186/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
ZÁKON
z 24. apríla 2009
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
finančné sprostredkovanie,
b)
finančné poradenstvo,
c)
register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register“),
d)
dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom,
e)
niektoré vzťahy súvisiace s poskytovaním finančných služieb finančnou inštitúciou.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 finančnou inštitúciou alebo jej zamestnancami v mene a na účet tejto finančnej inštitúcie vo vzťahu k vlastným finančným službám,
b)
poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finančnej inštitúcii, finančnému agentovi, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančnému poradcovi, ak osoba, ktorá poskytla kontaktné údaje klienta alebo potenciálneho klienta nevykoná ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby; kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu,
c)
príležitostné poskytovanie informácií z finančného trhu pri vykonávaní činností podľa osobitných predpisov1) alebo poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa finančných služieb, ak sa tieto všeobecné informácie neposkytujú s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby,
d)
šírenie odborných informácií, stanovísk alebo odporúčaní prostriedkami zverejnenia alebo ich akékoľvek poskytovanie spôsobom, z ktorého je zrejmé, že sú určené verejnosti a nemajú charakter osobného odporúčania,
e)
vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,2)
f)
činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,3) centrálnych bánk iných štátov, Štátnej pokladnice, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu4) a príslušných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu,
g)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia členských štátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia členských štátov,
h)
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu, pobočku poisťovne z iného členského štátu, zahraničnú poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňu, kaptívnu zaisťovňu, zaisťovňu z iného členského štátu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu, zahraničnú zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne,
i)
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu,
j)
poskytovanie informácií o finančných produktoch, finančnom agentovi, finančnom sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, finančnom sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, finančnom poradcovi, finančnej inštitúcii potenciálnemu klientovi, ak osoba, ktorá poskytla tieto informácie nevykoná ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na
a)
právnickú osobu, ktorá poskytuje finančné poradenstvo výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,
b)
sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodávateľa, ak takéto poistenie kryje
1a.
riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto dodávateľom, alebo
1b.
poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto dodávateľa,
2.
výška poistného zaplateného za poistný produkt neprevyšuje sumu 600 eur vypočítaného pomerne z ročného základu, alebo ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v prvom bode a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace a zaplatené poistné na osobu neprevyšuje sumu 200 eur.
§ 2
Finančné sprostredkovanie
(1)
Finančným sprostredkovaním je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:
a)
predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b)
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c)
spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d)
spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
e)
poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.
(2)
Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je
a)
poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta5) týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b)
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva5a) vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.
(3)
Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike,6) obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike,7) alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky.8)
(4)
Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.
(5)
Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)
§ 3
Finančné poradenstvo
(1)
Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.
(2)
Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
(3)
Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.
(4)
Finančné poradenstvo vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančnou službou služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore
1.
poistenia alebo zaistenia,10)
2.
kapitálového trhu,11)
3.
doplnkového dôchodkového sporenia,12)
4.
prijímania vkladov,13)
5.
poskytovania úverov,14) úverov na bývanie14aa) a spotrebiteľských úverov,14a)
6.
starobného dôchodkového sporenia,14b)
b)
finančnou inštitúciou banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňa, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť,12) dôchodková správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí,15) zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk, veriteľ poskytujúci úvery na bývanie alebo spotrebiteľské úvery a iný veriteľ podľa osobitného predpisu,16)
c)
zmluvou o poskytnutí finančnej služby zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä zmluva o bežnom účte, poistná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o kúpe cenných papierov, zmluva o riadení portfólia, účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva17) a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
d)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
e)
domovským členským štátom členský štát, v ktorom má finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia z iného členského štátu trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo alebo ústredie,18) ak ide o právnickú osobu,
f)
veľkým rizikom poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia
1.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)
2.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,20) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka v oblasti priemyslu, obchodu alebo vykonávania činností podľa osobitných predpisov,1)
3.
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
3a.
celková suma majetku poisteného prevyšuje 6 200 000 eur,
3b.
čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,
3c.
priemerný ročný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná 250 zamestnancom alebo je väčší ako 250 zamestnancov,
g)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti, na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
h)
osobným finančným plánom finančný plán, ktorý zodpovedá osobným požiadavkám, potrebám a finančným možnostiam klienta alebo potenciálneho klienta, pričom z jeho povahy je zrejmé, že nie je určený verejnosti,
i)
inkasovaním oprávnenie finančného agenta na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie
1.
prijímať sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu v hotovosti alebo na účet finančného agenta zriadený na účely inkasovania v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo
2.
vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z týchto zmlúv,
j)
osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
k)
skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 %, alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou,
l)
odborným garantom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom vzťahu s finančným agentom, finančným poradcom alebo finančnou inštitúciou zodpovedná za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
m)
odmenou akákoľvek provízia, odplata alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody alebo iná peňažná výhoda, nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania finančnej služby,
n)
hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb,
o)
pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu organizačná zložka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať finančné sprostredkovanie v mene finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu,
p)
hlavným miestom výkonu činnosti miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť,
r)
kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje najmenej 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, vypočítaných podľa osobitného predpisu21a) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv21b) na riadení tejto právnickej osoby,
s)
investičným produktom založeným na poistení poistný produkt, ktorý ponúka plnenie na konci poistnej doby alebo odkupnú hodnotu, pričom plnenie na konci poistnej doby alebo odkupná hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené pohybom na finančnom trhu a nezahŕňa
1.
odvetvia neživotného poistenia,21c)
2.
zmluvy životného poistenia, ak poistná zmluva ponúka poistné plnenie iba pre prípad smrti alebo z dôvodu pracovnej neschopnosti alebo invalidity v dôsledku úrazu, choroby alebo zdravotného postihnutia,
3.
produkty starobného dôchodkového sporenia,14b)
4.
produkty doplnkového dôchodkového sporenia.12)
§ 5
Klienti
(1)
Klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(2)
Potenciálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(3)
Neprofesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.
(4)
Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom (ďalej len „profesionálny klient“), je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa tohto zákona; v tomto vyhlásení sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu finančnú službu alebo viaceré finančné služby v jednom sektore alebo viacerých sektoroch. Po prijatí tohto vyhlásenia finančný agent alebo finančný poradca písomne potvrdí prevzatie vyhlásenia a jedno vyhotovenie vráti klientovi.
(5)
Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu22) upravujúce kategorizáciu klientov na účely finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu.
§ 6
Finančný agent
(1)
Finančným agentom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.
(2)
Ak v odseku 5, § 11, § 11a a 12 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné sprostredkovanie len finančný agent, ktorým je
a)
samostatný finančný agent,
b)
viazaný finančný agent,
c)
podriadený finančný agent,
d)
sprostredkovateľ doplnkového poistenia,
e)
viazaný investičný agent.
(3)
Slová „finančný agent“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie podľa tohto zákona. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu finančného agenta alebo iného podnikateľa, a finančný agent alebo iný podnikateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(4)
Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.
(5)
Finančné sprostredkovanie môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 11d.
§ 7
Samostatný finančný agent
Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami.
§ 8
Viazaný finančný agent
Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou; to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie.
§ 9
Podriadený finančný agent
(1)
Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.
(2)
Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta; to neplatí, ak táto osoba vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s takouto finančnou inštitúciou, výlučne vo vzťahu k finančným službám, ktoré takáto finančná inštitúcia poskytuje v rámci povolenia podľa osobitného predpisu.22a)
§ 10
Finančný poradca
(1)
Finančným poradcom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom (ďalej len „zmluva o poskytnutí finančného poradenstva“). Finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.
(2)
Ak v odseku 4, § 11 a 11a nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné poradenstvo len finančný poradca.
(3)
Slová „finančný poradca“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba podnikateľ, ktorý má udelené povolenie na vykonávanie finančného poradenstva podľa tohto zákona. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu finančného poradcu alebo iného podnikateľa a finančný poradca alebo iný podnikateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(4)
Finančné poradenstvo môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 11d.
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
§ 11
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo bez povolenia na vykonávanie finančného poradenstva, ak mu bolo oprávnenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo oprávnenie na vykonávanie finančného poradenstva udelené v príslušnom členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu o jeho prijatí.
(2)
Národná banka Slovenska v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu ustanovenia ktorých všeobecne záväzných právnych predpisov sa budú vzťahovať na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky. Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d.
(3)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže začať na území Slovenskej republiky vykonávať svoju činnosť prostredníctvom pobočky po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 alebo po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.
(4)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d a nad opatreniami prijatými na ich základe pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Na tieto účely je Národná banka Slovenska oprávnená preskúmať činnosť pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a požadovať nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže od finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky požadovať informácie v rovnakom rozsahu ako od finančného agenta alebo finančného poradcu so sídlom na území Slovenskej republiky.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Národná banka Slovenska o tomto porušení a o prijatých opatreniach informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a Národná banka Slovenska neuzavrela v súvislosti s týmto finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia dohodu s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu podľa § 11b ods. 1, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(7)
Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c) tak, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(8)
Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(9)
Národná banka Slovenska môže prijať primerané, preventívne a nediskriminačné opatrenie alebo uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 za porušenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ak je nevyhnutne potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov a ak sú podobné opatrenia v domovskom členskom štáte neprimerané alebo nedostatočné. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c). Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(10)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov 5, 7 a 9 príslušnému finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. O prijatých opatreniach informuje aj príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsku komisiu.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 11a
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe práva slobodného poskytovania služieb po doručení oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu, v ktorom má sídlo v rozsahu podľa § 20 ods. 1, Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu o jeho prijatí. Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(3)
Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané alebo nedostatočné alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu príjme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c) tak, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(4)
Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(5)
Národná banka Slovenska môže prijať opatrenie alebo uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 za porušenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ak je potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c). Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov 3 a 5 príslušnému finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. O prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu informuje aj príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsku komisiu.
(7)
Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnenie na vykonávanie jeho činnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 11b
(1)
Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohodu s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o tom, že
a)
prevezme výkon dohľadu nad finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu § 21 až 39, ak sa hlavné miesto výkonu činnosti finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia nachádza na území Slovenskej republiky alebo
b)
orgán dohľadu z iného členského štátu prevezme výkon dohľadu nad finančným agentom alebo finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu § 21 až 39, ak sa hlavné miesto výkonu činnosti finančného agenta alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia nachádza na území iného členského štátu.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c), ak sa jeho činnosť úplne alebo hlavne zameriava na územie Slovenskej republiky výlučne s cieľom vyhnúť sa právnym ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali, ak by finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu mal svoj trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ak jeho činnosť vážne ohrozuje riadne fungovanie trhov s poistením alebo zaistením na území Slovenskej republiky, ak ide o ochranu finančných spotrebiteľov. Ak nastane takáto situácia, Národná banka Slovenska po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu môže v súvislosti s týmto finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu práv spotrebiteľov. Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 11c
Sprostredkovateľ doplnkového poistenia
(1)
Sprostredkovateľom doplnkového poistenia sa rozumie osoba iná ako banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti a zahraničná investičná spoločnosť, ktorá za odmenu vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ako doplnkovú činnosť, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
jej hlavnou zárobkovou činnosťou nie je finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia,
b)
osoba ponúka len také poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby a
c)
príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné poistenie ani riziká vyplývajúce zo zodpovednosti; táto podmienka sa neuplatní, ak tieto poistné produkty sú doplnkom tovaru alebo služby, ktoré táto osoba ponúka v rámci svojej hlavnej zárobkovej činnosti.
(2)
Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je samostatný finančný agent, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie podriadeného finančného agenta primerane.
(3)
Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je finančná inštitúcia v sektore poistenia alebo zaistenia, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie viazaného finančného agenta primerane.
§ 11d
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie je oprávnený na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb; finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie nesmie v Slovenskej republike poskytovať sprostredkovanie úverov na bývanie, ktoré ponúka veriteľ z iného členského štátu, ktorý nie je zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ak takýto veriteľ nemá oprávnenie poskytovať úvery na bývanie v Slovenskej republike. Na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sa primerane vzťahuje § 15 ods. 7, § 16 ods. 6 a 12, § 26, 28, 31 až 36, § 38 ods. 8 až 11 a ustanovenia osobitného predpisu.22c)
(2)
Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie má úmysel vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa odseku 1, Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia oznámi tomuto orgánu dohľadu podmienky vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona a osobitného predpisu14aa) a zapíše takéhoto finančného sprostredkovateľa do registra.
(3)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie je oprávnený začať na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bol informovaný príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o oznámení podľa odseku 2 zaslanom Národnej banke Slovenska.
(4)
Predtým ako pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie začne na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na začatie vykonávania dohľadu nad pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a ak je to potrebné, oznámi podmienky vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území Slovenskej republiky finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
(5)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36 a ustanovení osobitného predpisu22c) a nad opatreniami prijatými na ich základe pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie. Na tieto účely je Národná banka Slovenska oprávnená preskúmať činnosť pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a požadovať nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže od finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ktorý vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky požadovať informácie v rovnakom rozsahu ako od finančného agenta alebo finančného poradcu so sídlom na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie pri vykonávaní svojej činnosti porušila ustanovenia uvedené v odseku 5 prvej vete, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu a odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie nevykonala nápravu podľa odseku 6, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2; tieto opatrenia Národná banka Slovenska oznámi príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu.
(8)
Ak napriek opatreniam prijatým Národnou bankou Slovenska podľa odseku 7 pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie opätovne porušila ustanovenia uvedené v odseku 5 prvej vete, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu môže prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2, a ak je to nevyhnutné, Národná banka Slovenska môže pobočke finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c); tieto opatrenia Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii.
(9)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecných záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, okrem ustanovení uvedených v odseku 5 prvej vete, ak ide o pobočku finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu. Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané, alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie naďalej pokračuje v činnosti v rozpore so záujmom ochrany práv finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska
a)
po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2 v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov a fungovania finančného trhu, a ak je to nevyhnutné, Národná banka Slovenska uloží finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c),
b)
môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.22d)
(10)
O prijatých opatreniach podľa odseku 9 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsku komisiu.
(11)
Po informovaní Národnej banky Slovenska príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu môže vykonať kontrolu na mieste v pobočke finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie umiestnenej v Slovenskej republike.
§ 12
Viazaný investičný agent
(1)
Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu,23) banky alebo zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb24) vykonáva na základe písomnej zmluvy pre túto osobu finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu.25) Viazaný investičný agent môže finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu25) vykonávať len pre jednu z osôb uvedených v prvej vete.
(2)
Viazaný investičný agent nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami ani s finančnými nástrojmi klienta.
(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu23) a zahraničnú banku so sídlom na území iného členského štátu,24) a ich viazaných investičných agentov usadených v ich domovskom členskom štáte, ak majú v úmysle pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky využívať viazaných investičných agentov usadených v ich domovskom členskom štáte.
DRUHÁ ČASŤ
REGISTER
§ 13
Všeobecné ustanovenia o registri
(1)
Zriaďuje sa register, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska môže poveriť vedením registra inú právnickú osobu. Register sa člení na podregistre pre jednotlivé sektory, a to:
a)
poistenia alebo zaistenia,
b)
kapitálového trhu,
c)
prijímania vkladov,
d)
poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
e)
doplnkového dôchodkového sporenia,
f)
starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
f)
sprostredkovateľov doplnkového poistenia.
(3)
Podregister podľa odseku 1 písm. b) sa člení na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
viazaných investičných agentov.
(4)
Podregistre podľa odseku 1 písm. c) až f) sa členia na zoznamy
a)
samostatných finančných agentov,
b)
viazaných finančných agentov,
c)
podriadených finančných agentov,
d)
finančných poradcov,
e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ak ide o podregister podľa odseku 1 písm. d).
(5)
Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom z príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Do príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 v podregistroch podľa odseku 1 sa zapisujú údaje o osobách uvedené v § 17 a ich zmeny (ďalej len „evidované údaje“). Národná banka Slovenska je oprávnená na účely výkonu dohľadu viesť evidované údaje aj po zrušení zápisu v registri a to počas desiatich rokov odo dňa jeho vykonania.
(7)
Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje zverejňované podľa § 17, nemôže ten, koho sa tieto údaje týkajú, namietať, že tieto údaje nezodpovedajú skutočnosti.
(8)
Ustanovenia odseku 6 a § 14 až 17 sa vzťahujú na právnickú osobu poverenú Národnou bankou Slovenska podľa odseku 1 rovnako.
§ 14
Zápis do registra
(1)
Národná banka Slovenska zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušných podregistroch podľa § 13, ktoré sú uvedené v návrhu na zápis do registra (ďalej len „návrh na zápis“), ktorý predkladá navrhovateľ.
(2)
Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, s ktorou má viazaný finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 8, navrhovateľom na zápis podriadeného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 9. Navrhovateľom na zápis viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona, s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 12.
(3)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis zodpovedá navrhovateľ.
(4)
Návrh na zápis sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis uhradiť poplatok za návrh na zápis. Poplatok za návrh na zápis je príjmom Národnej banky Slovenska.
(5)
Ak je návrh na zápis úplný a poplatok za návrh na zápis bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do desiatich kalendárnych dní od prijatia úplného návrhu na zápis
a)
zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje navrhovateľa elektronicky o zápise viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 a o pridelenom registračnom čísle.
(6)
Ak je návrh na zápis neúplný alebo poplatok za návrh na zápis nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh na zápis sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zápis sa nevracia. Národná banka Slovenska návrh na zápis odmietne, ak osoba uvedená v návrhu na zápis nespĺňa podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 3. O odmietnutí návrhu na zápis informuje Národná banka Slovenska navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za odmietnutý návrh na zápis sa nevracia.
(7)
Finančný agent a finančný poradca sú oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v príslušnom sektore odo dňa zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri.
(8)
Navrhovateľ po prijatí informácie podľa odseku 5 písm. b) bez zbytočného odkladu informuje viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta o zápise do registra.
(9)
Ak ide o fyzickú osobu, Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 do desiatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom samostatný finančný agent alebo finančný poradca predložil poistnú zmluvu podľa § 30, a priradí tejto osobe registračné číslo. Ak ide o právnickú osobu, Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 do desiatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom samostatný finančný agent alebo finančný poradca predložil poistnú zmluvu podľa § 30 a informáciu o zápise povolenej činnosti do obchodného registra podľa § 18 ods. 18 a priradí tejto osobe registračné číslo.
(10)
Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.
(11)
Do zoznamu viazaných investičných agentov možno zapísať len osobu s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočku zahraničnej právnickej osoby, ak táto zahraničná právnická osoba nie je zapísaná v registri viazaných investičných agentov v inom členskom štáte.
(12)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením prvého návrhu na zápis navrhovateľovi prihlasovacie meno a heslo na účely elektronického predkladania návrhov na zápis, návrhov na zmenu zápisu a návrhov na zrušenie zápisu.
(13)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa § 11d ods. 2 zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.
(14)
Národná banka Slovenska nezapíše do registra finančného agenta alebo finančného poradcu, ak všeobecne záväzné právne predpisy štátu, ktorými sa riadi jedna osoba alebo viac osôb, s ktorými tvorí tento finančný agent alebo finančný poradca skupinu s úzkymi väzbami, bránia účinnému dohľadu Národnej banky Slovenska.
§ 15
Zmena zápisu v registri
(1)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných údajoch viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného agenta, a to prostredníctvom návrhu na zmenu zápisu v registri (ďalej len „návrh na zmenu zápisu“).
(2)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zmenu zápisu zodpovedá navrhovateľ.
(3)
Návrh na zmenu zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zmenu zápisu uhradiť poplatok za návrh na zmenu zápisu. Poplatok za návrh na zmenu zápisu je príjmom Národnej banky Slovenska.
(4)
Ak je návrh na zmenu zápisu úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do desiatich kalendárnych dní od prijatia úplného návrhu na zmenu zápisu vyznačí zmenu v zápise a o zmene zápisu informuje navrhovateľa elektronicky.
(5)
Ak je návrh na zmenu zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu nebol uhradený riadne a včas, na takýto návrh na zmenu zápisu sa hľadí, ako keby nebol podaný, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh na zmenu zápisu sa nevracia. Národná banka Slovenska návrh na zmenu zápisu odmietne, ak má informácie o tom, že osoba uvedená v návrhu na zmenu zápisu, ak ide o rozšírenie výkonu činnosti, nespĺňa podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O odmietnutí návrhu na zmenu zápisu informuje Národná banka Slovenska navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za odmietnutý návrh na zmenu zápisu sa nevracia.
(6)
Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu samostatného finančného agenta a finančného poradcu do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom prijala oznámenie podľa § 18 ods. 12, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene povolenia podľa § 18 ods. 15 alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie uvedenej v § 39 ods. 1 písm. d).
(7)
Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia do desiatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom prijala oznámenie príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o zmene evidovaných údajov.
(8)
Ak Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného agenta s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky alebo finančného poradcu s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných členských štátov, je povinná o tom informovať príslušné orgány dohľadu v týchto členských štátov bez zbytočného odkladu po vyznačení zmeny zápisu.
§ 16
Zrušenie zápisu v registri
(1)
Národná banka Slovenska zruší zápis samostatného finančného agenta alebo zápis finančného poradcu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi zaniklo oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe príslušného povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor, a to do 15 dní odo dňa zániku povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(2)
Navrhovateľom na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 8, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 11c, navrhovateľom na zrušenie zápisu podriadeného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9 alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 11c. Navrhovateľom na zrušenie zápisu viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,3) s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 12.
(3)
Žiadateľom o zrušenie zápisu je viazaný finančný agent, ktorý má uzavretú zmluvu s finančnou inštitúciou podľa § 8, alebo podriadený finančný agent, ktorý má uzavretú zmluvu so samostatným finančným agentom podľa § 9, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý má s finančnou inštitúciou alebo samostatným finančným agentom uzavretú zmluvu podľa § 11c alebo viazaný investičný agent, ktorý má uzavretú zmluvu podľa § 12 s osobou oprávnenou na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona.3)
(4)
Národná banka Slovenska zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak
a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou,
1.
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
2.
mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
c)
na majetok viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,26)
d)
navrhovateľ na zrušenie zápisu podal úplný návrh na zrušenie zápisu v registri (ďalej len „návrh na zrušenie zápisu“) viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta; ak navrhovateľa o podanie návrhu na zrušenie zápisu písomne požiadal viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, je navrhovateľ povinný podať návrh na zrušenie zápisu týchto osôb do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti,
e)
žiadateľ o zrušenie zápisu podal Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o zrušenie zápisu v registri podľa odseku 3, ak si navrhovateľ nesplnil povinnosť podľa písmena d),
f)
finančnej inštitúcii, s ktorou mal viazaný finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 8, § 11c alebo § 12, zaniklo povolenie na vykonávanie činnosti, ak je táto finančná inštitúcia oprávnená vykonávať činnosť na základe povolenia a jej práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu, ktorý má povolenie na vykonávanie činnosti,
g)
samostatnému finančnému agentovi, s ktorým mal podriadený finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 9 alebo § 11c, zaniklo povolenie podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(5)
Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta, ak viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent prestal spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť, dôveryhodnosť alebo opakovane závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov26a) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.
(6)
Národná banka Slovenska zruší zápis finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 do 15 dní odo dňa, v ktorom jej
a)
finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, že ukončil svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
b)
príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu oznámil, že finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia zaniklo oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti v jeho domovskom členskom štáte.
(7)
Návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá navrhovateľ na zrušenie zápisu.
(8)
Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 4 písm. a) až c) a písm. f) a g) a odseku 6 alebo navrhovateľ na zrušenie zápisu podal úplný návrh na zrušenie zápisu podľa odseku 4 písm. d) a odseku 5 alebo žiadateľ o zrušenie zápisu podal Národnej banke Slovenska úplnú písomnú žiadosť o zrušenie zápisu v registri podľa odseku 4 písm. e), Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o týchto dôvodoch zrušenia zápisu, alebo do 15 dní od prijatia úplného návrhu na zrušenie zápisu alebo žiadosti o zrušenie zápisu
a)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
informuje navrhovateľa na zrušenie zápisu elektronicky o zrušení zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
informuje žiadateľa o zrušenie zápisu podľa odseku 4 písm. e) elektronicky o zrušení jeho zápisu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13.
(9)
Ak je návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo žiadosť o zrušenie zápisu neúplná, na takýto návrh na zrušenie zápisu alebo žiadosť o zrušenie zápisu sa hľadí, ako keby neboli podané, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa na zrušenie zápisu alebo žiadateľa o zrušenie zápisu elektronicky do 15 dní odo dňa ich prijatia.
(10)
Oprávnenie viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniká dňom zrušenia zápisu v registri.
(11)
Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť podanie návrhu na zrušenie zápisu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 viazanému finančnému agentovi, podriadenému finančnému agentovi, sprostredkovateľovi doplnkového poistenia alebo viazanému investičnému agentovi.
(12)
Ak Národná banka Slovenska zruší v registri zápis finančného agenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo finančného poradcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ktorý bol oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných členských štátov, je povinná o tom informovať príslušné orgány dohľadu v týchto členských štátoch bez zbytočného odkladu odo dňa zrušenia zápisu v registri.
(13)
Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu, obsah žiadosti o zrušenie zápisu, výšku poplatku za návrh na zápis, výšku poplatku za návrh na zmenu zápisu, spôsob ich uhradenia a preukazovania ich uhradenia, maximálny počet osôb, ktorý môže obsahovať návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu a návrh na zrušenie zápisu, vzor osvedčenia, štruktúru registračného čísla, spôsob predkladania návrhu na zápis, návrhu na zmenu zápisu, návrhu na zrušenie zápisu, žiadosti o zrušenie zápisu a ďalšie podrobnosti o registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).
§ 17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)
Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak samostatný finančný agent má odborného garanta,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20, alebo ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
obchodné meno a identifikačné číslo každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 7,
m)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 7,
n)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu podriadených finančných agentov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa § 9,
o)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až h), j) až n) okrem rodného čísla.
(3)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak viazaný finančný agent má odborného garanta,
g)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú osobitne pre životné poistenie a pre neživotné poistenie,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu finančnými inštitúciami, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa § 8,
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(4)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov údaje uvedené v odseku 3 písm. a) až k) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(5)
Evidovanými údajmi v zozname podriadených finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak podriadený finančný agent má odborného garanta,
g)
registračné číslo navrhovateľa,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je podriadený finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o podriadeného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu samostatným finančným agentom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 9,
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(6)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu podriadených finančných agentov údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až k) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(7)
Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo odborného garanta, adresa trvalého pobytu a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak finančný poradca má odborného garanta,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný poradca oprávnený vykonávať finančné poradenstvo, ak ide o finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo,
m)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(8)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje uvedené v odseku 7 písm. a) až h) a j) až l) okrem rodného čísla.
(9)
Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
d)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky,
g)
kategória finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ak to oznámi príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje a príslušné poistné druhy a ak ide o finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie, obchodné meno veriteľa, ktorého zastupuje,
h)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
i)
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 Národnej banke Slovenska,
j)
dátum zápisu do registra,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka,
l)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(10)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie údaje uvedené v odseku 9 písm. a) až j) a l).
(11)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných investičných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania telefónne číslo a adresa elektronickej pošty navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
f)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území Slovenskej republiky,
g)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný investičný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
i)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(12)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných investičných agentov údaje uvedené v odseku 11 písm. a) až h) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(13)
Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov doplnkového poistenia sú:
a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak sprostredkovateľ doplnkového poistenia má odborného garanta,
f)
registračné číslo navrhovateľa,
g)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia,
h)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je sprostredkovateľ doplnkového poistenia oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
i)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov pre každý členský štát osobitne,
j)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu samostatným finančným agentom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 9 alebo finančnou inštitúciou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 8,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(14)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu sprostredkovateľov doplnkového poistenia údaje podľa odseku 13 písm. a) až j) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(15)
Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, eviduje sa dátum jej narodenia.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA A FINANČNÉHO PORADENSTVA
§ 18
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(1)
Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. O udelení povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a o udelení povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti.
(2)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa,
b)
odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 24 ods. 2, a odborného garanta žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom a kvalifikovaná účasť osôb na žiadateľovi nebránia účinnému vykonávaniu dohľadu Národnej banky Slovenska,
e)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin.
(3)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony,
b)
odborná spôsobilosť žiadateľa,
c)
dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov,
d)
technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(4)
Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,27ac) ktoré Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad) fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
c)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
d)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(5)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad) žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, adresu na doručovanie a miesto podnikania žiadateľa; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
b)
či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
c)
označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených v žiadosti vrátane jej príloh.
(6)
Ak je žiadateľom právnická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 24 ods. 2, a odborného garanta žiadateľa,
c)
ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
e)
výpis z úradného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,
f)
doklady o skupine s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, ako aj grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny a doklady preukazujúce kvalifikovanú účasť osôb na žiadateľovi,
g)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(7)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí,
d)
doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(8)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(9)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok uvedených v odseku 2 alebo odseku 3 alebo ak by udelenie povolenia podľa odseku 1 bolo v rozpore s inými ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným zákonom.
(10)
Dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Ak sa skončí činnosť štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo sa skončí pracovný pomer alebo obchodnoprávny vzťah odborného garanta zodpovedného za vykonávanie činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný zabezpečiť jeho nahradenie bez zbytočného odkladu.
(12)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v odsekoch 2 až 7 predložením príslušných dokladov.
(13)
Povolenie podľa odseku 1 nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(14)
Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný finančný agent alebo finančný poradca splniť pred začatím vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo podmienky, ktoré je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný dodržiavať pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. V povolení podľa odseku 1 možno vykonávanie niektorých činností obmedziť.
(15)
Na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na žiadosť o zmenu povolenia podľa odseku 1 a postup Národnej banky Slovenska v konaní o nej sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane.
(16)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu možno vrátiť prostredníctvom oznámenia o vrátení povolenia; oznámenie o vrátení povolenia musí mať písomnú formu a musí byť doručené Národnej banke Slovenska.
(17)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(18)
Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent alebo finančný poradca je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na výkon činnosti podať registrovému súdu27a) návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra. Návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra obsahuje údaj o tom, či ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a sektory, v ktorých je táto osoba oprávnená vykonávať povolenú činnosť; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.27b) O zápise povolenej činnosti do obchodného registra je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(19)
Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie povolenia sa uvedie dátum jej narodenia.
§ 19
Zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(1)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu zaniká
a)
dňom zrušenia samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
dňom vyhlásenia konkurzu na majetok samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,26)
d)
samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky dňom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb, dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom ukončenia činnosti týchto osôb na území štátu ich trvalého pobytu alebo sídla,
e)
uplynutím lehoty 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o vrátení povolenia Národnej banke Slovenska,
f)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak ide o fyzickú osobu,
g)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí týchto povolení.
(2)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), c) a d) bez zbytočného odkladu po ich vzniku.
(3)
Lehota podľa odseku 1 písm. e) neplynie počas dohľadu na mieste alebo počas konania o uložení sankcie podľa § 39.
§ 20
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu
(1)
Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým vykonávaním svojej činnosti v inom členskom štáte písomne oznámiť Národnej banke Slovenska tento zámer a v oznámení uviesť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo finančného poradcu a obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ak ju zastupuje,
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené.
(2)
Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je povinný poskytnúť informácie uvedené v odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2. Osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená začať vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte po tom, keď jej Národná banka Slovenska alebo navrhovateľ podľa odseku 2 doručí informáciu podľa prvej vety.
(5)
Národná banka Slovenska zároveň oznámi osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2 skutočnosť, že informácie týkajúce sa právnych ustanovení, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte, sú k dispozícii prostredníctvom webového sídla príslušného orgánu hostiteľského členského štátu alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) ako aj skutočnosť, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 musí spĺňať tieto ustanovenia, aby mohla začať vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte.
(6)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska informuje o zmene podľa prvej vety príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(7)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzujú záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. O prijatých opatreniach informuje Národná banka Slovenska aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(8)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 7, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie zmluvu s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu podľa § 11b ods. 1, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti osoby uvedené v odseku 1 alebo odseku 2 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
§ 20a
(1)
Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu prostredníctvom zriadenia pobočky, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol zriadiť pobočku,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo finančného poradcu a obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ak ju zastupuje,
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené,
f)
adresu pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
g)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky alebo osoby, ktorá je splnomocnená zastupovať finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k tretím osobám.
(2)
Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 oznámili Národnej banke Slovenska, že sa rozhodli zriadiť pobočku na území iného členského štátu, zašle Národná banka Slovenska príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu do 30 dní od doručenia tohto oznámenia údaje podľa odseku 1 a potvrdenie preukazujúce, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 má primeranú organizačnú štruktúru a primeranú finančnú situáciu so zreteľom na plánované činnosti.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2 .
(5)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom svojej pobočky až po tom, keď príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané osobou uvedenou v odseku 1 alebo odseku 2. Národná banka Slovenska oznámi túto informáciu osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2. Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu neoznámi Národnej banke Slovenska ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu, osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom pobočky najskôr 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť informácie podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu, vydá rozhodnutie o odmietnutí v konaní podľa osobitného predpisu42) do 30 dní od doručenia všetkých údajov podľa odseku 1 a bez zbytočného odkladu ho doručí osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2.
(7)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien. Národná banka Slovenska informuje o uvedených zmenách príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(8)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území je umiestnená pobočka, upozorní Národnú banku Slovenska, že pobočka pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzuje záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. O prijatých opatreniach informuje aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(9)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území členského štátu pobočky neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 8, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu členského štátu pobočky.
(10)
Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie zmluvu s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu podľa § 11b ods. 1, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti osoby uvedené v odseku 1 alebo odseku 2 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
§ 20b
Finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie a finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu
(1)
Finančný agent v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančný poradca v oblasti poskytovania úverov na bývanie s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým vykonávaním svojej činnosti v inom členskom štáte písomne oznámiť Národnej banke Slovenska tento zámer a v oznámení uviesť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a obchodné meno veriteľa podľa osobitného predpisu,15a) ak ho zastupuje,
e)
adresu pobočky v inom členskom štáte, ak sa takáto pobočka zriaďuje.
(2)
Za viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie a podriadeného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu. Ak ide o viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie, Národná banka Slovenska zašle príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu aj informácie o tom, či veriteľ podľa osobitného predpisu15a) nesie zodpovednosť za činnosť viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2. Osoba uvedená v odseku 1 je oprávnená začať vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte jeden mesiac po tom, keď jej Národná banka Slovenska alebo navrhovateľ podľa odseku 2 doručí informáciu podľa prvej vety.
(5)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien. Národná banka Slovenska informuje o uvedených zmenách príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(6)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že osoba uvedená v odseku 1 pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzujú záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska do 30 dní od takéhoto upozornenia prijme potrebné opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom,22d) ak nesúhlasí s opatreniami prijatými príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(7)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 6, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(8)
Národná banka Slovenska pri výkone činnosti dohľadu môže vykonať kontrolu na mieste v pobočke osoby uvedenej v odseku 1 na území hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak osobe uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 zaniklo povolenie na činnosť finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska túto skutočnosť do 14 dní oznámi príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(10)
Na osobu uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2 sa vzťahuje primerane § 15 ods. 8.
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
§ 21
(1)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú odborné vedomosti fyzických osôb uvedených v odsekoch 4 až 10 vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo riadne a na dostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)
Odbornou spôsobilosťou pre
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie; stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej jednoročná odborná prax v sektore kapitálového trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, najmenej sedemročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo.
(4)
Viazaný finančný agent a sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 viazaného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia a odborný garant viazaného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia musí spĺňať požiadavky najmenej pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, pričom týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(5)
Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 podriadeného finančného agenta a odborný garant podriadeného finančného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, pričom týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(6)
Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo každý člen štatutárneho orgánu a odborný garant viazaného investičného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.
(7)
Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 samostatného finančného agenta a odborný garant samostatného finančného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(8)
Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 finančného poradcu a odborný garant finančného poradcu musí spĺňať požiadavky najmenej pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(9)
Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v iných sektoroch, ako je sektor kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu sprostredkovateľa doplnkového poistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať najmenej požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať najmenej požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(10)
Odborný garant finančnej inštitúcie musí spĺňať najmenej požiadavky na stredný stupeň odbornej spôsobilosti.
(11)
Odbornú spôsobilosť preukazuje
a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia a viazaný investičný agent navrhovateľovi najneskôr ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia podľa § 18,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu najneskôr ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(12)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,
c)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
d)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.
(13)
Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania možno overiť nahliadnutím do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety, ktorý zverejní Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle. Úspešné vykonanie odbornej skúšky a jej platnosť, úspešné vykonanie odbornej skúšky s certifikátom možno overiť nahliadnutím do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety, ktorý zverejní Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.
(14)
Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, a finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, ktorý nespĺňa požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu, je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, len ak túto činnosť vykonáva pod vedením a na zodpovednosť osoby spĺňajúcej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu, avšak najdlhšie počas obdobia jedného roka.
(15)
Ustanovenie odseku 14 sa nevzťahuje na člena štatutárneho orgánu zodpovedného za výkon finančného sprostredkovania a odborného garanta finančného agenta.
§ 22
(1)
Osoby uvedené v § 21 ods. 4 až 10 si musia priebežne dopĺňať odborné vedomosti a rozvíjať schopnosti zodpovedajúce úlohe, ktorú plnia v rozsahu vykonávanej činnosti. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku s certifikátom. Odborná skúška a odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Národná banka Slovenska vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok.
(2)
Odbornú skúšku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba. Účastníci odbornej skúšky sú povinní pred jej vykonaním riadne a včas uhradiť poplatok, ktorý sa pri jej neúspešnom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom Národnej banky Slovenska. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená Národnou bankou Slovenska, je poplatok za jej vykonanie príjmom tejto právnickej osoby.
(3)
Finančný agent a finančný poradca je povinný viesť osobitnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú najmenej tieto údaje a doklady:
a)
meno a priezvisko zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
b)
sektory, v ktorých je zamestnanec alebo člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
c)
dátum začatia vykonávania činnosti zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a to za každý sektor osobitne,
d)
dátum absolvovania každého osobitného finančného vzdelávania zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo a to za každý sektor osobitne,
e)
dátum úspešného vykonania odbornej skúšky zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, ak sa vykonanie odbornej skúšky pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti vyžaduje,
f)
úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.
(4)
Odborná skúška s certifikátom je osobitnou odbornou skúškou, za ktorej úspešné vykonanie sa získava certifikát. Certifikát potvrdzuje, že osoba, ktorá odbornú skúšku s certifikátom úspešne vykonala, je dostatočne informovaná o finančných službách a má teoretické znalosti v takom rozsahu a kvalite, že je schopná vypracúvať nestrannú analýzu dostupných finančných služieb v príslušnom sektore.
(5)
Obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(6)
Účastník osobitného finančného vzdelávania, účastník odbornej skúšky a účastník odbornej skúšky s certifikátom je na účely svojej identifikácie povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska, osobe poverenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 a poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje, a rodné číslo, ak bolo pridelené. Ak rodné číslo na území Slovenskej republiky nebolo pridelené, nahrádza sa dátumom narodenia. Tieto údaje sa využívajú aj v zoznamoch vedených podľa odseku 7.
(7)
Národná banka Slovenska vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, a to pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Národná banka Slovenska vedie zoznam osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, a to pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Do zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované. Do zoznamu osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo dátum úspešného vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bola odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom úspešne vykonaná.
(8)
Za správnosť a úplnosť údajov v zozname vedenom podľa odseku 7 prvej vety zodpovedá poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania alebo finančná inštitúcia, ktorá účastníkov osobitného finančného vzdelávania do zoznamu nahlásila. Za úplnosť a správnosť údajov v zozname vedenom podľa odseku 7 druhej vety zodpovedá Národná banka Slovenska alebo osoba poverená podľa odseku 2.
(9)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované. Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum úspešného vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bola odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom úspešne vykonaná.
§ 22a
Osobitné finančné vzdelávanie
(1)
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(2)
Osobitné finančné vzdelávanie poskytuje
a)
finančná inštitúcia pre jej zamestnancov,
b)
finančná inštitúcia pre finančných agentov a finančných poradcov v rozsahu finančných služieb poskytovaných finančnou inštitúciou,
c)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania.
(3)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je osoba s miestom podnikania alebo so sídlom na území Slovenskej republiky alebo organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby s umiestnením na území Slovenskej republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (ďalej len „register poskytovateľov“) .
(4)
Register poskytovateľov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Z registra poskytovateľov Národná banka Slovenska zverejňuje údaje o poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania v rozsahu
a)
obchodné meno, webové sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, webové sídlo, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
dátum zápisu do registra poskytovateľov,
c)
sektory poskytovania osobitného finančného vzdelávania.
(5)
Národná banka Slovenska zapíše do registra poskytovateľov na základe predloženého úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov osobu, ktorá návrh na zápis do registra poskytovateľov predkladá.
(6)
V návrhu na zápis do registra poskytovateľov navrhovateľ preukazuje
a)
oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti,
b)
bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo bezúhonnosť každého člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, ktorý je právnickou osobou, a
c)
technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.
(7)
Návrh na zápis do registra poskytovateľov má listinnú podobu a obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, miesto podnikania a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania spolu s určením člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania; ak rodné číslo nebolo na území Slovenskej republiky pridelené, uvádza sa dátum narodenia poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania, a ak ide o právnickú osobu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o členovi štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,
e)
adresu webového sídla budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, na ktorom bude poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zverejňovať údaje podľa odseku 13 písm. d),
f)
sektory podľa § 13 ods. 1 a stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých má poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania záujem poskytovať osobitné finančné vzdelávanie,
g)
doklad preukazujúci uhradenie poplatku.
(8)
Navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov je povinný pred podaním návrhu uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov. Poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov je príjmom Národnej banky Slovenska.
(9)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis do registra poskytovateľov zodpovedá navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov.
(10)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov úplný a poplatok bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov
a)
zapíše navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov,
b)
pridelí poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania prístupové práva do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety a
c)
odošle poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania informáciu o prihlasovacích údajoch do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety.
(11)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov neúplný, Národná banka Slovenska vyzve navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov na jeho doplnenie spolu s určením lehoty primeranej k rozsahu údajov potrebných na doplnenie. Ak neúplný návrh v určenej lehote nie je doplnený, na takýto návrh sa hľadí ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom písomne informuje navrhovateľa osobitného finančného vzdelávania do troch pracovných dní od uplynutia lehoty na doplnenie návrhu na zápis Národnej banke Slovenska. Poplatok za neúplný návrh na zápis do registra poskytovateľov sa nevracia.
(12)
Ak navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 6, Národná banka Slovenska ho nezapíše do registra poskytovateľov a o tejto skutočnosti ho písomne informuje v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu podľa odseku 7.
(13)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je povinný
a)
spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov nepretržite počas celej doby zápisu v registri poskytovateľov,
b)
informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ktoré sú posudzované v návrhu na zápis do registra poskytovateľov a to spolu s dokladom preukazujúcim zmenenú skutočnosť,
c)
uskutočniť osobitné finančné vzdelávanie aspoň raz za kalendárny rok vo všetkých sektoroch podľa § 13 ods. 1 a pre všetky stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých je oprávnený vykonávať osobitné finančné vzdelávanie,
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle najneskôr 15 kalendárnych dní pred uskutočnením osobitného finančného vzdelávania termíny konania osobitného finančného vzdelávania najmenej v rozsahu dátum, miesto, čas, stupne a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie poskytovať,
e)
nahlásiť do desiatich pracovných dní od uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania účastníkov, ktorí osobitné finančné vzdelávanie absolvovali, do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety, a to v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje, rodné číslo, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované; nahlasované údaje musia byť pravdivé a úplné.
(14)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov, ak
a)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania podá návrh na zrušenie zápisu v registri poskytovateľov,
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, bola zrušená,
c)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho,
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení zápisu v registri poskytovateľov podľa § 39 ods. 3 písm. d).
(15)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov do 15 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 14. O zrušení zápisu v registri poskytovateľov z dôvodov podľa odseku 14 písm. a) informuje Národná banka Slovenska osobu, ktorej zápis bol v registri poskytovateľov zrušený, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa zrušenia zápisu.
(16)
Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
§ 23
(1)
Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov;28) ak ide o cudzinca,29) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
b)
nepôsobila
1.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo
2.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a odborného garanta v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva, alebo
3.
v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri, alebo
4.
v posledných desiatich rokoch ako odborný garant finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo odborným garantom vo finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,26) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu,
e)
nemala v posledných desiatich rokoch odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené do 31. decembra 2009,
f)
nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,30)
g)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov30a) v oblasti finančného trhu,
h)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia.
(2)
Dôveryhodnou osobou počas celej doby platnosti povolenia na výkon činnosti alebo platnosti zápisu v registri musí byť
a)
samostatný finančný agent, finančný poradca, člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, člen dozorného orgánu samostatného finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného poradcu, odborný garant samostatného finančného agenta, odborný garant finančného poradcu a každý zamestnanec samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, každý zamestnanec finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu viazaného investičného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 24 ods. 2, odborný garant viazaného finančného agenta, odborný garant podriadeného finančného agenta a odborný garant viazaného investičného agenta a každý zamestnanec, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, viazaného investičného agenta a sprostredkovateľ doplnkového poistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie.
(3)
Dôveryhodnosť preukazuje
a)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) Národnej banke Slovenska podľa § 18,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti a sprostredkovateľ doplnkového poistenia navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(4)
Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta a ich odborných garantov, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a zamestnanca finančného agenta alebo finančného poradcu sa vzťahuje § 18 primerane. Skutočnosti podľa § 23 ods. 1 písm. a) preukazuje viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
§ 24
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní primerane k povahe a rozsahu činnosti podľa tohto zákona
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti a nadriadenosti, rozdelené úlohy, právomoc a zodpovednosť, s dôrazom na identifikáciu osôb zodpovedných za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
b)
organizačnú štruktúru upraviť tak, aby zabezpečovala riadne a bezpečné vykonávanie činnosti a zabraňovala vzniku konfliktu záujmov,
c)
upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednosť finančného agenta a finančného poradcu vo veciach ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
d)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo boli oboznámené so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, ktoré musia byť dodržané na riadne plnenie ich povinností,
e)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na plnenie pridelených úloh a činností,
f)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.
(2)
Ak má štatutárny orgán finančného agenta alebo štatutárny orgán finančného poradcu viac členov, finančný agent alebo finančný poradca je povinný písomne ustanoviť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu, ktorý bude zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
§ 25
(1)
Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní zahrnúť do svojej organizačnej štruktúry odborného garanta. Samostatný finančný agent a finančný poradca podľa prvej vety sú povinní zabezpečiť odbornému garantovi prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadne vykonávanie jeho činnosti. Odborný garant je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného samostatného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, samostatný finančný agent je povinný zahrnúť do svojej organizačnej štruktúry odborného garanta, len ak vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vzťahuje, len ak vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom svojich zamestnancov.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na finančnú inštitúciu, ktorá má uzavretú zmluvu podľa § 8 s aspoň jedným viazaným finančným agentom.
(5)
Ak ide o fyzickú osobu, povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na odborného garanta vykonáva samostatný finančný agent alebo finančný poradca; to neplatí, ak je do organizačnej štruktúry samostatného finančného agenta zahrnutý odborný garant.
(6)
Odborný garant finančného agenta a finančného poradcu je zodpovedný najmä za
a)
monitorovanie dodržiavania povinností zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a za prijímanie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri vykonávaní tejto činnosti,
b)
poskytovanie odbornej pomoci zamestnancom vykonávajúcim činnosť podľa písmena a) pri dodržiavaní povinností podľa tohto zákona,
c)
preverovanie a vybavovanie sťažností klientov finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 26.
(7)
Odborný garant samostatného finančného agenta je zodpovedný aj za
a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k podriadenému finančnému agentovi, s ktorými má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9, a jeho klientom,
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou podriadeného finančného agenta, s ktorým má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(8)
Odborný garant finančnej inštitúcie je zodpovedný za
a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k viazanému finančnému agentovi, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8, a jeho klientom,
b)
vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8.
(9)
Finančná inštitúcia je povinná uchovávať a aktualizovať všetky nevyhnutné doklady na vykonávanie činnosti odborného garanta podľa odseku 6. Finančná inštitúcia na požiadanie príslušného orgánu dohľadu je povinná poskytnúť meno a priezvisko osoby odborného garanta.
(10)
Za riadne vykonávanie činnosti odborného garanta zodpovedá fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, finančného poradcu alebo finančnej inštitúcie, členom štatutárneho orgánu finančného agenta, finančného poradcu podľa § 24 ods. 2 alebo finančnej inštitúcie.
(11)
Činnosť odborného garanta je oprávnený vykonávať člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 24 ods. 2 a člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie.
§ 26
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia upravujúce evidenciu sťažností klientov alebo potenciálnych klientov. Finančný agent a finančný poradca sú povinní zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností klientov alebo potenciálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie.
(2)
Povinnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na
a)
finančnú inštitúciu vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná inštitúcia uzavretú zmluvu podľa § 8,
b)
samostatného finančného agenta vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť podriadeného finančného agenta, s ktorým má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(3)
Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú na účely zabezpečenia dodržiavania povinností uvedených v odseku 1 povinní vypracovať a uplatňovať osobitný vnútorný predpis.
(4)
Záznam podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet sťažnosti,
c)
dátum doručenia sťažnosti,
d)
identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,
e)
vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,
f)
spôsob vybavenia sťažnosti,
g)
opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,
h)
dátum vybavenia sťažnosti.
(5)
Finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca sú povinní vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sú povinní písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
(6)
Podrobnosti o organizačných požiadavkách na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
§ 27
Konflikt záujmov
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami a osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly27) a ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom. Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu záujmov oznámiť klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe, pričom táto informácia musí byť poskytnutá písomne alebo na trvanlivom médiu a zároveň musí zahŕňať dostatočné podrobnosti, ktoré zohľadňujú povahu klienta, aby sa mu umožnilo prijať informované rozhodnutie s ohľadom na činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov. Ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, je finančný agent a finančný poradca povinný uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a ak vznikne konflikt záujmov medzi klientmi navzájom, zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu a zamestnancom finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo, nesmie byť
a)
člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
finančný agent, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného agenta, prokurista finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného agenta alebo zamestnanec finančného agenta.
(3)
Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť
a)
finančná inštitúcia, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom finančnej inštitúcie, člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného orgánu finančnej inštitúcie alebo zamestnanec finančnej inštitúcie,
b)
osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom jej štatutárneho orgánu, jej prokuristom, členom jej dozorného orgánu alebo jej zamestnancom.
(4)
Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 a odseku 2 písm. b) rovnako.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt záujmov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ ČINNOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOM
§ 28
Všeobecné pravidlá
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.
(2)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje výmena informácií medzi finančným agentom, finančnými inštitúciami a inými orgánmi podľa osobitných predpisov.32)
(4)
Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené
a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia finančnej inštitúcii, okamihom ich prevzatia v hotovosti alebo ich pripísaním na účet finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, okamihom ich prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na účet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie; tieto sumy musia byť prevedené na účet klienta alebo osobe oprávnenej na ich prevzatie najneskôr do troch dní odo dňa ich obdržania finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 29 až 36 sa vzťahujú na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu, ak v § 37 ods. 2 nie je ustanovené inak.
§ 29
(1)
Finančná inštitúcia je povinná vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania viazaným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 8. Samostatný finančný agent je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9.
(2)
Na účely odseku 1 je finančná inštitúcia povinná sústavne preverovať dodržiavanie povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania viazaným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 8, a samostatný finančný agent je povinný sústavne preverovať dodržiavanie povinností podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú zmluvu podľa § 9.
(3)
Zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať ustanovenia umožňujúce finančnej inštitúcií a samostatnému finančnému agentovi konať v súlade s odsekmi 1 a 2.
(4)
Na účely odsekov 1 až 3 zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať oprávnenie finančnej inštitúcie alebo samostatného finančného agenta
a)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta opätovné absolvovanie osobitného finančného vzdelávania, ak zistí, že viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent nekonal s odbornou starostlivosťou,
b)
požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta vykonanie opatrení smerujúcich k odstráneniu príčin vzniku nedostatkov a k náprave zistených nedostatkov,
c)
zadržať odmenu vyplývajúcu viazanému finančnému agentovi alebo podriadenému finančnému agentovi z tejto zmluvy až do vykonania opatrení podľa písmena b), znížiť túto odmenu alebo ju nevyplatiť, ak viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent porušil pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom alebo spôsobil klientovi škodu,
d)
vypovedať zmluvu podľa § 8 alebo § 9 a podať návrh na zrušenie zápisu bez zbytočného odkladu, ak viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.
(5)
Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú povinní prijať primerané organizačné opatrenia na účely plnenia povinností uvedených v odsekoch 1 a 2, najmä prijať osobitný vnútorný predpis upravujúci ich postup pri plnení týchto povinnosti.
§ 30
Zodpovednosť za škodu
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(2)
Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri. Toto poistenie musí kryť aj škody nahlásené po skončení platnosti poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v čase platnosti tejto poistnej zmluvy. Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z výšky poistného plnenia.
(3)
Ak ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore kapitálového trhu alebo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva podľa odseku 2 musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a limit poistného plnenia pre toto poistné krytie v poistnej zmluve podľa odseku 2 musí byť najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.
(4)
Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 spolu s dokladom o uhradení poistného je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa jej uzavretia.
(5)
Samostatný finančný agent a finančný poradca môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo najskôr dňom nadobudnutia platnosti poistnej zmluvy podľa odseku 2.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na viazaného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho zodpovednosť za spôsobenú škodu prevzala finančná inštitúcia, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 8.
(7)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na podriadeného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho zodpovednosť za spôsobenú škodu prevzal samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9.
(8)
Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je viazaný finančný agent a podriadený finančný agent povinný predložiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa zápisu do registra.
§ 31
Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta
(1)
Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je finančný agent a finančný poradca oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie
a)
osobných údajov33) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,34) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
d)
dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom.
(2)
Osobné údaje33) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b) až d), je finančný agent a finančný poradca oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.
(3)
Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta alebo finančného poradcu voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov35) je finančný agent alebo finančný poradca aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať36) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a podľa § 35 ods. 1 a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.37)
(6)
Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči finančnej inštitúcii podľa osobitných predpisov.30)
(7)
Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa odseku 1 písm. a), b) a d) neposkytne, finančný agent alebo finančný poradca nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ak táto osoba o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prejavila preukázateľný záujem.
§ 32
Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo
(1)
Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.
(2)
Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve, ak osobitný predpis neustanovuje inak.37a)
(3)
V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.
(4)
Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny podľa odseku 2. O tejto možnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(5)
Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie okrem plnenia od klienta.
(6)
Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klientov. Na tento účel nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja, ani iných nástrojov, ktoré môžu byť pre finančného agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčali určitý finančný produkt, ak môžu ponúknuť klientovi iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.
§ 33
Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi
(1)
Finančný poradca je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné poradenstvo.
(2)
Finančný agent je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie
a)
na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami a o tom, či tieto písomné zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu a oznámi mu aj obchodné mená týchto finančných inštitúcií, alebo
b)
na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom.
(3)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby, a to:
a)
informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a
b)
ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(4)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je finančný agent povinný klientovi oznámiť
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je finančný agent právnická osoba, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je finančný agent fyzická osoba,
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný agent zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu v registri,
c)
kvalifikovanú účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6,
d)
kvalifikovanú účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta,
e)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy39) upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,
f)
výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe.
(5)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je finančný poradca povinný potenciálnemu klientovi oznámiť
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný poradca zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu v registri,
c)
výšku odmeny za poskytnutie finančného poradenstva a ďalšie podmienky zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva,
d)
kvalifikovanú účasť finančného poradcu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vo finančnej inštitúcii v sektoroch, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie činnosti,
e)
kvalifikovanú účasť finančnej inštitúcie alebo osoby ovládajúcej túto finančnú inštitúciu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného poradcu, ak ide o finančnú inštitúciu vykonávajúcu činnosť v sektoroch, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie činnosti.
(6)
Pri poskytnutí finančného poradenstva je finančný poradca povinný klientovi oznámiť
a)
výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finančnou službou, o ktorej vykonáva finančné poradenstvo,
b)
podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena a),
c)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného poradenstva a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného poradenstva.
(7)
Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6, ktoré poskytuje finančný agent a finančný poradca klientovi alebo potenciálnemu klientovi, musia byť
a)
písomné alebo na inom trvanlivom médiu podľa odseku 10 alebo prostredníctvom webového sídla podľa odseku 12,
b)
úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce,
c)
poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku,
d)
poskytnuté bezplatne.
(8)
Ak sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi,
a)
musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody finančnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň presne a výrazne nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká,
b)
musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, ktorému sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 určené alebo ktorý bude ich pravdepodobným príjemcom,
c)
nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam.
(9)
Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.
(10)
Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a v § 35 ods. 6 sa môžu poskytnúť na inom trvanlivom médiu ako je listinná podoba, ak
a)
poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo poskytuje neprofesionálnemu klientovi,
b)
si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu vopred zvolil túto formu poskytnutia informácií.
(11)
Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť prevzatie informácií uvedených v odsekoch 1 až 6.
(12)
Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a § 37d možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určené osobitne pre klienta alebo ak
a)
poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na obchod medzi sprostredkovateľom finančných služieb a klientom,
b)
klient súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla,
c)
klient bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám a
d)
tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi klient mohol oboznámiť.
(13)
Poskytovanie informácií podľa odsekov 11 a 12 s použitím iného trvanlivého média ako je listinná podoba alebo prostredníctvom webového sídla sa považuje za vhodné vo vzťahu k podmienke uvedenej v odseku 12 písm. a), ak je dôkaz, že klient má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že klient na účel uzavretia zmluvy o finančnej službe poskytol adresu elektronickej pošty.
(14)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b) je samostatný finančný agent povinný vo vzťahu k potenciálnemu klientovi alebo klientovi
a)
poskytnúť názov alebo obchodné meno sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b), jeho sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené ak ide o právnickú osobu; meno a priezvisko sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b), jeho trvalý pobyt alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
poskytnúť informáciu o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania týmto sprostredkovateľom doplnkového poistenia a informáciu o osobitných predpisoch39) upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,
c)
prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie súladu s § 34, 35 a 37c,
d)
predložiť informačný dokument o poistnom produkte,
e)
poskytnúť uvedené informácie úplne, presne, pravdivo, zrozumiteľne, jednoznačne, prehľadne a nezavádzajúcim spôsobom.
(15)
Ak informácie poskytované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú finančné služby alebo finančné inštitúcie, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným spôsobom,
b)
musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,
c)
musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní.
(16)
V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral mylný dojem, že tento orgán podporil alebo schválil finančné služby sprostredkúvané finančným agentom alebo o ktorých finančný poradca poskytuje finančné poradenstvo.
(17)
Informácie môžu byť poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient požiada alebo ak je potrebné uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby bez zbytočného odkladu. Po uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby musia byť tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytnuté spôsobom podľa odseku 7.
(18)
Finančný agent a finančný poradca, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, sú povinní zabezpečiť verejnú prístupnosť údajov o svojom zápise v registri, najmä registračné číslo a deň, od ktorého sú oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(19)
Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výslovne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.
(20)
Navrhovateľ je povinný na požiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnúť mu údaje o viazanom finančnom agentovi, podriadenom finančnom agentovi a o viazanom investičnom agentovi v rozsahu registračné číslo, názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu.
(21)
Ustanoveniami odsekov 1 až 20 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov40) upravujúce poskytovanie informácií.
(22)
Povinnosť poskytnúť informácie podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na poistenie veľkých rizík.
§ 34
Reklama a propagácia
(1)
Všetky informácie, ktoré reklama a propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje, musia byť v súlade s ďalšími informáciami, ktoré finančný agent alebo finančný poradca poskytuje klientovi pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva podľa § 32 a 33 a podľa osobitných predpisov.8) Reklama a propagácia smerovaná finančným agentom alebo finančným poradcom vo vzťahu ku klientovi alebo potenciálnemu klientovi musí byť vždy identifikovateľná ako reklama alebo propagácia; ak vzhľadom na okolnosti nemusí byť povaha informácie klientovi alebo potenciálnemu klientovi zrejmá, musí finančný agent alebo finančný poradca v reklame alebo propagácii uviesť jednoznačnú informáciu, že ide o reklamu alebo propagáciu.
(2)
Ak reklama alebo propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje ponuku uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby alebo zmluvu o poskytnutí finančného poradenstva a súčasne táto reklama alebo propagácia určuje spôsob odpovede alebo zahŕňa formulár na odpoveď, musí obsahovať príslušné informácie vo vzťahu k tejto ponuke podľa § 32 a 33.
§ 35
Posudzovanie klientov
(1)
Finančný agent alebo finančný poradca je povinný zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Pri finančnom sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení je finančný agent alebo finančný poradca povinný zistiť aj informácie týkajúce sa schopnosti klienta alebo potenciálneho klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku tak, aby finančný agent alebo finančný poradca mohol klientovi alebo potenciálnemu klientovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju klienta alebo potenciálneho klienta k riziku a schopnosti znášať straty. Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient alebo potenciálny klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť mu splnenie povinností podľa prvej vety alebo druhej vety.
(2)
Ak ide o profesionálneho klienta, finančný agent alebo finančný poradca je oprávnený predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť.
(3)
Finančný agent je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania, ktoré sú pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa odseku 1.
(4)
Finančný poradca je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi finančné poradenstvo, ktoré je pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa odseku 1.
(5)
Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby; to neplatí, ak klient písomne alebo na inom trvanlivom médiu preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa odseku 1 a trvá na uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(6)
Ak finančný agent alebo finančný poradca vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 1, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi vyhlásenie o vhodnosti písomne alebo na inom trvanlivom médiu. Ak finančný agent alebo finančný poradca vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 1, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, upozorní na túto skutočnosť klienta písomne alebo na inom trvanlivom médiu.
§ 36
Vedenie záznamov a informačná povinnosť
(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta alebo finančného poradcu a klienta, iné podmienky, za ktorých finančný agent alebo finančný poradca vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty podľa § 31 ods. 1 a 2. Práva a povinnosti osôb podľa prvej vety možno v tejto evidencii viesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
(2)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a finančný poradca najmenej počas piatich rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.
(3)
Povinnosť vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta nevzťahuje, ak sa finančná inštitúcia zmluvou podľa § 8 zaviazala viesť a uchovávať evidenciu viazaného finančného agenta podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sa samostatný finančný agent zmluvou podľa § 9 zaviazal viesť a uchovávať evidenciu podriadeného finančného agenta podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Národná banka Slovenska môže určiť, aby finančný agent alebo finančný poradca uchovával všetky alebo niektoré dokumenty dlhšie ako päť rokov, ak je to odôvodnené povahou finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Tieto dokumenty je finančný agent a finančný poradca povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.
(5)
Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent a finančný poradca povinný uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k dokumentom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých dôležitých fáz vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možno zistiť všetky opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah dokumentov pred týmito opravami alebo zmenami,
c)
musí byť zabezpečené, že s dokumentmi nemožno nakladať alebo ich pozmeňovať v rozpore s písmenom b).
(6)
Podrobnosti o obsahu, spôsobe vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 až 5 môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(7)
Samostatný finančný agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy s finančnou inštitúciou podľa § 7.
(8)
Samostatný finančný agent je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania. Finančný poradca je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného poradenstva.
(9)
Obsah, členenie, štruktúru, frekvenciu, spôsob, formu a termín predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(10)
Navrhovateľ, ktorý je finančnou inštitúciou, súčasne s podaním žiadosti podľa § 14 ods. 12 oznámi Národnej banke Slovenska údaje o odbornom garantovi finančnej inštitúcie v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo; ak rodné číslo nebolo na území Slovenskej republiky pridelené, uvedie sa dátum narodenia. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety je aj vyhlásenie o splnení podmienok dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti odborného garanta finančnej inštitúcie. Zmenu tohto odborného garanta je povinný navrhovateľ, ktorý je finančnou inštitúciou, oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu spolu s vyhlásením o splnení podmienok odbornej spôsobilosti nového odborného garanta.
§ 37
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu
(1)
Samostatný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu nie je oprávnený
a)
poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2,
b)
prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.
(2)
Finančný poradca v sektore kapitálového trhu je oprávnený poskytovať investičnú službu investičné poradenstvo len na nezávislom základe podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Na finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia § 28, 31, 32, 35, § 36 ods. 1 až 6 nevzťahujú a použijú sa ustanovenia osobitných predpisov41) o
a)
konflikte záujmov,41a)
b)
preukazovaní totožnosti klienta a spracovaní osobných údajov,41b)
c)
zásadách konania,41c)
d)
informáciách adresovaných klientom,41d)
e)
testovaní vhodnosti a primeranosti,41e)
f)
evidencii dohodnutých práv a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu a klienta,41f)
g)
poskytovaní správy o poskytovanej službe, vrátane vyhlásenia o vhodnosti klientom,41g)
h)
požiadavkách na distribúciu finančných nástrojov,41h)
i)
vedení záznamov,41i)
j)
zaznamenávaní telefonických hovorov a elektronickej komunikácie.41j)
(4)
Na finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa okrem odseku 3 použijú aj ustanovenia osobitných predpisov41k) o poskytovaní investičného poradenstva na nezávislom základe.
(5)
Na viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu a viazaného finančného agenta v sektore kapitálového trhu sa nevzťahujú ustanovenia § 30.
(6)
Podriadený finančný agent v sektore kapitálového trhu a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu vykonáva finančné sprostredkovanie na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť navrhovateľa.
§ 37a
Osobitné ustanovenie o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore starobného dôchodkového sporenia
Finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia nie je oprávnený prijímať od klientov alebo potenciálnych klientov peňažné prostriedky a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky.
§ 37b
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia
(1)
Finančný agent a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia sú povinní pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby predložiť potenciálnemu klientovi informačný dokument o poistnom produkte.41l) To neplatí, ak ide o poistenie veľkých rizík.
(2)
Finančný agent alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný zaviesť mechanizmy, aby získal všetky informácie o každom poistnom produkte, ku ktorému vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a aby porozumel vlastnostiam každého poistného produktu a vymedzenému cieľovému trhu.
(3)
Finančný agent a finančný poradca je povinný pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytnúť potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom, písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu informáciu o jednotlivých zložkách poistného vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, a to prostredníctvom informačného formulára.41la)
§ 37c
Krížový predaj
(1)
Ak sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy finančný agent alebo finančný poradca informuje klienta o tom, či jednotlivé zložky balíka alebo zmluvy možno kúpiť osobitne. Ak je možné jednotlivé zložky balíka alebo zmluvy kúpiť osobitne, finančný agent alebo finančný poradca poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy, ako aj informáciu o nákladoch a poplatkoch každej ponúkanej zložky balíka alebo zmluvy.
(2)
Ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z balíka alebo zmluvy podľa odseku 1 odlišuje od rizika alebo krytia jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy ponúkaných samostatne, finančný agent alebo finančný poradca poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek zmluvy alebo balíka a informácie, akým spôsobom ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.
(3)
Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, finančný agent alebo finančný poradca ponúkne klientovi možnosť kúpiť tovar alebo službu oddelene. Uvedené sa neuplatňuje, ak poistný produkt je doplnkom investičnej služby alebo činnosti podľa osobitného predpisu,41m) úverovej zmluvy podľa osobitného predpisu41n) alebo platobného účtu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 nebránia poskytovať poistné produkty, ktoré kryjú rôzne druhy poistných rizík.
§ 37d
Investičné produkty založené na poistení
(1)
Pred uzavretím poistnej zmluvy o investičnom produkte založenom na poistení poskytne finančný agent a finančný poradca klientovi alebo potenciálnemu klientovi aj informácie
a)
o tom, že bude poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených investičných produktov založených na poistení,
b)
vo vzťahu k ponúkanému investičnému produktu založenému na poistení a k navrhovaným investičným stratégiám, primerané odporúčania a upozornenia na riziká spojené s investičným produktom založenom na poistení alebo s konkrétne navrhnutými investičnými stratégiami,
c)
o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, v súhrnnej podobe, aby klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť celkovým nákladom, ako aj kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť klienta alebo potenciálneho klienta mu musí byť poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov; takéto informácie sa poskytujú klientovi alebo potenciálnemu klientovi pravidelne v priebehu celého životného cyklu investície, a to najmenej raz ročne, ak to vyplýva z povahy investičného produktu založeného na poistení.
(2)
Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť charakteru a rizikám ponúkaného investičného produktu založeného na poistení, a teda mohol prijať informované investičné rozhodnutia.
(3)
Vyhlásenie o vhodnosti podľa § 35 ods. 6 obsahuje pri investičnom produkte založenom na poistení aj informácie o tom, ako odporúčanie finančného agenta alebo finančného poradcu spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky klienta. Ak sa zmluva o investičnom produkte založenom na poistení uzaviera prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytnutie vyhlásenia o vhodnosti pred uzavretím zmluvy, finančný agent alebo finančný poradca môže poskytnúť klientovi vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu aj bezprostredne po tom, ako klient uzavrie zmluvu o investičnom produkte založenom na poistení, ak klient súhlasil s prijatím tohto vyhlásenia po uzavretí zmluvy a finančný agent alebo finančný poradca poskytol klientovi možnosť odložiť uzavretie zmluvy s cieľom umožniť prijatie vyhlásenia o vhodnosti pred uzavretím zmluvy.
(4)
Pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje prostredníctvom pravidelnej správy o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta alebo potenciálneho klienta.
PIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 38
Výkon dohľadu
(1)
Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a finančného poradenstva finančným poradcom, dohľad nad vykonávaním osobitného finančného vzdelávania poskytovateľom a dohľad nad činnosťou navrhovateľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha za podmienok podľa § 11 až 11b aj vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a podľa § 11d vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
(3)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva,
b)
dodržiavanie podmienok určených v povoleniach udelených podľa tohto zákona,
c)
plnenie opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(4)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy43) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.44)
(5)
Osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona sú povinné na požiadanie Národnej banky Slovenska v lehote ňou určenej vypracovať a predložiť aktuálne, úplné, pravdivé údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu.
(6)
Pri vykonávaní dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu riadia ustanoveniami osobitného predpisu.42)
(7)
Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
(8)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu o finančných sprostredkovateľoch z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu, ktoré by viedlo k zrušeniu zápisu v evidencii sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia vedenej podľa právnych predpisov domovského členského štátu.
(9)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu o finančných sprostredkovateľoch z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorým bola uložená sankcia podľa § 39.
(10)
Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na mieste na území Slovenskej republiky nad vykonávaním finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Tento dohľad Národná banka Slovenska umožní vykonať potom, ako ju príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu informuje, že chce vykonať taký dohľad. Národná banka Slovenska je oprávnená zúčastniť sa takého dohľadu.
(11)
Všetky dokumenty potrebné na výkon dohľadu musia byť Národnej banke Slovenska predložené v štátnom jazyku.
(12)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o problémoch finančných agentov a finančných poradcov v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia v iných ako členských štátoch.
§ 39
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného agenta, finančného poradcu alebo navrhovateľa spočívajúce v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva týmito osobami, alebo ak zistí, že finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri alebo nemá na túto činnosť udelené povolenie podľa § 18,
a)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi pokutu do výšky 5 000 000 eur alebo do výšky 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o právnickú osobu alebo do výšky 700 000 eur alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o fyzickú osobu,
c)
obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie činnosti v niektorom z príslušných sektorov,
d)
odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa § 18 alebo obmedzí príslušné povolenie podľa § 18 vo vzťahu k niektorým z príslušných sektorov,
e)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta,
f)
uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 18, pokutu do výšky 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, a povinnosť ukončiť nepovolenú činnosť,
g)
zverejní zodpovednú fyzickú osobu alebo právnickú osobu a povahu porušenia,
h)
dočasne zakáže výkon riadiacich funkcií fyzickej osobe, ktorá nesie zodpovednosť za porušenie, u finančného agenta alebo finančného poradcu.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie spočívajúce v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť na území Slovenskej republiky, alebo ak Národná banka Slovenska zistí, že jeho činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky môže viesť k ohrozeniu záujmu finančných spotrebiteľov, môže Národná banka Slovenska v súlade s § 11 až 11b a 11d finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uložiť pokutu do výšky 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
c)
obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie činnosti.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania spočívajúce v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovenia § 22a alebo ak zistí, že osobitné finančné vzdelávanie vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri poskytovateľov,
a)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania pokutu do výšky 50 000 eur,
c)
obmedzí alebo pozastaví poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania vykonávanie činnosti,
d)
zruší poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania zápis v registri poskytovateľov,
e)
uloží osobe, ktorá vykonáva osobitné finančné vzdelávanie v rozpore s týmto zákonom alebo bez zápisu v registri pokutu do výšky 50 000 eur a nariadi ukončiť nepovolenú činnosť.
(4)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,45) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.46)
(5)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie podľa odseku 1 až 3 prerokovať nedostatky v činnosti finančného agenta, finančného poradcu, navrhovateľa, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo poskytovateľa, ktorý je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(6)
Ak sa pri vykonávaní dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto zákonom získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť ustanovenú týmto zákonom, jej blízka osoba alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.
(7)
Národná banka Slovenska uloží za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva, alebo za porušenie podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, finančného poradcu, členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozorného orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu pokutu do výšky 50 000 eur.
(8)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a f), odseku 2 písm. b), odseku 3 písm. b) a e) a odseku 7 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia povinností, najneskôr však do piatich rokov od vzniku porušenia povinností. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Národná banka Slovenska pri ukladaní sankcie podľa odsekov 1 až 3 prihliada na
a)
závažnosť, rozsah a dĺžku trvania,
b)
mieru zodpovednosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby alebo celkového obratu zodpovednej právnickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, ak ich možno stanoviť,
e)
straty pre klientov a tretie strany spôsobených porušením, ak ich možno stanoviť,
f)
úroveň súčinnosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v rámci výkonu dohľadu a v rámci konania o uložení sankcie,
g)
opatrenia prijaté zodpovednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému porušeniu,
h)
predchádzajúce porušenia zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(10)
O každej sankcii podľa odseku 1 uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo zaistenia so sídlom na území iného ako členského štátu alebo finančnému sprostredkovateľovi v oblasti poskytovania úverov na bývanie so sídlom na území iného ako členského štátu informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu tohto štátu.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným orgánom v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,42) ak tento zákon v druhej časti neustanovuje inak.
Prechodné ustanovenia
§ 41
(1)
Výlučný sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Podriadený sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za podriadeného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací agent podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací maklér podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného poradcu v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ zaistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa tohto zákona.
(2)
Sprostredkovateľ investičných služieb podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu podľa tohto zákona. Viazaný agent podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného investičného agenta podľa tohto zákona.
(3)
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia výhradne pre jednu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona. Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia pre dve doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo viac doplnkových dôchodkových spoločností podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona.
(4)
Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia udelené pred 1. januárom 2010 sa považujú za povolenia udelené podľa tohto zákona.
(5)
Národná banka Slovenska k 1. januáru 2010 zapíše osoby podľa odsekov 1 až 3 do registra, pričom na postup pri tomto zápise sa ustanovenie § 14 nevzťahuje. Osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia vydané pred 1. januárom 2010 sa považujú za osvedčenie vydané podľa tohto zákona.
(6)
Osoba iná, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 až 3, ktorá vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, a chce vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, je povinná do 31. decembra 2010 podať žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ je povinný v tejto lehote podať návrh na zápis tejto osoby.
(7)
Ak osoba podľa odseku 6 nepodala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ nepodal návrh na zápis, táto osoba nesmie od 1. januára 2011 vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(8)
Ak osoba podľa odseku 6 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 včas a Národná banka Slovenska túto žiadosť zamietne, táto osoba nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti. Ak navrhovateľ podal návrh na zápis osoby podľa odseku 6 včas a Národná banka Slovenska túto osobu do registra nezapíše, táto osoba nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom Národná banka Slovenska informovala navrhovateľa podľa § 14 ods. 6.
(9)
Osoby podľa odsekov 1 až 3 a odseku 6 sú povinné najneskôr do 31. decembra 2010 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona okrem ustanovení vzťahujúcich sa na
a)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. septembra 2011,
b)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. decembra 2011,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. marca 2012.
(10)
Osoby, ktoré začnú vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo po 1. januári 2010, sú povinné splniť požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti najneskôr do 31. decembra 2010 a požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v lehotách uvedených v odseku 9 písm. a), b) a c).
(11)
Osoby, ktorým bolo udelené povolenie uvedené v odseku 4 podľa doterajších predpisov, sú oprávnené podať žiadosť o zmenu týchto povolení do 31. decembra 2010 bez poplatku za úkon Národnej banky Slovenska.
(12)
Finančný agent je povinný do 31. decembra 2010 informovať Národnú banku Slovenska o svojich platných zmluvách s finančnou inštitúciou alebo iným finančným agentom.
(13)
Samostatný finančný agent a finančná inštitúcia sú povinní preukázať Národnej banke Slovenska splnenie povinností ustanovených v odseku 9 pre podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov, s ktorými majú uzavreté platné zmluvy podľa § 8 alebo § 9, a to v lehotách uvedených v odseku 9.
(14)
Ak samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska mu odoberie povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta; to platí primerane pre finančného poradcu.
(15)
Ak finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 13 z dôvodu, že podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska zruší zápis tohto podriadeného finančného agenta alebo viazaného finančného agenta v registri.
(16)
Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných agentov v sektore poistenia alebo zaistenia, pre ktorých bol navrhovateľom finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
§ 42
(1)
Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2010, zostávajú zachované.
(2)
Od 1. januára 2010 sa nedostatky zistené v činnosti finančných agentov, finančných poradcov a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Od 1. januára 2010 však možno uložiť len takú sankciu, ktorú umožňuje uložiť tento zákon.
§ 42a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Osoby, ktoré k 10. júnu 2013 ako zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladali ponuky na uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a uzavierali zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, môže dôchodková správcovská spoločnosť navrhnúť na zápis do registra vedeného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1, ktoré boli zapísané do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, sú povinné zosúladiť do 30. júna 2014 svoju činnosť s predpisom účinným od 10. júna 2013.
(3)
Dôchodkové správcovské spoločnosti sú povinné zosúladiť do 30. júna 2014 svoju činnosť s predpisom účinným od 10. júna 2013.
(4)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách dôveryhodnosti sa od 10. júna 2013 vzťahujú aj na osoby, ktoré sa stali nedôveryhodnými pred 10. júnom 2013, ak je to pre tieto osoby priaznivejšie.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,42) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(6)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
§ 42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. februára 2018
(1)
Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 3 v znení účinnom od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára 2019 s výnimkou požiadavky pre odbornú prax pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2021, a požiadavky pre odbornú prax pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2025.
(2)
Konania o uložení sankcie neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred 23. februárom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 22. februára 2018.
Záverečné ustanovenia
§ 43
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 278/2005 Z. z.,
3.
vyhláška Národnej banky Slovenska č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia,
4.
vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 44a
Zrušovacie ustanovenia účinné od 23. februára 2018
Zrušujú sa:
1.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (oznámenie č. 39/2010 Z. z.),
2.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 259/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2013 (oznámenie č. 239/2013 Z. z.),
3.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (oznámenie č. 238/2013 Z. z.),
4.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (oznámenie 82/2014 Z. z.),
5.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 153/2014 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2006 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z,, zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) šiesty bod a siedmy bod znejú:
„6.
burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,8a)
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu8a)“ nahrádzajú slovami „finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu8a)“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. j) sa nad slovo „sprostredkovanie“ umiestňuje odkaz 4a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.“.
3.
V § 5 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená k) až p).
4.
Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:
㤠27a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona.27a) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnené využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.27b)
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť.
§ 27b
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.27c)
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.27d)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.27e)
(4)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27e znejú:
„27a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
27b)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
27c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
27d)
§ 21ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
27e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 429/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“ a na konci sa pripája čiarka a táto citácia: „zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
§ 61 sa vypúšťa.
3.
§ 61a znie:
㤠61a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 56, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 alebo zahraničná banka s povolením na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky54a) a s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,54b) a to len ak sú samostatný finančný agent a viazaný finančný agent zapísaní v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov;54c) samostatných finančných agentov môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu aj zahraničný obchodník podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.54d)
(2)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na propagáciu nimi poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a nimi ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,54e) a to len ak je viazaný investičný agent zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov54c) alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 a zahraničná banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa odseku 2 len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto činností.
(4)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní zabezpečiť, aby viazaný investičný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.
(5)
Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní sledovať činnosti svojich viazaných investičných agentov a zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vnútorných aktov riadenia pri činnostiach vykonávaných týmito osobami v mene obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením podľa § 79a ods. 1.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničnú banku, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) ak im využívanie viazaných investičných agentov umožňuje právny predpis ich domovského členského štátu. Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) sú oprávnení využívať viazaných investičných agentov z iného členského štátu za podmienok ustanovených právnym predpisom ich domovského členského štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54a až 54e znejú:
„54a)
§ 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
54b)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54c)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
54d)
§ 11 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
54e)
§12 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
4.
Za § 71o sa vkladá § 71p, ktorý znie:
㤠71p
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.57a)
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.57b)
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
„57a)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
57b)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
5.
V § 135 ods. 1 sa za slovom „fondu“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľa investičných služieb“.
6.
V § 144 odsek 3 znie:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti povinnej osoby podľa § 132e ods. 4 spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 rozširovanie investičných odporúčaní najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať povinnej osobe podľa § 132e ods. 4 vypracúvanie a rozširovanie investičných odporúčaní.“.
7.
V celom texte zákona sa slová „viazaný agent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „viazaný investičný agent“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorý prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.24aa)
(5)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.24ab)
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.24ac)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac znejú:
„24aa)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24ab)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
24ac)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 11.
3.
V § 28a ods. 2 sa slová „osôb a sprostredkovateľov“ nahrádzajú slovami „osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia“.
4.
§ 68 až 68c sa vypúšťajú.
5.
V § 71 ods. 4 sa slová „konca piateho roku“ sa nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.
Čl. VIII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovami „obchodníkov s cennými papiermi“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi investičných služieb“, za slovom „zaisťovní“ sa vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia“, za slovami „spoločnosťami, dôchodkovými fondmi“ sa vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia“ a za slová „zahraničných inštitúcií elektronických peňazí,“ sa vkladajú slová „samostatnými finančnými agentmi, finančnými poradcami,“.
3.
V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu“.
4.
V § 2 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Dohľadom na mieste však nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 12 až 34 tohto zákona a podľa osobitných zákonov.
(11)
Dohľadom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, inak ako dohľadom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska na základe tohto zákona, osobitných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní vedených Národnou bankou Slovenska. Dohľadom na diaľku však nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na diaľku postupom Národnej banky Slovenska v konaní vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 12 až 34 tohto zákona a podľa osobitných zákonov.“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „vrátane uvedenia“ vkladajú slová „písomných podkladov a iných skutočností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a“.
6.
V § 40 ods. 3 sa slová „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovateľov investičných služieb, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk, pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „samostatných finančných agentov a finančných poradcov“.
7.
V § 40 ods. 4 druhá veta znie: „Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov a finančných poradcov, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 33 eur a najviac 165 eur.“.
Čl. IX
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. a zákona č. 552/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom,6) povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím maklérom,7) alebo povolenie na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia,8) alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako výlučný sprostredkovateľ poistenia,9)podriadený sprostredkovateľ poistenia,10) poisťovací agent alebo poisťovací maklér“ nahrádzajú slovami „povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta,6) povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu,7) alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia,8) podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia,9) samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“ a slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia“ sa nahrádzajú slovami „samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:
„6)
§ 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 10 zákona č. 186/2009 Z. z.
8)
§ 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
9)
§ 9 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.“.
2.
V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia“ nahrádzajú slovami „samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
3.
V § 4 ods. 5 sa slová „sprostredkovanie poistenia a iné sprostredkovateľské činnosti“ nahrádzajú slovami „finančné sprostredkovanie“.
4.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:
„f)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí podľa pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom, spĺňali požiadavky ustanovené pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,33a)
g)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa písmena f) postupom podľa osobitného zákona,33b)
h)
zabezpečiť vedenie zoznamu zamestnancov podľa písmena f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
„33a)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
33b)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
5.
V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné využívať na finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia33c) len osoby, ktoré sú zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a sú oprávnení na vykonávanie tejto činnosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:
„33c)
§ 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
6.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
7.
V § 38 ods. 3 sa slová „odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a), b), c), d) a g) a odseku 5 písm. a), b), c), d) a g)“.
8.
V § 39 písm. c) sa slová „člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia“ nahrádzajú slovami „člen orgánu obchodnej spoločnosti vykonávajúcej finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
10.
V § 39 písm. d) sa slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľ zaistenia, sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia“.
11.
V § 40 ods. 3 písm. b) sa slová „sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia“ nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“.
12.
V § 45 ods. 1 písm. h) sa slová „sprostredkovania poistenia a iných sprostredkovateľských činností“ nahrádzajú slovami „finančného sprostredkovania“.
13.
V celom texte § 47 sa slová „sprostredkovateľ poistenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia“ v príslušnom tvare.
14.
V § 47 ods. 6 sa odkaz 53 nahrádza odkazom 35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
15.
V § 47 ods. 9 sa za slovom „klienta“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „poistnej zmluvy“ sa vkladá čiarka a slová „poistné zmluvy a doklady súvisiace s uzavretím a správou poistných zmlúv“.
16.
V § 67 ods. 10 druhej vete sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
Čl. X
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:
„6.
finančný agent, finančný poradca,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).
Čl. XI
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia o odstúpení, spôsobe a mieste doručenia a o označení osoby, ktorej sa toto oznámenie doručuje,“.
2.
Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:
㤠802a
(1)
V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť.
(2)
Prejav vôle osoby, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.“.
3.
V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie, presahuje výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela zmluvu alebo poistený, poistiteľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné.“.
Čl. XII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová „súčasne s“ nahrádzajú slovami „alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa odkaz 10 a slová „v Slovenskej republike“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na diaľku, vzťahujúca sa na služby poskytované dodávateľom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávateľom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 a 2.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa osobitných zákonov.23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa)
§ 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
§ 58 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. XIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04; Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v znení nariadenia (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
11)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14aa)
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
14b)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
17)
§ 57 až 59 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
21b)
§ 5 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22a)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
22c)
§ 3, 6, 7, 21, 22 a 25 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
22d)
Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
25)
§ 61a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27aa)
§ 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
27ab)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27ac)
§ 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
27ad)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
27b)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27c)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
28)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z.
29)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
30)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30a)
Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
30b)
§ 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
30c)
§ 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 Obchodného zákonníka, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z.
37a)
Napríklad zákon č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
39)
Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
40)
Napríklad § 792a a 793 Občianskeho zákonníka,§ 3 ods. 3 až 8 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 5, § 73b až 73s, 73v, 74b, 78a a 78b a 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2017).
41a)
§ 71l zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 33 až 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41b)
§ 73 a 73a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41c)
§ 73b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41d)
§ 73c a 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 36, 44 až 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41e)
§ 73f až 73h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 54 až 57 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41f)
§ 73i zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 56, 58 a 73 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41g)
§ 73f ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41i)
§ 75 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 72 až 75 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41j)
§ 75 ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41k)
§ 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41l)
Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12. 8. 2017).
41m)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41n)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 244/2002 Z. z.
45)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.