186/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
ZÁKON
z 24. apríla 2009
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
finančné sprostredkovanie,
b)
finančné poradenstvo,
c)
register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej len „register“),
d)
dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom,
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 finančnou inštitúciou alebo jej zamestnancami v mene a na účet tejto finančnej inštitúcie vo vzťahu k vlastným finančným službám,
b)
poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finančnej inštitúcii, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby; kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu,
c)
príležitostné poskytovanie informácií z finančného trhu pri vykonávaní činností podľa osobitných predpisov1) alebo poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa finančných služieb, ak sa tieto všeobecné informácie neposkytujú s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby,
d)
šírenie odborných informácií, stanovísk alebo odporúčaní prostriedkami zverejnenia alebo ich akékoľvek poskytovanie spôsobom, z ktorého je zrejmé, že sú určené verejnosti a nemajú charakter osobného odporúčania,
e)
vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,2)
f)
činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,3) centrálnych bánk iných štátov, Štátnej pokladnice, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu4) a príslušných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu,
g)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia členských štátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia členských štátov,
h)
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu, pobočku poisťovne z iného členského štátu, zahraničnú poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňu, kaptívnu zaisťovňu, zaisťovňu z iného členského štátu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu, zahraničnú zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na
a)
právnickú osobu, ktorá poskytuje finančné poradenstvo výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,
b)
osobu, ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, ak poskytovanie takého finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nie je osobitne odmeňované,
c)
osobu, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
uzavretie poistnej zmluvy vyžaduje len znalosti o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto poistnej zmluvy poskytované,
2.
predmetom finančného sprostredkovania nie sú poistné zmluvy v životnom poistení ani v poistení zodpovednosti za škodu,
3.
finančné sprostredkovanie je vedľajšou činnosťou tejto osoby,
4.
poistenie je doplnkom produktu alebo služby poskytovaných osobou, ak toto poistenie kryje riziko
4a.
poškodenia, zničenia alebo straty produktu poskytnutého touto osobou, alebo
4b.
poškodenia alebo straty batožiny alebo iné poistné riziká spojené s cestovaním objednaným u tejto osoby, aj keď ide o životné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu, ak je toto poistenie doplnkovým poistením k hlavnému poisteniu kryjúcemu poistné riziká spojené s cestovaním,
5.
výška ročného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyšuje sumu 500 eur a platnosť takejto zmluvy vrátane predĺžení jej platnosti nepresahuje päť rokov.
§ 2
Finančné sprostredkovanie
(1)
Finančným sprostredkovaním je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:
a)
predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b)
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c)
spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d)
spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
(2)
Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj
a)
poskytovanie investičnej služby5) prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia,
b)
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
(3)
Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike,6) obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike,7) alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky.8)
(4)
Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.
(5)
Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)
§ 3
Finančné poradenstvo
(1)
Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.
(2)
Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
(3)
Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.
(4)
Finančné poradenstvo vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančnou službou služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore
1.
poistenia alebo zaistenia,10)
2.
kapitálového trhu,11)
3.
doplnkového dôchodkového sporenia,12)
4.
prijímania vkladov,13)
5.
poskytovania úverov,14)
b)
finančnou inštitúciou banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňa, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť,12) inštitúcia elektronických peňazí,15) iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk a osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery,16) na ktorej činnosť nie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska,
c)
zmluvou o poskytnutí finančnej služby písomná zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä zmluva o bežnom účte, poistná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o kúpe cenných papierov, zmluva o riadení portfólia, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva,17)
d)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
e)
domovským členským štátom členský štát, v ktorom má finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia z iného členského štátu trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo alebo ústredie,18) ak ide o právnickú osobu,
f)
veľkým rizikom poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia
1.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)
2.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,20) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka v oblasti priemyslu, obchodu alebo vykonávania činností podľa osobitných predpisov,1)
3.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
3a.
celková suma majetku poisteného prevyšuje 6 200 000 eur,
3b.
čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,
3c.
priemerný ročný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná 250 zamestnancom alebo je väčší ako 250 zamestnancov,
g)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti, na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
h)
osobným finančným plánom finančný plán, ktorý zodpovedá osobným požiadavkám, potrebám a finančným možnostiam klienta alebo potenciálneho klienta, pričom z jeho povahy je zrejmé, že nie je určený verejnosti,
i)
inkasovaním oprávnenie finančného agenta na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie
1.
prijímať sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu na osobitný účet finančného agenta zriadený na účely inkasovania v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo
2.
vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z týchto zmlúv,
j)
osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
k)
skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 %, alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
§ 5
Klienti
(1)
Klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(2)
Potenciálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(3)
Neprofesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.
(4)
Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom (ďalej len „profesionálny klient“), je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa tohto zákona; v tomto vyhlásení sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu finančnú službu alebo viaceré finančné služby v jednom sektore alebo viacerých sektoroch. Po prijatí tohto vyhlásenia finančný agent alebo finančný poradca písomne potvrdí prevzatie vyhlásenia a jedno vyhotovenie vráti klientovi.
(5)
Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu22) upravujúce kategorizáciu klientov na účely finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu.
§ 6
Finančný agent
(1)
Finančným agentom je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.
(2)
Ak v § 11 a 12 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné sprostredkovanie len finančný agent, ktorým je
a)
samostatný finančný agent,
b)
viazaný finančný agent,
c)
podriadený finančný agent,
(3)
Slová „finančný agent“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie podľa tohto zákona. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu finančného agenta alebo iného podnikateľa, a finančný agent alebo iný podnikateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
§ 7
Samostatný finančný agent
Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami.
§ 8
Viazaný finančný agent
Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou; to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie.
§ 9
Podriadený finančný agent
(1)
Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(2)
Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta; to neplatí, ak táto osoba vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s takouto finančnou inštitúciou, výlučne vo vzťahu k finančným službám, ktoré takáto finančná inštitúcia poskytuje v rámci povolenia podľa osobitného predpisu.16)
§ 10
Finančný poradca
(1)
Finančným poradcom je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom (ďalej len „zmluva o poskytnutí finančného poradenstva“). Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.
(2)
Ak v § 11 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné poradenstvo len finančný poradca.
(3)
Slová „finančný poradca“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba podnikateľ, ktorý má udelené povolenie na vykonávanie finančného poradenstva podľa tohto zákona. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu finančného poradcu alebo iného podnikateľa a finančný poradca alebo iný podnikateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
§ 11
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb.
(2)
Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia chce vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa odseku 1, Národná banka Slovenska do piatich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia oznámi tomuto orgánu dohľadu podmienky vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(3)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď bol informovaný príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o doručení oznámenia podľa odseku 2 Národnej banke Slovenska.
(4)
Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
Viazaný investičný agent
(1)
Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu,23) banky alebo zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb24) vykonáva na základe písomnej zmluvy pre túto osobu finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu.25) Viazaný investičný agent môže finančné sprostredkovanie vykonávať len pre jednu z osôb uvedených v prvej vete.
(2)
Viazaný investičný agent nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami ani s finančnými nástrojmi klienta.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu a zahraničnú banku so sídlom na území iného členského štátu, ak im využívanie viazaného investičného agenta umožňuje právny predpis ich domovského členského štátu.
DRUHÁ ČASŤ
REGISTER
§ 13
Všeobecné ustanovenia o registri
(1)
Zriaďuje sa register, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska môže poveriť vedením registra inú právnickú osobu. Register sa člení na podregistre pre jednotlivé sektory, a to:
a)
poistenia alebo zaistenia,
b)
kapitálového trhu,
c)
prijímania vkladov,
d)
poskytovania úverov,
e)
doplnkového dôchodkového sporenia.
(2)
Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
(3)
Podregister podľa odseku 1 písm. b) sa člení na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
viazaných investičných agentov.
(4)
Podregistre podľa odseku 1 písm. c) až e) sa členia na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
(5)
Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom z príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Do príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 v podregistroch podľa odseku 1 sa zapisujú údaje o osobách uvedené v § 17 a ich zmeny (ďalej len „evidované údaje“). Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu viesť evidované údaje aj po zrušení zápisu v registri a to počas desiatich rokov odo dňa jeho vykonania.
(7)
Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje zverejňované podľa § 17, nemôže ten, koho sa tieto údaje týkajú, namietať, že tieto údaje nezodpovedajú skutočnosti.
(8)
Ustanovenia odseku 6 a § 14 až 17 sa vzťahujú na právnickú osobu poverenú Národnou bankou Slovenska podľa odseku 1 rovnako.
§ 14
Zápis do registra
(1)
Národná banka Slovenska zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušných podregistroch podľa § 13, ktoré sú uvedené v návrhu na zápis do registra (ďalej len „návrh na zápis“), ktorý predkladá navrhovateľ.
(2)
Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta je finančná inštitúcia, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 8, navrhovateľom na zápis podriadeného finančného agenta je samostatný finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9. Navrhovateľom na zápis viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,25) s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 12.
(3)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis zodpovedá navrhovateľ.
(4)
Návrh na zápis sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis uhradiť poplatok za návrh na zápis. Poplatok za návrh na zápis je príjmom Národnej banky Slovenska.
(5)
Ak je návrh na zápis úplný a poplatok za návrh na zápis bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis
a)
zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje navrhovateľa elektronicky o zápise viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 a o pridelenom registračnom čísle.
(6)
Ak je návrh na zápis neúplný alebo poplatok za návrh na zápis nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh na zápis sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa elektronicky do piatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zápis sa nevracia.
(7)
Viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent sú oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie odo dňa zápisu do registra.
(8)
Navrhovateľ po prijatí informácie podľa odseku 5 písm. b) bez zbytočného odkladu vydá viazanému finančnému agentovi, podriadenému finančnému agentovi alebo viazanému investičnému agentovi osvedčenie o zápise do registra (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(9)
Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta a finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18 a priradí týmto osobám registračné číslo.
(10)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý začne vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, je povinný zaslať Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu údaje uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) až e). Národná banka Slovenska po doručení týchto údajov bez zbytočného odkladu zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.
(11)
Do zoznamu viazaných investičných agentov možno zapísať len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočku zahraničnej právnickej osoby. Osobu z iného členského štátu možno zapísať, len ak sa v tomto členskom štáte nevedie obdobný register a ak títo viazaní investiční agenti budú konať v mene obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 15
Zmena zápisu v registri
(1)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných údajoch viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta, a to prostredníctvom návrhu na zmenu zápisu v registri (ďalej len „návrh na zmenu zápisu“).
(2)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zmenu zápisu zodpovedá navrhovateľ.
(3)
Návrh na zmenu zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zmenu zápisu uhradiť poplatok za návrh na zmenu zápisu. Poplatok za návrh na zmenu zápisu je príjmom Národnej banky Slovenska.
(4)
Ak je návrh na zmenu zápisu úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zmenu zápisu vyznačí zmenu v zápise a o zmene zápisu informuje navrhovateľa elektronicky.
(5)
Ak je návrh na zmenu zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu nebol uhradený riadne a včas, na takýto návrh na zmenu zápisu sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa elektronicky do piatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zmenu zápisu sa nevracia.
(6)
Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu samostatného finančného agenta a finančného poradcu do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom prijala oznámenie podľa § 18 ods. 12, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene povolenia podľa § 18 ods. 15 alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie uvedenej v § 39 ods. 1 písm. d).
(7)
Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom prijala oznámenie príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o zmene evidovaných údajov.
(8)
Ak Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného agenta s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky alebo finančného poradcu s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných členských štátov, je povinná o tom informovať príslušné orgány dohľadu v týchto členských štátov bez zbytočného odkladu po vyznačení zmeny zápisu.
§ 16
Zrušenie zápisu v registri
(1)
Národná banka Slovenska zruší zápis samostatného finančného agenta alebo zápis finančného poradcu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi zaniklo oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe príslušného povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor, a to do piatich pracovných dní odo dňa zániku povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(2)
Národná banka Slovenska zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak
a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou,
1.
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
2.
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
c)
na majetok viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,26)
d)
podnik alebo časť podniku viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta boli predané,
e)
navrhovateľ podal úplný návrh na zrušenie zápisu v registri (ďalej len „návrh na zrušenie zápisu“) viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta; ak navrhovateľa o podanie návrhu na zrušenie zápisu požiadal viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent alebo ak sa skončila platnosť zmluvy medzi navrhovateľom a viazaným finančným agentom, medzi navrhovateľom a podriadeným finančným agentom alebo medzi navrhovateľom a viazaným investičným agentom a navrhovateľ s viazaným finančným agentom, podriadeným finančným agentom alebo viazaným investičným agentom neuzavrel novú zmluvu, je navrhovateľ povinný podať návrh na zrušenie zápisu týchto osôb do 15 dní odo dňa
1.
doručenia žiadosti viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta o podanie návrhu na zrušenie zápisu v registri; v takom prípade sa platnosť zmluvy medzi navrhovateľom a viazaným finančným agentom, medzi navrhovateľom a podriadeným finančným agentom alebo medzi navrhovateľom a viazaným investičným agentom skončí najneskôr dňom zrušenia zápisu v registri alebo
2.
skončenia platnosti zmluvy medzi navrhovateľom a viazaným finančným agentom, medzi navrhovateľom a podriadeným finančným agentom alebo medzi navrhovateľom a viazaným investičným agentom,
f)
Národná banka Slovenska zistí, že viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent nedodržiava ustanovenia tohto zákona, najmä požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť,
g)
finančnej inštitúcii, s ktorou mal viazaný finančný agent alebo viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 8 alebo § 12, zaniklo povolenie na vykonávanie činnosti, ak je táto finančná inštitúcia oprávnená vykonávať činnosť na základe povolenia a jej práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu, ktorý má povolenie na vykonávanie činnosti,
h)
samostatnému finančnému agentovi, s ktorým mal podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9, zaniklo povolenie podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(3)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta, ak mu nebolo preukázané splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v lehotách podľa § 21 ods. 10 písm. a) a b) alebo ak mu nebolo preukázané overenie jeho odbornej spôsobilosti v lehote podľa § 22 ods. 2.
(4)
Národná banka Slovenska zruší zápis finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom jej
a)
finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, že ukončil svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
b)
príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu oznámil, že finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia zaniklo oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti v jeho domovskom členskom štáte.
(5)
Návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zrušenie zápisu uhradiť poplatok za návrh na zrušenie zápisu. Poplatok za návrh na zrušenie zápisu je príjmom Národnej banky Slovenska.
(6)
Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 2 písm. a) až d) a písm. f) až h) a odseku 4 alebo navrhovateľ podal úplný návrh na zrušenie zápisu podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 a riadne a včas uhradil poplatok za návrh na zrušenie zápisu, Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o týchto dôvodoch zrušenia zápisu, alebo do piatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zrušenie zápisu
a)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
informuje navrhovateľa elektronicky o zrušení zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.
(7)
Ak je návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh na zrušenie zápisu sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa elektronicky do piatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zrušenie zápisu sa nevracia.
(8)
Oprávnenie viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniká dňom zrušenia zápisu v registri alebo dňom skončenia platnosti zmluvy podľa § 8, 9 alebo § 12, ak takýto deň predchádza dňu zrušenia zápisu v registri.
(9)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zrušenie zápisu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 viazanému finančnému agentovi, podriadenému finančnému agentovi alebo viazanému investičnému agentovi; to neplatí, ak ide o dôvody zrušenia zápisu v registri uvedené v odseku 2 písm. a) a b). Navrhovateľ zároveň požiada viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta o vrátenie osvedčenia. Viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent sú povinní bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť.
(10)
Ak Národná banka Slovenska zruší zápis finančného agenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo finančného poradcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, v registri, ktorý bol oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných členských štátov, je povinná o tom informovať príslušné orgány dohľadu v týchto členských štátoch bez zbytočného odkladu odo dňa zrušenia zápisu v registri.
(11)
Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu, výšku poplatku za návrh na zápis, výšku poplatku za návrh na zmenu zápisu a výšku poplatku za návrh na zrušenie zápisu a spôsob ich uhradenia a preukazovania ich uhradenia, maximálny počet osôb, ktorý môže obsahovať návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu a návrh na zrušenie zápisu, vzor osvedčenia, štruktúru registračného čísla a ďalšie podrobnosti o registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).
§ 17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)
Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
c)
obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
d)
titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu,
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18 a o jeho zmene,
g)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iných členských štátov, a to pre každý členský štát osobitne a pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,
h)
obchodné meno a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné číslo navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 7,
l)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa písmena k),
m)
dátum každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu; vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
n)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania samostatného finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu,
o)
dátum zápisu do registra,
p)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka, a vyznačenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre každý sektor osobitne,
q)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(2)
Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až d) okrem rodného čísla, písm. f), g), i), j), o) až q).
(3)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
c)
titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, ak ide o právnickú osobu,
e)
dôvod zrušenia zápisu v registri podľa § 16 ods. 2,
f)
názvy členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
g)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iných členských štátov, a to pre každý členský štát osobitne a pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,
h)
obchodné meno a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné číslo navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,
i)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 8,
j)
dátum zápisu do registra,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, a vyznačenie zmeny údaja v registri; tieto údaje sa evidujú pre každý sektor osobitne,
l)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(4)
Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov registračné číslo, názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko a názov obce, v ktorej má viazaný finančný agent trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, Národná banka Slovenska zverejňuje údaje podľa prvej vety pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne.
(5)
Na evidované údaje v zozname podriadených finančných agentov a v zozname viazaných investičných agentov v príslušnom podregistri podľa § 13 a na ich zverejňovanie sa odseky 3 a 4 vzťahujú rovnako.
(6)
Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sú:
a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
c)
meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho pobočky a sídlo pobočky, ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,
d)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, finančnej inštitúcie a finančného agenta, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, s ktorým má finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uzavretú písomnú zmluvu,
e)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa písmena d),
f)
dátum zápisu do registra,
g)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, a vyznačenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre každý sektor osobitne,
h)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(7)
Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia údaje uvedené v odseku 6 okrem rodného čísla finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu, s ktorým má finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uzavretú písomnú zmluvu.
(8)
Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:
a)
registračné číslo,
b)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
c)
obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
d)
titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18 a dátum jeho zmeny,
g)
dátum zániku príslušného povolenia podľa § 18,
h)
dôvod zániku príslušného povolenia uvedený v § 19 ods. 1,
i)
názvy členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný poradca oprávnený vykonávať finančné poradenstvo, ak ide o finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to pre každý iný členský štát osobitne,
k)
dátum každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
l)
dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
m)
dátum zápisu do registra,
n)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka, a vyznačenie zmeny údaja; tieto údaje sa evidujú pre každý sektor osobitne,
o)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(9)
Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje uvedené v odseku 8 písm. a) až d) okrem rodného čísla, písm. f), g), i), j), m) až o).
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA A FINANČNÉHO PORADENSTVA
§ 18
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(1)
Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. O udelení povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a o udelení povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti.
(2)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a vedúceho zamestnanca žiadateľa,
b)
odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, alebo aspoň jedného vedúceho zamestnanca žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom,
e)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(3)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony,
b)
odborná spôsobilosť žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(4)
Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a vedúceho zamestnanca žiadateľa,
c)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
d)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(5)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
c)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(6)
Ak je žiadateľom právnická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a vedúceho zamestnanca žiadateľa,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, alebo aspoň jedného vedúceho zamestnanca žiadateľa,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
d)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,
e)
doklady preukazujúce prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, ako aj grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny,
f)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(7)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
c)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(8)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(9)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok uvedených v odseku 2 alebo odseku 3 alebo ak by udelenie povolenia podľa odseku 1 bolo v rozpore s inými ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným zákonom.
(10)
Dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Ak sa skončí činnosť štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo sa skončí pracovný pomer vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný zabezpečiť jeho nahradenie bez zbytočného odkladu.
(12)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v odsekoch 2 až 7.
(13)
Povolenie podľa odseku 1 nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(14)
Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný finančný agent alebo finančný poradca splniť pred začatím vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo podmienky, ktoré je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný dodržiavať pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. V povolení podľa odseku 1 možno vykonávanie niektorých činností obmedziť.
(15)
Na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na žiadosť o zmenu povolenia podľa odseku 1 a postup Národnej banky Slovenska v konaní o nej sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane.
(16)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu možno vrátiť. Vrátenie povolenia podľa prvej vety musí mať písomnú formu a musí byť doručené Národnej banke Slovenska.
(17)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 19
Zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(1)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu zaniká
a)
dňom zrušenia samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
dňom vyhlásenia konkurzu na majetok samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,26)
d)
samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky dňom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb, dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom ukončenia činnosti týchto osôb na území štátu ich trvalého pobytu alebo sídla,
e)
dňom vrátenia týchto povolení,
f)
dňom predaja podniku samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo jeho časti,
g)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak ide o fyzickú osobu,
h)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí týchto povolení,
i)
samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi, ak v lehote troch mesiacov odo dňa udelenia týchto povolení nepodá návrh na zápis finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva do obchodného registra.
(2)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), c), d) a f) bez zbytočného odkladu po ich vzniku. Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní preukázať Národnej banke Slovenska podanie návrhu na zápis do obchodného registra v lehote do siedmich dní odo dňa jeho podania.
§ 20
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu
(1)
Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu, je povinný o tom informovať Národnú banku Slovenska. Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu, je povinný o tom informovať Národnú banku Slovenska navrhovateľ.
(2)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu. Súčasťou oznámenia sú údaje zverejňované podľa § 17. Zároveň o tomto oznámení informuje osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Osoby uvedené v odseku 1 môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia informácie Národnej banke Slovenska o splnení informačnej povinnosti podľa odseku 2.
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
§ 21
(1)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú teoretické znalosti a praktické schopnosti fyzických osôb uvedených v odsekoch 4 až 9 vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo riadne a na dostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)
Odbornou spôsobilosťou pre
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie najneskôr do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené
1.
stredné odborné vzdelanie, dvojročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie a úspešne vykonaná odborná skúška,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené
1.
stredné odborné vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo
2.
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, trojročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo
3.
vysokoškolské vzdelanie, trojročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná skúška,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je
1.
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, desaťročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo, alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom.
(4)
Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.
(5)
Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti; ak podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie len v jednom sektore, počas prvých dvoch rokov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.
(6)
Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec viazaného investičného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.
(7)
Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(8)
Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(9)
Každý zamestnanec viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(10)
Odbornú spôsobilosť preukazuje
a)
viazaný finančný agent a viazaný investičný agent navrhovateľovi do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
podriadený finančný agent
1.
navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
2.
navrhovateľovi do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, splnenie požiadaviek pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, ak vykonáva finančné sprostredkovanie len v jednom sektore, alebo
3.
navrhovateľovi bez zbytočného odkladu splnenie požiadaviek pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti; o splnení požiadaviek pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti je navrhovateľ povinný elektronicky informovať Národnú banku Slovenska najneskôr do jedného mesiaca odo dňa preukázania ich splnenia,
c)
samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia podľa § 18,
d)
zamestnanec finančného agenta, zamestnanec viazaného investičného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(11)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe v príslušnom sektore ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,
c)
potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
d)
osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikátom o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.
§ 22
(1)
Osoby uvedené v § 21 ods. 4 až 9 si musia priebežne dopĺňať odborné vedomosti.
(2)
Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná najmenej každé štyri roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná najmenej každé štyri roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným vykonaním odbornej skúšky. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú povinné každé dva roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným vykonaním odbornej skúšky alebo úspešným vykonaním odbornej skúšky s certifikátom.
(3)
Odbornú skúšku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba. Účastníci odbornej skúšky sú povinní pred jej vykonaním riadne a včas uhradiť poplatok, ktorý sa pri jej neúspešnom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom Národnej banky Slovenska. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená Národnou bankou Slovenska, je poplatok za jej vykonanie príjmom tejto právnickej osoby.
(4)
Finančný agent, viazaný investičný agent a finančný poradca sú zodpovední za odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a za jej overenie podľa odseku 2. Na tieto účely je finančný agent, viazaný investičný agent a finančný poradca povinný viesť osobitnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú najmenej tieto údaje a doklady:
a)
meno a priezvisko zamestnanca,
b)
sektory, v ktorých je zamestnanec oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
c)
dátum začatia vykonávania činnosti zamestnanca, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a to za každý sektor osobitne,
d)
dátum absolvovania každého osobitného finančného vzdelávania zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, a doklady preukazujúce túto skutočnosť,
e)
osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, ak sa vykonanie odbornej skúšky pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti vyžaduje,
f)
úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.
(5)
Ustanovenia § 21 a 23 sa nevzťahujú na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(6)
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Osobitné finančné vzdelávanie sa vykonáva pre príslušný sektor.
(7)
Odborná skúška s certifikátom je osobitnou odbornou skúškou, za ktorej úspešné vykonanie sa získava certifikát. Certifikát potvrdzuje, že osoba, ktorá odbornú skúšku s certifikátom úspešne vykonala, je dostatočne informovaná o finančných službách a má teoretické znalosti v takom rozsahu a kvalite, že je schopná vypracúvať nestrannú analýzu dostupných finančných služieb v príslušnom sektore.
(8)
Obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(9)
Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
§ 23
(1)
Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov28) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,29) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo ktorá nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri z dôvodov uvedených v § 16 ods. 2 písm. f), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom vo finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,26) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu,
e)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,30)
f)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.
(2)
Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, každý zamestnanec viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí byť dôveryhodný.
(3)
Dôveryhodnosť preukazuje
a)
viazaný finančný agent podľa odseku 2 a viazaný investičný agent podľa odseku 2 navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
podriadený finančný agent podľa odseku 2 navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(4)
Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta a zamestnanca finančného agenta alebo finančného poradcu sa vzťahuje § 18 rovnako.
Organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
§ 24
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní primerane k povahe a rozsahu činnosti podľa tohto zákona
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti a nadriadenosti, rozdelené úlohy, právomoc a zodpovednosť, s dôrazom na identifikáciu osôb zodpovedných za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
b)
organizačnú štruktúru upraviť tak, aby zabezpečovala riadne a bezpečné vykonávanie činnosti a zabraňovala vzniku konfliktu záujmov,
c)
upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednosť finančného agenta a finančného poradcu vo veciach ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
d)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo boli oboznámené so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, ktoré musia byť dodržané na riadne plnenie ich povinností,
e)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na plnenie pridelených úloh a činností,
f)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.
(2)
Ak má štatutárny orgán finančného agenta alebo štatutárny orgán finančného poradcu viac členov, finančný agent alebo finančný poradca je povinný ustanoviť jedného člena štatutárneho orgánu, ktorý bude zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
§ 25
(1)
Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní zahrnúť do svojej organizačnej štruktúry vedúceho zamestnanca. Samostatný finančný agent a finančný poradca podľa prvej vety sú povinní zabezpečiť vedúcemu zamestnancovi prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadne vykonávanie jeho činnosti.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, samostatný finančný agent je povinný zahrnúť do svojej organizačnej štruktúry vedúceho zamestnanca, len ak vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vzťahuje, len ak vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom svojich zamestnancov.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na finančnú inštitúciu, ktorá má uzavretú zmluvu podľa § 8 s aspoň jedným viazaným finančným agentom.
(5)
Ak ide o fyzickú osobu, povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vedúceho zamestnanca vykonáva samostatný finančný agent alebo finančný poradca; to neplatí, ak je do organizačnej štruktúry samostatného finančného agenta zahrnutý vedúci zamestnanec.
(6)
Vedúci zamestnanec finančného agenta a finančného poradcu je zodpovedný najmä za
a)
monitorovanie dodržiavania povinností zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a za prijímanie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri vykonávaní tejto činnosti,
b)
poskytovanie odbornej pomoci zamestnancom vykonávajúcim činnosť podľa písmena a) pri dodržiavaní povinností podľa tohto zákona,
c)
preverovanie a vybavovanie sťažností klientov finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 26.
(7)
Vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta je zodpovedný aj za
a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k podriadenému finančnému agentovi, s ktorými má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9, a jeho klientom,
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou podriadeného finančného agenta, s ktorým má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(8)
Vedúci zamestnanec finančnej inštitúcie je zodpovedný za
a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k viazanému finančnému agentovi, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8, a jeho klientom,
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8.
(9)
Za riadne vykonávanie činnosti vedúceho zamestnanca zodpovedá fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, finančného poradcu alebo finančnej inštitúcie, členom štatutárneho orgánu finančného agenta, finančného poradcu podľa § 24 ods. 2 alebo finančnej inštitúcie.
§ 26
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia upravujúce evidenciu sťažností klientov alebo potenciálnych klientov. Finančný agent a finančný poradca sú povinní zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností klientov alebo potenciálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie.
(2)
Povinnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na
a)
finančnú inštitúciu vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8,
b)
samostatného finančného agenta vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť podriadeného finančného agenta, s ktorým má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(3)
Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú na účely zabezpečenia dodržiavania povinností uvedených v odseku 1 povinní vypracovať a uplatňovať osobitný vnútorný predpis.
(4)
Záznam podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet sťažnosti,
c)
dátum doručenia sťažnosti,
d)
identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,
e)
vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,
f)
opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,
g)
dátum vybavenia sťažnosti.
(5)
Finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca sú povinní vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sú povinní písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
(6)
Podrobnosti o organizačných požiadavkách na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 27
Konflikt záujmov
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami, osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly;27) ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu oznámiť klientovi pred vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a v prípade jeho vykonania uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Samostatným finančným agentom, štatutárnym orgánom samostatného finančného agenta, členom štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta a zamestnancom samostatného finančného agenta nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie; to neplatí, ak
1.
ide o finančnú inštitúciu, ktorá má so samostatným finančným agentom uzatvorenú zmluvu podľa § 7,
2.
finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami,
3.
pravidlá obozretného podnikania samostatného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní finančného sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými v úvodnej vete tohto písmena,
b)
iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho orgánu iného finančného agenta, prokurista iného finančného agenta, člen dozorného orgánu iného finančného agenta alebo zamestnanec iného finančného agenta,
c)
finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokurista finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.
(3)
Viazaným finančným agentom, štatutárnym orgánom viazaného finančného agenta, členom štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a zamestnancom viazaného finančného agenta nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie; to neplatí, ak
1.
ide o finančnú inštitúciu, ktorá má s viazaným finančným agentom uzavretú zmluvu podľa § 8,
2.
finančná inštitúcia a viazaný finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami,
3.
pravidlá obozretného podnikania viazaného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní finančného sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými v úvodnej vete tohto písmena,
b)
iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho orgánu iného finančného agenta, prokurista iného finančného agenta, člen dozorného orgánu iného finančného agenta alebo zamestnanec iného finančného agenta; to neplatí, ak tento iný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v odlišných sektoroch ako viazaný finančný agent,
c)
finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokurista finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.
(4)
Podriadeným finančným agentom, štatutárnym orgánom podriadeného finančného agenta, členom štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta a zamestnancom podriadeného finančného agenta nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho orgánu iného finančného agenta, prokurista iného finančného agenta, člen dozorného orgánu iného finančného agenta alebo zamestnanec iného finančného agenta; to neplatí, ak
1.
sú súčasne splnené tieto podmienky:
1a.
ide o samostatného finančného agenta, ktorý má s podriadeným finančným agentom uzavretú zmluvu podľa § 9,
1b.
samostatný finančný agent a podriadený finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami,
1c.
pravidlá obozretného podnikania podriadeného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri vykonávaní finančného sprostredkovania fyzickými osobami uvedenými v úvodnej vete tohto písmena alebo
2.
iný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v odlišných sektoroch ako podriadený finančný agent,
c)
finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokurista finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.
(5)
Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu a zamestnancom finančného poradcu nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu iného finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta,
c)
štatutárny orgán iného finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu iného finančného poradcu, prokurista iného finančného poradcu, člen dozorného orgánu iného finančného poradcu alebo zamestnanec iného finančného poradcu.
(6)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným agentom, nesmie byť
a)
finančná inštitúcia alebo osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
c)
finančný poradca alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, členom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
d)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný poradca alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
e)
iný finančný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, členom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
f)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent podľa písmena e), alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba.
(7)
Ustanovenie odseku 6 neplatí, ak finančný agent a osoby uvedené v odseku 6 sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami a zároveň ak má finančný agent uzavreté zmluvy podľa § 7, 8 alebo § 9 len s osobami, ktoré súčasťou tejto skupiny s úzkymi väzbami.
(8)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť
a)
finančná inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
c)
finančný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, členom jeho dozorného orgánu alebo jeho zamestnancom, alebo jej blízka osoba,
d)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom, alebo jej blízka osoba.
(9)
Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), odseku 3, odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 6, 7, odseku 8 písm. c) a odseku 8 písm. d) rovnako.
(10)
Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt záujmov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ ČINNOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOM
§ 28
Všeobecné pravidlá
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme klienta.
(2)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje výmena informácií medzi finančným agentom, finančnými inštitúciami a inými orgánmi podľa osobitných predpisov.32)
(4)
Ak je finančný agent oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené
a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta finančnej inštitúcii, okamihom ich prevzatia finančným agentom alebo ich pripísaním na osobitný účet finančného agenta,
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta, okamihom ich prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na účet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie; tieto sumy musia byť prevedené na účet klienta alebo osobe oprávnenej na ich prevzatie najneskôr do troch dní odo dňa ich obdržania finančným agentom.
(5)
Finančné prostriedky určené finančnej inštitúcii alebo osobe oprávnenej zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby uložené na osobitnom účte finančného agenta nie sú majetkom finančného agenta, a ak sa vyhlási konkurz na majetok tohto finančného agenta, nezahŕňajú sa do konkurznej podstaty.15)
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 29 až 36 sa vzťahujú na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu, ak v § 37 ods. 2 nie je ustanovené inak.
§ 29
(1)
Finančná inštitúcia je povinná vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania viazaným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 8. Samostatný finančný agent je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9.
(2)
Na účely odseku 1 je finančná inštitúcia povinná sústavne preverovať dodržiavanie povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania viazaným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 8, a samostatný finančný agent je povinný sústavne preverovať dodržiavanie povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9.
(3)
Zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať ustanovenia umožňujúce finančnej inštitúcií a samostatnému finančnému agentovi konať v súlade s odsekmi 1 a 2.
(4)
Na účely odsekov 1 až 3 zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať oprávnenie finančnej inštitúcie alebo samostatného finančného agenta
a)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta opätovné absolvovanie osobitného finančného vzdelávania, ak zistí, že viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent nekonal s odbornou starostlivosťou,
b)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta vykonanie opatrení smerujúcich k odstráneniu príčin vzniku nedostatkov a k náprave zistených nedostatkov,
c)
zadržať odmenu vyplývajúcu viazanému finančnému agentovi alebo podriadenému finančnému agentovi z tejto zmluvy až do vykonania opatrení podľa písmena b), znížiť túto odmenu alebo ju nevyplatiť, ak viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent porušil pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom alebo spôsobil klientovi škodu,
d)
vypovedať zmluvu podľa § 8 alebo § 9 a podať návrh na zrušenie zápisu bez zbytočného odkladu, ak viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.
(5)
Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú povinní prijať primerané organizačné opatrenia na účely plnenia povinností uvedených v odsekoch 1 a 2, najmä prijať osobitný vnútorný predpis upravujúci ich postup pri plnení týchto povinnosti.
(6)
Vedúci zamestnanec finančnej inštitúcie alebo vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť Národnej banke Slovenska správu o plnení povinností finančnej inštitúcie alebo samostatného finančného agenta uvedených v odsekoch 1 a 2 obsahujúcu údaje o preverení a zistení porušení povinností viazaným finančným agentom alebo podriadeným finančným agentom a o uplatnení oprávnení podľa odseku 4. Obsah, členenie a spôsob predkladania tejto správy môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 30
Zodpovednosť za škodu
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(2)
Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich vykonávania. Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z dohodnutej výšky poistného plnenia.
(3)
Ak ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva podľa odseku 2 musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a výška poistného krytia v poistnej zmluve podľa odseku 2 musí byť najmenej 1 120 200 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 680 300 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.
(4)
Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa jej uzavretia.
(5)
Samostatný finančný agent a finančný poradca môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo najskôr dňom nadobudnutia platnosti poistnej zmluvy podľa odseku 2.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na viazaného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho zodpovednosť za spôsobenú škodu prevzala finančná inštitúcia, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 8.
(7)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na podriadeného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho zodpovednosť za spôsobenú škodu prevzal samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(8)
Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je viazaný finančný agent a podriadený finančný agent povinný predložiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa zápisu do registra.
§ 31
Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta
(1)
Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je finančný agent a finančný poradca oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie
a)
osobných údajov33) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,34) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
d)
dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom.
(2)
Osobné údaje33) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b) až d), je finančný agent a finančný poradca oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.
(3)
Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta alebo finančného poradcu voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov35) je finančný agent alebo finančný poradca aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať36) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.37)
(6)
Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči finančnej inštitúcii podľa osobitných predpisov.30)
(7)
Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa odseku 1 neposkytne, finančný agent alebo finančný poradca nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ak táto osoba o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prejavila preukázateľný záujem.
§ 32
Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo
(1)
Finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.
(2)
Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.
(3)
Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia podľa odseku 2. O tejto možnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(4)
V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie povinnosti podľa odseku 3 považuje informovanie klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia.
(5)
Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nesmie brániť povinnosti finančného agenta konať v záujme klienta.
(6)
Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie s výnimkou plnenia od klienta.
§ 33
Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi
(1)
Finančný poradca je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné poradenstvo.
(2)
Finančný agent je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie
a)
na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami a o tom, či tieto písomné zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu; ak klient o to požiada, finančný agent mu oznámi aj obchodné mená týchto finančných inštitúcií, alebo
b)
na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom.
(3)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby, a to:
a)
informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a
b)
ďalšie informácie nevyhnutné na jeho rozhodnutie.
(4)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je finančný agent povinný klientovi oznámiť
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je finančný agent právnická osoba, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je finančný agent fyzická osoba,
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný agent zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu v registri,
c)
kvalifikovanú účasť38) finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6,
d)
kvalifikovanú účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta,
e)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy39) upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,
f)
výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou,
g)
podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena f).
(5)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je finančný poradca povinný potenciálnemu klientovi oznámiť
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný poradca zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu v registri,
c)
výšku odmeny za poskytnutie finančného poradenstva a ďalšie podmienky zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva,
(6)
Pri poskytnutí finančného poradenstva je finančný poradca povinný klientovi oznámiť
a)
výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finančnou službou, o ktorej vykonáva finančné poradenstvo,
b)
podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena a),
c)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného poradenstva a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného poradenstva.
(7)
Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6, ktoré poskytuje finančný agent a finančný poradca klientovi alebo potenciálnemu klientovi, musia byť
a)
písomné alebo na trvanlivom médiu, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak,
b)
úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce,
c)
poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku,
(8)
Ak sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi,
a)
musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody finančnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň presne a výrazne nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká,
b)
musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, ktorému sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 určené alebo ktorý bude ich pravdepodobným príjemcom,
c)
nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam.
(9)
Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky.
(10)
Povinnosť poskytnúť informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 na trvanlivom médiu sa považuje za splnenú, ak sa informácie poskytujú na inom trvanlivom médiu, ako je písomná forma, ak
a)
poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo poskytuje neprofesionálnemu klientovi,
b)
si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu vopred zvolil túto formu poskytnutia informácií.
(11)
Ak informácie poskytované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú finančné služby alebo finančné inštitúcie, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným spôsobom,
b)
musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,
c)
musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní.
(12)
V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral mylný dojem, že tento orgán podporil alebo schválil finančné služby sprostredkúvané finančným agentom alebo o ktorých finančný poradca poskytuje finančné poradenstvo.
(13)
Informácie môžu byť poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient požiada alebo ak je potrebné uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby bez zbytočného odkladu. Po uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby musia byť tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytnuté spôsobom podľa odseku 7.
(14)
Finančný agent a finančný poradca, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, sú povinní zabezpečiť verejnú prístupnosť údajov o svojom zápise v registri, najmä registračné číslo a deň, od ktorého sú oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(15)
Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výslovne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.
(16)
Navrhovateľ je povinný na požiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnúť mu údaje o viazanom finančnom agentovi, podriadenom finančnom agentovi a o viazanom investičnom agentovi v rozsahu registračné číslo, názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu.
(17)
Ustanoveniami odsekov 1 až 16 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov40) upravujúce poskytovanie informácií.
§ 34
Reklama a propagácia
(1)
Všetky informácie, ktoré reklama a propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje, musia byť v súlade s ďalšími informáciami, ktoré finančný agent alebo finančný poradca poskytuje klientovi pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva podľa § 32 a 33 a podľa osobitných predpisov.8)
(2)
Ak reklama alebo propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje ponuku uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby alebo zmluvu o poskytnutí finančného poradenstva a súčasne táto reklama alebo propagácia určuje spôsob odpovede alebo zahŕňa formulár na odpoveď, musí obsahovať príslušné informácie vo vzťahu k tejto ponuke podľa § 32 a 33.
§ 35
Posudzovanie klientov
(1)
Finančný agent alebo finančný poradca je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(2)
Ak ide o profesionálneho klienta, finančný agent alebo finančný poradca je oprávnený predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť.
(3)
Finančný agent je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania, ktoré sú pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa odseku 1.
(4)
Finančný poradca je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi finančné poradenstvo, ktoré je pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa odseku 1.
(5)
Ak finančný agent alebo finančný poradca nezistí pred poskytovaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
§ 36
Vedenie záznamov a informačná povinnosť
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta alebo finančného poradcu a klienta, iné podmienky, za ktorých finančný agent alebo finančný poradca vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty podľa § 31 ods. 1 a 2. Práva a povinnosti osôb podľa prvej vety možno v tejto evidencii viesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
(2)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas piatich rokov od skončenia platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a finančný poradca najmenej počas piatich rokov od skončenia platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.
(3)
Povinnosť vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta nevzťahuje, ak sa finančná inštitúcia zmluvou podľa § 8 zaviazala viesť a uchovávať evidenciu viazaného finančného agenta podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sa samostatný finančný agent zmluvou podľa § 9 zaviazal viesť a uchovávať evidenciu podriadeného finančného agenta podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Národná banka Slovenska môže určiť, aby finančný agent alebo finančný poradca uchovával všetky alebo niektoré dokumenty dlhšie ako päť rokov, ak je to odôvodnené povahou finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Tieto dokumenty je finančný agent a finančný poradca povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.
(5)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent a finančný poradca povinný uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k dokumentom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých dôležitých fáz vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možno zistiť všetky opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah dokumentov pred týmito opravami alebo zmenami,
c)
musí byť zabezpečené, že s dokumentmi nemožno nakladať alebo ich pozmeňovať v rozpore s písmenom b).
(6)
Podrobnosti o obsahu, spôsobe vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 až 5 môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(7)
Samostatný finančný agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy s finančnou inštitúciou podľa § 7.
(8)
Samostatný finančný agent je povinný do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Finančný poradca je povinný do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného poradenstva podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(9)
Vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta a vedúci zamestnanec finančného poradcu sú povinní do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej obsahom sú najmä informácie o zistených nedostatkoch a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže vedúcemu zamestnancovi nariadiť doplnenie správy podľa prvej vety a vedúci zamestnanec je povinný vykonať toto doplnenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Obsah, členenie a spôsob predkladania správy o vykonávaní funkcie vedúceho zamestnanca môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(10)
Obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 37
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu
(1)
Finančný agent v sektore kapitálového trhu nie je oprávnený
a)
poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2,
b)
prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.
(2)
Na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia § 28, 31, 32, 35, § 36 ods. 1 až 6 nevzťahujú. Na takéto pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.41)
PIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 38
Výkon dohľadu
(1)
Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a finančného poradenstva finančným poradcom vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha za podmienok podľa odsekov 8 až 11 aj vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(3)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
b)
dodržiavanie podmienok určených v povoleniach udelených podľa tohto zákona,
c)
plnenie opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(4)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy43) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.44)
(5)
Osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona sú povinné na požiadanie Národnej banky Slovenska v lehote ňou určenej vypracovať a predložiť aktuálne, úplné, pravdivé údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu.
(6)
Pri vykonávaní dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu riadia ustanoveniami osobitného predpisu.42)
(7)
Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(8)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia porušil všeobecne záväzné právne predpisy, bez zbytočného odkladu ho vyzve, aby v určenej lehote vykonal nápravu.
(9)
Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v určenej lehote nevykoná nápravu, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(10)
Ak napriek opatreniam podľa odseku 9 finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, môže mu Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu uložiť opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, ktoré je povinný vykonať.
(11)
Ak odníme príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnenie na vykonávanie činnosti v sektore poistenia alebo zaistenia, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia podľa tohto zákona.
(12)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu o finančných sprostredkovateľoch z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu, ktoré by viedlo k zrušeniu zápisu v evidencii sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia vedenej podľa právnych predpisov domovského členského štátu.
(13)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu o finančných sprostredkovateľoch z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bola uložená sankcia podľa § 39.
(14)
Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na mieste na území Slovenskej republiky nad vykonávaním finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Tento dohľad Národná banka Slovenska umožní vykonať potom, ako ju príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu informuje, že chce vykonať taký dohľad. Národná banka Slovenska je oprávnená zúčastniť sa takého dohľadu.
(15)
Všetky dokumenty potrebné na výkon dohľadu musia byť Národnej banke Slovenska predložené v štátnom jazyku.
§ 39
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti samostatného finančného agenta, finančného poradcu a navrhovateľa spočívajúce v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva týmito osobami, alebo ak zistí, že finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri alebo nemá na túto činnosť udelené povolenie podľa § 18 Národnou bankou Slovenska, podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi pokutu do výšky 200 000 eur,
c)
obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie činnosti v niektorom z príslušných sektorov,
d)
odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa § 18 alebo obmedzí povolenie vo vzťahu k niektorým z príslušných sektorov,
e)
uloží navrhovateľovi pokutu do výšky 20 000 eur,
f)
uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v rozpore s týmto zákonom, bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 18, pokutu do výšky 200 000 eur a ukončiť nepovolenú činnosť.
(2)
Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie podľa odseku 1 prerokovať nedostatky v činnosti samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(4)
Ak sa pri vykonávaní dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto zákonom získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť ustanovenú týmto zákonom, jej blízka osoba alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.
(5)
Národná banka Slovenska uloží za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva, alebo za porušenie podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozorného orgánu samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu pokutu do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od finančného agenta, finančného poradcu alebo finančnej inštitúcie,
b)
vedúcemu zamestnancovi samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu pokutu do výšky šesťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od samostatného finančného agenta, finančného poradcu alebo finančnej inštitúcie.
(6)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a e) a odseku 5 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty podľa odseku 5 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia povinností, najneskôr však do piatich rokov od vzniku porušenia povinností. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
O každej sankcii podľa odseku 1 uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo zaistenia so sídlom na území iného ako členského štátu informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu tohto štátu.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným orgánom v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,42) ak tento zákon v druhej časti neustanovuje inak.
Prechodné ustanovenia
§ 41
(1)
Výlučný sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Podriadený sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za podriadeného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací agent podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací maklér podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného poradcu v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ zaistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa tohto zákona.
(2)
Sprostredkovateľ investičných služieb podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu podľa tohto zákona. Viazaný agent podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného investičného agenta podľa tohto zákona.
(3)
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia výhradne pre jednu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia pre dve doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo viac doplnkových dôchodkových spoločností podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona.
(4)
Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené pred 1. januárom 2010 sa považujú za povolenia udelené podľa tohto zákona.
(5)
Národná banka Slovenska k 1. januáru 2010 zapíše osoby podľa odsekov 1 až 3 do registra, pričom na postup pri tomto zápise sa ustanovenie § 14 nevzťahuje. Osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia vydané pred 1. januárom 2010 sa považujú za osvedčenie vydané podľa tohto zákona.
(6)
Osoba iná, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 až 3, ktorá vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, a chce vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, je povinná do 31. decembra 2010 podať žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ je povinný v tejto lehote podať návrh na zápis tejto osoby.
(7)
Ak osoba podľa odseku 6 nepodala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ nepodal návrh na zápis, táto osoba nesmie od 1. januára 2011 vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(8)
Ak osoba podľa odseku 6 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 včas a Národná banka Slovenska túto žiadosť zamietne, táto osoba nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti. Ak navrhovateľ podal návrh na zápis osoby podľa odseku 6 včas a Národná banka Slovenska túto osobu do registra nezapíše, táto osoba nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom Národná banka Slovenska informovala navrhovateľa podľa § 14 ods. 6.
(9)
Osoby podľa odsekov 1 až 3 a odseku 6 sú povinné najneskôr do 31. decembra 2010 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona okrem ustanovení vzťahujúcich sa na
a)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. marca 2011,
b)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. júna 2011,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. septembra 2011.
(10)
Osoby, ktoré začnú vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo po 1. januári 2010, sú povinné splniť požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti najneskôr do 31. decembra 2010 a požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v lehotách uvedených v odseku 9 písm. a), b) a c).
(11)
Osoby, ktorým bolo udelené povolenie uvedené v odseku 4 podľa doterajších predpisov, sú oprávnené podať žiadosť o zmenu týchto povolení do 31. decembra 2010 bez poplatku za úkon Národnej banky Slovenska.
(12)
Finančný agent je povinný do 31. decembra 2010 informovať Národnú banku Slovenska o svojich platných zmluvách s finančnou inštitúciou alebo iným finančným agentom.
(13)
Samostatný finančný agent a finančná inštitúcia sú povinní preukázať Národnej banke Slovenska splnenie povinností ustanovených v odseku 9 pre podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov, s ktorými majú uzavreté platné zmluvy podľa § 8 alebo § 9, a to v lehotách uvedených v odseku 9.
(14)
Ak samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska mu odoberie povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.
(15)
Ak finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 13 z dôvodu, že podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska zruší zápis tohto podriadeného finančného agenta alebo viazaného finančného agenta v registri.
§ 42
(1)
Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2010, zostávajú zachované.
(2)
Od 1. januára 2010 sa nedostatky zistené v činnosti finančných agentov, finančných poradcov a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Od 1. januára 2010 však možno uložiť len takú sankciu, ktorú umožňuje uložiť tento zákon.
Záverečné ustanovenia
§ 43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 278/2005 Z. z.,
3.
vyhláška Národnej banky Slovenska č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia,
4.
vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2006 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z,, zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) šiesty bod a siedmy bod znejú:
„6.
burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,8a)
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu8a)“ nahrádzajú slovami „finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a)“.
Čl. III
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 270/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7a sa vkladajú § 7b a 7c, ktoré znejú:
㤠7b
(1)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.12a) Veriteľ je oprávnený využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.12b)
(2)
Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ktoré sú oprávnené na vykonávanie tejto činnosti.
§ 7c
(1)
Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.12c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.12d)
(3)
Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.12e)
(4)
Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1 v rozsahu podľa osobitného zákona.12f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12f znejú:
„“.
12a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
12c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
12d)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
12e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
12f)
§ 17 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. j) sa nad slovo „sprostredkovanie“ umiestňuje odkaz 4a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.“.
3.
V § 5 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená k) až p).
4.
Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:
㤠27a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.27a) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnené využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.27b)
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť.
§ 27b
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.27c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.27d)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.27e)
(4)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27e znejú:
„27a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
27b)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
27c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
27d)
§ 21ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
27e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 429/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“ a na konci sa pripája čiarka a táto citácia: „zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
§ 61 sa vypúšťa.
3.
§ 61a znie:
㤠61a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 56, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 alebo zahraničná banka s povolením na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky54a) a s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,54b) a to len ak sú samostatný finančný agent a viazaný finančný agent zapísaní v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov;54c) samostatných finančných agentov môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu aj zahraničný obchodník podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.54d)
(2)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na propagáciu nimi poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a nimi ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,54e) a to len ak je viazaný investičný agent zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov54c) alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 a zahraničná banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa odseku 2 len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto činností.
(4)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní zabezpečiť, aby viazaný investičný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.
(5)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní sledovať činnosti svojich viazaných investičných agentov a zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vnútorných aktov riadenia pri činnostiach vykonávaných týmito osobami v mene obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením podľa § 79a ods. 1.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničnú banku, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) ak im využívanie viazaných investičných agentov umožňuje právny predpis ich domovského členského štátu. Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) sú oprávnení využívať viazaných investičných agentov z iného členského štátu za podmienok ustanovených právnym predpisom ich domovského členského štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54a až 54e znejú:
„54a)
§ 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
54b)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54c)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
54d)
§ 11 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
54e)
§12 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
4.
Za § 71o sa vkladá § 71p, ktorý znie:
㤠71p
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.57a)
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.57b)
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
„57a)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
57b)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
5.
V § 135 ods. 1 sa za slovom „fondu“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľa investičných služieb“.
6.
V § 144 odsek 3 znie:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti povinnej osoby podľa § 132e ods. 4 spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 rozširovanie investičných odporúčaní najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 vypracúvanie a rozširovanie investičných odporúčaní.“.
7.
V celom texte zákona sa slová „viazaný agent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „viazaný investičný agent“ v príslušnom tvare.
Čl. VI
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
2.
V § 21 ods. 6 písm. b) prvom bode sa odkaz 38 nahrádza odkazom 41.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
„55)
§ 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré znejú:
㤠25a
(1)
Správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.50a) Správcovská spoločnosť je oprávnená využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.50b)
(2)
Správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť.
§ 25b
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom.50c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.50d)
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.50e)
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50e znejú:
„50a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50b)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
50c)
§ 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
50d)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
50e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorý prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.24aa)
(5)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.24ab)
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.24ac)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac znejú:
„24aa)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24ab)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
24ac)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 11.
3.
V § 28a ods. 2 sa slová „osôb a sprostredkovateľov“ nahrádzajú slovami „osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia“.
4.
§ 68 až 68c sa vypúšťajú.
5.
V § 71 ods. 4 sa slová „konca piateho roku“ sa nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.
Čl. VIII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovami „obchodníkov s cennými papiermi“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi investičných služieb“, za slovom „zaisťovní“ sa vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia“, za slovami „spoločnosťami, dôchodkovými fondmi“ sa vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia“ a za slová „zahraničných inštitúcií elektronických peňazí,“ sa vkladajú slová „samostatnými finančnými agentmi, finančnými poradcami,“.
3.
V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu“.
4.
V § 2 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Dohľadom na mieste však nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 12 až 34 tohto zákona a podľa osobitných zákonov.
(11)
Dohľadom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, inak ako dohľadom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska na základe tohto zákona, osobitných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Dohľadom na diaľku však nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na diaľku postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 12 až 34 tohto zákona a podľa osobitných zákonov.“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „vrátane uvedenia“ vkladajú slová „písomných podkladov a iných skutočností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a“.
6.
V § 40 ods. 3 sa slová „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovateľov investičných služieb, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „samostatných finančných agentov a finančných poradcov“.
7.
V § 40 ods. 4 druhá veta znie: „Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov a finančných poradcov, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 33 eur a najviac 165 eur.“.
Čl. IX
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom,6) povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím maklérom,7) alebo povolenie na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia,8) alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako výlučný sprostredkovateľ poistenia,9)podriadený sprostredkovateľ poistenia,10) poisťovací agent alebo poisťovací maklér“ nahrádzajú slovami „povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta,6) povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu,7) alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia,8) podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia,9) samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“ a slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia“ sa nahrádzajú slovami „samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:
„6)
§ 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 10 zákona č. 186/2009 Z. z.
8)
§ 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
9)
§ 9 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.“.
2.
V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia“ nahrádzajú slovami „samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
3.
V § 4 ods. 5 sa slová „sprostredkovanie poistenia a iné sprostredkovateľské činnosti“ nahrádzajú slovami „finančné sprostredkovanie“.
4.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:
„f)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí podľa pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom, spĺňali požiadavky ustanovené pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,33a)
g)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa písmena f) postupom podľa osobitného zákona,33b)
h)
zabezpečiť vedenie zoznamu zamestnancov podľa písmena f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
„33a)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
33b)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
5.
V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné využívať na finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia33c) len osoby, ktoré sú zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a sú oprávnení na vykonávanie tejto činnosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:
„33c)
§ 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
6.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
7.
V § 38 ods. 3 sa slová „odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a), b), c), d) a g) a odseku 5 písm. a), b), c), d) a g)“.
8.
V § 39 písm. c) sa slová „člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia“ nahrádzajú slovami „člen orgánu obchodnej spoločnosti vykonávajúcej finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
10.
V § 39 písm. d) sa slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľ zaistenia, sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
11.
V § 40 ods. 3 písm. b) sa slová „sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia“ nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“.
12.
V § 45 ods. 1 písm. h) sa slová „sprostredkovania poistenia a iných sprostredkovateľských činností“ nahrádzajú slovami „finančného sprostredkovania“.
13.
V celom texte § 47 sa slová „sprostredkovateľ poistenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“ v príslušnom tvare.
14.
V § 47 ods. 6 sa odkaz 53 nahrádza odkazom 35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
15.
V § 47 ods. 9 sa za slovom „klienta“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „poistnej zmluvy“ sa vkladá čiarka a slová „poistné zmluvy a doklady súvisiace s uzavretím a správou poistných zmlúv“.
16.
V § 67 ods. 10 druhej vete sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
Čl. X
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:
„6.
finančný agent, finančný poradca,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).
Čl. XI
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia o odstúpení, spôsobe a mieste doručenia a o označení osoby, ktorej sa toto oznámenie doručuje,“.
2.
Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:
㤠802a
(1)
V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť.
(2)
Prejav vôle osoby, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.“.
3.
V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie, presahuje výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela zmluvu alebo poistený, poistiteľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné.“.
Čl. XII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová „súčasne s“ nahrádzajú slovami „alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa odkaz 10 a slová „v Slovenskej republike“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na diaľku, vzťahujúca sa na služby poskytované dodávateľom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávateľom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 a 2.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa osobitných zákonov.23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa)
§ 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
§ 58 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. XIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5 apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. L 247, 21. 9. 2007) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávanie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. L 76, 19. 3. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 06/zv. 04, Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
11)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 21 ods. 2 písm. d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
17)
§ 57 až 59 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 61a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z.
29)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
30)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 Obchodného zákonníka, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z.
39)
Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
40)
Napríklad § 792a a 793 Občianskeho zákonníka,§ 3 ods. 3 až 8 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 5, § 73b až 73s, 73v, 74b, 78a a 78b a 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
42)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 244/2002 Z. z.