146/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 80b ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos č. 07478/2009 – OL z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
Výnos ustanovuje postup pri vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke 18, rok 2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.