192/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
ZÁKON
z 28. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 560/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „poskytovateľov na území“ vkladajú slová „Slovenskej republiky alebo na území“.
2.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na určených špecializovaných pracoviskách“.
3.
V § 7 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
ambulancia
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná,
3.
lekárskej služby prvej pomoci
3a.
lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých,
3b.
lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast,
3c.
špecializovaná zubno-lekárska služba prvej pomoci,
4.
záchrannej zdravotnej služby
4a.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
4b.
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
4c.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4d.
ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Súčasťou zdravotníckeho zariadenia môže byť špecializované pracovisko určené na centralizované poskytovanie špecializovaných zdravotných výkonov pri chorobách a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva;12a) takéto pracovisko sa označuje ako centrum.
(9)
Zriadenie centra schvaľuje ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti držiteľa povolenia. Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o schválení zriadenia centra do troch mesiacov od doručenia žiadosti.
(10)
Žiadosť o schválenie zriadenia centra obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
zameranie centra na choroby alebo patologické stavy podľa odseku 8,
c)
zoznam zdravotných výkonov, ktoré bude centrum vykonávať,
d)
miesto prevádzkovania centra.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva zruší rozhodnutie o schválení zriadenia centra, ak centrum prestane spĺňať zameranie, pre ktoré bolo určené podľa odseku 10 písm. b) a c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa slová „v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej“ nahrádzajú slovami „v tom povolaní, v ktorom“.
6.
V § 12 odsek 10 znie:
„(10)
Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní podľa § 27 ods. 1 a 2, na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.“.
7.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zdravotnícki pracovníci
(1)
Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
farmaceut,
d)
sestra,
e)
pôrodná asistentka,
f)
fyzioterapeut,
g)
zdravotnícky záchranár,
h)
verejný zdravotník,
i)
zdravotnícky asistent,
j)
zubný technik,
k)
optometrista,
l)
očný optik,
m)
rádiologický asistent,
n)
asistent hygieny a epidemiológie,
o)
ortopedický technik,
p)
technik laboratórnej medicíny,
q)
medicínsko-technický laborant,
r)
zdravotnícky laborant,
s)
farmaceutický laborant,
t)
laborant pre zdravotnícke pomôcky,
u)
dentálna hygienička,
v)
asistent výživy,
w)
masér,
x)
sanitár.
(2)
Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
(3)
Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.“.
8.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
registrácia (§ 62 až 64), ak v § 63 ods. 8 nie je ustanovené inak.“.
9.
V § 33 ods. 2 a 4 a v § 33 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov“ nahrádzajú slovami „v príslušnom zdravotníckom povolaní“.
10.
V § 33 ods. 3 sa slová „ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „ak ide o povolania podľa § 27 ods. 2“.
11.
V § 36 ods. 14 sa slová „v kategórii“ nahrádzajú slovami „v zdravotníckom povolaní“.
12.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie iného zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 2 zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 2 získal vysokoškolské vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 27 ods. 1.“.
13.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Minimálne požiadavky na kurzy a skúšky inštruktorov prvej pomoci a minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci a skúšky z poskytovania prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
14.
V § 41 ods. 3 sa slová „[§ 27 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 2“.
15.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Potvrdenie o absovovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci [§ 41 ods. 1 písm. d)] platí päť rokov od dátumu jeho vydania.“.
16.
V § 42 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.“.
17.
V § 47a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Slovenská komora fyzioterapeutov,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
18.
V § 47b, § 62 ods. 6 a § 68 ods. 6 sa slová „Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov“ v príslušnom tvare.
19.
§ 47f vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje iných zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 ods. 2 okrem psychológov.
(2)
Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba okrem psychológa, ktorá spĺňa podmienky podľa § 27 ods. 2 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
20.
V § 52 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).
21.
V § 56 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
22.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje.“.
23.
V § 62 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osoby s inou odbornou spôsobilosťou, ak spĺňajú podmienky podľa § 27 ods. 2“.
24.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do troch mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.“.
25.
Za § 63 sa vkladajú § 63a až 63d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠63a
Dočasné pozastavenie registrácie
Komora dočasne pozastaví registráciu, ak
a)
zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,20) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
§ 63b
Zrušenie registrácie
(1)
Komora zruší registráciu tomu, kto
a)
požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b)
prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d).
(2)
O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.
§ 63c
Obnovenie registrácie
Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.
§ 63d
Zánik registrácie
Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.
26.
V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Komora v registri priebežne aktualizuje nové skutočnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
27.
V § 68 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobám s inou odbornou spôsobilosťou, ak spĺňajú podmienky podľa § 27 ods. 2“.
28.
V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
má dočasne pozastavenú registráciu.“.
29.
V § 73 ods. 4 písm. b) sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
30.
V § 79 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,“.
31.
V § 79 ods. 1 písm. j) sa za slová „vykonáva zastupovanie“ vkladajú slová „a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju“.
32.
V § 79 ods. 1 písmeno w) znie:
„w)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s osobitným predpisom55a) a nariaďovať pitvy podľa osobitného predpisu55b) na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55b znie:
„55b)
§ 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.“.
34.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami z) a za), ktoré znejú:
„z)
bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,
za) umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.“.
35.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.60c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60c znie:
„60c)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „w)“ sa vkladá čiarka a slová „z) a za)“.
37.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa za písmeno „r)“ vkladá čiarka a slová „a v)“ sa nahrádzajú slovami „v) a y)“.
38.
V § 93b sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak sú zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v odbore posudkové lekárstvo; najdlhšie však tri roky od začiatku vykonávania lekárskej posudkovej činnosti. Štúdium v špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo sa preukazuje raz za rok potvrdením od príslušnej vzdelávacej ustanovizne (§ 40 a 101).“.
39.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý znie:
㤠100a
(1)
Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív (ďalej len „návratná finančná výpomoc“) možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona, ktorým je
a)
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,
b)
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
d)
nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je ministerstvo zdravotníctva,
e)
nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je obec alebo samosprávny kraj.
(2)
Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1, ktoré vypracuje podnikateľský plán a spolu so žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ho najneskôr do 31. augusta 2009 predloží ministerstvu zdravotníctva.
(3)
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zdravotníckym zariadením.
(4)
Finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci možno použiť len na úhradu istiny existujúcich záväzkov s lehotou splatnosti do 30. septembra 2008.
(5)
Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s dobou splatnosti 15 rokov; ministerstvo zdravotníctva môže v odôvodnených prípadoch schváliť odloženie začiatku splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci najviac o dva roky.
(6)
Návratná finančná výpomoc môže byť poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2009.“.
40.
Doterajší text § 102c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2009
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“.
41.
Za § 102f sa vkladá § 102g, ktorý znie:
㤠102g
(1)
Psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v kategórii iný zdravotnícky pracovník podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009, sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009.
(2)
Zdravotnícki pracovníci registrovaní v komorách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa neregistrovali podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 a podľa tohto zákona sú povinní sa registrovať, sa registrujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009 najneskôr do 31. decembra 2009.
(3)
Potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 sa považujú za potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2010.
(4)
Držiteľ povolenia vykonávajúci činnosti podľa § 7 ods. 8 pred 1. júnom 2009 je povinný získať schválenie ministerstva zdravotníctva na pokračovanie vo svojej činnosti v zmysle § 7 ods. 9 a 10 do 31. decembra 2009; ak prevádzkovateľ toto schválenie nezíska, je povinný od 1. januára 2010 činnosť centra ukončiť.“.
42.
V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu *) sa slová „asistent, technik, iný zdravotnícky pracovník“ nahrádzajú slovami „fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, zdravotnícky asistent, zubný technik, optometrista, očný optik, rádiologický asistent, asistent hygieny a epidemiológie, ortopedický technik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, dentálna hygienička, asistent výživy, masér, sanitár, biológ, fyzik, chemik, genetik“.
43.
V celom texte prílohy č. 3 sa slovo „kategória“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „povolanie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 84/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 41 ods. 2 písm. h) sa spojka „a“ za slovami „sociálneho poistenia“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vo veciach verejného zdravotného poistenia,“.
Čl. III
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 4 druhej vete sa slová „doklad o skončení kurzu prvej pomoci organizovanom Organizáciou medzinárodného Červeného kríža“ nahrádzajú slovami „doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu9aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
„9aa)
§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
monitorovať a hodnotiť plnenie programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly spôsobom určeným ministerstvom financií v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne,“.
2.
V § 19 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Príspevková organizácia, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, môže prijať návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív za podmienok ustanovených osobitným zákonom.22b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 29 ods. 4 sa v druhej vete slová „hodnotenie plnenia zámerov a cieľov programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly“ nahrádzajú slovami „ročná monitorovacia správa“.
4.
V § 37 ods. 6 sa číslovka „2009“ nahrádza číslovkou „2011“.
5.
V § 37 ods. 10 sa číslovka „2009“ nahrádza číslovkou „2011“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z. a zákona č. 108/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293bi sa vkladá § 293bj, ktorý znie:
㤠293bj
(1)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým trvá povinnosť odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť zaplatiť penále za obdobie pred 1. júnom 2009, ak v deň doručenia žiadosti boli zaplatené dlžné sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej sume. Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále podľa prvej vety môže byť podaná najneskôr do 31. decembra 2009. O odpustení povinnosti zaplatiť penále rozhoduje pobočka.
(2)
O odpustení povinnosti zaplatiť penále podľa odseku 1 rozhoduje pobočka v nedávkovom konaní do 60 dní od doručenia žiadosti. Proti rozhodnutiu o odpustení povinnosti zaplatiť penále nie je prípustné odvolanie.“.
Čl. VI
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z. a zákona č. 489/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 6 sa slová „prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci“ a na konci sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.“.
2.
V § 12 odsek 13 znie:
„(13)
Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodu 3 uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje
a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia, zubné lekárstvo, psychiatria a v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c)
do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d)
v prípade dispenzarizácie,
e)
v prípade ochranného ambulantného liečenia.“.
4.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom zdravotníctva pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore. Zloženie, úlohy a rokovací poriadok hlavných odborníkov a krajských odborníkov upravuje štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
5.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť.“.
Čl. VII
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 581/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku25)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 25.
2.
V § 11 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a pre poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku,25) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“.
3.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Výkaz nedoplatkov
(1)
Zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania uplatniť voči platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov.
(2)
Výkaz nedoplatkov obsahuje
a)
u zamestnávateľa jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
u samostatne zárobkovo činnej osoby jej meno, priezvisko a bydlisko,
c)
výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vychádzajúcemu z údajov vykázaných platiteľom poistného alebo z kontrol vykonaných zdravotnou poisťovňou, z pravdepodobnej výšky preddavkov na poistné, ak bola stanovená, a z úrokov z omeškania vypočítaných k tomuto dňu,
d)
deň, ku ktorému bola výška nedoplatkov zistená,
e)
číslo účtu príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktorý musia byť nedoplatky uhradené,
f)
poučenie,
g)
označenie zdravotnej poisťovne, ktorá výkaz nedoplatkov vydala, dátum vydania,
h)
úradnú pečiatku, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(3)
Platiteľ poistného sa vopred neupovedomuje o zostavení výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení.
(4)
Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námietky do ôsmich dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného. Dôvod podania námietok je platiteľ poistného povinný v námietkach uviesť. Na námietky bez zdôvodnenia sa neprihliada.
(5)
Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok podľa odseku 4.
(6)
Ak platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky s vecnými dôvodmi a poisťovňa im nevyhovie v celom rozsahu, poisťovňa do 15 dní od ich doručenia podá úradu návrh na vydanie platobného výmeru spolu s námietkami platiteľa poistného a stručným stanoviskom poisťovne k námietkam. Podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na úrad výkaz nedoplatkov stráca platnosť bez upovedomenia platiteľa poistného.
(7)
Ak zdravotná poisťovňa námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov, ktorým zruší predchádzajúci. Nový výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný dňom doručenia platiteľovi poistného.
(8)
Zdravotná poisťovňa môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.
(9)
Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou jeho doručovania.
(10)
Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.51c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51c znie:
„51c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 31d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ročné zúčtovanie poistného nevykonávajú poistenci zdravotnej poisťovne za rok, v ktorom jej zanikla platnosť povolenia z iného dôvodu ako pre zrušenie povolenia. Preddavky na poistné, ktoré mali byť zaplatené za rozhodujúce obdobie, sa pokladajú za poistné podľa tohto zákona.“.
5.
Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý znie:
㤠34
Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnancom a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľom, ak tento poslanec bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a zvolí si podľa osobitného predpisu61) na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7. 10. 2005).“.
Čl. VIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 581/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vydáva výkaz nedoplatkov podľa osobitného zákona.37)“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
3.
V § 39 ods. 1 písm. g) sa slovo „majetku“ nahrádza slovami „verejného zdravotného poistenia“.
4.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
5.
V § 40 ods. 2 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „c) a d)“.
6.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7.
V § 61 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, ktorá bola zrušená s likvidáciou, prevod poistného kmeňa na zdravotnú poisťovňu so 100 % majetkovou účasťou štátu ku dňu jej vstupu do likvidácie; v ostatných prípadoch úrad nariadi prevod poistného kmeňa vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca. Každý prevod poistného kmeňa je bezodplatný.“.
8.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Na ustanovenie odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis.32)“.
9.
V § 61 ods. 5 sa vypúšťa písmeno g).
10.
V § 67 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. IX
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z. a zákona č. 188/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 2a sa vypúšťa odsek 3.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 okrem § 40 ods. 21 v trinástom bode v čl. I a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a okrem prvého, druhého a piateho bodu v čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.