Predpis bol zrušený predpisom 206/2009 Z. z.

94/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vyraďovanie“.
2.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vyraďovanie zbierkových predmetov,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Múzeum alebo galéria nesmie nadobúdať kúpou alebo zámenou zbierkové predmety, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi1a) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo ktoré boli získané trestnou činnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“.
5.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“ a pripája sa slovo „straty,“.
6.
V § 5 ods. 4 písm. d) sa za slovo „zámeny“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.
7.
V § 5 ods. 4 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
8.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z., Trestný poriadok.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 6 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:
„4.
do 100 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých päť rokov,“.
12.
V § 6 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
do 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých šesť rokov,
6.
nad 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých sedem rokov.“.
13.
V § 7 sa za slovo „predmety“ vkladá slovo „najmä“.
14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad § 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vydať zriaďovaciu listinu, štatút alebo zakladateľskú listinu, v ktorej vymedzí odborné zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie,“.
16.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo „personálnej“ vkladá čiarka a slovo „priestorovej“.
17.
V § 9 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
požiadať ministerstvo do 60 dní po zrušení múzea alebo galérie o ich výmaz z Registra múzeí a galérií,
g)
vyjadriť sa k žiadosti múzea alebo galérie o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu,“.
18.
V § 9 ods. 3 sa v prvej vete slovo „zriadením“ nahrádza slovom „zlúčením“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 21 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 10 písm. a) sa slová „utvára právne podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií,“ nahrádzajú slovami „utvára podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií a podmienky na zabezpečenie podpory ochrany zbierkových predmetov,“.
21.
V § 10 písmeno f) znie:
„f)
udeľuje súhlas na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie dohodou podľa § 9 ods. 3.“.
22.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa za slovo oblasť vkladá slovo „všeobecnej“.
23.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované múzeá sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky a Múzeum Slovenského národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 sú
a)
vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrá pre múzejnú činnosť.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
24.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
(1)
Vývoz zbierkového predmetu7) vrátane jeho zámeny8) zaručujúcej vzájomnosť nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2)
Colný orgán prepustí do režimu vývozu zbierkový predmet len po predložení povolenia na trvalý vývoz alebo súhlasu na dočasný vývoz.
(3)
Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu vrátane jeho zámeny vydáva ministerstvo.
(4)
Múzeum a galéria predkladajú ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Dočasný vývoz zbierkového predmetu7) sa realizuje so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa. Dočasný vývoz zbierkového predmetu je vývoz zbierkového predmetu v trvaní do troch rokov na prezentačný, výstavný, vedeckovýskumný a reštaurátorský účel.
(6)
Múzeum a galéria predkladajú žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ak zriaďovateľ alebo zakladateľ súhlasí s dočasným vývozom, vydá súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zašle ministerstvu.
(7)
Múzeum a galéria môže zriaďovateľa alebo zakladateľa požiadať o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Múzeum a galéria predkladá žiadosť v štyroch vyhotoveniach zriaďovateľovi alebo zakladateľovi. Zriaďovateľ alebo zakladateľ sa písomne vyjadrí k žiadosti do 15 dní od jej doručenia. Ak súhlasí so zmenou podmienok dočasného vývozu, jedno písomné vyhotovenie súhlasu zašle ministerstvu.
(8)
Múzeum alebo galéria sú povinné zbierkové predmety na obdobie dočasného vývozu poistiť8a) alebo zabezpečiť iné záruky potrebné na to, aby sa zbierkový predmet nezničil, nepoškodil alebo neodcudzil a aby bol zaručený spätný dovoz totožného zbierkového predmetu.
(9)
Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne porovnať totožnosť vyvezených a dovezených zbierkových predmetov a do 15 dní po ich spätnom dovoze písomne informovať zriaďovateľa alebo zakladateľa a ministerstvo o tom, v akom stave boli zbierkové predmety dovezené. Ak sa počas dočasného vývozu zbierkový predmet poškodil, zničil, stratil alebo odcudzil, múzeum a galéria neodkladne oznámia túto skutočnosť zriaďovateľovi alebo zakladateľovi a ministerstvu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 8 a 8a znejú:
„7)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z.
8)
§ 611 Občianskeho zákonníka.
8a)
§ 788 až 828 Občianskeho zákonníka.“.
25.
V § 16a ods. 5 sa vypúšťajú slová „v žiadosti“.
26.
V § 16a ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu,8c) “.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:
„8b)
Zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
28.
V § 16b ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 5 a 7“.
29.
V § 16b ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3“.
30.
V § 16b odsek 4 znie:
„(4)
Vydaním povolenia podľa § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3 alebo súhlasu podľa § 16 ods. 5 nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 395, 31. 12. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993) v platnom znení.“.
31.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Kontrola a štátny odborný dohľad
(1)
Kontrolu11) a štátny odborný dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo je pri výkone štátneho odborného dohľadu oprávnené
a)
vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom,
b)
vstupovať do priestorov múzea a galérie, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov,
c)
zisťovať, či zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria plní povinnosti podľa tohto zákona.
(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria sú povinní poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho odborného dohľadu a v lehote určenej ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 20 ods. 1 sa slová „Ministerstvo alebo krajský úrad môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona uložiť pokutu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo uloží pokutu“.
33.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa za písmeno „k)“ vkladá čiarka a slová „a § 15 ods. 4,“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 4 a § 19 ods. 3,“.
34.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo krajský úrad“.
35.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
36.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
37.
Prílohy č. 1 až 7 znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. Z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 6 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
38.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 8, ktorá znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.