140/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019 do 31.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

140
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2009,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
požiadavky na schvaľovací postup a všeobecné technické požiadavky na typové schvaľovanie nových motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „vozidlo“), systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá na účely uľahčenia ich evidencie, uvedenia na trh a do prevádzky v rámci Európskych spoločenstiev,
b)
opatrenia na predaj a uvedenie do prevádzky častí a vybavenia určených pre vozidlá schválené podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osobitné technické požiadavky na konštrukciu a fungovanie vozidiel sú ustanovené v nariadeniach Európskych spoločenstiev, predpisoch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis EHK“) pripojených k revidovanej medzinárodnej zmluve1) a osobitných predpisoch upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev (ďalej len „osobitný technický predpis preberajúci právny akt Európskych spoločenstiev“), ktorých úplný zoznam je uvedený v prílohe IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typové schvaľovanie vozidiel navrhnutých a vyrobených v jednom alebo vo viacerých stupňoch na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „prevádzka“) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá, na schvaľovanie jednotlivých vozidiel a na časti a vybavenia určené pre tieto vozidlá.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na typové schvaľovanie alebo na schválenie jednotlivého vozidla pre
a)
poľnohospodárske traktory alebo lesné traktory, ich prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné stroje,2)
b)
štvorkolky,3)
c)
pásové vozidlá.
(3)
Toto nariadenie vlády sa na žiadosť výrobcu môže vzťahovať na
a)
typové schvaľovanie vozidiel alebo na schválenie jednotlivých vozidiel
1.
navrhnutých a vyrobených na použitie na staveniskách, v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach,
2.
navrhnutých a vyrobených na použitie v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe a útvaroch zodpovedných za udržiavanie verejného poriadku a
3.
pracovných strojov samohybných,
b)
schválenie jednotlivého vozidla
1.
určeného výlučne na cestné preteky a
2.
prototypu vozidla používaného na pozemných komunikáciách na výkon skúšobného programu, za ktorý zodpovedá výrobca, ak bolo na tento účel osobitne navrhnuté a vyrobené.
(4)
Schválenie vozidiel uvedených v odseku 3 písm. a) bodoch 1 až 3 nezbavuje výrobcu povinnosti spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
regulačným aktom nariadenie Európskych spoločenstiev alebo osobitný technický predpis preberajúci právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v časti I prílohy IV smernice alebo predpis EHK,
b)
typovým schvaľovaním postup, ktorým typový schvaľovací orgán5) členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky,
c)
schválením jednotlivého vozidla postup, ktorým schvaľovací orgán členského štátu6) osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky,
d)
postupným typovým schvaľovaním postup pozostávajúci z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek týkajúcich sa vozidla, ktorý v konečnom stupni vedie ku schváleniu celého vozidla,
e)
jednorazovým typovým schvaľovaním postup pozostávajúci zo schválenia celého vozidla pomocou jedinej operácie,
f)
zmiešaným typovým schvaľovaním postup postupného typového schvaľovania, pri ktorom sa počas záverečného stupňa schválenia celého vozidla dosiahne jedno alebo viac schválení systémov bez toho, aby bolo nevyhnutné vydať osvedčenia o typovom schválení ES pre tieto systémy,
g)
motorovým vozidlom motorom poháňané vozidlo pohybujúce sa vlastným pohonom, najmenej so štyrmi kolesami, ktoré je dokončené, dokončované alebo nedokončené a má najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km · h-1,
h)
prípojným vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu projektované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom,
i)
hybridným motorovým vozidlom vozidlo, ktoré má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie vo vozidle,
j)
hybridným elektrickým vozidlom hybridné vozidlo využívajúce mechanický pohon energie z obidvoch systémov zásobníkov energie vo vozidle:
1.
prevádzkového paliva,
2.
elektrického energetického zásobníkového zariadenia, napríklad batérie, kondenzátora, generátora,
k)
pracovným strojom samohybným vozidlo s vlastným pohonom navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ktoré z dôvodu konštrukčných charakteristík nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru; strojné zariadenia pripevnené na podvozok vozidla sa nepovažujú za pracovné stroje samohybné,
l)
typom vozidla vozidlá určitej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných znakoch uvedených v prílohe č. 1; môže obsahovať varianty a verzie uvedené v časti B prílohy II smernice,
m)
základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového typového schvaľovania,7)
n)
nedokončeným vozidlom vozidlo vyžadujúce dokončenie ešte minimálne v jednom stupni, aby spĺňalo technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
o)
dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového typového schvaľovania a spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
p)
dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
q)
vozidlom končiacej sa série vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu evidovať ani uviesť na trh alebo do prevádzky z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých neboli schválené,
r)
systémom zostava zariadení skombinovaných na vykonávanie jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa regulačného aktu,
s)
komponentom zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť schválené ako typ nezávisle od vozidla, ak to umožňuje regulačný akt,
t)
samostatnou technickou jednotkou zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť schválené ako typ samostatne vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla, ak to umožňuje regulačný akt,
u)
pôvodnou časťou alebo vybavením časť alebo vybavenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem určených výrobcom vozidla na výrobu častí alebo vybavenia pre montáž daného vozidla; patria sem časti alebo vybavenie vyrobené na rovnakej výrobnej linke výrobcu; ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že časti sú pôvodnými časťami, ak výrobca potvrdí, že zodpovedajú kvalite komponentov použitých na montáž daného vozidla a boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla,
v)
technickou službou organizácia alebo orgán určený typovým schvaľovacím orgánom členského štátu ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania a iných skúšok alebo kontrol v mene typového schvaľovacieho orgánu, pričom typový schvaľovací orgán môže tieto funkcie vykonávať sám,
w)
virtuálnou skúšobnou metódou počítačová simulácia vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, či vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú technické požiadavky podľa regulačného aktu; nevyžaduje fyzické použitie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
x)
informačným dokumentom dokument uvedený v prílohách I alebo III smernice alebo v zodpovedajúcej prílohe osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev, ktorý ustanovuje, aké informácie má žiadateľ poskytnúť; informačný dokument je možné dodať vo forme elektronického súboru,
y)
informačnou zložkou úplná zložka vrátane informačného dokumentu, spisu, údajov, výkresov, fotografií a ďalších dokladov poskytnutá žiadateľom, ktorú je možné dodať vo forme elektronického súboru,
z)
informačným zväzkom informačná zložka so všetkými protokolmi o skúške alebo s inými dokladmi, ktoré priložila technická služba alebo typový schvaľovací orgán k informačnej zložke v priebehu výkonu svojich funkcií; informačný zväzok je možné dodať vo forme elektronického súboru,
aa)
súpisom informačného zväzku dokument uvádzajúci obsah informačného zväzku podľa vhodného číslovania alebo označenia, aby bolo možné zreteľne identifikovať všetky strany, pričom formát dokumentu musí umožňovať uvádzanie záznamov o postupných krokoch pri vykonávaní typového schválenia ES, najmä dátumy revízií a aktualizácií.
§ 4
Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
(1)
Výrobcom na účely tohto nariadenia vlády je podnikateľ, ktorý zodpovedá typovému schvaľovaciemu orgánu za všetky hľadiská postupu typového schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na to, či je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, na ktoré sa vzťahuje postup schválenia.
(2)
Zástupcom výrobcu na účely tohto nariadenia vlády je podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ktorého výrobca poveril, aby ho zastupoval v konaní pred typovým schvaľovacím orgánom a konal v jeho mene vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády; ak sa v tomto nariadení vlády používa pojem „výrobca“, rozumie sa tým „výrobca“ alebo „zástupca výrobcu“.
(3)
V procese viacstupňového typového schvaľovania zodpovedá každý výrobca za schválenie a zhodu výroby systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca doplnil v stupni dokončovania vozidla. Výrobca, ktorý upravuje komponenty alebo systémy, ktoré už boli schválené v skorších stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby týchto komponentov a systémov. Viacstupňové typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá musí spĺňať postup a technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Na účely tohto nariadenia vlády výrobca so sídlom mimo členských štátov musí mať v konaní pred typovým schvaľovacím orgánom svojho zástupcu so sídlom v členskom štáte.
Typové schválenie ES
§ 5
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla
(1)
Výrobca si môže zvoliť jeden z týchto postupov typového schválenia ES vozidla:
a)
postupné typové schválenie ES vozidla,
b)
jednorazové typové schválenie ES vozidla,
c)
zmiešané typové schválenie ES vozidla.
(2)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla podľa odseku 1 písm. a) až c) predkladá výrobca typovému schvaľovaciemu orgánu.8) Pre určitý typ vozidla možno predložiť iba jednu žiadosť, a to výlučne v jednom členskom štáte. Za každý typ, ktorý sa má schváliť, sa podáva samostatná žiadosť. K žiadosti sa prikladá čestné vyhlásenie, že nebola podaná v inom členskom štáte.
(3)
Žiadosť o udelenie postupného typového schválenia ES vozidla sa skladá z informačnej zložky obsahujúcej informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III smernice, spolu s úplným súborom osvedčení o typovom schválení ES podľa zodpovedajúcich regulačných aktov ustanovených v prílohe IV alebo XI smernice. V prípade typového schválenia ES systému alebo samostatnej technickej jednotky podľa zodpovedajúcich regulačných aktov má typový schvaľovací orgán prístup k súvisiacemu informačnému zväzku dovtedy, kým udelí typové schválenie ES alebo žiadosť zamietne.
(4)
Žiadosť o udelenie jednorazového typového schválenia ES vozidla sa skladá z informačnej zložky obsahujúcej informácie vyžadované podľa prílohy I smernice vo vzťahu k regulačným aktom uvedeným v prílohe IV alebo XI smernice a prípadne v časti II prílohy III smernice.
(5)
Na účely zmiešaného typového schválenia ES vozidla typový schvaľovací orgán môže výrobcu oslobodiť od povinnosti predložiť jedno alebo viac osvedčení o typovom schválení ES systému, ak sa informačná zložka doplní údajmi uvedenými v prílohe I smernice požadovanými na schválenie týchto systémov počas etapy schvaľovania vozidla, pričom každé z osvedčení o typovom schválení ES, od ktorého sa takto upustilo, sa nahradí protokolom o skúške.
(6)
Na účely viacstupňového typového schválenia ES vozidla sa okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 až 5 poskytujú tieto informácie:
a)
v prvom stupni časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES požadované pre dokončené vozidlo, ktoré zodpovedajú danému stupňu dokončenia základného vozidla,
b)
v druhom stupni a ďalších stupňoch časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu výroby, kópia osvedčenia o typovom schválení ES vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a podrobné informácie o všetkých zmenách a doplnkoch, ktoré výrobca uskutočnil na vozidle.
(7)
Informácie uvedené v odseku 6 písm. a) alebo b) možno poskytovať na účely zmiešaného typového schválenia ES uvedeného v odseku 5.
(8)
Výrobca je povinný na vyžiadanie poskytnúť doplňujúce informácie potrebné na rozhodnutie, aké skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo vykonanie skúšok.
(9)
Výrobca poskytne toľko vozidiel, koľko je potrebných na uspokojivé vykonanie postupu typového schválenia ES.
§ 6
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky predkladá výrobca typovému schvaľovaciemu orgánu. Pre určitý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno predložiť iba jednu žiadosť, a to výlučne v jednom členskom štáte. Za každý typ, ktorý sa má schváliť, sa podáva samostatná žiadosť. K žiadosti sa prikladá čestné vyhlásenie, že nebola podaná v inom členskom štáte.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačná zložka, ktorej obsah je ustanovený v osobitných technických predpisoch preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev alebo v nariadeniach Európskych spoločenstiev.
(3)
Výrobca je povinný na vyžiadanie poskytnúť doplňujúce informácie potrebné na rozhodnutie, aké skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo vykonanie skúšok.
(4)
Výrobca poskytne vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky v počte, aký vyžadujú na vykonanie skúšok zodpovedajúce osobitné technické predpisy preberajúce právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadenia Európskych spoločenstiev.
Udeľovanie typového schválenia ES
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Typový schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES v súlade s postupom uvedeným v § 8 až 11. Pokiaľ sa typový schvaľovací orgán neubezpečí, že sa riadne a uspokojivo vykonali postupy na zabezpečenie zhody výroby podľa § 13 až 16, nemožno udeliť typové schválenie ES.
(2)
Na účely tohto nariadenia sú technickými požiadavkami na typové schválenie ES požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a technické požiadavky podľa osobitných technických predpisov preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev uvedených v zozname v prílohe IV alebo XI smernice.
(3)
Ak typový schvaľovací orgán zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá spĺňa ustanovené požiadavky, napriek tomu vážne ohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, vážne poškodzuje životné prostredie alebo verejné zdravie, môže zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES; bezodkladne o tom informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) s uvedením dôvodov a dôkazov svojich zistení.
(4)
Osvedčením o typovom schválení ES na účely tohto nariadenia vlády je osvedčenie uvedené v prílohe VI smernice alebo v zodpovedajúcej prílohe osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadenia Európskych spoločenstiev; oznamovací formulár uvedený v prílohe zodpovedajúceho predpisu EHK uvedeného v zozname v časti I alebo II prílohy IV smernice sa považuje za jeho ekvivalent. Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú podľa systému ustanoveného v prílohe VII smernice.
(5)
Typový schvaľovací orgán
a)
do 20 pracovných dní zasiela typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení ES vozidla s prílohami v papierovej alebo elektronickej forme za každý typ vozidla, ktorému udelil typové schválenie ES,
b)
bezodkladne informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o zamietnutí žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo zrušení udeleného osvedčenia o typovom schválení ES vozidla a o dôvodoch takého rozhodnutia,
c)
raz za tri mesiace zasiela typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa vzoru ustanoveného v prílohe XIV smernice, ktoré v predchádzajúcom období udelil, zmenil alebo rozšíril alebo pre ktoré zamietol žiadosť o udelenie typového schválenia ES, alebo ktorým zrušil udelené osvedčenie o typovom schválení ES,
d)
do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho orgánu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES s prílohami v papierovej alebo elektronickej forme.
§ 8
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)
Typové schválenie ES možno udeliť
a)
typom vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom podľa informačnej zložky a spĺňajú technické požiadavky ustanovené regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe IV smernice,
b)
typom špeciálnych vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom podľa informačnej zložky a spĺňajú technické požiadavky ustanovené regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe XI smernice.
(2)
Viacstupňové typové schválenie ES možno udeliť nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktoré zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa technické požiadavky ustanovené regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe IV alebo XI smernice; berie sa do úvahy stupeň dokončenia vozidla. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj na nové vozidlá zmenené alebo upravené iným výrobcom.
(3)
Pri udeľovaní typového schválenia ES vozidla podľa odseku 1 sa uplatňuje postup uvedený v § 9; pri udeľovaní viacstupňového typového schválenia ES vozidla postup uvedený v § 10.
(4)
Typový schvaľovací orgán pre každý typ vozidla
a)
vyplní všetky časti osvedčenia o typovom schválení ES vrátane priloženého listu s výsledkami skúšok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VIII smernice,
b)
zostaví alebo overí obsah súpisu informačného zväzku,
c)
bezodkladne vydá žiadateľovi vyplnené osvedčenie o typovom schválení ES s prílohami.
(5)
V prípade typového schválenia ES vozidla, ktoré má v súlade s § 24, 25 alebo s prílohou XI smernice uložené obmedzenie platnosti alebo udelenú výnimku z niektorých ustanovení regulačných aktov, sa tieto skutočnosti uvádzajú v osvedčení o typovom schválení ES.
(6)
Ak údaje v informačnej zložke obsahujú špecifické ustanovenia pre špeciálne vozidlá uvedené v prílohe XI smernice a jej doplnkoch, tieto ustanovenia sa uvádzajú v osvedčení o typovom schválení ES.
(7)
Ak sa výrobca rozhodne uplatniť postup zmiešaného typového schválenia ES vozidla, typový schvaľovací orgán vyplní v časti III informačného dokumentu podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice odkazy na protokoly o skúškach ustanovené regulačnými aktmi, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES.
(8)
Ak sa výrobca rozhodne uplatniť postup jednorazového typového schválenia ES vozidla, typový schvaľovací orgán zostaví zoznam uplatniteľných regulačných aktov podľa vzoru ustanoveného v doplnku k prílohe VI smernice a pripojí ho k osvedčeniu o typovom schválení ES.
(9)
Protokol o skúške ustanovený pre príslušný regulačný akt uvedený v časti I prílohy IV smernice musí spĺňať podmienky podľa technickej normy8a) a obsahovať
a)
identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške,
b)
podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti s regulačným aktom,
c)
výsledky meraní ustanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity alebo prahové hodnoty, ktoré sa majú dodržať,
d)
hodnotenie, či meranie vykonané podľa písmena c) vyhovuje alebo nevyhovuje ustanoveným limitom,
e)
vyhlásenie o zhode s ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie,
f)
opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky, ak sú okrem skúšobných metód ustanovených v regulačných aktoch povolené aj iné skúšobné metódy; obdobne to platí, ak sa môžu použiť alternatívne ustanovenia regulačných aktov,
g)
fotografie vyhotovené počas skúšky; pri virtuálnych skúškach sa môžu fotografie nahradiť snímkami simulácií,
h)
vypracované závery,
i)
stanoviská, ak boli vypracované, musia byť zdokumentované a označené,
j)
informácie uvedené v bode 5.10.2 technickej normy,8a)
k)
údaj o tom, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode s typovým schvaľovacím orgánom, ak sa skúšky vykonávajú na vozidle, komponente alebo technickej jednotke, ktorá predstavuje kombináciu niekoľkých najnepriaznivejších charakteristík v súvislosti s požadovanou úrovňou výkonu.
(10)
Vzor protokolu o skúške podľa odseku 9 určuje typový schvaľovací orgán. Protokol o skúške sa vypracuje v štátnom jazyku.8b)
§ 9
Postupy pri typovom schválení ES dokončeného vozidla
(1)
Ak ide o žiadosť o typové schválenie ES dokončeného vozidla, typový schvaľovací orgán
a)
overí, či sa všetky typové schválenia ES udelené podľa regulačných aktov uplatniteľných na typové schválenie ES vozidla vzťahujú na typ vozidla a zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
b)
sa ubezpečí podľa dokumentácie, že špecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zväzkov alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa zodpovedajúcich regulačných aktov; keď číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku podľa niektorého regulačného aktu, potvrdí, že daná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
c)
na vybranej vzorke schvaľovaného typu vozidiel vykoná alebo nechá vykonať kontroly samostatných technických jednotiek a systémov na overenie, či vozidlá sú vyrobené v zhode so zodpovedajúcimi údajmi v overenom informačnom zväzku, pokiaľ ide o zodpovedajúce osvedčenia o typovom schválení ES,
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek,
e)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou 1 a 2 v časti I prílohy IV smernice,
f)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.
(2)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 1 písm. c) musí byť dostatočný na to, aby umožňoval primeranú kontrolu rôznych schvaľovaných kombinácií podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2.
(3)
Ak nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES udelené podľa zodpovedajúcich regulačných aktov, typový schvaľovací orgán
a)
zabezpečí potrebné skúšky a kontroly podľa požiadaviek každého zo zodpovedajúcich regulačných aktov,
b)
overí, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky podľa každého zo zodpovedajúcich regulačných aktov,
c)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek,
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou 1 a 2 v časti I prílohy IV smernice,
e)
vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.
§ 10
Postupy pri viacstupňovom typovom schválení ES vozidla
(1)
Typový schvaľovací orgán pred udelením prvého a ďalšieho stupňa typového schválenia ES zabezpečí, aby medzi výrobcami existovali dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií tak, aby dokončené vozidlo spĺňalo technické požiadavky všetkých príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI smernice. Informácie podľa prvej vety musia obsahovať údaje o príslušných schváleniach systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky a častí vozidla tvoriacich časť nedokončeného vozidla, ktoré však neboli ešte schválené. Výrobca predchádzajúceho stupňa poskytne výrobcovi nasledujúceho stupňa informácie, ak ide o akúkoľvek zmenu, ktorá môže mať vplyv na typové schválenie systému alebo typové schválenie celého vozidla; takéto informácie sa poskytnú bezodkladne po vydaní nového rozšírenia na typ celého vozidla a najneskôr v deň začatia výroby nedokončeného vozidla.
(2)
V procese viacstupňového typového schválenia ES každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu výroby. Výrobca nasledujúceho stupňa nie je zodpovedný za časti, ktoré boli schválené na predchádzajúcom stupni okrem prípadov, ak mení príslušné časti v takom rozsahu, že sa predtým udelené schválenie stáva neplatným.
(3)
Jediný výrobca môže použiť viacstupňový postup. Viacstupňový postup sa nesmie použiť na obchádzanie požiadaviek uplatniteľných na vozidlá vyrobené v rámci jedného stupňa. Za vozidlá vyrobené na viacerých stupňoch sa nepovažujú najmä vozidlá, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa odseku 13 a § 25, 26 a 30.
(4)
Typový schvaľovací orgán
a)
overí, či sa všetky osvedčenia typového schválenia ES vydali podľa regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie vzťahujúce sa na typ vozidla v stave dokončenia a zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
b)
zabezpečí, aby sa všetky relevantné údaje zahrnuli do informačnej zložky pri zohľadnení stavu dokončenia vozidla,
c)
sa ubezpečí odkazom na dokumentáciu, že špecifikácie vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zložiek k typovým schváleniam ES a v osvedčeniach o typovom schválení ES vo vzťahu k príslušným regulačným aktom, a v prípade dokončeného vozidla, ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
d)
vykoná alebo zariadi vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, na overenie skutočnosti, či sú vozidlá vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku, ak ide o všetky príslušné regulačné akty,
e)
vykoná alebo zariadi vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek, ak ide o takýto prípad.
(5)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 4 písm. d) musí byť dostatočný na primeranú kontrolu rôznych kombinácií, ktoré sa majú schváliť podľa typového schválenia ES podľa stavu dokončenia vozidla a týchto kritérií:
a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
počet, umiestnenie, prepojenie hnacích náprav,
d)
počet a umiestnenie riadených náprav,
e)
typ karosérie,
f)
počet dverí,
g)
riadenie ľavostranné alebo pravostranné,
h)
počet sedadiel,
i)
úroveň vybavenia.
(6)
Typový schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES na základe aktuálneho stavu dokončenia typu vozidla; typové schválenia ES zahŕňajú všetky schválenia udelené v predchádzajúcich stupňoch.
(7)
Ak ide o typové schválenie celého vozidla, právne predpisy, najmä požiadavky ustanovené v prílohe II smernice a regulačné akty uvedené v prílohách IV a XI smernice sa uplatňujú rovnako, ako keby sa schválenie udeľovalo alebo rozširovalo výrobcovi základného vozidla.
(8)
Ak výrobca neupravil systém vozidla alebo komponent, typové schválenie ES systému alebo komponentu udelené v predchádzajúcom stupni je aj naďalej platné do dátumu prvého zápisu do evidencie uvedeného v konkrétnom regulačnom akte.
(9)
Ak výrobca upravil systém vozidla v nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý si vyžaduje preskúšanie na účely typového schválenia ES, typový schvaľovací orgán posúdenie obmedzí len na časti systému, ktoré boli upravené alebo ktoré sú zmenami ovplyvnené.
(10)
Ak došlo k úprave systému vozidla alebo typu celého vozidla iným výrobcom v nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý možno okrem názvu výrobcu stále považovať za rovnaký typ, požiadavka uplatňovaná na existujúce typy celého vozidla sa môže stále uplatňovať do dátumu prvého zápisu do evidencie uvedeného v príslušnom regulačnom akte.
(11)
Ak sa zmení kategória vozidla, musia byť splnené požiadavky na novú kategóriu. Osvedčenia o typovom schválení ES z predchádzajúcej kategórie typový schvaľovací orgán akceptuje za predpokladu, že požiadavky, ktorým vozidlo vyhovuje, sú rovnaké alebo prísnejšie ako požiadavky uplatňované na novú kategóriu.
(12)
Typové schválenie celého vozidla udelené výrobcovi nasledujúceho stupňa so súhlasom typového schvaľovacieho orgánu sa nemusí rozšíriť ani pozmeniť, ak rozšírenie udelené v predchádzajúcom stupni vozidla nemá vplyv na nasledujúci stupeň alebo na technické údaje vozidla. Číslo typového schválenia vrátane rozšírenia predchádzajúceho stupňa alebo predchádzajúcich stupňov sa skopíruje do bodu 0.2.2 osvedčenia o zhode COC nasledujúceho stupňa vozidla.
(13)
Ak iný výrobca upraví nákladový priestor dokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N alebo O na účely pridania odnímateľného príslušenstva na uloženie a zabezpečenie nákladu napríklad obloženia úložného priestoru, regálov úložného priestoru a strešných nosičov, možno takéto predmety považovať za súčasť užitočného zaťaženia a ich schválenie sa nevyžaduje, ak
a)
úpravy neovplyvňujú typové schválenie vozidla, okrem zvýšenia skutočnej hmotnosti vozidla, a
b)
pridané príslušenstvo možno odstrániť bez použitia osobitných nástrojov.
(14)
Výrobca v ďalších stupňoch výroby vozidla musí zabezpečiť identifikáciu vozidla a upevniť na vozidlo doplnkový štítok výrobcu podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.
§ 11
Osobitné ustanovenia pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky
(1)
Typové schválenie ES možno udeliť, ak
a)
typ systému zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa technické požiadavky podľa zodpovedajúceho osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadenia Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe IV alebo XI smernice,
b)
typ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky podľa zodpovedajúceho osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadenia Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe IV smernice.
(2)
Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky bez ohľadu na to, či sú určené ako náhradné diely, vzťahuje systém schválenia typu vo vzťahu k vozidlu, nevyžaduje sa ich ďalšie schválenie, ak zodpovedajúci regulačný akt neustanovuje inak.
(3)
Ak komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoju funkciu alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s inými časťami vozidla, a preto možno overiť zhodu s požiadavkami, len ak komponent alebo samostatná technická jednotka pracuje v spojení s inými časťami vozidla, musí sa podľa toho obmedziť rozsah platnosti ich typového schválenia ES. V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení ES uvedú obmedzenia použitia a osobitné podmienky montáže vzťahujúce sa na typ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Ak tento komponent alebo samostatnú technickú jednotku montuje výrobca vozidla, dodržanie platných obmedzení na použitie alebo podmienok montáže sa overuje počas schvaľovania vozidla.
§ 12
Skúšky požadované na typové schválenie ES
(1)
Zhoda s technickými predpismi ustanovenými podľa tohto nariadenia vlády a regulačných aktov uvedených v prílohe IV smernice sa preukazuje pomocou zodpovedajúcich skúšok, ktoré vykonáva technická služba.10) Skúšobné postupy a technické vybavenie na vykonanie skúšok sú vymedzené v každom regulačnom akte.
(2)
Skúšky sa vykonávajú na vozidlách, komponentoch a samostatných technických jednotkách predstavujúcich schvaľovaný typ. Výrobca môže po dohode s typovým schvaľovacím orgánom vybrať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, aj keď nepredstavuje schvaľovaný typ, v ktorej sú skombinované najnepriaznivejšie parametre, pokiaľ ide o požadovanú úroveň charakteristík vo vzťahu k požadovanej úrovni výkonov. Na uľahčenie rozhodovania počas výberu možno použiť virtuálne skúšobné metódy.
(3)
Ako náhradu skúšobných postupov uvedených v odseku 1 možno po dohode s typovým schvaľovacím orgánom použiť na žiadosť výrobcu virtuálne skúšobné metódy v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe XVI smernice.
(4)
Všeobecné podmienky, ktoré musia spĺňať virtuálne skúšobné metódy, sú ustanovené v doplnku 1 prílohy XVI smernice. Pre každý z regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe XVI smernice sa v doplnku 2 tejto prílohy ustanovujú osobitné podmienky. Overovací proces pri virtuálnych skúšobných metódach je uvedený v doplnku 3 prílohy XVI smernice.
Zabezpečenie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebosamostatnej technickej jednotk y
§ 13
(1)
Typový schvaľovací orgán pred udelením typového schválenia ES prijme, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov, opatrenia na overenie podmienok ustanovených v § 14 a 15, overí, či boli prijaté nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.
(2)
Po udelení typového schválenia ES typový schvaľovací orgán overuje, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov, či prijaté opatrenia uvedené v odseku 1 naďalej zabezpečujú v pokračujúcej výrobe zhodnosť vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.
(3)
Overovanie na účely zabezpečenia zhody výroby so schváleným typom sa obmedzí na postupy podľa § 14 až 16 a na postupy podľa tých regulačných aktov, ktoré obsahujú špecifické požiadavky. Kontroly alebo skúšky ustanovené v niektorom regulačnom akte uvedenom v zozname v prílohách IV alebo XI smernice možno vykonať na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných zariadení.
(4)
Ak typový schvaľovací orgán po udelení typového schválenia ES zistí, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú, v značnej miere sa odchyľujú od dohodnutých opatrení a plánov kontrol alebo sa prestali uplatňovať, hoci sa výroba neskončila, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zhody výrobného postupu vrátane zrušenia udeleného osvedčenia o typovom schválení ES.
§ 14
Počiatočné posúdenie a opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)
Na účely kontroly, či vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa vyrábajú postupom zaručujúcim zhodnosť so schváleným typom, platia
a)
postupy na počiatočné posúdenie uvedené v odsekoch 2 až 8, zahŕňajúce posudzovanie systémov riadenia kvality; návod na plánovanie a vykonávanie posudzovania upravuje technická norma,11) a
b)
opatrenia na zabezpečenie zhody výroby uvedené v § 15 a 16, zahŕňajúce overovanie kontrol predmetov schvaľovania a výrobné kontroly.
(2)
Typový schvaľovací orgán pred udelením typového schválenia ES overuje, či existujú uspokojivé opatrenia a postupy na zabezpečenie takej účinnej kontroly, aby vyrábané systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo vozidlá boli zhodné so schváleným typom.
(3)
Typový schvaľovací orgán musí vyjadriť spokojnosť s počiatočným posúdením a počiatočnými opatreniami na zabezpečenie zhody výroby podľa § 15, pričom podľa potreby vezme do úvahy jedno z opatrení uvedených v odsekoch 4 až 7, prípadne úplnú alebo čiastočnú kombináciu takých opatrení.
(4)
Počiatočné posúdenie alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výroby vykoná typový schvaľovací orgán alebo v jeho mene technická služba.
(5)
Pri určovaní rozsahu počiatočného posúdenia môže typový schvaľovací orgán brať do úvahy:
a)
dostupné informácie o certifikácii výrobcu,12) ktorá nebola posúdená alebo uznaná podľa odseku 7,
b)
pokiaľ ide o typové schválenie ES komponentov alebo samostatných technických jednotiek, dostupné informácie o posúdení systémov riadenia kvality, ktoré v prevádzkových priestoroch výrobcu komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vykonal výrobca vozidla podľa jednej alebo viacerých špecifikácií priemyselného odvetvia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa technickej normy.12)
(6)
Typový schvaľovací orgán alebo technická služba vykoná počiatočné posúdenie alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výroby, aj keď bude typové schválenie ES udelené typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu. V tomto prípade typový schvaľovací orgán vyhotoví potvrdenie o zhode výroby, v ktorom uvedie priestory a výrobné zariadenia, ktoré potvrdil ako zodpovedajúce vo vzťahu k schvaľovaným výrobkom a k osobitnému technickému predpisu preberajúcemu právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadeniu Európskych spoločenstiev, podľa ktorých majú byť výrobky schválené. Ak bude typovému schvaľovaciemu orgánu doručená žiadosť o potvrdenie zhody výroby od typového schvaľovacieho orgánu iného členského štátu udeľujúceho schválenie typu, bezodkladne odošle potvrdenie o zhode výroby alebo oznámi, že nemôže také potvrdenie poskytnúť. Potvrdenie o zhode výroby musí obsahovať minimálne údaje uvedené v prílohe č. 4.
(7)
Typový schvaľovací orgán uzná riadnu certifikáciu výrobcu udelenú certifikačným orgánom podľa technickej normy,12) s povoleným vylúčením požiadaviek na koncepciu a vývoj podľa bodu 7.3 Spokojnosť zákazníka a stále zlepšovanie alebo podľa technickej normy.13) Výrobca poskytne podrobnosti o certifikácii a informuje typový schvaľovací orgán o každej zmene jej platnosti alebo rozsahu.
(8)
Na účely typového schválenia ES dokončeného vozidla sa nemusia opakovať počiatočné posúdenia vykonávané na udelenie typových schválení ES pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vozidla; doplnia sa však o posúdenie, ktoré sa týka miest a činností súvisiacich s montážou dokončeného vozidla, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich hodnoteniach.
§ 15
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)
Každé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka schválená podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev, alebo podľa nariadenia Európskych spoločenstiev sa musí vyrábať v zhode so schváleným typom a musí spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo osobitného technického predpisu preberajúceho právne akty Európskych spoločenstiev, alebo nariadenia Európskych spoločenstiev uvedených v úplnom zozname v prílohe IV alebo XI smernice.
(2)
Typový schvaľovací orgán v čase udeľovania typového schválenia ES overí existenciu primeraných opatrení a dokladovaných plánov kontrol odsúhlasených výrobcom, ktoré sa budú vykonávať v určených intervaloch zodpovedajúcich skúšok alebo kontrol nevyhnutných na zabezpečenie trvajúcej zhody so schváleným typom a ktoré zahŕňajú prípadné skúšky ustanovené osobitnými technickými predpismi preberajúcimi právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadeniami Európskych spoločenstiev.
(3)
Držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES musí
a)
zabezpečiť existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom,
b)
mať prístup ku skúšobnému alebo inému zariadeniu potrebnému na overenie zhody s každým schváleným typom,
c)
zabezpečiť, aby boli zaznamenané výsledky skúšky alebo kontroly a aby pripojené dokumenty zostali prístupné počas doby určenej po dohode s typovým schvaľovacím orgánom; táto doba nesmie presiahnuť 10 rokov,
d)
analyzovať výsledky každého typu skúšky alebo kontroly s cieľom overiť a zabezpečiť stabilitu charakteristík výrobku v prípustných odchýlkach priemyselnej výroby,
e)
zabezpečiť, aby sa pre každý typ výrobku vykonávali minimálne kontroly ustanovené týmto nariadením vlády a skúšky ustanovené osobitnými technickými predpismi preberajúcimi právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadeniami Európskych spoločenstiev uvedenými v úplnom zozname v prílohách IV alebo XI smernice,
f)
zabezpečiť, aby každý odber vzoriek alebo skúšobných dielov vykazujúcich nezhodu s typom vyvolal ďalší odber vzoriek a novú skúšku alebo kontrolu; musia sa prijať všetky opatrenia na obnovenie zhody výroby.
(4)
Ak ide o typové schválenie ES dokončeného vozidla, kontroly uvedené v odseku 3 písm. e) sa obmedzia len na kontroly overenia zhody jeho konštrukcie so špecifikáciami vo vzťahu k typovému schváleniu ES, najmä k informačnému dokumentu uvedenému v prílohe III smernice a k údajom potrebným na vystavenie osvedčenia o zhode COC uvedeného v prílohe IX smernice.
§ 16
Opatrenia na priebežné overovanie kontrolných postupov na zabezpečenie zhody výroby
(1)
Typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, môže kedykoľvek priebežne overiť zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení.
(2)
Priebežným overovaním sa monitoruje trvalá účinnosť postupov na počiatočné posúdenie a zhodu výroby uvedených v § 14 ods. 3 až 7.
(3)
Na účely overenia zhody výroby sa akceptujú dozorné činnosti vykonávané certifikačným orgánom z hľadiska postupov vykonaných pri počiatočnom overení podľa § 14 ods. 7.
(4)
Bežná frekvencia overení okrem overení podľa odseku 3 musí zabezpečiť opakovanie kontrol vykonávaných v súlade s § 14 a 15 v lehotách, ktoré určí typový schvaľovací orgán na základe existujúcich poznatkov.
(5)
Pri každom overovaní sa inšpektorovi predložia záznamy zo skúšok alebo kontrol a záznamy o výrobe, najmä záznamy zo skúšok alebo kontrol podľa § 15 ods. 2.
(6)
Ak je to vzhľadom na povahu skúšky primerané, inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré sa majú skúšať v laboratóriu výrobcu alebo v technickej službe, ak je to ustanovené v osobitnom technickom predpise preberajúcom právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadení Európskych spoločenstiev. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastných kontrol výrobcu.
(7)
Ak je kontrola neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa odseku 5, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala typové schvaľovacie skúšky.
(8)
Typový schvaľovací orgán môže na náklady výrobcu vykonať všetky skúšky alebo kontroly ustanovené týmto nariadením vlády alebo osobitnými technickými predpismi preberajúcimi právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadeniami Európskych spoločenstiev uvedenými v úplnom zozname v prílohe IV alebo XI smernice.
(9)
Ak sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, typový schvaľovací orgán zabezpečí, aby sa bezodkladne prijali potrebné opatrenia na obnovenie zhody výroby.
Zmeny a platnosť typového schválenia ES
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Výrobca je povinný bezodkladne oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie ES, každú zmenu údajov uvedených v informačnom zväzku. Typový schvaľovací orgán rozhodne o ďalšom postupe; v prípade potreby po dohode s výrobcom rozhodne o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie ES.
(2)
Žiadosť o zmenu udeleného osvedčenia o typovom schválení ES výrobca predkladá typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES.
(3)
Ak typový schvaľovací orgán zistí, že v dôsledku zmeny v informačnom zväzku je potrebné vykonať nové skúšky alebo kontroly, oznámi to výrobcovi. Postupy uvedené v § 18 a 19 sa uplatňujú len po úspešnom vykonaní nových kontrol alebo skúšok.
§ 18
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)
Ak sa zmenili údaje uvedené v informačnom zväzku, zmena sa označí ako „revízia“. Typový schvaľovací orgán podľa potreby vydá revidované strany informačného zväzku a na každej revidovanej strane zreteľne vyznačí charakter zmeny a dátum jej nového vydania. Za splnenie tejto požiadavky sa rovnako považuje vydanie konsolidovanej a aktualizovanej verzie informačného zväzku spolu s podrobným opisom zmien.
(2)
Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom schválení ES okrem jeho príloh, alebo nadobudnú platnosť nové požiadavky podľa regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na schválený typ vozidla, revízia sa označí ako rozšírenie a typový schvaľovací orgán vydá revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia nasledujúcim po poradovom čísle už udelených rozšírení. V osvedčení o typovom schválení ES sa vyznačí dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.
(3)
Pri vydaní revidovaných strán alebo konsolidovanej a aktualizovanej verzie sa zodpovedajúcim spôsobom zmení aj súpis informačného zväzku priložený k osvedčeniu o typovom schválení ES tak, aby z neho bol zjavný dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.
(4)
Zmena osvedčenia o typovom schválení ES sa nevyžaduje, ak nové požiadavky, ktoré nadobudnú platnosť podľa regulačných aktov, sú z technického hľadiska nepodstatné pre daný typ vozidla alebo sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí.
§ 19
Osobitné ustanovenia pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky
(1)
Ak sa zmenili údaje uvedené v informačnom zväzku, zmena sa označí ako „revízia“. Typový schvaľovací orgán vydá podľa potreby revidované strany informačného zväzku a na každej revidovanej strane zreteľne vyznačí charakter zmeny a dátum jej nového vydania. Za splnenie tejto požiadavky sa rovnako považuje vydanie konsolidovanej a aktualizovanej verzie informačného zväzku spolu s podrobným opisom zmien.
(2)
Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom schválení ES okrem jeho príloh, alebo nadobudnú platnosť nové požiadavky podľa niektorého z regulačných aktov uplatniteľných na schválený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, revízia sa označí ako rozšírenie a typový schvaľovací orgán vydá revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia nasledujúcim po poradovom čísle už udelených rozšírení. V prípade zmeny na základe platnosti nových požiadaviek sa aktualizuje tretia časť čísla typového schválenia ES. V osvedčení o typovom schválení ES sa vyznačí dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.
(3)
Pri vydaní revidovaných strán alebo konsolidovanej a aktualizovanej verzie sa zodpovedajúcim spôsobom zmení aj súpis informačného zväzku priložený k osvedčeniu o typovom schválení ES tak, aby z neho bol zjavný dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.
§ 20
Vydávanie a oznamovanie zmien
(1)
V prípade rozšírenia typový schvaľovací orgán aktualizuje všetky zodpovedajúce časti osvedčenia o typovom schválení ES, jeho prílohy a súpis informačného zväzku. Aktualizované osvedčenie s prílohami sa bezodkladne vydá žiadateľovi.
(2)
V prípade revízie typový schvaľovací orgán bezodkladne vydá žiadateľovi revidované doklady, prípadne konsolidovanú a aktualizovanú verziu vrátane revidovaného súpisu informačného zväzku.
(3)
Typový schvaľovací orgán každú vykonanú zmenu oznamuje typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov v súlade s postupom uvedeným v § 7 ods. 5.
§ 21
Platnosť typového schválenia ES vozidla
(1)
Platnosť typového schválenia ES vozidla sa skončí v týchto prípadoch:
a)
nové požiadavky podľa regulačného aktu uplatniteľného na schválené vozidlo sa stanú povinnými pre evidenciu nových vozidiel, ich uvedenie na trh a do prevádzky a typové schválenie ES nemožno zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,
b)
výroba schváleného vozidla sa s konečnou platnosťou dobrovoľne skončí,
c)
platnosť typového schválenia ES sa skončí na základe osobitného obmedzenia.
(2)
Ak sa skončí platnosť len jedného variantu v rámci typu alebo jednej verzie v rámci variantu, typové schválenie ES stratí platnosť len vo vzťahu k danému variantu alebo verzii.
(3)
Ak sa výroba určitého typu vozidla s konečnou platnosťou skončí, výrobca to oznámi typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý vozidlu udelil typové schválenie ES. Typový schvaľovací orgán do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia oznámi túto skutočnosť typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov.
(4)
Ustanovenia § 30 týkajúce sa uvedenia na trh vozidla končiacej série sa vzťahujú len na vozidlo, ktorého platnosť typového schválenia ES sa skončila podľa odseku 1 písm. a).
(5)
Ak typové schválenie ES vozidla stratí platnosť, výrobca oznámi túto skutočnosť typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil vozidlu typové schválenie ES; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 3. Typový schvaľovací orgán bezodkladne oznámi všetky potrebné informácie typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov, aby v prípade potreby bolo výrobcovi umožnené uviesť na trh vozidlá končiacej série; v oznámení uvedie najmä dátum výroby a identifikačné číslo naposledy vyrobeného vozidla.
Osvedčenie o zhode COC a značka typového schválenia ES
§ 22
Osvedčenie o zhode COC
(1)
Ku každému dokončenému, nedokončenému alebo dokončovanému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom výrobca ako držiteľ typového schválenia ES vozidla vystavuje osvedčenie o zhode COC podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX smernice, ktorým osvedčuje, že vozidlo patriace do typovej série schválenej podľa tohto nariadenia vlády v čase výroby spĺňalo požiadavky podľa všetkých uplatniteľných regulačných aktov. V prípade nedokončeného alebo dokončovaného typu vozidla výrobca vyplní len údaje uvedené na druhej strane osvedčenia o zhode COC, ktoré boli doplnené alebo zmenené v prebiehajúcom stupni schvaľovania typu, a prípadne pripojí k tomuto osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode COC dodané v predchádzajúcom stupni.
(2)
Osvedčenie o zhode COC sa vyhotovuje v jednom z úradných jazykov členských štátov. Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať o preklad osvedčenia o zhode COC do svojho jazyka alebo jazykov.
(3)
Výrobca navrhuje osvedčenie o zhode COC tak, aby sa predišlo falšovaniu. Z tohto dôvodu sa použije papier, ktorý je chránený buď farebnou grafikou, alebo vodotlačou, ktorá obsahuje identifikačnú značku výrobcu.
(4)
Osvedčenie o zhode COC sa vypĺňa v celom rozsahu a nesmie obsahovať iné obmedzenia týkajúce sa použitia vozidla, než sú ustanovené v regulačnom akte.
(5)
Na osvedčení o zhode COC uvedenom v časti I prílohy IX smernice sa pre vozidlá, ktorých typ bol schválený v súlade s § 24 ods. 2, uvedie záhlavie „Typ pre dokončené/dokončované vozidlá schválený pri uplatňovaní článku 20 smernice (predbežné schválenie)“.
(6)
Na osvedčení o zhode COC uvedenom v časti I prílohy IX smernice sa pre vozidlá, ktorých typ bol schválený v súlade s § 25, uvedie záhlavie „Typové schválenie pre dokončené/dokončované vozidlá v malých sériách“ a v tesnej blízkosti rok výroby, za ktorým nasleduje poradové číslo v rozmedzí od 1 až do limitnej hodnoty uvedenej v tabuľke v prílohe XII smernice, ktorý označuje pre príslušný rok výroby zaradenie tohto vozidla do poradia výroby pripadajúcej na tento rok.
(7)
Výrobca môže typovému schvaľovaciemu orgánu a orgánu policajného zboru ako evidenčnému orgánu zasielať údaje alebo informácie uvedené v osvedčení o zhode COC v elektronickej forme; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
(8)
Duplikát osvedčenia o zhode COC môže vydať len výrobca. Na prednej strane každého duplikátu osvedčenia o zhode COC musí byť zreteľne uvedené označenie „duplikát“.
§ 23
Značka typového schválenia ES
(1)
Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď je súčasťou systému, umiestni na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia ES vyžadovanú zodpovedajúcim osobitným technickým predpisom preberajúcim právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadením Európskych spoločenstiev.
(2)
Ak sa nevyžaduje značka typového schválenia ES, výrobca umiestni aspoň svoj obchodný názov alebo obchodnú značku a číslo typu alebo identifikačné číslo.
(3)
Značka typového schválenia ES sa zostavuje v súlade s doplnkom k prílohe VII smernice.
Nové technológie alebo koncepcie
§ 24
Výnimky pre nové technológie alebo koncepcie
(1)
Typový schvaľovací orgán môže na žiadosť výrobcu udeliť typové schválenie ES pre typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá vzhľadom na špecifickú povahu použitých technológií alebo koncepcií nie je zlučiteľná s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v časti I prílohy IV smernice za predpokladu, že požiada Komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES.
(2)
Typový schvaľovací orgán môže do rozhodnutia Komisie udeliť typu vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka, predbežné typové schválenie platné iba na území Slovenskej republiky, ak o tom bezodkladne informuje Komisiu a typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov zaslaním dokumentácie, ktorá obsahuje
a)
dôvody, pre ktoré dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je zlučiteľná s požiadavkami,
b)
opis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, ktoré sú tým ovplyvnené, a opis prijatých opatrení,
c)
opis skúšok spolu s ich výsledkami, ktoré porovnaním s požiadavkami, z ktorých sa žiada výnimka, preukazujú, že je zaručená aspoň rovnocenná úroveň bezpečnosti a environmentálnej ochrany.
(3)
Ak je typový schvaľovací orgán informovaný o udelení predbežného typového schválenia typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu, môže rozhodnúť o jeho uznaní na území Slovenskej republiky.
(4)
Ak Komisia povolí udeliť typové schválenie ES, typový schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES a v rozhodnutí uvedie, či jeho platnosť podlieha časovým alebo iným obmedzeniam; platnosť typového schválenia ES nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov.
(5)
Typový schvaľovací orgán po doručení rozhodnutia Komisie o zamietnutí povolenia udeliť typové schválenie ES obmedzí platnosť predbežného typového schválenia do šiestich mesiacov od dátumu rozhodnutia Komisie a bezodkladne o tom upovedomí držiteľa predbežného typového schválenia. Vozidlá vyrábané v súlade s predbežným schválením pred jeho zrušením však možno prihlásiť do evidencie, uviesť na trh alebo do prevádzky na území Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa primerane vzťahuje na predbežné typové schválenia podľa odseku 3, ktoré boli uznané v rámci Slovenskej republiky.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú, ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa požiadavky podľa predpisu EHK, ku ktorému pristúpili Európske spoločenstvá.
Osobitné ustanovenia pre vozidlá vyrábané v malých sériách
§ 25
Typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii
(1)
Na žiadosť výrobcu a v rámci množstvových limitov uvedených v oddiele 1 časti A prílohy XII smernice typový schvaľovací orgán v súlade s postupom zmiešaného typového schválenia ES udelí typové schválenie ES pre typ vozidla, ktorý spĺňa aspoň technické požiadavky ustanovené v doplnku časti I prílohy IV smernice.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na špeciálne vozidlá.
(3)
Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú podľa systému ustanoveného v prílohe VII smernice.
§ 26
Typové schválenie vozidla vyrobeného v malej sérii
(1)
Ak ide o vozidlá vyrábané v malých sériách v rámci množstvových limitov uvedených v oddiele 2 časti A prílohy XII smernice, typový schvaľovací orgán môže na základe odôvodnenej žiadosti výrobcu udeliť výnimku z dodržania jedného alebo viacerých ustanovení jedného alebo viacerých regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo XI smernice za predpokladu, že vozidlá budú spĺňať alternatívne požiadavky.
(2)
Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 1 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách a ochrany životného prostredia, ktorá je v najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou technických požiadaviek ustanovených v prílohe IV alebo IX smernice.
(3)
V prípade vozidiel uvedených v odseku 1 možno upustiť od dodržania jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia vlády.
(4)
Oslobodenie od dodržiavania ustanovených technických požiadaviek podľa odsekov 1 a 3 možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách a ochranou životného prostredia.
(5)
Na účely typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii typový schvaľovací orgán uznáva systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV smernice.
(6)
V osvedčení o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii sa presne uvedú dôvody týkajúce sa výnimiek udelených podľa odsekov 1 a 3. Na osvedčení o typovom schválení, ktorého vzor je ustanovený v prílohe VI smernice, nesmie byť uvedené záhlavie „Osvedčenie o typovom schválení ES“. Osvedčenia o typovom schválení sa číslujú podľa systému ustanoveného v prílohe VII smernice.
(7)
Typový schvaľovací orgán obmedzí platnosť typového schválenia na územie Slovenskej republiky.
(8)
Na žiadosť výrobcu typový schvaľovací orgán zašle doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou kópiu osvedčenia o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii spolu s prílohami typovým schvaľovacím orgánom členských štátov, ktoré označí výrobca.
(9)
Ak je typový schvaľovací orgán informovaný o udelení typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu, do 60 dní od doručenia žiadosti rozhodne, či uzná, alebo neuzná typové schválenie vozidiel vyrobených v malej sérii, ktoré majú byť prihlásené do evidencie na území Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie oznámi príslušnému typovému schvaľovaciemu orgánu. Typové schválenie uzná, ak nie je odôvodnene presvedčený, že technické požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s požiadavkami v Slovenskej republike.
(10)
Typový schvaľovací orgán poskytne kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačného zväzku žiadateľovi, ktorý chce vozidlo vyrobené v malej sérii, ktorému udelil typové schválenie, uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v inom členskom štáte.
(11)
Ak technické požiadavky, podľa ktorých boli vozidlá vyrobené v malej sérii typovo schválené v inom členskom štáte, sú preukázateľne rovnocenné s požiadavkami platnými v Slovenskej republike, nemožno odmietnuť ani zakázať ich uvedenie na trh, zapísanie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky v Slovenskej republike.
Osobitné ustanovenia pre jednotlivé vozidlo
§ 27
Schválenie jednotlivého vozidla
(1)
Pre konkrétne vozidlo bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, môže typový schvaľovací orgán na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku z dodržania jedného alebo viacerých ustanovení jedného alebo viacerých regulačných aktov uvedených v prílohách IV alebo XI smernice za predpokladu, že vozidlá budú spĺňať alternatívne požiadavky. Oslobodenie od dodržiavania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách a ochranou životného prostredia.
(2)
Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 1 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách a ochrany životného prostredia, ktorá je v najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou technických požiadaviek ustanovených v prílohe IV alebo IX smernice.
(3)
V rámci skúšok jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom, ktorými sa ustanovuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(4)
Namiesto alternatívnych požiadaviek sa uznávajú typové schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
(5)
Žiadosť o schválenie jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla, alebo osoba, ktorá koná v jeho mene za predpokladu, že má sídlo v Európskych spoločenstvách.
(6)
Schvaľovací orgán14) schváli jednotlivé vozidlo, ak zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa ustanovené technické požiadavky; bezodkladne vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla.
(7)
Formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení ES vozidla uvedenom v prílohe VI smernice a obsahuje údaje potrebné na vyplnenie harmonizovaného osvedčenia o evidencii.15) Na osvedčení o schválení jednotlivého vozidla nesmie byť uvedené záhlavie „Typové schválenie ES vozidla“. V osvedčení o schválení jednotlivého vozidla sa uvedie identifikačné číslo vozidla VIN.
(8)
Schvaľovací orgán obmedzí platnosť schválenia jednotlivého vozidla na územie Slovenskej republiky.
(9)
Schvaľovací orgán poskytne žiadateľovi, ktorý chce uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v inom členskom štáte vozidlo, ktoré jednotlivo schválil, vyhlásenie o technických ustanoveniach, na základe ktorých bolo vozidlo schválené.
(10)
Ak technické požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo jednotlivo schválené v inom členskom štáte, sú rovnocenné s požiadavkami platnými v Slovenskej republike, nemožno odmietnuť ani zakázať jeho uvedenie na trh, zapísanie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky v Slovenskej republike.
(11)
Na žiadosť výrobcu alebo vlastníka vozidla, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo XI smernice, schvaľovací orgán
a)
schváli jednotlivé vozidlo alebo
b)
uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z iného členského štátu; nemožno odmietnuť ani zakázať jeho uvedenie na trh, zapísanie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky v Slovenskej republike.
(12)
Ustanovenia tohto paragrafu sa uplatňujú na vozidlá, ktoré boli schválené ako typ podľa tohto nariadenia vlády a boli zmenené pred ich prvou evidenciou alebo pred uvedením do prevádzky.
§ 27a
Schválenie jednotlivého vozidla kategórie M1 a N1 vyrobeného vo veľkej sérii v tretej krajine alebo pre tretiu krajinu
(1)
Žiadosť o schválenie jednotlivého nového vozidla sa predkladá schvaľovaciemu orgánu.14) Na konkrétne vozidlo možno predložiť iba jednu žiadosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlo definované v bodoch 0 a 2.2 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú technická dokumentácia a skúšobné protokoly ustanovené v písmenách c) a e) bodu 1.2 a v bode 1.4 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(4)
Každé vozidlo musí byť zaradené do kategórie podľa bodu 1.1 doplnku 2 prílohy IV smernice a fyzicky skontrolované technickou službou podľa bodu 1.3 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(5)
Schvaľovací orgán
a)
schváli jednotlivé vozidlo, ak zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa technické požiadavky ustanovené v písmene d) bodu 1.2, bodoch 2.1, 3 a 4 doplnku 2 prílohy IV smernice,
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa „Vzoru D“ ustanoveného v prílohe VI smernice,
c)
uchováva záznamy o všetkých schváleniach jednotlivého vozidla.
§ 28
Osobitné ustanovenia
(1)
Postup ustanovený v § 27 sa môže uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho výroby v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania.
(2)
Postup ustanovený v § 27 nemôže nahradiť medzistupeň v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nemôže sa uplatňovať na účely získania schválenia vozidla v prvom stupni.
Evidencia, uvedenie na trh a do prevádzky
§ 29
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 33 a 34, typový schvaľovací orgán povolí evidenciu vozidiel, ich uvedenie na trh a do prevádzky, ak sú vybavené platným osvedčením o zhode COC podľa § 22. Nedokončené vozidlá možno uviesť na trh, ale do doby dokončenia ich nemožno prihlásiť do evidencie ani uviesť do prevádzky.
(2)
Vozidlá, pre ktoré sa nevystavuje osvedčenie o zhode COC, možno prihlásiť do evidencie, uviesť na trh alebo do prevádzky, ak spĺňajú zodpovedajúce technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Počet vozidiel vyrábaných v malých sériách ročne evidovaných, uvedených na trh alebo do prevádzky je obmedzený počtom jednotiek ustanovených v časti A prílohy XII smernice.
§ 30
Osobitné ustanovenia pre vozidlá končiacich sérií
(1)
Typový schvaľovací orgán môže na žiadosť výrobcu a v rámci limitov uvedených v časti B prílohy XII smernice povoliť evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie ES už stratilo platnosť; táto možnosť je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá v procese viacstupňového typového schválenia ES odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES stratilo platnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskych spoločenstiev a mali platné osvedčenie o zhode COC vydané ešte počas platnosti typového schválenia ES daného typu vozidla, ale vozidlo nebolo prihlásené do evidencie alebo uvedené do prevádzky predtým, ako toto schválenie typu stratilo platnosť.
(3)
Výrobca podáva žiadosť pre jeden alebo viac typov vozidiel danej kategórie samostatne typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý zodpovedá za uvedenie takých typov vozidiel do prevádzky. Žiadosť musí obsahovať technické alebo ekonomické odôvodnenie.
(4)
Typový schvaľovací orgán do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, či povolí evidenciu daného typu vozidla na území Slovenskej republiky a pre koľko jednotiek daného typu vozidla.
(5)
Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na vozidlá, ktoré mali udelené typové schválenie, ale neboli prihlásené do evidencie ani uvedené do prevádzky predtým, ako toto schválenie stratilo platnosť v súlade s § 43 z dôvodu povinného uplatňovania postupu typového schválenia ES.
(6)
Maximálny počet dokončených alebo dokončovaných vozidiel uvedených do prevádzky v Slovenskej republike sa obmedzí na jeden z nasledujúcich spôsobov podľa výberu typového schvaľovacieho orgánu:
a)
maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých daných typov uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel, alebo
b)
počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané platné osvedčenie o zhode COC k dátumu alebo po dátume výroby, a toto osvedčenie zostáva platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale potom stráca svoju platnosť v dôsledku nadobudnutia účinnosti regulačného aktu.
(7)
Typový schvaľovací orgán a orgán policajného zboru ako evidenčný orgán zodpovedajú za to, že výrobca dodrží stanovené limity pre evidenciu a predaj končiacich sérií.
§ 31
Osobitné ustanovenia pre komponenty a samostatné technické jednotky
(1)
Typový schvaľovací orgán povolí uvedenie komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo do prevádzky, ak spĺňajú požiadavky podľa zodpovedajúcich regulačných aktov a sú riadne označené podľa § 23.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na komponenty alebo samostatné technické jednotky osobitne skonštruované alebo navrhnuté pre nové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády.
(3)
Odchylne od odseku 1 môže typový schvaľovací orgán povoliť uvedenie na trh alebo do prevádzky komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré boli podľa § 24 oslobodené od dodržiavania jedného alebo viacerých ustanovení regulačného aktu alebo sú určené na montáž do vozidiel, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa § 25 až 27, ktoré sa týkajú daného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
(4)
Odchylne od odseku 1, a ak regulačný akt neustanovuje inak, môže typový schvaľovací orgán povoliť uvedenie na trh a do prevádzky komponentov alebo samostatných technických jednotiek určených na montáž do vozidiel, pre ktoré sa v čase ich uvedenia do prevádzky nevyžadovalo typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa predpisov účinných do 29. apríla 2009.
Ochranné doložky
§ 32
Osobitné ustanovenia pre vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky zhodné so schváleným typom
(1)
Ak typový schvaľovací orgán zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci spĺňajú platné požiadavky alebo sú riadne označené, predstavujú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách alebo vážne poškodzujú životné prostredie alebo verejné zdravie, môže na území Slovenskej republiky na dobu najviac šiestich mesiacov zakázať evidenciu takých vozidiel alebo odmietnuť povoliť uvedenie na trh alebo do prevádzky takých vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.
(2)
V prípade podľa odseku 1 typový schvaľovací orgán bezodkladne informuje výrobcu, typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu o uvedení dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené, najmä či ide o dôsledok nedostatkov v zodpovedajúcich regulačných aktoch alebo nesprávneho uplatňovania zodpovedajúcich požiadaviek.
§ 33
Osobitné ustanovenia pre vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nezhodné so schváleným typom
(1)
Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom. O prijatých opatreniach, ktoré môžu v závažných prípadoch viesť až k odňatiu typového schválenia ES, informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov.
(2)
Za nezhodu so schváleným typom sa považuje skutočnosť, že sú na vozidle zistené odchýlky od údajov uvedených v osvedčení o typovom schválení ES alebo v informačnom zväzku. Vozidlo sa nepovažuje za nezhodné so schváleným typom, ak sú podľa zodpovedajúcich regulačných aktov prípustné tolerancie a vozidlo tieto tolerancie spĺňa.
(3)
Ak typový schvaľovací orgán preukáže, že nové vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú so schváleným typom, požiada typový schvaľovací orgán iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES, aby overil, či sa jednotlivé vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe aj naďalej zhodujú so schváleným typom. Ak je typový schvaľovací orgán o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu, vykoná nevyhnutné kontroly na účely overenia zhody, a to bezodkladne, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
V prípade typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade viacstupňového typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda dokončeného vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky tvoriacej časť nedokončeného vozidla alebo z dôvodu nezhody samotného nedokončeného vozidla, typový schvaľovací orgán bezodkladne požiada typový schvaľovací orgán iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenia ES ktorémukoľvek z týchto systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo nedokončenému vozidlu, o prijatie nevyhnutných opatrení na opätovné zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel so schváleným typom. Ak je typový schvaľovací orgán o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu, prijme v prípade potreby v spolupráci s týmto typovým schvaľovacím orgánom rovnaké opatrenia, a to bezodkladne, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti; ak zistí nezhodu, prijme opatrenia podľa odseku 1.
(5)
Typový schvaľovací orgán informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch do 20 pracovných dní odo dňa odňatia typového schválenia ES.
(6)
Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so schváleným typom, ktorú mu oznámil typový schvaľovací orgán iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím orgánom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Komisiu.
§ 34
Uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov
(1)
Časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, možno uviesť na trh alebo do prevádzky iba v prípade, ak boli schválené typovým schvaľovacím orgánom podľa odsekov 5 až 11.
(2)
Časti alebo vybavenie podliehajúce schváleniu budú zapísané do zoznamu, ktorý je uvedený v prílohe XIII smernice.
(3)
Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie, ktoré majú udelené schválenie typu systému vo vzťahu k vozidlu, a na časti alebo vybavenie, ktorých typ je schválený v súlade s niektorým regulačným aktom uvedeným v zozname v prílohe IV smernice okrem prípadov, keď sa tieto schválenia týkajú iných hľadísk, než sú uvedené v odseku 1. Odsek 1 sa nevzťahuje na časti alebo vybavenie vyrobené výlučne pre pretekárske vozidlá, ktoré nie sú určené na používanie na verejných pozemných komunikáciách. Ak časti alebo vybavenie zahrnuté do prílohy XIII smernice majú dvojaké použitie na pretekárske účely a na pozemné komunikácie, možno ich uvádzať na trh alebo ponúkať na predaj verejnosti na použitie do cestných vozidiel, len ak spĺňajú požiadavky ustanovené v tomto paragrafe.
(4)
Požiadavky na postup schvaľovania častí alebo vybavenia podľa odseku 1 ustanovené Komisiou obsahujú predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a podľa potreby skúšobných noriem. Môžu sa zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe IV smernice, môžu sa vypracovať podľa zodpovedajúceho stavu bezpečnostnej, environmentálnej a skúšobnej technológie alebo, ak je to vhodný spôsob na dosiahnutie požadovaných bezpečnostných alebo environmentálnych cieľov, môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s vlastnosťami pôvodného vozidla, prípadne niektorej z jeho častí.
(5)
Na účely odseku 1 výrobca častí alebo vybavenia predkladá typovému schvaľovaciemu orgánu protokol o skúške vypracovaný technickou službou osvedčujúci, že schvaľované časti alebo vybavenie spĺňajú požiadavky podľa odseku 4. Žiadosť obsahuje údaje o výrobcovi častí alebo vybavenia, typ, identifikačné číslo a čísla dielov častí alebo vybavenia, názov výrobcu vozidla, typ vozidla, podľa potreby rok výroby a iné dôležité informácie umožňujúce identifikáciu vozidla, pre ktoré je určená montáž týchto častí alebo vybavenia. Výrobca môže predložiť iba jednu žiadosť na typ, a to výlučne v jednom členskom štáte. K žiadosti sa prikladá čestné vyhlásenie, že nebola podaná v inom členskom štáte.
(6)
Ak typový schvaľovací orgán po zohľadnení protokolu o skúške a iných dokladov dospeje k záveru, že časti alebo vybavenie spĺňajú požiadavky podľa odseku 4, bezodkladne vydá výrobcovi osvedčenie, ktoré očísluje a vystavuje podľa vzoru ustanoveného Komisiou. Na základe osvedčenia možno časti alebo vybavenie uviesť na trh, ponúkať na predaj alebo montovať do vozidiel v Európskych spoločenstvách, ak odsek 10 neustanovuje inak.
(7)
Každá časť alebo vybavenie sa vhodným spôsobom označí podľa vzoru ustanoveného Komisiou.
(8)
Výrobca bezodkladne informuje typový schvaľovací orgán, ktorý vydal osvedčenie, o každej zmene, ktorá má vplyv na podmienky, za ktorých bolo vydané. Typový schvaľovací orgán rozhodne, či sa osvedčenie musí preskúmať alebo vydať nové a či sú potrebné nové skúšky. Výrobca zodpovedá za zabezpečenie toho, aby sa časti alebo vybavenie vyrábali podľa podmienok, za akých sa vydalo osvedčenie.
(9)
Pred vydaním každého osvedčenia typový schvaľovací orgán overí, či sú zabezpečené primerané opatrenia a postupy na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.
(10)
Ak typový schvaľovací orgán zistí, že podmienky na vydanie osvedčenia sa už neplnia, požiada výrobcu, aby prijal nevyhnutné opatrenia na opätovné zabezpečenie zhody časti alebo vybavenia; ak je to nevyhnutné, rozhodne o zrušení osvedčenia.
(11)
V prípade sporov s inými členskými štátmi v súvislosti s osvedčeniami podľa odseku 6 typový schvaľovací orgán prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie; ak nezhody naďalej pretrvávajú, informuje Komisiu.
(12)
Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na časť alebo vybavenie pred ich uvedením na zozname v prílohe XIII smernice. Na uvedenie údajov alebo skupiny údajov na zozname v prílohe XIII smernice sa výrobcovi časti alebo vybavenia určí primerané prechodné obdobie potrebné na získanie osvedčenia.
§ 35
Stiahnutie vozidiel
(1)
Ak výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, musí podľa regulačného aktu alebo osobitného predpisu16) uskutočniť stiahnutie už predaných, zaevidovaných alebo do prevádzky uvedených vozidiel, pretože jeden alebo viacero systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek namontovaných do vozidla, aj keď boli schválené podľa tohto nariadenia vlády alebo nie, predstavuje vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, bezodkladne o tom informuje typový schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie vozidla.
(2)
Výrobca navrhne typovému schvaľovaciemu orgánu súbor vhodných opatrení na odstránenie nebezpečenstva uvedeného v odseku 1. Typový schvaľovací orgán bezodkladne oznámi navrhnuté opatrenia typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov. Ak je typový schvaľovací orgán informovaný o opatreniach typovým schvaľovacím orgánom iného členského štátu, zabezpečí, aby sa riadne vykonali na území Slovenskej republiky.
(3)
Ak typový schvaľovací orgán považuje opatrenia podľa odseku 2 za nepostačujúce alebo sa domnieva, že neboli zavedené dostatočne rýchlo, bezodkladne o tom informuje typový schvaľovací orgán iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES vozidla; následne upovedomí výrobcu.
(4)
Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, nie je spokojný s opatreniami výrobcu, prijme všetky potrebné ochranné opatrenia vrátane zrušenia udeleného osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, ak výrobca nenavrhne a nevykoná účinné nápravné opatrenia. V prípade zrušenia osvedčenia o typovom schválení ES informuje do 20 pracovných dní doporučeným listom alebo rovnocennými elektronickými prostriedkami výrobcu, typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu.
(5)
Ustanovenia tohto paragrafu sa rovnako uplatňujú na súčiastky, na ktoré sa nevzťahujú žiadne požiadavky podľa regulačného aktu.
Predpisy EHK
§ 36
(1)
Predpisy EHK, ku ktorým Európske spoločenstvo pristúpilo a sú uvedené v časti I prílohy IV smernice a v prílohe XI smernice, sú súčasťou typového schválenia ES vozidla za rovnakých podmienok ako osobitné technické predpisy preberajúce právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadenia Európskych spoločenstiev. Uplatňujú sa na kategórie vozidiel uvedené v príslušných stĺpcoch tabuľky v časti I prílohy IV smernice a v prílohe XI smernice.
(2)
Predpisy EHK uvedené v časti II prílohy IV smernice sa uznávajú za rovnocenné so zodpovedajúcimi osobitnými technickými predpismi preberajúcimi právne akty Európskych spoločenstiev alebo s nariadeniami Európskych spoločenstiev v miere, v akej majú rovnaký rozsah pôsobnosti a predmet úpravy.
(3)
Na území Slovenskej republiky sa uznávajú schválenia a homologizačné značky udelené v súlade s predpismi EHK podľa odseku 2 namiesto zodpovedajúcich schválení a značiek schválenia typu udelených podľa rovnocenných osobitných technických predpisov preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev alebo nariadení Európskych spoločenstiev.
Poskytovanie technických informácií
§ 37
Informácie pre užívateľov
(1)
Výrobca nesmie poskytnúť technické informácie o údajoch ustanovených týmto nariadením vlády alebo regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV smernice, ktoré sa odlišujú od údajov schválených typovým schvaľovacím orgánom.
(2)
Ak to ustanovenia regulačného aktu umožňujú, výrobca sprístupní užívateľom napríklad formou návodu na obsluhu všetky dôležité informácie a potrebné pokyny, ktoré opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na používanie vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Také informácie sa uvádzajú v úradných jazykoch Európskych spoločenstiev a po dohode s typovým schvaľovacím orgánom sa poskytujú vo vhodnej sprievodnej dokumentácii napríklad v užívateľskej príručke alebo v príručke na údržbu.
§ 38
Informácie pre výrobcov komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)
Výrobca vozidla sprístupní výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek údaje vrátane výkresov uvedených v prílohe alebo doplnku regulačného aktu, ktoré sú nevyhnutné na typové schválenie ES komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo na získanie osvedčenia podľa § 34.
(2)
Výrobca vozidla môže s výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek uzavrieť záväznú dohodu týkajúcu sa ochrany dôvernosti všetkých nezverejnených informácií alebo informácií, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva.
(3)
Výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek ako držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES, ktoré v súlade s § 11 ods. 3 stanovuje podmienky obmedzenia použitia alebo osobitné podmienky montáže alebo oboje, poskytne o nich výrobcovi vozidla všetky podrobné informácie. Ak to ustanovuje regulačný akt, poskytne výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek spolu s vyrobenými komponentmi alebo so samostatnými technickými jednotkami pokyny súvisiace s obmedzením použitia alebo s osobitnými podmienkami montáže, prípadne oboje.
Určenie technických služieb a ich oznamovanie
§ 39
Určenie technických služieb
(1)
Technická služba musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Technické služby samostatne vykonávajú skúšky potrebné na schválenie alebo kontroly uvedené v tomto nariadení vlády alebo v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV smernice, alebo dohliadajú na ich vykonávanie okrem prípadov, v ktorých sú výslovne povolené alternatívne postupy. Nesmú vykonávať skúšky ani kontroly, na ktoré neboli náležite určené.
(3)
Technické služby podľa svojej pôsobnosti patria do jednej alebo do viacerých z týchto kategórií činností:
a)
kategória A: technické služby, ktoré vo svojich vlastných zariadeniach vykonávajú skúšky uvedené v tomto nariadení vlády a v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV smernice; môžu vykonávať skúšky alebo mať dohľad nad skúškami ustanovenými v regulačných aktoch, na ktoré boli určené, v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany,
b)
kategória B: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky uvedené v tomto nariadení vlády a v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV smernice, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany,
c)
kategória C: technické služby, ktoré pravidelne hodnotia a sledujú postupy výrobcu a kontrolujú tak zhodu výroby; vykonávajú počiatočné posúdenia a dozorné audity týkajúce sa systému riadenia kvality výrobcu,
d)
kategória D: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky či kontroly alebo ich vykonávajú v rámci dohľadu nad zhodou výroby.
(4)
Technické služby musia preukázať zodpovedajúcu kvalifikáciu, konkrétne technické znalosti a skúsenosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády a regulačné akty uvedené v prílohe IV smernice. Okrem toho musia spĺňať technické normy uvedené v prílohe č. 5 významné pre vykonávané činnosti. Táto požiadavka sa nevzťahuje na účely posledného stupňa postupu viacstupňového schvaľovania uvedeného v § 28 ods. 1.
(5)
Typový schvaľovací orgán môže pôsobiť ako technická služba pre jednu činnosť alebo viac činností uvedených v odseku 3.
(6)
Výrobca alebo subdodávateľ konajúci v jeho mene sa môže určiť za technickú službu pre činnosti kategórie A vo vzťahu k regulačným aktom a podmienkam uvedeným v prílohe XV smernice.
(7)
Subjekty uvedené v odsekoch 5 a 6 musia spĺňať požiadavky uvedené v tomto paragrafe.
(8)
Iné technické služby z tretej krajiny než technické služby určené v súlade s odsekom 6 možno oznámiť Komisii (§ 41) iba v rámci dvojstrannej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a príslušnou treťou krajinou.
§ 40
Posúdenie kvalifikácie technických služieb
(1)
Kvalifikácia uvedená v § 39 sa preukazuje osvedčením o akreditácii vydaným akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu17) na základe správy o posúdení.
(2)
Posúdenie sa vykonáva postupom uvedeným v prílohe č. 6, ak osobitný predpis neustanovuje inak.18) Správa o posúdení sa preskúmava najneskôr po troch rokoch.
(3)
Typový schvaľovací orgán na požiadanie zasiela Komisii správu o posúdení.
(4)
Typový schvaľovací orgán, ktorý vykonáva činnosť technickej služby, preukazuje zhodu prostredníctvom dôkaznej dokumentácie. Zhoda sa preukazuje na základe posúdenia, ktoré vykonávajú inšpektori nezávislí od posudzovanej činnosti. Inšpektori môžu byť z tej istej organizácie za predpokladu, že sú riadení nezávisle od zamestnancov vykonávajúcich posudzovanú činnosť.
(5)
Výrobca alebo subdodávateľ vykonávajúci činnosť v jeho mene určený ako technická služba musí byť v súlade s odsekmi 1 až 3.
§ 41
Postup pri oznamovaní
(1)
Typový schvaľovací orgán oznamuje Komisii za každú určenú technickú službu meno, adresu vrátane elektronickej adresy, zodpovedné osoby a kategóriu činnosti; oznamuje všetky ďalšie zmeny týchto údajov. V oznámení uvedie, pre ktorý regulačný akt sú technické služby určené.
(2)
Technická služba môže vykonávať činnosti uvedené v § 39 na účely schválenia typu, iba ak o tom bola Komisia vopred informovaná.
(3)
Rovnakú technickú službu môžu určiť a oznámiť viaceré členské štáty bez ohľadu na kategóriu činností, ktoré vykonávajú.
(4)
Ak je pri uplatňovaní regulačného aktu potrebné určiť osobitnú organizáciu alebo príslušný orgán, ktorého činnosť nie je zahrnutá v činnostiach, na ktoré sa vzťahuje § 39, oznámenie sa vykoná podľa tohto paragrafu.
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 42
Typové schválenie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)
Na postup pri typovom schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5, 6, § 7 ods. 1 a 2, § 8 až 16.
(2)
Na postup pri zmene a platnosti typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 až 19, § 21 ods. 1 a 2.
(3)
Pri povolení evidencie, uvedenia na trh alebo do prevádzky nových vozidiel, ktorých typové schválenie už stratilo platnosť (limity končiacich sérií), sa postupuje rovnako ako je uvedené v § 30.
(4)
Pri typovom schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa uplatňujú rovnaké ochranné doložky ako pri typovom schválení ES ustanovené v § 32, § 33 ods. 1 až 4 a § 35.
Prechodné ustanovenia účinné od 29. apríla 2009
§ 43
(1)
Do uplynutia prechodných období podľa § 44 a do prijatia zmien smernice typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán naďalej udeľujú podľa vnútroštátnych predpisov typové schválenie vozidlám, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, ako aj vozidlám iných kategórií než M1 vyrábaných v malých sériách, a schválenie jednotlivého vozidla za predpokladu, že tieto schválenia vychádzajú z harmonizovaných technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Na žiadosť výrobcu alebo na žiadosť majiteľa vozidla v prípade schválenia jednotlivého vozidla a po predložení požadovaných informácií typový schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení a schvaľovací orgán vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla. Pre vozidlá rovnakého typu sa overená kópia prijme ako dôkaz, že sa vykonali požadované skúšky.
(3)
Ak určité vozidlo, na ktoré sa vzťahuje schválenie jednotlivého vozidla, musí byť prihlásené do evidencie v inom členskom štáte, schvaľovací orgán, ktorý udelil také schválenie, poskytne na vyžiadanie schvaľovaciemu orgánu iného členského štátu ďalšie informácie podrobne uvádzajúce technické požiadavky, ktoré vozidlo spĺňa.
(4)
Do zosúladenia evidenčných a daňových systémov členských štátov vo vzťahu k vozidlám podľa tohto nariadenia vlády môžu príslušné orgány na území Slovenskej republiky používať vnútroštátne kódy na uľahčenie evidencie a zdaňovania. Na tento účel možno rozdeliť verzie uvedené v časti II prílohy III smernice za predpokladu, že údaje použité na rozdelenie sú jednoznačne uvedené v informačnom zväzku alebo sa z neho dajú odvodiť jednoduchým výpočtom.
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2013
(1)
Typový schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii, ak nie sú splnené technické požiadavky ustanovené regulačnými aktmi uvedenými v zozname v doplnku 1 časti I prílohy IV smernice v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1229/2012, okrem bodu 54A, ktorý sa uplatňuje od 1. novembra 2014.
(2)
Typové schválenia ES vozidiel vyrábaných v malej sérii udelené pred 1. novembrom 2012 strácajú platnosť 31. októbra 2016. Osvedčenia o zhode COC vozidiel sa považujú za neplatné na účely § 29 ods. 1, okrem prípadov, keď sa príslušné typové schválenia ES vozidiel aktualizovali, aby vyhovovali technickým požiadavkám ustanoveným regulačnými aktami uvedenými v zozname v doplnku 1 časti I prílohy IV smernice v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1229/2012.
§ 44
Dátumy žiadostí pre typové schválenie ES
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typové schválenie ES pre nové typy vozidiel od dátumov uvedených v prílohe č. 7.
(2)
Na žiadosť výrobcu možno udeliť typové schválenie ES novým typom vozidiel odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády.
(3)
Do dátumov určených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe č. 7 sa ustanovenie § 29 ods. 1 nevzťahuje na nové vozidlá, ktoré boli schválené ako typ pred dátumami uvedenými v treťom stĺpci tejto tabuľky, alebo na vozidlá, ktoré neboli schválené.
(4)
Na žiadosť výrobcu a do dátumov určených v riadkoch 6 a 9 stĺpca 3 tabuľky uvedenej v prílohe č. 7 možno naďalej udeľovať typové schválenie ako alternatívu typového schválenia ES pre vozidlá kategórie M2 alebo M3 pod podmienkou, že tieto vozidlá a ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú schválené ako typ v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v časti I prílohy IV smernice.
(5)
Toto nariadenie vlády nemá vplyv na platnosť žiadneho typového schválenia ES udeleného vozidlám kategórie M1 pred 29. aprílom 2009 ani nebráni rozšíreniu takého schválenia.
(6)
Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na typové schválenie ES pre nové typy systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek od 29. apríla 2009. Toto nariadenie vlády nemá vplyv na platnosť žiadneho typového schválenia ES udeleného systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred 29. aprílom 2009 ani nebráni rozšíreniu takého schválenia.
(7)
Typový schvaľovací orgán do 29. apríla 2011 zašle Komisii informáciu o uplatňovaní postupov typového schvaľovania podľa tohto nariadenia vlády, najmä o uplatňovaní viacstupňového postupu.
Záverečné ustanovenia
§ 45
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/2007 Z. z.
§ 47
Účinnosť
(1)
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. apríla 2009.
(2)
Toto nariadenie vlády stráca účinnosť 1. septembra 2020.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL
Na účely typového schválenia ES vozidla, typového schválenia vozidla a schválenia jednotlivého vozidla výrobca zaraďuje vozidlá na základe technických podmienok ustanovených v bodoch 1 a 2 prílohy II smernice do kategórií M, N a O. Typový schvaľovací orgán alebo schvaľovací orgán môže od výrobcu požadovať ďalšie informácie na preukázanie, že typ vozidla musí byť zaradený do kategórie vozidla na špeciálne účely v rámci špeciálnej skupiny (kód SG).
Časť A
Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórií
I.
Kategórie vozidiel
1.
Kategória M: Motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny.
a)
Kategória M1:
Vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1
nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča.
b)
Kategória M2:
Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M2 môžu mať okrem miest na sedenie priestor pre stojacich cestujúcich.
c)
Kategória M3:
Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich.
2.
Kategória N: Motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu. Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N sú ustanovené v bode 3 časti A prílohy II smernice.
a)
Kategória N1:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
b)
Kategória N2:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg.
c)
Kategória N3:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg.
3.
Kategória O: Prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako aj na ubytovanie osôb.
a)
Kategória O1:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg.
b)
Kategória O2:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg.
c)
Kategória O3:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg.
d)
Kategória O4:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 000 kg.
II.
Subkategórie vozidiel
a)
Terénne vozidlá:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo pozemných komunikácii. Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚G'. Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel a postup kontroly vozidiel sú uvedené v oddiele 4 časti A prílohy II smernice a v doplnku I prílohy II smernice.
b)
Vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu a/alebo špeciálne vybavenie. Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚S'. Rôzne typy vozidiel na špeciálne účely sú vymedzené a uvedené v oddiele 5 časti A prílohy II smernice.
c)
Terénne vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v písmenách a) a b). Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚G'.
Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa okrem toho pridáva druhé písmeno ‚S'.
III.
Poznámky
Typové schválenie sa neudeľuje
a)
podvozku pod náves uvedenému v oddiele 5 časti A prílohy II smernice,
b)
prípojným vozidlám s pevným ojom uvedeným v oddiele 4 časti C prílohy II smernice,
c)
prípojným vozidlám, v ktorých možno pri jazde na pozemných komunikáciách prevážať osoby.
Ustanoveniami písmen a) až c) nie sú dotknuté ustanovenia § 26 tohto nariadenia vlády o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii.
Časť B
Kritériá pre typ vozidla, varianty typu vozidla a verzie variantu typu vozidla
Kritériá pre typ vozidla, varianty typu vozidla a verzie variantu typu vozidla sú ustanovené v časti B prílohy II smernice.
Časť C
Vymedzenie typov karosérie
Typ karosérie uvedený v oddiele 9 prílohy I smernice a v časti 1 prílohy III smernice a kód karosérie uvedený v bode 38 prílohy IX smernice sa označujú kódom. Zoznam kódov platí najmä pre dokončené vozidlá a dokončované vozidlá. Ak ide o vozidlá kategórie M, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 1 a 2 časti C prílohy II smernice. Ak ide o vozidlá kategórií N a O, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 3 a 4 časti C prílohy II smernice. Ak je to potrebné, je možné typ karosérie doplniť dvomi číslicami, ktorých význam je ustanovený v doplnku 2 prílohy II smernice. Pri vozidlách na špeciálne účely označenie typu karosérie závisí od kategórie vozidla.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
KRITÉRIÁ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA ES
(k § 9 ods. 2 nariadenia vlády)
KRITÉRIÁ KATEGÓRIA VOZIDLA
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
MOTOR X X X X X X
PREVODOVKA X X X X X X
POČET NÁPRAV X X X X X X X X X
HNACIE NÁPRAVY (POČET, UMIESTNENIE, PREPOJENIE) X X X X X X
RIADENÉ NÁPRAVY (POČET A UMIESTNENIE) X X X X X X X X X X
DRUH KAROSÉRIE X X X X X X X X X X
POČET DVERÍ X X X X X X X X X X
ĽAVO- ALEBO PRAVOSTRANNÉ RIADENIE X X X X X X
POČET SEDADIEL X X X X X X
ÚROVEŇ VYBAVENIA X X X X X X
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA A VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
A. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
(1)
Identifikačné číslo základného vozidla VIN podľa osobitného predpisu19) sa zachová počas každého nasledujúceho stupňa procesu typového schvaľovania, aby sa zabezpečila vysledovateľnosť procesu.
(2)
Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku podľa osobitného predpisu19) v druhom stupni a ďalších stupňoch upevniť na vozidlo doplnkový štítok, ktorého vzor je uvedený v časti B tejto prílohy. Doplnkový štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne obsahovať v tomto poradí:
a)
názov výrobcu,
b)
časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,
c)
stupeň schválenia,
d)
identifikačné číslo vozidla základného vozidla,
e)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť naloženého vozidla, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,
f)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť jazdnej súpravy, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia a ak vozidlo má povolené ťahať prípojné vozidlo; ak vozidlo nemá povolené ťahať prípojné vozidlo, uvedie sa „0“,
g)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť pripadajúcu na každú nápravu uvedenú v poradí spredu dozadu, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,
h)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť v bode spojenia, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia a ide o náves alebo príves so stredovou nápravou.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, doplnkový štítok musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.20)
B. VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
Príklad:
NÁZOV VÝROBCU (stupeň 3)
e2*2007/46*2609
Stupeň 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
POTVRDENIE O ZHODE VÝROBY
Potvrdenie o zhode výroby musí obsahovať minimálne tieto údaje:
Skupina alebo spoločnosť: (napríklad automobilový závod XYZ)
Príslušná organizácia: (napríklad európska divízia)
Závody/prevádzky: [napríklad motorový závod 1 (Spojené kráľovstvo)
automobilový závod 2 (Nemecko)]
Rozsah vozidiel/komponentov: (napríklad všetky modely kategórie M1)
Posudzované oblasti: (napríklad montáž motora, lisovanie karosérie a montáž,
montáž vozidla)
Overované dokumenty: (napríklad príručka a postupy kvality spoločnosti a prevádzky)
Posúdenie: (napríklad vykonané: 18. – 30. 9. 2001)
(napríklad naplánovaná monitorovacia návšteva – marec 2002)
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
TECHNICKÉ NORMY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ SLUŽBY PRI VYKONÁVANÍ SVOJEJ ČINNOSTI
1.
Činnosti týkajúce sa skúšok schválenia typu, ktoré sa majú vykonať v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV smernice.
1.1.
Kategória A (skúšky vykonané vo vlastných zariadeniach):
Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.8a)
Technická služba určená pre činnosti kategórie A môže vykonávať skúšky alebo mať dohľad nad skúškami ustanovenými v regulačných aktoch, na ktoré bola určená, v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej strany.
1.2.
Kategória B (dohľad nad skúškami vykonávanými v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej strany):
Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.22)
Pred vykonaním akejkoľvek skúšky alebo dohľadom nad ňou technická služba skontroluje v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej strany, či všetky skúšobné zariadenia alebo meracie prístroje spĺňajú príslušné požiadavky normy uvedenej v bode 1.1.
2.
Činnosti týkajúce sa zhody výroby
2.1.
Kategória C (postup počiatočného posúdenia a dozorných auditov systému riadenia kvality výrobcu):
Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.23)
2.2.
Kategória D (kontrola alebo skúšanie vzoriek z výroby alebo dohľad nad nimi):
Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.22)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
POSTUP PRI POSUDZOVANÍ TECHNICKÝCH SLUŽIEB
1.
ÚČEL PRÍLOHY
1.1
Táto príloha ustanovuje podmienky, podľa ktorých príslušný orgán vykonáva posúdenie technických služieb.
1.2
Tieto požiadavky sa obdobne uplatňujú na všetky technické služby bez ohľadu na ich právne postavenie (nezávislá organizácia, výrobca alebo typový schvaľovací orgán konajúci ako technická služba).
1.3
Príslušný orgán na účely tejto prílohy je akreditujúca osoba alebo typový schvaľovací orgán.
2.
ZÁSADY POSÚDENIA
Posúdenie vychádza z týchto zásad:
– nezávislosť, ktorá je základom nestrannosti a objektivity záverov,
– prístup založený na dôkazoch, ktorý zaručuje spoľahlivé a reprodukovateľné závery.
Inšpektori musia preukázať dôveryhodnosť a bezúhonnosť a musia dodržiavať dôvernosť a diskrétnosť. O zisteniach a záveroch musia podávať pravdivú a presnú správu.
3.
KVALIFIKÁCIA POŽADOVANÁ OD INŠPEKTOROV
3.1.
Posúdenia môžu vykonávať len inšpektori, ktorí majú technické a administratívne znalosti potrebné na tieto účely.
3.2.
Inšpektori musia byť odborne vyškolení na činnosti využívané pri posudzovaní. Okrem toho musia mať odborné znalosti v technickej oblasti, v ktorej bude technická služba vykonávať svoju činnosť.
3.3.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 3.1 a 3.2, musia posúdenia uvedené v § 39 ods. 4 vykonávať inšpektori nezávislí od činností, ktorých posúdenie sa vykonáva.
4.
ŽIADOS TECHNICKEJ SLUŽBY O VYKONANIE POSÚDENIA
4.1.
Oprávnený zástupca žiadajúcej technickej služby predloží príslušnému orgánu žiadosť, ktorá obsahuje
a)
základné údaje o technickej službe vrátane obchodnej firmy, názvu, adresy, právneho postavenia, ľudských a technických zdrojov,
b)
podrobný opis kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za skúšky a vedúcich zamestnancov vrátane ich životopisov a dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii,
c)
dôkaz, napríklad softvérové vybavenie o schopnosti využívať pri virtuálnych skúškach podporu počítača; predkladajú len technické služby používajúce metódy virtuálnych skúšok,
d)
všeobecné informácie o technickej službe, ako sú jej činnosti, prípadne vzťah v rámci väčšej právnickej osoby, adresy všetkých prevádzok, na ktoré sa má vzťahovať rozsah určenia,
e)
dohodu o plnení požiadaviek na určenie technickej služby a ostatných povinností technickej služby podľa zodpovedajúcich osobitných technických predpisov preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev,
f)
opis služieb pri posudzovaní zhody, ktoré technická služba vykonáva v rámci uplatniteľných osobitných technických predpisov preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev, a zoznam osobitných technických predpisov preberajúcich právne akty Európskych spoločenstiev, na ktoré technická služba žiada určenie, vrátane prípadných obmedzení spôsobilosti,
g)
kópiu príručky kvality technickej služby.
4.2.
Príslušný orgán preskúma primeranosť informácií poskytnutých technickou službou.
5.
PRESKÚMANIE ZDROJOV
Príslušný orgán preskúma svoju schopnosť vykonať posúdenie technickej služby v rámci jej vlastnej politiky, spôsobilosti a dostupnosti vhodných inšpektorov a odborníkov.
6.
SUBDODÁVATEĽSTVO POSÚDENIA
6.1.
Príslušný orgán môže časti posúdenia zadať ako subdodávateľovi inému orgánu na určenie technickej služby alebo požiadať o spoluprácu technických odborníkov poskytnutých inými príslušnými orgánmi. Žiadajúca technická služba musí uznať subdodávateľov a odborníkov.
6.2.
Príslušný orgán pri vykonávaní posúdenia zohľadňuje akreditačné osvedčenia so zodpovedajúcou oblasťou pôsobenia.
7.
PRÍPRAVA NA POSÚDENIE
7.1.
Príslušný orgán oficiálne určí posudzujúci tím. Príslušný orgán zabezpečí, aby každá úloha bola zverená osobám so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami. Tím ako celok musí mať najmä
a)
zodpovedajúce znalosti v danej oblasti pôsobnosti, pre ktorú sa žiada určenie, a
b)
dostatočné znalosti na to, aby mohol spoľahlivo posúdiť spôsobilosť technickej služby vykonávať odbornú činnosť v rámci svojho určenia.
7.2.
Príslušný orgán jasne vymedzí poverenie udelené posudzujúcemu tímu. Úlohou posudzujúceho tímu je preskúmať doklady od žiadajúcej technickej služby a vykonať posúdenie na mieste.
7.3.
Príslušný orgán sa spolu s technickou službou a povereným posudzujúcim tímom dohodne na dátume a harmonograme posúdenia. Je však zodpovednosťou príslušného orgánu dodržať termín, ktorý je v súlade s plánom dohľadu a opätovného posúdenia.
7.4.
Príslušný orgán zabezpečí, aby sa posudzujúcemu tímu poskytla dokumentácia podľa daných kritérií, záznamy z predchádzajúceho posúdenia a relevantné dokumenty a záznamy technickej služby.
8.
POSÚDENIE NA MIESTE
Posudzujúci tím vykoná posúdenie technickej služby v jej zariadeniach, v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac kľúčových činností, a prípadne vykoná overenie na iných vybraných miestach, ktoré technická služba prevádzkuje.
9.
ANALÝZA ZISTENÍ A SPRÁVA O POSÚDENÍ
9.1.
Posudzujúci tím analyzuje všetky relevantné informácie a dôkazy získané počas skúmania dokumentov a záznamov a z posúdenia na mieste. Táto analýza musí byť dostatočná na to, aby umožnila tímu určiť rozsah spôsobilosti a zhody technickej služby s požiadavkami na určenie.
9.2.
Postupy podávania správy príslušného orgánu zabezpečia splnenie týchto požiadaviek:
9.2.1.
Pred odchodom z miesta sa posudzujúci tím stretne so zástupcami technickej služby. Na tomto stretnutí posudzujúci tím poskytne písomnú alebo ústnu správu o svojich zisteniach získaných z analýzy. Technickej službe sa musí umožniť, aby položila otázky k zisteniam vrátane prípadnej nezhody a k ich podkladom.
9.2.2.
Technickej službe sa bezodkladne odovzdá písomná správa o výsledku posúdenia. Správa o posúdení obsahuje poznámky o spôsobilosti a zhode a uvádza prípadnú nezhodu, ktorú je potrebné odstrániť na dosiahnutie súladu so všetkými požiadavkami na určenie technickej služby.
9.2.3.
Musí sa vyzvať technická služba, aby reagovala na správu o posúdení a opísala konkrétne činnosti, ktoré prijala alebo plánuje do určitej doby prijať s cieľom odstrániť prípadnú zistenú nezhodu.
9.3.
Príslušný orgán zabezpečí, aby sa preskúmali reakcie technickej služby vo veci odstránenia nezhody, aby sa zistilo, či sú tieto opatrenia dostatočné a účinné. Ak sa zistí, že reakcia technickej služby nie je dostatočná, musia sa požadovať ďalšie informácie. Okrem toho možno požadovať dôkaz o účinnom vykonaní prijatých opatrení alebo vykonať následné posúdenie, aby sa overilo účinné vykonanie nápravných opatrení.
9.4.
Správa o posúdení obsahuje aspoň tieto časti:
a)
jednoznačnú identifikáciu technickej služby,
b)
dátum (dátumy) posúdenia na mieste,
c)
mená inšpektorov alebo odborníkov zapojených do posúdenia,
d)
jednoznačnú identifikáciu všetkých posúdených priestorov,
e)
navrhovaný rozsah určenia, ktorý sa posudzoval,
f)
vyhlásenie o primeranosti vnútornej organizácie a postupov prijatých technickou službou na účely získania dôvery v jej spôsobilosť na jej určenie,
g)
informácie o odstránení všetkých prípadov nezhody,
h)
odporúčanie, či by žiadateľ mal byť určený alebo potvrdený ako technická služba, ak áno, v akom rozsahu.
10.
UDELENIE POVERENIA A POTVRDENIE URČENIA TECHNICKEJ SLUŽBY
10.1.
Typový schvaľovací orgán na základe správy (správ) o posúdení a splnenia ďalších požiadaviek ustanovených osobitným predpisom24) rozhodne o udelení poverenia na vykonávanie činnosti technickej služby, potvrdení alebo rozšírení udeleného poverenia.
10.2.
Poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby musí obsahovať
a)
označenie typového schvaľovacieho orgánu,
b)
jednoznačnú identifikáciu určenej technickej služby,
c)
dátum platnosti udelenia poverenia a dátum ukončenia jeho platnosti,
d)
stručné informácie o rozsahu určenia alebo odkaz na tento rozsah (použiteľné právne akty Európskych spoločenstiev – smernice, nariadenia alebo ich časti),
e)
vyhlásenie o zhode a odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES.
11.
OPÄTOVNÉ POSÚDENIE A DOHĽAD
11.1.
Opätovné posúdenie je podobné ako počiatočné posúdenie s výnimkou, že sa musia zohľadniť poznatky získané počas predchádzajúcich posúdení. Posúdenia s dohľadom na mieste sú menej obsiahle ako opätovné posúdenia.
11.2.
Príslušný orgán navrhne plán opätovného posúdenia a dohľadu pre každú určenú technickú službu tak, aby sa pravidelne posudzovali reprezentatívne vzorky z rozsahu určenia.
Frekvencia posúdení na mieste, či už ide o opätovné posúdenie alebo dohľad, závisí od preukázanej stability, ktorú dosiahla technická služba.
11.3.
Ak sa počas dohľadu alebo opätovných posúdení zistia prípady nezhody, príslušný orgán určí presné termíny na vykonanie nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať.
11.4.
Ak nápravné alebo zlepšovacie opatrenia neboli prijaté v dohodnutom časovom rámci alebo sa považujú za nedostatočné, príslušný orgán prijme vhodné opatrenia, napríklad vykonanie ďalšieho posúdenia, pozastavenie alebo odobratie určenia pre jednu činnosť alebo viac činností, na ktoré bola technická služba určená.
11.5.
Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo odobrať určenie technickej služby, musí ju o tom informovať doporučenou poštou. Príslušný orgán v každom prípade prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pokračovania činností, ktoré už technická služba vykonáva.
12.
ZÁZNAMY O URČENÝCH TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
12.1.
Typový schvaľovací orgán vedie záznamy o technických službách na preukázanie, že boli účinne splnené požiadavky na určenie vrátane spôsobilosti.
12.2.
Typový schvaľovací orgán musí záznamy o technických službách uchovávať bezpečne, aby sa zaistila dôvernosť.
12.3.
Záznamy o technických službách musia obsahovať aspoň
a)
zodpovedajúcu korešpondenciu,
b)
záznamy a správy o posúdení,
c)
kópie poverení na vykonávanie technickej služby (kópie osvedčení o určení).
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
HARMONOGRAM UPLATOVANIA TOHTO NARIADENIA VLÁDY, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES
Dotknuté kategórie Dátumy uplatňovania
Nové typy
vozidiel


nepovinné
Nové typy
vozidiel


povinné
Existujúce typy
vozidiel

povinné
M1 N.A.*) 29. apríl 2009 N.A.*)
Vozidlá na špeciálne
účely kategórie M1
29. apríl 2009 29. apríl 2011 29. apríl 2012
Nedokončené a dokončené
vozidlá kategórie N1
29. apríl 2009 29. október 2010 29. október 2011
Dokončované vozidlá
kategórie N1
29. apríl 2009 29. október 2011 29. apríl 2013
Nedokončené a dokončené
vozidlá kategórie N2, N3, O1, O2, O3, O4
29. apríl 2009 29. október 2010 29. október 2012
Nedokončené a dokončené
vozidlá kategórie M2, M3
29. apríl 2009 29. apríl 20091) 29. október 2010
Vozidlá na špeciálne účely
kategórie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4
29. apríl 2009 29. október 2012 29. október 2014
Dokončované vozidlá
kategórie N2, N3
29. apríl 2009 29. október 2012 29. október 2014
Dokončované vozidlá
kategórie M2, M3
29. apríl 2009 29. apríl 20101) 29. október 2011
Dokončované vozidlá
kategórie O1, O2, O3, O4
29. apríl 2009 29. október 2011 29. október 2013
*) Neuplatňuje sa.
1) Na účely uplatňovania § 44 ods. 4 sa tieto dátumy posúvajú o 12 mesiacov.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008/ES zo 7. októbra 2008, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 292, 31. 10. 2008).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009, ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“) (Ú. v. EÚ L 118, 13. 5. 2009).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
6.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009).
7.
Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
8.
Nariadenie Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2010).
9.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011).
10.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011).
11.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa nahrádza príloha II a menia a dopĺňajú prílohy IV, IX a XI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011).
12.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 28, 31. 1. 2012).
13.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a XII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
14.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
15.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o stanovenie emisií CO2 z vozidiel odovzdaných na viacstupňové typové schválenie (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013).
16.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 65, 8. 3. 2013).
17.
Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
18.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisné limity (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2014).
19.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) (Ú. v. EÚ L 43, 13. 2. 2014).
20.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa menia prílohy II, IV, XI, XII a XVIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014).
21.
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 239, 19. 9. 2017).
22.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014, ktorým sa menia a opravujú prílohy I, III, VI, IX, XI, a XVII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 315, 1. 11. 2014).
23.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2015).
24.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie osobitných postupov, metód posudzovania a technických požiadaviek, a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 109/2011 a (EÚ) č. 458/2011 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2015).
25.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).
26.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017).
27.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017).
28.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2017).
29.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29. 12. 2017).
30.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
31.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 301, 27. 11. 2018).
32.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/318 z 19. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2400 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 58, 26. 2. 2019).
33.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/543 z 3. apríla 2019, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu odkazov na určité predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a začlenenie týchto predpisov (Ú. v. EÚ L 95, 4. 4. 2019).
1)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
5)
§ 2 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC17025 : 2005).
8b)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
11)
STN EN ISO 19011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva (ISO 19011: 2002) (01 3030).
12)
STN EN ISO 9001 (01 0320) Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001 : 2008) (01 0320).
13)
STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2006) (01 5257).
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
17)
Napríklad § 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
18)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17011:2005 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2004).
19)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12. 1. 2011) v platnom znení.
20)
Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 19/2011 v platnom znení.
22)
STN EN ISO/IEC 17020 Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 1998).
23)
STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2006).