173/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 121 ods. 14 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 166/2008 Z. z. vydalo
výnos z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre colníkov a o doplnení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre colníkov. Zároveň sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (oznámenie č. 327/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov v častiach upravujúcich jednotlivé súčasti služobnej rovnošaty colníkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.