15/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. januára 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. g) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc (ďalej len „register“).
§ 2
(1)
Údaje o užívateľovi ovocného sadu a ovocnom sade poskytuje užívateľ ovocného sadu na evidenčných listoch A a na evidenčných listoch B podľa vzorov uvedených v prílohe č. 1.
(2)
Údaje o sledovaných rodoch a druhoch ovocia pestovaného v ovocných sadoch sa uvádzajú podľa prílohy č. 2.
§ 3
Údaje o užívateľovi chmeľnice a chmeľnici poskytuje užívateľ chmeľnice na evidenčných listoch C a na evidenčných listoch D podľa vzorov uvedených v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Odhad úrody sa zisťuje v ovocných sadoch podľa § 4a ods. 5 zákona, z ktorých je ovocie určené úplne alebo čiastočne na priamy predaj. Odhad úrody vybraných ovocných druhov, údaje o zbere úrody ovocia a uskladnenie jabĺk a hrušiek sa zasielajú na výkazoch v termínoch:
a)
k 15. júnu kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň,
b)
k 15. septembru kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk a hrušiek,
c)
k 31. decembru kalendárneho roka údaje o zbere úrody ovocia,
d)
k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru kalendárneho roka údaje o uskladnení jabĺk a hrušiek.
(2)
Kontrolný ústav pre správne vedenie registra podľa § 4 písm. l) a § 4a zákona zasiela užívateľovi ovocného sadu formuláre a predtlače pod názvami „Odhady úrod ovocia, Údaje o zbere úrody ovocia a Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek“.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
v z. Vladimír Palša v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST UŽÍVATEĽA OVOCINÁRSKEHO SADU
EVIDENČNÝ LIST OVOCNÉHO SADU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.
Vzor
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Registrácia sadov a chmeľníc, 956 07 Veľké Ripňany, Topoľčianska 488/29
Rody a druhy ovocných rastlín vedené v registri ovocných sadov kontrolným ústavom
Ovocný druh Latinský názov
Jabloň domáca  Malus Mill. domestica Borkh.
Hruška obyčajná Pyrus communis L.
Broskyňa obyčajná Prunus persica (L.) Batsch
Marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L.
Slivka domáca Prunus domestica L.
Čerešňa vtáčia Prunus avium(L.)
Višňa (čerešňa višňová) Prunus cerasus L.
Broskyňomandľa Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.) Batsch
Mandľa  obyčajná Prunus amygdalus Bartock
Slivka čerešňoplodá – (Myrobalán) Prunus cerasifera Ehrh.
Ríbezľa červená Ribes sylvestre (Lam.) Mert., W. D. J. Koch
Ríbezľa biela Ribes  niveum (Lindl.)
Ríbezľa čierna Ribes nigrum L.
Egreš obyčajný Ribes uva cripsa L.
Malina (ostružina malinová) Rubus idaeus L.
Černica (ostružina černicová) Rubus fruticosus L.
Jahoda Fragaria L.
Orech  kráľovský Juglans regia L.
Gaštan jedlý Castanea sativa Mill.
Jarabina čierna Aronia  melanocarpa  Wild.
Baza čierna Sambucus nigra   L.
Drieň obyčajný Cornus mas L.
Dula Cydonia oblonga Mill.
Jarabina vtáčia  x  Hloh sibírsky Sorbus aucupária L. x  Crategus sanguinea
Jarabina vtáčia moravská Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengler.) A. Löve et D. Löve
Lieska obyčajná Corylus avellana  L.
Mišpuľa obyčajná Mespilus germanica  L.
Rakytník rešetliakovitý Hippophae rhamnoides  L.
Ruža jabĺčkatá Rosa villosa L.
Zemolez Lonicera ssp. (L.) Batsch.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 15/2009 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST CHMELIARSKEHO SUBJEKTU
EVIDENČNÝ LIST CHMEĽNICE