9/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 9. októbra 2007
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry (ďalej len „päťstokorunák“).
(2)
Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.
§ 2
(1)
Na líci päťstokorunáka je v hornej polovici mincového poľa vyobrazený najvyšší vrch Nízkych Tatier Ďumbier a vpravo pod ním sú vyobrazené kvety soldanelky karpatskej. Vľavo od kvetov soldanelky karpatskej je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Letopočet razby „2008“ je pri spodnom okraji päťstokorunáka pod kvetmi soldanelky karpatskej.
(2)
Na rube päťstokorunáka je vyobrazený medveď hnedý uprostred porastu kosodreviny. Vľavo od vyobrazenia medveďa hnedého je v štyroch riadkoch názov národného parku „NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY“, pod ktorým sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťstokorunáka sochára Karola Lička a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami. Vpravo od vyobrazenia medveďa hnedého je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.
(3)
Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Šramko v. r.
Vzor 01