86/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „dopravou“ vkladá čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy1b) (ďalej len „vymedzené úseky ciest“)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Železničná polícia pri kontrole dodržiavania práv a povinností na vymedzených úsekoch ciest1b) vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
Slová „Železničná spoločnosť, a.s.“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „železničné spoločnosti“ v príslušnom tvare.
4.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnou sieťou policajných zložiek plniacich úlohy v obvode železničných dráh RAILPOL“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „objektov“ vkladá čiarka a slová „služba mýtnej polície“.
6.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „Železničná polícia“ vkladajú slová „a v prípade plnenia úloh na vymedzených úsekoch ciest1b) „služba mýtnej polície“.“
7.
V § 16a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 16 ods. 3.“.
8.
V § 17 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
9.
V § 17 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby.“.
10.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,5a) ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
11.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, verejný poriadok, svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb, alebo majetok,
b)
je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c)
sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 16 alebo § 17 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d)
na útvare Železničnej polície uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa násilne.“.
12.
V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Útvar Železničnej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a bez zbytočných prieťahov ho odovzdá zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení osoby môže zaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(3)
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6b)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zaistení alebo“.
14.
V § 20 ods. 12 a § 57c ods. 4 sa odkaz 11 nad slovom „konaní“ označuje ako odkaz 6b a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 11.
15.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Policajt je oprávnený povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len príslušníkom Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ak plnia služobné úlohy.“.
16.
V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
ak je podozrenie, že použitím alebo používaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom prostriedku alebo vlaku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom alebo vlakom bol spáchaný trestný čin,“.
17.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona a úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a) je policajt služby mýtnej polície oprávnený
a)
dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku,
b)
vykonať kontrolu predpísaných dokladov na vedenie a premávku vozidla,11a) ktoré je vodič povinný mať pri sebe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
18.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Oprávnenie na použitie prenosného zvislého dopravného značenia a prenosných dopravných zariadení
Policajt služby mýtnej polície je na vymedzených úsekoch ciest oprávnený použiť prenosné zvislé dopravné značenie a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“.
19.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Oprávnenie prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto
Policajt služby mýtnej polície je oprávnený pri plnení úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto.“.
20.
V § 25 úvodnej vete sa za slová „iných osôb,“ vkladajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“.
21.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
23.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
24.
V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.
25.
V § 41 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
26.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície nesmie byť príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Slovenskej informačnej služby.“.
27.
V § 44 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).
28.
V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dráh“ vkladajú slová „a na vymedzených úsekoch ciest1b)“.
29.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla
Policajt je oprávnený v obvode železničných dráh alebo na vymedzených úsekoch ciest1b) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v prípade, ak
a)
vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané, a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje,
b)
sa zistilo, že vozidlo je odcudzené,
c)
je dôvodné podozrenie, že vozidlo sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu,
d)
vodič vozidla aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť sa služobnému zákroku vykonávanému policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s vozidlom z miesta odísť,
e)
je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“.
30.
V § 51 ods. 2 sa slová „§ 44 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1 písm. k)“.
31.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Použitie ochrannej kukly policajtom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta, policajt je oprávnený v službe pri zabezpečovaní fyzickej ochrany jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, ako aj pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu a pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi a s tým spojenej služobnej činnosti použiť ochrannú kuklu. Pri takej služobnej činnosti alebo služobnom zákroku musí mať policajt na viditeľnom mieste umiestnený nápis “Železničná polícia„ a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.“.
32.
V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informačnej služby a osôb v pracovnoprávnom vzťahu k nej vrátane služobného pomeru Železničná polícia poskytne iným subjektom len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenskej informačnej služby.“.
33.
Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Železničná polícia pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1a) používa motorové vozidlá, ktoré majú označenie „Mýtna polícia“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z. a zákona č. 666/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v blokovom konaní“.
2.
V § 86 písm. f) sa slovo „a“ za slovami „podľa § 49“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a priestupky na úseku výberu mýta.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 8 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 55 sa vypúšťa písmeno e). Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 664/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou sa rozumie súčet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac, na týždeň alebo na jeden deň bez ohľadu na počet vykonaných jázd.“.
2.
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
3.
V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy podľa § 6 ods. 5.“.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 2.
Čl. VII
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:
„R1 – Banská Bystrica – severný obchvat“.
Čl. VIII
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 664/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo „opráv“ vkladá čiarka a slovo „údržbu“.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.