90/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

90
ZÁKON
z 15. februára 2008
o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje založenie, vznik, postavenie, hospodárenie, zrušenie a zánik európskeho zoskupenia územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „zoskupenie“) a dohľad nad jeho činnosťou v súlade s osobitným predpisom.1)
§ 2
Názov zoskupenia
Názvom zoskupenia sa rozumie názov, pod ktorým je zoskupenie zapísané v Registri európskych zoskupení územnej spolupráce (ďalej len "register"). Názov zoskupenia musí obsahovať označenie "európske zoskupenie územnej spolupráce" alebo skratku "e. z. ú. s." a musí sa odlišovať od názvu už existujúcich zoskupení alebo už zaniknutých zoskupení. Toto označenie nemôžu používať vo svojom názve alebo v obchodnom mene iné osoby.
Členstvo v zoskupení
§ 3
(1)
Medzi členmi zoskupenia musí byť aspoň jeden slovenský subjekt a aspoň jeden zahraničný subjekt.1a)
(2)
Slovenským subjektom, ktorý môže byť členom zoskupenia, je
a)
Slovenská republika,
b)
vyšší územný celok,
c)
obec,
d)
právnická osoba podľa osobitného predpisu,2) ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú subjekty uvedené pod písmenami a) až d).
(3)
Slovenská republika sa môže stať členom zoskupenia len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Návrh na udelenie súhlasu predkladá vláde ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je druh spolupráce, na účely ktorej zoskupenie bolo alebo má byť založené. Vláda v rozhodnutí o udelení súhlasu zároveň určí, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude Slovenskú republiku pri výkone práv a povinností člena zoskupenia zastupovať.
(4)
Subjekty podľa odseku 2 písm. b) a c) sa môžu stať členom zoskupenia po predchádzajúcom súhlase príslušného zastupiteľstva.3)
(5)
Zahraničný subjekt sa môže stať členom zoskupenia na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky členstva v zoskupení podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území sa nachádza alebo má sídlo, a bol mu udelený súhlas tohto štátu s členstvom v zoskupení.
§ 4
Registrový úrad
(1)
Registrový úrad je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len "registrový úrad").
(2)
Registrový úrad
a)
vedie register a je jeho správcom podľa osobitného predpisu,4)
b)
prijíma oznámenia a udeľuje súhlas s účasťou slovenských subjektov v zoskupení založenom na území členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát") podľa osobitného predpisu,4a)
c)
schvaľuje dohovor4b) a každú jeho zmenu podľa osobitného predpisu,4c)
d)
rozhoduje o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri a o výmaze zoskupenia z registra,
e)
prijíma oznámenia slovenských subjektov o ich registrácii alebo o uverejnení dohovoru a stanov zoskupení založených na území iného členského štátu,
f)
dohliada, či zoskupenie plní účel, na ktorý bolo založené,
g)
rozhoduje podľa osobitného predpisu,5)
h)
ukladá pokuty podľa tohto zákona.
(3)
Registrový úrad vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány zoskupenia, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených všeobecne záväznými predpismi. Ak náprava nebola vykonaná alebo neboli splnené povinnosti podľa prvej vety, môže registrový úrad podať súdu návrh na zrušenie zoskupenia.
(4)
Registrový úrad spolupracuje s kontrolným orgánom iného členského štátu pri vykonávaní kontroly tej činnosti zoskupenia, ktorá je vykonávaná na území tohto členského štátu.
(5)
Register je verejný zoznam. Registrový úrad na základe písomnej žiadosti vydá výpis z registra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu.5aa) Výpis z registra obsahuje údaje zapísané v registri v deň jeho vydania.
(6)
Do registra sa zapisujú v štátnom jazyku5a) tieto údaje:
a)
názov a sídlo zoskupenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
dátum vzniku zoskupenia,
d)
čas, na aký sa zoskupenie zakladá,
e)
cieľ a úlohy zoskupenia,
f)
predmet činnosti podľa § 26 ods. 1,
g)
názov každého člena zoskupenia s uvedením jeho sídla a štátu, v ktorom sa nachádza alebo má sídlo,
h)
výška vkladu jednotlivých členov a rozsah jeho splatenia,
i)
meno, priezvisko a bydlisko riaditeľa,
j)
dátum vstupu zoskupenia do likvidácie a dátum ukončenia likvidácie zoskupenia,
k)
dátum zániku zoskupenia,
l)
dôvod zániku zoskupenia.
(7)
Registrový úrad v registri ukladá a uverejňuje dohovor a stanovy zoskupenia a ich zmeny. Dohovor a stanovy zoskupenia podpisujú všetci členovia zoskupenia; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Do registra sa ukladá originál alebo úradne osvedčená kópia dohovoru a stanov zoskupenia.
§ 4a
Konanie o udelení súhlasu a schválení dohovoru
(1)
Návrh na udelenie súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a na schválenie navrhovaného dohovoru alebo návrh na schválenie zmeny dohovoru podáva slovenský subjekt podľa § 3 ods. 2 registrovému úradu.
(2)
K návrhu na udelenie súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a na schválenie navrhovaného dohovoru sa prikladá
a)
úradne osvedčená kópia navrhovaného dohovoru,
b)
úradne osvedčená kópia navrhovaných stanov a
c)
súhlas podľa § 3 ods. 3 alebo ods. 4.
(3)
K návrhu na schválenie zmeny dohovoru sa prikladá
a)
dohovor s uvedenou zmenou a
b)
stanovy s uvedenou zmenou.
(4)
Na konanie o udelení súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a o schválení navrhovaného dohovoru a o schválení zmeny dohovoru sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak osobitný predpis1) alebo tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Proti rozhodnutiu o návrhu podľa odseku 1 nie je možné podať opravný prostriedok.
§ 5
(1)
Členstvo v zoskupení vzniká
a)
súčasne so vznikom zoskupenia, ak ide o subjekty, ktoré založili zoskupenie (ďalej len „zakladatelia“), alebo
b)
počas trvania zoskupenia zápisom člena zoskupenia do registra.
(2)
Registrový úrad zapíše podľa odseku 1 písm. b) do registra nového člena, ktorý spĺňa podmienky členstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1) na návrh zoskupenia.
(3)
Členstvo v zoskupení zaniká
a)
zánikom zoskupenia,
b)
zánikom člena zoskupenia alebo
c)
výmazom člena zoskupenia z registra.
(4)
Registrový úrad vykoná výmaz člena zoskupenia z registra na návrh zoskupenia, ak
a)
zhromaždenie (§ 16) rozhodne o jeho vylúčení,
b)
člen zoskupenia zanikne alebo
c)
člen zoskupenia požiadal o ukončenie členstva v zoskupení.
Založenie a vznik zoskupenia
§ 6
Zoskupenie vzniká dňom zápisu do registra. Vzniku zoskupenia predchádza jeho založenie.6)
§ 7
(1)
Návrh na zápis zoskupenia do registra podávajú zakladatelia alebo nimi zvolený zástupca registrovému úradu. Rozsah oprávnení zvoleného zástupcu určí splnomocnenie zakladateľov.
(2)
K návrhu na zápis zoskupenia do registra podľa odseku 1 sa prikladá
a)
dohovor,
b)
stanovy,
c)
súhlas s účasťou zakladateľov v zoskupení udelený podľa osobitného predpisu,4a)
d)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku zoskupenia, ak zakladateľ vložil nepeňažný vklad,
e)
listina, ktorou sa preukazuje rozsah splatenia vkladov jednotlivých zakladateľov,
f)
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie riaditeľa,
g)
listina, ktorou sa preukazuje bezúhonnosť riaditeľa podľa § 35 ods. 3,
h)
splnomocnenie zvoleného zástupcu, ak návrh na zápis zoskupenia do registra podáva zvolený zástupca.
§ 8
(1)
Registrový úrad vydá rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra a vykoná zápis do registra najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na zápis zoskupenia do registra, ak
a)
návrh na zápis zoskupenia do registra spĺňa podmienky podľa § 7,
b)
dohovor a stanovy sú v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,1)
c)
ide o zoskupenie podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,1)
d)
zakladateľom bol udelený súhlas s ich účasťou v zoskupení v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom1).
(2)
Do registra sa zapisuje bez zbytočného odkladu každá zmena údajov podľa § 4 ods. 6. Zoskupenie je povinné najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti zakladajúcej zmenu zapisovaných údajov, podať návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri. K návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri sa prikladá listina, z ktorej vyplýva zápis, zmena alebo zánik zapisovaného údaja.
(3)
Identifikačné číslo pridelí zoskupeniu Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu.6aa)
(4)
Zápis zoskupenia do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis zoskupenia do registra. Ak sa rozhodnutie o zápise zoskupenia do registra vydá neskôr alebo sa v návrhu na zápis zoskupenia do registra neuvádza deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis zoskupenia do registra ku dňu vydania tohto rozhodnutia.
§ 9
Registrový úrad zamietne návrh na zápis zoskupenia do registra, ak nie sú splnené podmienky podľa § 8 ods. 1, najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na zápis zoskupenia do registra.
§ 10
(1)
Do vzniku zoskupenia konajú vo veciach súvisiacich so vznikom zoskupenia zakladatelia spoločne alebo koná nimi zvolený zástupca.
(2)
Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladatelia alebo nimi zvolený zástupca za zoskupenie do dňa jeho vzniku, sú zakladatelia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
(3)
Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na zoskupenie dňom jeho vzniku, ak ich zhromaždenie do troch mesiacov neodmietne.
Zrušenie zoskupenia
§ 11
Zoskupenie sa zrušuje
a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení zoskupenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
b)
dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení zoskupenia, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
c)
zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d)
uplynutím času, na ktorý bolo zoskupenie založené.
§ 12
(1)
Súd na návrh registrového úradu, štátneho orgánu alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodne o zrušení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a)
zoskupenie v období dlhšom ako jeden rok neplní účel, na aký bolo založené,
b)
výdavky a náklady zoskupenia sú neprimerane vysoké voči rozsahu plnenia účelu, na aký bolo založené,
c)
zoskupenie používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)
d)
zoskupenie prestane spĺňať podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa osobitného predpisu6a).
(2)
Ak bolo zoskupenie zrušené z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), môžu jeho členovia založiť ďalšie zoskupenie alebo sa stať členom už existujúceho zoskupenia najskôr po uplynutí jedného roka od vysporiadania záväzkov zrušeného zoskupenia.
(3)
Súd môže na návrh registrového úradu, štátneho orgánu alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení zoskupenia a o jeho likvidácii, ak
a)
sa v uplynulých 12 mesiacoch nekonalo zasadanie zhromaždenia,
b)
do 6 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány zoskupenia podľa § 15 písm. b) alebo písm. c).
(4)
Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie zoskupenia môže určiť lehotu na nápravu stavu, pre ktorý bolo zrušenie zoskupenia navrhnuté.
(5)
Súd zašle rozhodnutie o zrušení zoskupenia registrovému úradu do desiatich pracovných dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
§ 14
Zánik zoskupenia
(1)
Zoskupenie zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou.
(2)
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov zoskupenia v pomere výšky ich splatených vkladov a peňažných príspevkov.
(3)
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
(4)
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku zoskupenia.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje v § 28 ods. 4 inak, pri likvidácii sa použijú primerane ustanovenia § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
§ 15
Orgány zoskupenia
Orgány zoskupenia sú
a)
zhromaždenie,
b)
riaditeľ,
c)
kontrolný orgán,
d)
ďalšie orgány podľa dohovoru a stanov.
Zhromaždenie
§ 16
(1)
Zhromaždenie je najvyšší orgán zoskupenia. Zhromaždenie tvoria všetci členovia zoskupenia. Zhromaždenie najmä
a)
schvaľuje rozpočet zoskupenia,
b)
schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu,
c)
rozhoduje o použití zisku alebo spôsobe vyrovnania straty najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
d)
rozhoduje o zrušení zoskupenia,
e)
rozhoduje o návrhoch na zmeny zapisovaných údajov v registri,
f)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
g)
volí a odvoláva členov dozornej rady alebo revízora,
h)
schvaľuje a odvoláva audítora,
i)
vymenúva a odvoláva likvidátora,
j)
schvaľuje prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zoskupenia,
k)
rozhoduje o zmenách v stanovách okrem ustanovení, ktoré si členovia zoskupenia vyhradili v dohovore.
(2)
Zhromaždenie rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v dohovore a stanovách.
§ 17
(1)
Zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu zhromaždenia a podpredsedu zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu zhromaždenia v prípade jeho neprítomnosti. Volebné obdobie je štvorročné, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.
(2)
Predseda zhromaždenia pripravuje, zvoláva a riadi zasadania zhromaždenia, ak tento zákon v § 20 ods. 6 neustanovuje inak.
(3)
Zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.
(4)
Na platné rozhodnutie zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov, ak osobitný predpis,7) dohovor alebo stanovy neustanovujú inak.
Riaditeľ
§ 18
(1)
Riaditeľ je štatutárny orgán zoskupenia, ktorý riadi činnosť zoskupenia a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach zoskupenia, ak nie sú týmto zákonom, osobitným predpisom,1) dohovorom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2)
Riaditeľ je povinný vykonávať činnosť patriacu do jeho pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami zoskupenia a všetkých jeho členov. Je povinný najmä zaobstarať a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy niektorých členov zoskupenia alebo záujmy tretích osôb pred záujmami zoskupenia.
(3)
Rozhodnutie zhromaždenia, dohovor alebo stanovy môžu obmedziť právo riaditeľa konať v mene zoskupenia.
(4)
Riaditeľa volí a odvoláva zhromaždenie. Podrobnosti o voľbe a odvolaní riaditeľa upravia stanovy.
(5)
Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné a začína plynúť jeho zvolením, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.
(6)
Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadaniach zhromaždenia.
(7)
Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Bezúhonnosť sa preukazuje podľa § 35 ods. 3.
§ 19
(1)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
odvolaním,
b)
uplynutím funkčného obdobia alebo zánikom zoskupenia pred uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
dňom, v ktorom riaditeľ prestal spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 7,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(2)
Riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi zhromaždenia. Výkon funkcie riaditeľa v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia predsedovi zhromaždenia, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.
(3)
Riaditeľa zhromaždenie odvolá,
a)
ak koná v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,1) tohto zákona, dohovorom alebo stanovami,
b)
ak svoju funkciu nevykonáva dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
ak vykonáva činnosť uvedenú v § 23,
d)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(4)
Riaditeľa môže zhromaždenie odvolať,
a)
ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak to navrhla dozorná rada alebo revízor alebo člen zoskupenia,
c)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
Kontrolný orgán
§ 20
(1)
Dozorná rada alebo revízor je kontrolný orgán zoskupenia, ktorý dohliada na činnosť zoskupenia.
(2)
Dozorná rada musí byť zriadená, ak hodnota majetku zoskupenia je vyššia ako 100 000 eur alebo ak je súčasťou jeho majetku prioritný majetok podľa § 28. V ostatných prípadoch môže byť dozorná rada zriadená, ak to upravuje dohovor alebo stanovy.
(3)
Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.
(4)
Kontrolný orgán je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zoskupenia a kontrolovať, či zoskupenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dohovorom a stanovami.
(5)
Kontrolný orgán najmä
a)
preskúmava účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie zhromaždeniu,
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
upozorňuje zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(6)
Kontrolný orgán je oprávnený najmä
a)
zvolať mimoriadne zasadanie zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem zoskupenia,
b)
podať zhromaždeniu návrh na odvolanie riaditeľa,
c)
zúčastniť sa na zasadaní zhromaždenia; v prípade dozornej rady má toto právo každý jej člen,
d)
upozorniť zhromaždenie na zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, dohovoru alebo stanov.
(7)
Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.
§ 21
(1)
Dozorná rada má troch členov, ak dohovor alebo stanovy neustanovia vyšší počet členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské ekonomické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú prax v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu a je bezúhonná. Bezúhonnosť sa preukazuje podľa § 35 ods. 3. Členom dozornej rady alebo revízorom nemôže byť riaditeľ. Výnimku zo vzdelania a praxe členom dozornej rady a revízorovi môže povoliť zhromaždenie.
(2)
Členov dozornej rady alebo revízora volí a odvoláva zhromaždenie. Podrobnosti o voľbe a odvolávaní člena dozornej rady alebo revízora upraví dohovor alebo stanovy.
(3)
Funkčné obdobie člena dozornej rady alebo revízora je šesťročné, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.
(4)
Členstvo v dozornej rade a funkcia revízora sú čestné a nezastupiteľné. Členom dozornej rady alebo revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.9)
§ 22
(1)
Výkon funkcie člena dozornej rady alebo revízora zaniká
a)
odvolaním,
b)
uplynutím funkčného obdobia alebo zánikom zoskupenia pred uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
dňom, v ktorom prestal spĺňať podmienky podľa § 21 ods. 1,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(2)
Člen dozornej rady alebo revízor sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi zhromaždenia. Výkon funkcie člena dozornej rady alebo revízora v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia predsedovi zhromaždenia, ak dohovor alebo stanovy neurčia inak.
(3)
Člena dozornej rady alebo revízora zhromaždenie odvolá,
a)
ak koná v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,1) tohto zákona, dohovoru alebo stanovami,
b)
ak svoju funkciu nevykonáva dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
ak vykonáva činnosť uvedenú v § 23,
d)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
(4)
Člena dozornej rady alebo revízora môže zhromaždenie odvolať,
a)
ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak to navrhla dozorná rada alebo člen zoskupenia,
c)
z dôvodov upravených v dohovore alebo v stanovách.
§ 23
Zákaz konkurencie
Člen zhromaždenia, riaditeľ a člen dozornej rady alebo revízor nesmie
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou zoskupenia,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchodné aktivity zoskupenia.
§ 24
Zápisnica o zasadaní orgánov zoskupenia
Zo zasadania orgánov zoskupenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú zoskupenie uchováva v období určenom stanovami, ktoré nesmie byť kratšie ako štyri roky.
Majetok zoskupenia
§ 25
(1)
Majetok zoskupenia tvoria najmä
a)
vklady zakladateľov a pristupujúcich členov,
b)
peňažné príspevky členov,
c)
príjmy z vlastnej činnosti,
d)
zisk z podnikania,
e)
dedičstvo,
f)
dary od fyzických osôb a právnických osôb.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy môže do zoskupenia vložiť majetok štátu iba na základe rozhodnutia vlády. Obec a vyšší územný celok môžu do zoskupenia vložiť majetok v súlade s osobitnými predpismi.9a)
(3)
S vlastníckym právom k majetku, ktorý sa prevádza do vlastníctva zoskupenia, sa prevádzajú aj práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.
(4)
Člen zoskupenia spíše so zoskupením písomný protokol o odovzdaní majetku po vzniku zoskupenia. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku, v prípade nepeňažného vkladu túto hodnotu určí znalecký posudok. Protokol podpisuje štatutárny zástupca člena zoskupenia a štatutárny zástupca zoskupenia.
§ 26
(1)
Zoskupenie môže podnikať, ak sa touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozený účel, na ktorý bolo zoskupenie založené.
(2)
Zoskupenie sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
§ 27
(1)
Majetok zoskupenia sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v dohovore alebo v stanovách a na úhradu výdavkov a nákladov zoskupenia. Výšku výdavkov a nákladov zoskupenia určí zhromaždenie každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti zoskupenia.
(2)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla zoskupeniu dar na konkrétny účel, zoskupenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar poskytla.
§ 28
Prioritný majetok
(1)
Prioritný majetok na účely tohto zákona je nehnuteľný majetok štátu, vyššieho územného celku alebo obce, ktorý vkladá štát, vyšší územný celok alebo obec ako zakladateľ alebo člen do zoskupenia a ktorý je určený výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené.
(2)
Prioritný majetok nemožno previesť na inú osobu, prenechať do nájmu alebo do výpožičky, nemožno ho založiť alebo inak zaťažiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností sa vykoná poznámkou10) na návrh člena zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil.
(3)
Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je súčasťou konkurznej podstaty.
(4)
Ak je zoskupenie zrušené, likvidátor je povinný prioritný majetok odplatne ponúknuť členovi zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak tento člen zoskupenia neprejaví o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne ponúkne štátu, vyššiemu územnému celku alebo obci, na ktorého území má sídlo alebo sa nachádza člen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak ani tieto subjekty neprejavia o prioritný majetok záujem, likvidátor ho odplatne ponúkne inému vyššiemu územnému celku alebo obci.
(5)
Likvidátor ponúkne prioritný majetok podľa odseku 4 v hodnote určenej znaleckým posudkom.
§ 29
Rozpočet zoskupenia
(1)
Zoskupenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet zoskupenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, zostavuje sa a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie zhromaždeniu riaditeľ najneskôr dva mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Zhromaždenie schváli rozpočet zoskupenia najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
Účtovníctvo a výročná správa
§ 30
(1)
Zoskupenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8) Účtovným obdobím zoskupenia je kalendárny rok.
(2)
Zoskupenie musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s plnením účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené, a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
(3)
Účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a)
prostriedky poskytnuté z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtu obce prekročia sumu 33 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená alebo
b)
všetky príjmy zoskupenia prekročia sumu 170 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená.
(4)
Účtovná závierka a správa audítora podľa odseku 3 sa zverejňujú vo verejnej časti registra účtovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka.
§ 31
(1)
Zoskupenie vypracuje výročnú správu v termíne určenom zhromaždením, dohovorom alebo stanovami po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku vo vzťahu k cieľu a úlohám zoskupenia,
b)
osobitný prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou alebo zo štátneho rozpočtu,
c)
prehľad o činnosti orgánov zoskupenia,
d)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
e)
prehľad peňažných príjmov a výdavkov,
f)
prehľad rozsahu príjmov a výnosov v členení podľa zdrojov,
g)
stav a pohyb majetku a záväzkov zoskupenia,
h)
zmeny a nové zloženie orgánov zoskupenia, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
i)
informácie o plánovanej činnosti zoskupenia,
j)
ďalšie údaje určené zhromaždením.
(3)
Výročná správa musí byť uložená do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla nasledujúceho roka. Ak zoskupenie nesplní túto povinnosť ani v náhradnej lehote určenej registrovým úradom, registrový úrad podá súdu návrh na zrušenie zoskupenia.
(4)
Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle zoskupenia.
§ 32
Zodpovednosť zoskupenia a jeho členov
(1)
Zoskupenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
(2)
Členovia zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ručia za záväzky zoskupenia len do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v registri. Členovia zoskupenia, ktorí sú zahraničnými subjektmi, môžu obmedziť svoje ručenie za záväzky zoskupenia v dohovore.
§ 32a
Správny delikt
(1)
Registrový úrad uloží pokutu od 50 eur do 800 eur zoskupeniu, ktoré neoznámilo registrovému úradu zmenu zapisovaných údajov podľa § 8 ods. 2.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a okolnosti protiprávneho konania.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa registrový úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 33
Poskytovanie informácií
Zoskupenie má povinnosť zverejňovať informácie o nakladaní s majetkom v súlade s osobitným predpisom.11)
§ 34
Zahraničné zoskupenie
(1)
Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je zoskupením podľa osobitného predpisu1) a práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo, môže na území Slovenskej republiky pôsobiť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako zoskupenie vzniknuté podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Členovia zahraničného zoskupenia, ktorí sú slovenskými subjektmi, ručia za záväzky zahraničného zoskupenia do výšky svojich nesplatených finančných príspevkov alebo si svoje ručenie obmedzia podľa osobitného predpisu11a).
§ 35
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri, o výmaze zoskupenia z registra a o uložení pokuty podľa § 32a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon v § 7 až 9 neustanovuje inak.
(2)
Úkony v konaní o udelení súhlasu s účasťou slovenského subjektu v zoskupení založenom na území členského štátu a o schválení navrhovaného dohovoru, v konaní o schválení zmeny dohovoru, v konaní podľa osobitného predpisu,5) v konaní o zápise zoskupenia do registra, v konaní o uložení pokuty, v konaní o zápise zmien zapisovaných údajov v registri a v konaní o výmaze zoskupenia z registra možno vykonať len v listinnej podobe.
(3)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12) Údaje podľa druhej vety registrový úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba príslušníkom.
§ 36
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2015.
§ 36a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2016
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júnom 2016 Úradom vlády Slovenskej republiky dokončí Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2016.
Čl. II
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
európskym zoskupeniam územnej spolupráce Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“.
2.
V § 27 ods. 7 sa za slovo „súdov,“ vkladajú slová „Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
1a)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
2)
§ 3 a 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
3)
§ 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

§ 11 ods. 4 písm. h) a § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
4a)
Čl. 4 ods. 2, 3 a čl. 3a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
4b)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
4c)
Čl. 4 ods. 6 a čl. 6a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
5)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
5a)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5aa)
§ 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
Článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
6a)
Čl. 7 a 14 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
6aa)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 6 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
11)
§ 2 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
11a)
Čl. 12 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1082/2006 v platnom znení.
12)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.