12/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. januára 2009
o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas1) s návrhom
a)
územnoplánovacej dokumentácie,2)
b)
na určenie chráneného ložiskového územia,3)
c)
na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska.4)
(2)
Táto vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov.5)
§ 2
Žiadosť o súhlas s návrhom koncepcie územného rozvoja Slovenska alebo s návrhom jej zmien a doplnkov obsahuje
a)
výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa vyšších územných celkov,
b)
predpokladané dôsledky sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska na lesy a na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c)
predpokladané zmeny výmery lesných pozemkov.
§ 3
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu regiónu alebo s návrhom jeho zmien a doplnkov obsahuje
a)
výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa okresov,
b)
vyhodnotenie dôsledkov navrhovaných regulatívov na výmery lesných pozemkov podľa okresov,
c)
zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti využívania lesných pozemkov na iné účely.6)
§ 4
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny alebo s návrhom ich zmien a doplnkov obsahuje
a)
výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa katastrálnych území,
b)
vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií,
c)
údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,
d)
grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov,
e)
zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely,
f)
návrh pozemkov určených na zalesnenie.
§ 5
Žiadosť o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia, žiadosť o súhlas s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov a žiadosť o súhlas s návrhom na povolenie dobývania ložiska, ak sa dotýkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov,obsahujú
a)
zákres ich polohy a nových návrhov rozširovania na porastovej mape a katastrálnej mape s vyznačením predpokladaného rozsahu a časového postupu ich realizácie,
b)
náležitosti uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až c).
§ 6
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 2 až 5 vrátane písomných príloh a grafických príloh sa predkladá v listinnej podobe a v elektronickej podobe.
§ 7
(1)
Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa sa predkladá písomne.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 okrem zámeru7) obsahuje
a)
zdôvodnenie nevyhnutnosti vyňatia alebo obmedzenia využívanialesných pozemkov,
b)
údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu podľa prílohy,
c)
doklady o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom pozemku,8)
d)
grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy a porastovej mapy; ak ide o trvalé vyňatie trvalou zmenou druhu pozemku a nejde o výmeru celej parcely, geometrický plán; ak ide o trvalé vyňatie formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku, o dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesných pozemkov, záznam z podrobného merania zmien,9)
e)
spôsob stabilizácie hraníc vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov v teréne,
f)
záväzné vyjadrenie ministerstva, ak ide o vojenské lesy,10)
g)
súhlas ministerstva,11) ak ide o vyňatie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu okrem vojenských lesov,
h)
stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy, vyjadrenie dotknutého orgánu verejnej správy a obhospodarovateľa lesa,
i)
znalecký posudok na výpočet náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa,
j)
doklad o zaplatení správneho poplatku,12)
k)
súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku.13)
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj projekt technickej a biologickej rekultivácie14) a ako súčasť zámeru obsahuje
a)
projekt technickej rekultivácie s uvedením spôsobu terénnych úprav pozemkov, výsypiek, odvalov, hydrotechnických a hydromelioračných opatrení, technických meliorácií pôdy, vybudovania príjazdových a prevádzkových komunikácií, množstva skrývaných zemín a spôsobu ich využitia,
b)
projekt biologickej rekultivácie s uvedením predpokladanej druhovej a priestorovej skladby lesného porastu, množstvo a druh lesného reprodukčného materiálu, spôsob ošetrovania a ochrany a spôsob a intenzitu prihnojovania rekultivovaných plôch,
c)
časový harmonogram technickej a biologickej rekultivácie s jej grafickým znázornením a lehotou ukončenia.
(4)
Na vydanie záväzného stanoviska15) sa náležitosti podľa § 4 použijú primerane.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
v z. Vladimír Palša v. r.
Príloha k vyhláške č. 12/2009 Z. z.
ÚDAJE O LESNÝCH POZEMKOCH Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ A LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU
Označenie vlastníka alebo správcu lesa Označenie obhospodarovateľa lesa Číslo listu vlastníctva podľa registra C/E podľa KN Názov obce Názov katastrálneho územia Parcela číslo Rozsah vyňatia alebo obmedzenia lesných pozemkov v m2 Označenie dielca Označenie kategórie lesov Názov lesného celku alebo vlastníckeho celku
                   
1)
§ 6 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2)
§ 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov.
5)
6)
§ 5 zákona č. 326/2005 Z. z.
7)
8)
§ 34 a 119 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z.
11)
§ 58 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
12)
Položka 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
13)
15)