo vlastných špeciálne technicky vybavených priestoroch, ktorými sú najmä konzervátorské dielne, reštaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá,
b)
dodávateľsky.
(7)
Pri výkone odborného ošetrenia zbierkového predmetu sú múzeum alebo galéria povinné zabezpečiť, aby zbierkový predmet nebol poškodený, znehodnotený alebo zničený.
(8)
Reštaurovanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia môže vykonávať
a)
právnická osoba, ktorou je múzeum, galéria prostredníctvom fyzických osôb, ktoré
1.
sú v pracovnoprávnom vzťahu s niektorou z uvedených právnických osôb a
2.
spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa odseku 9,
b)
člen Komory reštaurátorov22) alebo
c)
vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.
§ 14
Vedecko-výskumná činnosť
(1)
Vedecko-výskumná činnosť23) sa vykonáva s cieľom
a)
nadobúdať zbierkové predmety,
b)
vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky a využiť ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody a hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho vývoja spoločnosti,
c)
skúmať postupy a metódy pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov,
d)
prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea alebo galérie v súlade s ich zameraním a špecializáciou,
e)
skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj vizuálneho umenia.
(2)
Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie prírodnín a skúmanie životného prostredia sa vzťahuje osobitný predpis.24)
(3)
Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie archeologických nálezov a archeologický výskum vybraných lokalít sa vzťahuje osobitný predpis.25)
§ 15
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok
Zbierkové predmety a zbierky sa využívajú a sprístupňujú formou
a)
stálych expozícií,
b)
dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
c)
publikačnej činnosti a edičnej činnosti,
d)
iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít.
§ 16
Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii
(1)
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo galérii, môže zapísať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty, do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty. Zápisu do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty podliehajú predmety uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty sa nezapisujú predmety, ktoré sú zbierkovým predmetom, historickým knižničným dokumentom, historickým knižničným fondom, kultúrnou pamiatkou alebo archívnym dokumentom.
(3)
Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie ministerstvo. Žiadosť o zápis do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3, sa podáva ministerstvu.
(4)
Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty je oprávnený
a)
požiadať múzeum alebo galériu o odbornú pomoc pri spracovaní evidenčného formulára na evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty,
b)
uložiť predmet kultúrnej hodnoty v múzeu alebo galérii, pokiaľ im to ich priestorové a odborné kapacity umožňujú; prevzatie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou je možné len na základe zmluvy o úschove,27) v ktorej sa upravia podmienky úschovy,
c)
požiadať múzeum alebo galériu o odborné usmernenie pri odbornej ochrane predmetu kultúrnej hodnoty,
d)
sprístupniť predmet kultúrnej hodnoty verejnosti.
(5)
Ak sa pri zápise predmetu kultúrnej hodnoty a jeho evidencii preukáže jeho vysoká vedecká, historická, kultúrna a umelecká hodnota, môže ministerstvo začať proces vyhlásenia predmetu kultúrnej hodnoty za kultúrnu pamiatku.28)
(6)
Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, je povinný
a)
ponúknuť predmet kultúrnej hodnoty pred uskutočnením jeho predaja na nadobudnutie ministerstvom vybranému múzeu alebo galérii, ktorí budú vybraní podľa ich zamerania a špecializácie; ak múzeum alebo galéria ponuku do 90 dní od jej doručenia neprijme, prednostné právo na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty zaniká,
b)
uzavrieť po prijatí ponuky na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou do 90 dní odo dňa doručenia ponuky s vlastníkom zmluvu o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty za cenu zodpovedajúcu hodnote určenej podľa § 9 ods. 5; pri nakladaní správcu majetku štátu pri ponuke a prevode predmetu kultúrnej hodnoty podľa tohto písmena sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,7)
c)
požiadať ministerstvo o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak predmet kultúrnej hodnoty sa stal zbierkovým predmetom, bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, bol vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, bol trvalo vyvezený z územia Slovenskej republiky alebo došlo k jeho znehodnoteniu,
d)
oznámiť ministerstvu odcudzenie predmetu kultúrnej hodnoty do 30 dní odo dňa, keď sa o odcudzení dozvedel,
e)
po vypátraní odcudzeného predmetu kultúrnej hodnoty oznámiť ministerstvu vrátenie tohto predmetu do 30 dní od jeho vrátenia,
f)
oznámiť ministerstvu prevod vlastníctva k predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý nebol nadobudnutý múzeom alebo galériou, do 30 dní odo dňa, keď došlo k prevodu vlastníctva k tomuto predmetu.
(7)
Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, je povinný chrániť predmet pred jeho poškodením, znehodnotením a odcudzením a oznamovať ministerstvu neodkladne každú zmenu stavu.
(8)
Ak dôjde k zmene vlastníctva predmetu kultúrnej hodnoty, jeho zápis v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty zostáva nedotknutý a oprávnenia podľa odseku 4 a povinnosti podľa odsekov 6 a 7 prechádzajú na nového vlastníka.
§ 16a
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1)
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.
(3)
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).
(4)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.
(5)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.
§ 17
Vývoz a dovoz zbierkového predmetu
(1)
Trvalý vývoz zbierkového predmetu sa povolí iba v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet zodpovedajúcej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty z múzea alebo galérie na území štátu, do ktorého sa pre také múzeum alebo galériu povoľuje trvalý vývoz zbierkového predmetu, inak sa žiadosť o povolenie podľa odseku 2 zamietne. Povolenie vydáva ministerstvo po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v lehote 90 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 2. Na rozhodnutie o povolení sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29)
(2)
Štatutárny orgán predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie okrem kategórií podľa prílohy osobitného predpisu30) spolu s predchádzajúcim súhlasom podľa odseku 1 v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo múzea alebo galérie, ak je preprava zbierkového predmetu zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža zbierkový predmet, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.
(4)
Držiteľ povolenia je povinný predložiť zbierkový predmet colnému úradu a umožniť colnému úradu fyzicky skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.
(5)
Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie alebo z colného územia Európskej únie je možné uskutočniť len na prezentačný, vedecko-výskumný, reštaurátorský alebo konzervátorský účel a môže trvať najviac dva roky od vydania súhlasu podľa odseku 7 alebo od vydania povolenia podľa osobitného predpisu.6) Dočasný vývoz zbierkového predmetu na prezentačný účel v zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí31) môže trvať aj dlhšie ako dva roky.
(6)
Múzeum alebo galéria sú povinné pred uskutočnením dočasného vývozu zbierkového predmetu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke zbierkového predmetu alebo zmluvu o nájme zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky výpožičky19) alebo nájmu20) zbierkového predmetu zaručujúce všestrannú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť o zapožičané zbierkové predmety počas ich prepravy a prezentácie a zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave a prezentácii zbierkového predmetu. Nevyhnutnou súčasťou zmluvy podľa predchádzajúcej vety je povinnosť druhej zmluvnej strany nahradiť múzeu alebo galérii všetky škody vzniknuté od prevzatia zbierkového predmetu druhou zmluvnou stranou do vrátenia zbierkového predmetu múzeu alebo galérii.
(7)
Dočasný vývoz zbierkového predmetu z múzea alebo galérie možno uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa. Štatutárny orgán predkladá zriaďovateľovi alebo zakladateľovi žiadosť o dočasný vývoz zbierkového predmetu v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5. Ak subjekty podľa predchádzajúcej vety súhlasia s dočasným vývozom, vydajú súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu do 15 dní od doručenia žiadosti v troch vyhotoveniach.
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných vied na vedecko-výskumné účely.
(9)
Príslušným orgánom na vystavenie povolenia na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie podľa osobitného predpisu6) je ministerstvo. V konaní o vystavenie povolenia na vývoz zbierkového predmetu podľa osobitného predpisu6) sa použijú ustanovenia odseku 1 alebo odsekov 5 a 6; ustanovenia odsekov 7 a 10 sa nepoužijú.
(10)
Štatutárny orgán môže požiadať zriaďovateľa alebo zakladateľa o zmenu účelu dočasného vývozu zbierkového predmetu, príjemcu a krajiny určenia dočasného vývozu zbierkového predmetu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, v troch vyhotoveniach. Ak subjekty podľa predchádzajúcej vety súhlasia so zmenou podmienok dočasného vývozu, vydajú súhlas na zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu do 15 dní od doručenia žiadosti v štyroch vyhotoveniach.
(11)
Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne preveriť pri spätnom dovoze zbierkové predmety a zistiť, či nedošlo k ich poškodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu. Ak došlo k poškodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu zbierkového predmetu, múzeum alebo galéria najneskôr do 30 dní po spätnom dovoze sú povinné písomne informovať zriaďovateľa alebo zakladateľa a ministerstvo o zistených skutočnostiach a sú povinné bezodkladne konať podľa druhej vety odseku 6.
(12)
Zbierkový predmet, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky
a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 18
Štátny odborný dohľad a kontrola
(1)
Štátny odborný dohľad nad dodržiavaním základných odborných činností podľa § 8 až 15 vykonáva ministerstvo. Ministerstvo vykonáva kontrolu32) nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.
(2)
Ministerstvo pri výkone štátneho odborného dohľadu alebo kontroly je oprávnené
a)
vyžadovať informácie a doklady, ktoré sú potrebné na dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom,
b)
vstupovať s predchádzajúcim súhlasom štatutárneho orgánu do priestorov múzea alebo galérie, ktoré slúžia na výkon základných odborných činností a prezentovanie zbierkových predmetov,
c)
preveriť plnenie povinností podľa tohto zákona zriaďovateľom alebo zakladateľom.
(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ je povinný poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly a v lehote určenej ministerstvom.
(4)
Colné úrady vykonávajú kontrolu dokladov vzťahujúcich sa na trvalý vývoz podľa § 17 ods. 3 a 4.
§ 19
Priestupok
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
prevedie predmet kultúrnej hodnoty bez toho, aby ho ponúkol múzeu alebo galérii podľa § 16 ods. 6 písm. a),
b)
nepožiada o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak nastane skutočnosť podľa § 16 ods. 6 písm. c),
c)
nechráni predmet kultúrnej hodnoty podľa § 16 ods. 7.
(2)
Za tento priestupok ministerstvo uloží pokutu do výšky 1 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.33)
§ 20
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží právnickej osobe pokutu
a)
do výšky 1 000 eur za porušenie povinností podľa § 5 ods. 6 a 7, § 10 ods. 1 a 3 až 6, § 16 ods. 6 a 7,
b)
do výšky 5 000 eur za porušenie povinností podľa § 4 ods. 2 a 3, § 9 ods. 7, § 10 ods. 7 a 12, § 13,
c)
do výšky 10 000 eur za porušenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 4 ods. 4, § 10 ods. 8 a ods. 9 až 11 a 13, § 11, 12, alebo ak dočasne vyvezie zbierkový predmet bez súhlasu podľa § 17 ods. 7, alebo ak pri vývoze zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie koná v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,34)
d)
do výšky 100 000 eur, ak trvalo vyvezie zbierkový predmet bez povolenia podľa § 17 ods. 1 alebo bez potvrdenia podľa § 17 ods. 3 alebo spätne nedovezie zbierkový predmet v lehote podľa § 17 ods. 5.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a následky konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.
(4)
Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(5)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)
(6)
Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 20a
Spoločné ustanovenie
Ak sa na štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 alebo na vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum, ktoré nie je právnickou osobou, alebo galériu, ktorá nie je právnickou osobou, vzťahuje osobitný predpis upravujúci štátnu službu,35) ustanovenia § 3a a 3b sa nepoužijú.
§ 21
Prechodné ustanovenie
(1)
Múzeum alebo galéria zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v súlade s ustanoveniami doterajších predpisov o zriaďovaní a zakladaní múzeí a galérií sa považujú za múzeum alebo galériu podľa tohto zákona.
(2)
Múzeum alebo galéria zaregistrované v Registri múzeí a galérií podľa doterajších predpisov sa považuje za múzeum alebo galériu zapísanú do registra podľa tohto zákona, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2. Ak múzeum alebo galéria nesplnia podmienky podľa § 5 ods. 2 do 1. júna 2010, ministerstvo postupuje podľa § 5 ods. 8 a 9.
§ 21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Na štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 vymenovaný pred 1. januárom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 3a ods. 2 nevzťahuje.
(2)
Na vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum, ktoré nie je právnickou osobou, alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho galériu, ktorá nie je právnickou osobou, vymenovaného pred 1. januárom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 3b ods. 2 nevzťahuje.
(3)
Od 1. januára 2022 prechádza Múzeum Slovenského národného povstania zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(4)
V súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania prechádzajú od 1. januára 2022 všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov týkajúcich sa činnosti Múzea Slovenského národného povstania v oblasti digitalizácie zbierkových predmetov (ďalej len „digitalizačná činnosť“) na Slovenskú národnú galériu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2021 v správe Múzea Slovenského národného povstania a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu digitalizačnej činnosti, od 1. januára 2022 prechádza do správy Slovenskej národnej galérie. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi ministerstvom a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku štátu, práv a povinností.
(5)
V súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania prechádza od 1. januára 2022 majetok štátu týkajúci sa slovenskej národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime (ďalej len „národná expozícia“), ktorý bol do 31. decembra 2021 v správe Múzea Slovenského národného povstania, do správy Slovenského národného múzea. Práva a povinnosti Múzea Slovenského národného povstania týkajúce sa národnej expozície prechádzajú od 1. januára 2022 na Slovenské národné múzeum. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi ministerstvom a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku štátu, práv a povinností.
(6)
Ministerstvo vykoná zmeny údajov v registri do 31. januára 2022; žiadosť o zmenu údajov v registri sa nepredkladá.
§ 21b
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
(1)
Na dovoz predmetu kultúrneho dedičstva z územia Ukrajiny, ktorý sa dováža na územie Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní, na účel podľa § 6 písm. k), postačuje predloženie dokladu uznaného ministerstvom.
(2)
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní je ministerstvo, rozpočtová organizácia, ktorá je múzeom, galériou alebo ich zriaďovateľom, a príspevková organizácia, ktorá je múzeom, galériou alebo ich zriaďovateľom, oprávnená poskytnúť inštitúcii uchovávajúcej predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzea a galérie na území Ukrajiny materiálnu pomoc formou darovania.36)
§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 94/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 557/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z. a zákona č. 191/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 32 ods. 2 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.
Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 2 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Kategória predmetu kultúrnej hodnoty
1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
3. Obrazy, maľby a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
4. Akvarely, gvaše a pastely vytvorené výhradne ručne a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2, a kresby vytvorené výhradne ručne, akoukoľvek technikou a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
6. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými štočkami a originály plagátov staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
7. Originály sôch alebo súsoší (plastík) a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1.
8. Inkunábuly (prvotlače) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
9. a) Zbierky a vzorky zo zoologických, z botanických, mineralogických alebo z anatomických zbierok,
b) zbierky historického, paleontologického, etnografického, numizmatického alebo filatelistického významu.
10. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 9
a) staré od 50 do 100 rokov:
hračky a hry
výrobky zo skla
predmety zo základných kovov
úžitkové predmety z umelých materiálov
striebrotepecké a zlatotepecké predmety
nábytok
optické, fotografické alebo kinematografické prístroje
hudobné nástroje
hodiny a hodinky a ich časti
predmety z dreva
keramické výrobky – predmety z porcelánu a hrnčiarske výrobky
gobelíny a iné starožitné dekoračné textílie vyrobené rôznymi technikami, sakrálne textílie, odevy a odevné doplnky
koberce
tapety
zbrane
b) staršie ako 100 rokov
Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Príloha č. 6 k zákonu č. 206/2009 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
1)
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z.
Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 až 23 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
6)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
6a)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6b)
ČI. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
6c)
ČI. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L. 200, 30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).
11)
§ 40 ods. 5, 7 a 8 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
11a)
§ 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
14)
§ 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
§ 80 ods. 1 písm. g) a § 84d zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 72 zákona č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmierení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.
18)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/ 2008 Z. z.
24)
Zákon č. 543/2002 Z. z.
25)
§ 36 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Príloha nariadenia Rady (ES) č. 116/2009.
31)
§ 6 ods. 1 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 11 ods. 7 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.