Predpis bol zrušený predpisom 437/2019 Z. z.

17/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. januára 2009,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 57a písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie výherných prístrojov obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa hazardnej hry (ďalej len „prevádzkovateľ“) a vlastníka posudzovaného zariadenia a systému (ďalej len „vlastník“) a identifikačné číslo organizácie (ďalej len „IČO“) žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov výherného prístroja s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
mesiaca a roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí výherného prístroja, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie výherného prístroja s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode výherného prístroja,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na výherný prístroj uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 2
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ďalej len „technické zariadenia“) obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet hracích miest s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom pridelené,
h)
minimálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu a maximálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu,
i)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie technického zariadenia s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode technického zariadenia,
g)
technická špecifikácia technického zariadenia s uvedením najmä počtu hier, počtu kociek a počtu núl,
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení; to neplatí pri podaní prvej žiadosti,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na technické zariadenie uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 3
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov terminálu s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet terminálov s uvedením ich výrobných čísel,
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí terminálu, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie terminálu s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode terminálu,
g)
technická špecifikácia terminálu s uvedením najmä možnosti prepojenia terminálov s centrálnym počítačovým systémom,
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom videohier; to neplatí pri podaní prvej žiadosti,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na terminál uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 4
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla, ak bolo pridelené,
4.
roku výroby,
c)
názov programu s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
druh binga,
h)
typ žrebovacieho zariadenia binga,
i)
opis archivácie dát a žrebov,
j)
typy výhier a prémií,
k)
cenu žrebov a ich počet,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
maximálnu výšku výhry,
n)
názov a adresu prevádzky binga.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu a o pôvode zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga,
g)
opis žrebovacieho systému binga,
h)
technická dokumentácia zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga so schémami zapojenia a prepojenia jednotlivých častí, ktorými sú centrála, žrebovací systém a elektronické terminály (Quickery),
i)
opis vybavenia centrálneho systému,
j)
herný plán v slovenskom jazyku,
k)
výpis programu v elektronickej forme,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 5
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry (ďalej len „terminály pre iné hazardné hry, ako sú videohry“) obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
c)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
hernú menu,
e)
doplňujúce technické údaje, napríklad prémiové hry a bonusy,
f)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
g)
počet terminálov pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom pridelené,
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie terminálov pre iné hazardné hry, ako sú videohry, sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s uvedením jeho výrobného čísla,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode terminálu pre iné hazardné hry, ako sú videohry,
g)
technická špecifikácia s uvedením najmä možnosti prepojenia terminálov pre iné hazardné hry, ako sú videohry, s centrálnym počítačovým systémom,
h)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier; to neplatí pri podaní prvej žiadosti,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na terminály pre iné hazardné hry, ako sú videohry, uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 6
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry (ďalej len „systém, prepojenie a sieť“) obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho výrobcu,
c)
názov programu systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
d)
doplňujúce technické údaje, napríklad možnosti prepojenia systému, centrálneho servera,
e)
programové vybavenie centrálneho servera,
f)
spôsob zabezpečenia centrálneho servera,
g)
spôsob archivácie dát,
h)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
i)
adresu umiestnenia centrálneho servera,
j)
adresu umiestnenia záložného servera.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
kópia dokladu o nadobudnutí systému, prepojenia a siete, ktorým je faktúra s dodacím listom, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie systému, prepojenia a siete,
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry, ak posudzovaný systém, prepojenie a sieť obsahuje hazardnú hru,
g)
technická dokumentácia so schémami zapojenia a prepojenia jednotlivých častí systémov, prepojení a sietí,
h)
vzor potvrdenia o vklade a o vykonanej stávke, ak sa používa,
i)
vzor registračného formulára určeného pre hráčov, ak sa používa,
j)
herný plán v slovenskom jazyku,
k)
servisný manuál,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém, prepojenie a sieť uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,
n)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na internetovej stránke poverenej skúšobne, ktorá vykonáva odborné posudzovanie.
o)
technický opis virtualizovanej časti centrálneho počítačového systému, ak je centrálny počítačový systém úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom z tohto opisu musí byť zrejmé, že spĺňa požiadavky pre centrálny počítačový systém podľa osobitného predpisu,1)
p)
technický opis virtualizovanej časti záložného počítačového systému, ak je záložný počítačový systém úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom z tohto opisu musí byť zrejmé, že spĺňa požiadavky pre záložný počítačový systém podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 7
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov, a jeho verzie programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov, a jeho verzie programu obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov výherného prístroja,
c)
názov výrobcu výherného prístroja,
d)
typ hardvéru výherného prístroja,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
možnosti nastavenia rozsahu výhernosti v percentách,
k)
maximálnu výšku vkladu na jednu hazardnú hru a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených mechanických počítadlách.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov, a jeho verzie programu sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom výhernom prístroji nainštalované,
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier s krokom 1 000 vykonaný pri minimálne a maximálne nastavenej hodnote výherného pomeru,
i)
pravidlá hry v slovenskom jazyku v elektronickej podobe,
j)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej forme, ktorý môže byť výrobcom formou zakódovania chránený,
k)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb, vydané na základe osobitného predpisu,1b) ak ešte neboli zaregistrované poverenou skúšobňou,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov, a jeho verzie programu uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí.
(4)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre výherné prístroje a jeho verzie programu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj
a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(5)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre výherné prístroje a jeho verzie programu sú okrem príloh uvedených v odseku 2 aj pravidlá prémiovej hry v slovenskom jazyku.
§ 8
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom technických zariadení, hazardné hry prostredníctvom telekomunikačných zariadení alebo videohry, a jeho verzie programu
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom technických zariadení, a jeho verzie programu obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov technického zariadenia,
c)
názov výrobcu technického zariadenia,
d)
typ hardvéru,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
počet hracích miest,
k)
minimálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu a maximálnu výšku vkladu pre jednu pozíciu,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom technických zariadení, a jeho verzie programu sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci vznik a existenciu žiadateľa; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktorá je v posudzovanom technickom zariadení nainštalovaná,
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej forme, ktorý môže byť výrobcom formou zakódovania chránený,
j)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb vydané na základe osobitného predpisu,1b) ak ešte neboli zaregistrované poverenou skúšobňou,
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom technických zariadení, uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
l)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí.
(4)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre technické zariadenia a jeho verzie programu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj
a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(5)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre technické zariadenia a jeho verzie programu je okrem príloh uvedených v odseku 2 aj herný plán v slovenskom jazyku, ktorého súčasťou sú aj pravidlá prémiovej hry v slovenskom jazyku.
(6)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru videohry a jeho verzie programu obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov terminálu,
c)
názov výrobcu terminálu,
d)
typ hardvéru,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
minimálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
l)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách, ak sú nainštalované,
m)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi terminálom a centrálnym počítačovým systémom.
(7)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru videohry a jeho verzie programu sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci vznik a existenciu žiadateľa; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom termináli nainštalované,
g)
doplňujúce prevádzkové údaje a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
písomné vyhlásenie o zhode a skúšobné protokoly alebo certifikáty od notifikovaných osôb vydané na základe osobitného predpisu,1b) ak ešte neboli zaregistrované poverenou skúšobňou,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér videohry a jeho verzie programu uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,
l)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na internetovej stránke poverenej skúšobne, ktorá vykonáva odborné posudzovanie.
(8)
Príloha uvedená v odseku 7 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí.
(9)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre videohry a jeho verzie programu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 6 aj
a)
názov prémiovej hry,
b)
verziu programu prémiovej hry,
c)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
d)
programové vybavenie prémiovej hry,
e)
systém vytvárania prémiovej hry,
f)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
g)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená výhra z prémiovej hry,
h)
spôsob evidencie a vyplácania výhry z prémiovej hry,
i)
spôsob signalizácie výhry,
j)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry.
(10)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru prémiových hier pre videohry a jeho verzie programu je okrem príloh uvedených v odseku 7 aj herný plán v slovenskom jazyku, ktorého súčasťou sú aj pravidlá prémiovej hry v slovenskom jazyku.
(11)
Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom telekomunikačných zariadení, a jeho verzie programu obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa a IČO žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
názov telekomunikačného zariadenia,
c)
názov výrobcu telekomunikačného zariadenia,
d)
typ hardvéru telekomunikačného zariadenia,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry,
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
minimálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku vkladu v jednej hazardnej hre,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(12)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom telekomunikačných zariadení, a jeho verzie programu sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci vznik a existenciu žiadateľa; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie žiadateľa, ak ide o žiadateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
c)
popis hazardnej hry s uvedením najmä jej nastavenia a ovládania,
d)
technická dokumentácia,
e)
servisný manuál,
f)
vzorka programovej verzie,
g)
doplňujúce prevádzkové a technické údaje,
h)
herný plán v slovenskom jazyku,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom telekomunikačných zariadení, uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(13)
Príloha uvedená v odseku 12 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov žiadateľa v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí.
§ 9
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
názov a adresu prevádzky,
g)
počet a výrobné čísla výherných prístrojov prepojených na účely hrania prémiovej hry.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení výherných prístrojov prepojených na účely hrania prémiovej hry,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 10
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
adresu umiestnenia centrály pre prémiovú hru,
g)
počet technických zariadení prepojených na účely hrania prémiovej hry s uvedením ich výrobných čísel a počtu hracích miest.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení technických zariadení prepojených na účely hrania prémiovej hry,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 11
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry
(1)
Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry obsahuje:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka a IČO žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak bolo pridelené,
b)
názov prémiovej hry,
c)
verziu programu prémiovej hry,
d)
názov výrobcu prémiovej hry,
e)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
f)
adresu umiestnenia centrálneho počítačového systému,
g)
počet terminálov prepojených na účely hrania prémiovej hry s uvedením ich výrobných čísel.
(2)
Prílohou žiadosti o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre videohry sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu,
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie prevádzkovateľa, ak ide o prevádzkovateľa, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri,
c)
výpis z obchodného registra alebo kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci jeho vznik a existenciu; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, kópia obdobného dokladu, ktorý bol vydaný príslušným registrovým orgánom,
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúca založenie vlastníka, ak ide o vlastníka, ktorý ešte nebol zapísaný v obchodnom registri; ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí, ktorý ešte nebol zapísaný v obdobnom registri, kópia obdobného dokladu,
e)
zoznam s číslami osvedčení o odbornom posúdení terminálov prepojených na účely hrania prémiovej hry,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre videohry uvedený v žiadosti o odborné posudzovanie neboli súčasne žiadané alebo vydané osvedčenia inej poverenej skúšobne,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.
(3)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. a) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov prevádzkovateľa v obchodnom registri.
(4)
Príloha uvedená v odseku 2 písm. c) sa predkladá len pri prvej žiadosti a pri každej zmene údajov vlastníka v obchodnom registri alebo v obdobnom registri, ak ide o vlastníka so sídlom v zahraničí.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ján Počiatek v. r.
1)
§ 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.
1b)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.