201/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013 do 31.12.2026

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
z 29. apríla 2009
o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
výkon štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby,
b)
štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť na sledovanie stavu a režimu vôd a klimatického systému a spôsob nakladania s údajmi získanými z týchto sietí,
c)
rozsah a spôsob poskytovania hydrologických informácií a meteorologických informácií,
d)
povinnosti štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby,
e)
práva a povinnosti právnickej osoby poverenej výkonom štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
štátnou hydrologickou službou súbor systematickej a plánovitej činnosti, ktorá predstavuje meranie, pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, režime a predpokladanom vývoji stavu a režimu vôd; hydrologická služba pozostáva z operatívnej hydrologickej služby a režimovej hydrologickej služby,
b)
štátnou meteorologickou službou súbor systematickej a plánovitej činnosti, ktorá predstavuje meranie, pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, režime a predpokladanom vývoji stavu a režimu ovzdušia a pôdy; meteorologická služba pozostáva z operatívnej meteorologickej služby a režimovej meteorologickej služby,
c)
klimatickým systémom systém pozostávajúci z atmosféry, hydrosféry, litosféry, kryosféry a biosféry, tvoriaci klímu Zeme ako výsledok vzájomných vzťahov týchto komponentov a ich reakcií na vonkajšie vplyvy,
d)
štátnou hydrologickou sieťou súbor štátnych pozorovacích staníc a štátnych pozorovacích objektov slúžiacich na výkon hydrologickej služby, z ktorých sa získavajú hydrologické údaje o stave vôd,
e)
štátnou meteorologickou sieťou súbor štátnych pozorovacích staníc a štátnych pozorovacích objektov slúžiacich na výkon meteorologickej služby, z ktorých sa získavajú meteorologické údaje o stave a zložení ovzdušia a stave pôdy,
f)
hydrologickým údajom výsledok hydrologického merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete,
g)
meteorologickým údajom výsledok meteorologického merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích objektov štátnej meteorologickej siete,
h)
hydrologickým produktom spracované hydrologické údaje,
i)
meteorologickým produktom spracované meteorologické údaje,
j)
hydrologickou informáciou odborne vysvetlený hydrologický údaj alebo hydrologický produkt,
k)
meteorologickou informáciou odborne vysvetlený meteorologický údaj alebo meteorologický produkt,
l)
hydrologickou predpoveďou informácia o predpokladanom vývoji stavu vôd,
m)
štandardnou hydrologickou predpoveďou písomné vyjadrenie vývoja hydrologickej situácie na vodných tokoch na území Slovenskej republiky, ako aj číselné vyjadrenie budúceho vodného stavu a prietoku na jeden deň pre vybrané vodomerné stanice na vodných tokoch na území Slovenskej republiky,
n)
meteorologickou predpoveďou informácia o predpokladanom vývoji stavu a zloženia ovzdušia a stavu pôdy,
o)
štandardnou meteorologickou predpoveďou písomné vyjadrenie budúceho stavu a priebehu počasia na jeden až päť dní pre územie Slovenskej republiky ako celku,
p)
hydrologickou výstrahou informácia o aktuálnom alebo predpokladanom výskyte nebezpečného hydrologického javu,
q)
meteorologickou výstrahou informácia o aktuálnom alebo predpokladanom výskyte nebezpečného meteorologického javu alebo zloženia atmosféry,
r)
nebezpečným hydrologickým javom hydrologický jav, ktorý ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva a môže spôsobiť materiálne škody,
s)
nebezpečným meteorologickým javom meteorologický jav, ktorý ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva a môže spôsobiť materiálne škody.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUŽBA A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 3
Spôsob a miesto výkonu štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby
(1)
Štátnu hydrologickú službu a štátnu meteorologickú službu na území Slovenskej republiky zabezpečuje štát prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „ústav“).
(2)
Ústav je právnická osoba zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky1) so sídlom v Bratislave. Na čele ústavu je štatutárny zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizácii ústavu ustanoví štatút, ktorý vydá minister životného prostredia Slovenskej republiky.
(3)
Na plnenie úloh štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby sa zriaďuje štátna hydrologická sieť a štátna meteorologická sieť. Štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť spravuje ústav.
§ 4
Štátna hydrologická služba
(1)
Štátna hydrologická služba slúži pre proces zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd2) s výnimkou geotermálnych vôd a zabezpečuje výkon predpovednej povodňovej služby.
(2)
Pri výkone štátnej hydrologickej služby ústav zabezpečuje2)
a)
identifikáciu útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd,
b)
prevádzkovanie štátnej hydrologickej siete,
c)
sledovanie a hodnotenie množstva a kvality povrchových vôd a ich režimu v útvaroch povrchových vôd v objektoch štátnej hydrologickej siete,
d)
sledovanie a hodnotenie množstva a kvality podzemných vôd a ich režimu v útvaroch podzemných vôd v objektoch štátnej hydrologickej siete,
e)
uchovávanie hydrologických údajov získaných z pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete,
f)
prevádzkovanie databázových systémov a správu hydrologických údajov,
g)
hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu útvarov povrchových vôd,
h)
hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd,
i)
bilancovanie množstva a kvality povrchových vôd a podzemných vôd (vodná bilancia),
j)
vedenie súhrnnej evidencie o vodách,
k)
poskytovanie údajov o hydrologických veličinách,
l)
poskytovanie hydrologických údajov, hydrologických produktov a hydrologických informácií,
m)
prevádzkovanie hydrologických predpovedných systémov,
n)
posudzovanie možného nepriaznivého účinku prípravkov na ochranu rastlín na povrchovú vodu,
o)
vedenie Národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia.4)
(3)
Pri výkone štátnej hydrologickej služby ústav ďalej zabezpečuje5)
a)
informovanie o aktuálnych a očakávaných vodných stavoch a prietokoch vo vybraných objektoch štátnej hydrologickej siete,
b)
neodkladné informovanie o nebezpečenstve povodne, vzniku povodňovej situácie a jej ďalšom vývoji, o hydrometeorologických podmienkach ovplyvňujúcich vznik a vývoj povodne.
(4)
Ústav môže požadovať na účely zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd údaje a informácie od toho, kto nakladá s povrchovými vodami alebo s podzemnými vodami, od orgánov verejnej správy a od prevádzkovateľov jej predmetných informačných systémov. Požadované údaje sú tieto osoby povinné poskytnúť bezplatne. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
§ 5
Štátna meteorologická služba
(1)
Štátna meteorologická služba hodnotí stav a vývoj atmosféry a ďalších zložiek klimatického systému a zabezpečuje výkon predpovednej a výstražnej poveternostnej služby a varovných systémov kvality ovzdušia.
(2)
Pri výkone štátnej meteorologickej služby ústav zabezpečuje
a)
identifikáciu monitorovacích lokalít,
b)
sledovanie a hodnotenie stavu atmosféry,
c)
sledovanie a hodnotenie parametrov klimatického systému,
d)
prevádzkovanie štátnej meteorologickej siete,
e)
uchovávanie meteorologických údajov zo štátnej meteorologickej siete,
f)
prevádzkovanie databázových systémov a správu meteorologických údajov,
g)
prevádzkovanie meteorologických predpovedných systémov,
h)
poskytovanie meteorologických údajov, meteorologických produktov a meteorologických informácií,
i)
vydávanie predpovedí počasia a meteorologických výstrah na nebezpečné poveternostné javy,
j)
vydávanie upozornení na prekročenie limitných hodnôt dávkového príkonu gama žiarenia.
(3)
Monitorovanie a hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Ústav môže požadovať na účely zisťovania výskytu a hodnotenia stavu a zloženia ovzdušia, stavu pôdy a biosféry údaje a informácie od orgánov verejnej správy a od prevádzkovateľov jej predmetných informačných systémov. Požadované údaje sú tieto osoby povinné poskytnúť bezplatne. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
§ 6
Rozsah a spôsob vedeckej a výskumnej činnosti na podporu rozvoja hydrologických a meteorologických činností
V súvislosti s činnosťami uvedenými v § 4 a 5 ústav na podporu a rozvoj vlastných činností a na zvyšovanie vlastnej odbornej úrovne
a)
vyvíja výskumnú a vedeckú činnosť,
b)
sleduje vedecký pokrok v príslušných oblastiach,
c)
využíva domáce a zahraničné výsledky vedy a výskumu,
d)
realizuje rozvoj databázových systémov, predpovedných systémov, metód a aplikácií pre rôzne oblasti ľudskej činnosti,
e)
podporuje publikovanie výsledkov výskumnej a vedeckej činnosti.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SIEŤ A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SIEŤ
§ 7
Štátna hydrologická sieť a štátna meteorologická sieť
(1)
Štátna hydrologická sieť zabezpečuje údaje pre štátne hydrologické činnosti.
(2)
Štátna meteorologická sieť zabezpečuje údaje pre štátne meteorologické činnosti.
(3)
Údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete sú referenčné údaje na území Slovenskej republiky v oblasti vôd, ovzdušia a ďalších zložiek klimatického systému pre výkon právomocí orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy, súdy a Národnú radu Slovenskej republiky.
§ 8
Účel štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)
Účelom štátnej hydrologickej siete je systematicky monitorovať v pozorovacích staniciach a pozorovacích objektoch stanovených podľa § 9 ods. 3 základné údaje o množstve a kvalite vôd a ich režimu v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd na území Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť činnosti uvedené v § 4 a 6.
(2)
Účelom štátnej meteorologickej siete je systematicky monitorovať v pozorovacích staniciach a pozorovacích objektoch stanovených podľa § 9 ods. 4 kvantitatívne a kvalitatívne parametre klimatického systému na území Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť činnosti uvedené v § 5 a 6.
§ 9
Spravovanie štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)
Spravovanie štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete pozostáva z nasledujúcich činností:
a)
zriaďovanie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete,
b)
udržiavanie a prevádzkovanie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete,
c)
rušenie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete.
(2)
Zriaďovanie a rušenie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete vykonáva ústav so súhlasom svojho zriaďovateľa.
(3)
Štátna hydrologická sieť pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:
a)
vodomerných staníc povrchových vôd,
b)
pozorovacích sond podzemných vôd,
c)
pozorovacích objektov prameňov,
d)
monitorovacích miest a pozorovacích objektov na získavanie údajov o kvalite vôd.
(4)
Štátna meteorologická sieť pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:
a)
meteorologických, klimatologických a zrážkomerných staníc,
b)
systémov diaľkovej detekcie parametrov klimatického systému,
c)
staníc na meranie slnečnej a prírodnej radiácie,
d)
staníc na meranie dávkového príkonu gama žiarenia,
e)
fenologických staníc.
(5)
Všetky ostatné objekty alebo stanice na sledovanie hydrologických a meteorologických prvkov mimo pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete sa považujú za neštátne.
§ 10
Ochrana štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
Poškodzovanie alebo neoprávnené odstraňovanie objektov alebo ich súčastí štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete sa trestá.7)
§ 11
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)
Právne vzťahy medzi vlastníkmi nehnuteľností a ústavom, ktorý spravuje pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete na týchto nehnuteľnostiach, sa riadia všeobecne záväznými predpismi.8)
(2)
Ústav, ktorý spravuje štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť, je oprávnený
a)
zriaďovať a odstraňovať pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete na cudzej nehnuteľnosti,
b)
vstupovať a využívať prístupové cesty na cudziu nehnuteľnosť pri prevádzkovaní pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a pozorovacích objektov štátnej meteorologickej siete,
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a pozorovacích objektov štátnej meteorologickej siete, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
(3)
Začatie výkonu oprávnení podľa odseku 2 písm. c) je ústav povinný oznámiť vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osobe 15 dní vopred.
(4)
Ústav na zabezpečenie činností podľa odseku 2 môže vo verejnom záujme a nevyhnutnom rozsahu za primeranú náhradu obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, na ktorej sa pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete nachádzajú, ako aj prístupové cesty k nim, ak zabezpečenie činností nemožno dosiahnuť dohodou.
(5)
Na náhradu škody spôsobenej činnosťami podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o náhrade škody. Ak dôjde k sporu o náhrade škody, rozhodne súd.
§ 12
Spravovanie údajov zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)
Údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete spravuje ústav.
(2)
Ústav zodpovedá za správnosť a trvalé uchovávanie týchto údajov podľa osobitného predpisu.9)
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI ŠTÁTNEJ HYDROLOGICKEJ SLUŽBY A ŠTÁTNEJ METEOROLOGICKEJ SLUŽBY
§ 13
Rozsah a spôsob poskytovania hydrologických údajov, predpovedí a výstrah a meteorologických údajov, predpovedí a výstrah
(1)
Hydrologické údaje a meteorologické údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete ústav sprístupňuje podľa osobitného prepisu.10)
(2)
Štandardné hydrologické predpovede a štandardné meteorologické predpovede a hydrologické výstrahy a meteorologické výstrahy ústav poskytuje podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Hydrologické produkty a meteorologické produkty, hydrologické informácie a meteorologické informácie sa orgánom štátnej a verejnej správy, súdom a Národnej rade Slovenskej republiky pre výkon ich právomocí poskytujú bezodplatne. V ostatných prípadoch sa hydrologické produkty a meteorologické produkty a hydrologické informácie a meteorologické informácie poskytujú odplatne.12) Všeobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa autorských práv ostávajú týmto zákonom nedotknuté.
(4)
Hydrologické údaje a meteorologické údaje, hydrologické produkty a meteorologické produkty a hydrologické informácie a meteorologické informácie a najmä hydrologické výstrahy a meteorologické výstrahy je povolené šíriť len s uvedením zdroja. Všeobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa autorských práv ostávajú týmto zákonom nedotknuté.
§ 14
Medzinárodné záväzky
(1)
Záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohovorov súvisiace s výkonom činností uvedených v § 4 a 5 vykonáva ústav.
(2)
Ústav nominuje svojich zástupcov do medzinárodných a európskych organizácií, ak takéto zastupovanie vyplýva z jeho povinností.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUŽBA A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SLUŽBA POČAS MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ
§ 15
Mimoriadna situácia
(1)
Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie nepriaznivého pôsobenia prírodných síl alebo uvoľňovania znečisťujúcich látok do životného prostredia, pri ktorom pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
(2)
Ohrozenie je stav,13) počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia mimoriadnej situácie.
§ 16
Výkon štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby počas mimoriadnej situácie
(1)
Činnosť hydrologickej služby a meteorologickej služby, ktorú vykonávajú alebo zabezpečujú orgány štátnej správy a verejnej správy koordinuje počas mimoriadnej situácie ústav.
(2)
Pre výkon činností počas mimoriadnej situácie ústav vykonáva okrem meraní a pozorovaní v štátnej hydrologickej sieti a štátnej meteorologickej sieti aj mimoriadne hydrologické a meteorologické merania a pozorovania nevyhnutné na zistenie vývoja a následkov mimoriadnej situácie. Za vykonávanie týchto činností má ústav nárok na primeraný osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu.
(3)
Pre prípad mimoriadnej situácie, ak je to na zistenie jej následkov nevyhnutné, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa tohto zákona alebo umiestniť na nej technologické zariadenie potrebné pre meranie potrebných údajov.
(4)
Vo vzťahu k orgánom krízového riadenia Slovenskej republiky sa ústav riadi príslušnými zákonmi.14)
§ 17
Správny delikt
(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uloží pokutu do 5000 EUR šíriteľovi hydrologických údajov a meteorologických údajov, hydrologických produktov a meteorologických produktov, hydrologických informácií a meteorologických informácií a hydrologických výstrah a meteorologických výstrah, ak poruší povinnosť podľa § 13 ods. 4.
(2)
Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do jedného roka odo dňa, keď sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dozvedelo o porušení povinnosti podľa § 13 ods. 4, najdlhšie však do uplynutia troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vznikol podľa doterajších predpisov1) sa považuje za ústav podľa tohto zákona.
(2)
Pozorovacie objekty a pozorovacie stanice slúžiace na výkon hydrologickej služby a pozorovacie objekty a pozorovacie stanice slúžiace na výkon meteorologickej služby, ktoré sú spravované ústavom ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť podľa tohto zákona.
(3)
Zoznam pozorovacích staníc a pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
(4)
Usporiadanie vzťahov medzi vlastníkmi nehnuteľností a ústavom vo vzťahu k pozorovacím objektom hydrologickej siete a pozorovacím objektom meteorologickej siete, ktoré sú spravované ústavom ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vykoná do 31. decembra 2011.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 8 ods. 1 a 3 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 3, § 6, § 7 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
10)
§ 14, § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii štátu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.