170/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
ZÁKON
z 28. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „obcí a“.
2.
V § 3 písm. e) sa slová „neprekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu,2)“ nahrádzajú slovami „nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 18 ods. 1 písm. b) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk na území aglomerácie, sú povinné na písomné vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám podľa § 5 ods. 1 písm. d) údaje potrebné na vypracovanie strategických hlukových máp, ktoré súvisia s prevádzkou ich zariadení, a to najneskôr do 60 dní od doručenia ich žiadosti. Právnické osoby podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinné písomne tieto údaje vyžiadať najneskôr 13 mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v § 5 ods. 2 písm. b).“.
6.
V § 7 ods. 3 sa za slovo „nariadením“ vkladajú slová „po prerokovaní s obcou s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii a“ a slová „§ 5 ods. 2 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. b)“.
7.
§ 11 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva
a)
ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a Slovenská informačná služba postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom,
b)
orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až f) zriaďujú útvar,2a) ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu,
c)
úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až g) o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na úseku verejného zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
2.
V § 27 odsek 1 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečiť pravidelné meranie a sledovanie emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov raz za rok; merania emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií musia byť vykonávané v súlade s osobitným zákonom.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.
4.
§ 61 znie:
㤠61
Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu;36) ďalšie povinné vzdelávanie riadi ministerstvo prostredníctvom akreditovaných inštitúcií. Funkciu hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu a regionálneho hygienika môže vykonávať len osoba so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.73) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 73 znejú:
„36)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
73)
Príloha č. 1 kategória „A“ písm. d) body 4, 9, 10, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.