68/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2008 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
ZÁKON
z 15. februára 2008
o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje platenie, vyberanie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou1) a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom2) (ďalej len „úhrada“).
§ 2
Účel úhrady
Účelom úhrady je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytovaných Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytovaných Slovenským rozhlasom.
§ 3
Platiteľ úhrady
Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a)
fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny3) v odbernom mieste,4) z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte5) alebo v rodinnom dome,6)
b)
zamestnávateľ,7) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Na účely tohto zákona sa služobný úrad8) posudzuje ako zamestnávateľ.
§ 4
Príjemca úhrady
(1)
Príjemca úhrady je Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Z každej platby úhrady patrí 70 % Slovenskej televízii a 30 % Slovenskému rozhlasu.
(2)
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vedú príjmy z úhrad na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.9) Ak je Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas klientom Štátnej pokladnice,10)príjmy z úhrad vedie na samostatnom účte v Štátnej pokladnici. Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vedú v účtovníctve analytickú evidenciu príjmov z úhrady oddelenú od iných príjmov.
(3)
Príjmy z úhrady a príjmy z pokút podľa tohto zákona použije Slovenská televízia okrem použitia podľa odseku 4 výhradne na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania a Slovenský rozhlas okrem použitia podľa odseku 4 výhradne na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(4)
Príjmy z úhrady sa použijú aj na zabezpečenie činnosti vyberateľa úhrady podľa § 10 ods. 1.
§ 5
Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu
(1)
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti11) s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.12)
(2)
Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení aj
a)
vyberateľ úhrady, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,13) Rada pre vysielanie a retransmisiu,14) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia,
b)
zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,15)
c)
predškolské zariadenia16) a školy,17)
d)
nemocnice18) a liečebne,19)
e)
zariadenia sociálnych služieb,20) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,21)
f)
osoby, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.
§ 6
Sadzba úhrady
(1)
Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 140 Sk za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je koncovým odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto.
(2)
Ak je platiteľ podľa § 3 písm. a) poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti22) alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi, úhrada podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu.
(3)
Platiteľ podľa § 3 písm. b) platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac
a)
140 Sk, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
b)
560 Sk, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
c)
2 400 Sk, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
d)
6 000 Sk, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
e)
14 000 Sk, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.
(4)
Pre určenie úhrady podľa odseku 3 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, pre jej určenie je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
§ 7
Platenie úhrady
(1)
Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.
(2)
Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca.
(3)
Úhradu možno zaplatiť vopred za štvrťrok, polrok alebo rok; v tomto prípade je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
(4)
Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
(5)
Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby23) na účet vyberateľa úhrady.
§ 8
Kontrola platenia úhrady
Kontrolu platenia úhrady vykonáva vyberateľ úhrady.
§ 9
Evidencia platiteľov
(1)
Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady a kontroly platenia úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa
a)
§ 3 písm. a), meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta,4) číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, adresu na doručovanie písomností, skutočnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 a rodné číslo, ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo platí úhradu zníženú podľa § 6 ods. 2,
b)
§ 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie sadzby úhrady,
2.
fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie sadzby úhrady.
(2)
Na účely vedenia evidencie platiteľov podľa odseku 1 je dodávateľ elektriny24) povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti poskytnúť vyberateľovi úhrady za úhradu nevyhnutných nákladov údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu, adrese odberného miesta, čísle sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak ho má k dispozícii, a čísle odberného miesta platiteľa podľa § 3 písm. a).
(3)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo osobami spoločne posudzovanými s poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a na účely kontroly oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1; na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje týchto osôb v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť za úhradu nevyhnutných nákladov do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly platiteľov podľa § 6 ods. 2. Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly
a)
počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, údaj o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle a počte zamestnancov platiteľa,
2.
fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle, mene, priezvisku, trvalom pobyte a počte zamestnancov platiteľa,
b)
platiteľov podľa § 6 ods. 2 údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle a trvalom pobyte.
(5)
Katastrálny úrad25) je povinný na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady poskytnúť súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti.
(6)
Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní
a)
vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,
b)
vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 a zároveň túto skutočnosť preukázať,
c)
vznik, zmenu alebo zánik skutočnosti rozhodujúcej pre určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 2 a zároveň túto skutočnosť preukázať.
(7)
V písomnom oznámení podľa odseku 6 uvedie platiteľ podľa
a)
§ 3 písm. a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a skutočnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, a ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo platí úhradu zníženú podľa § 6 ods. 2, aj rodné číslo,
b)
§ 3 písm. b), ktorý je
1.
právnickou osobou, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie úhrady,
2.
fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie úhrady.
(8)
Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;26) vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
§ 10
Vyberateľ úhrady
(1)
Vyberateľ úhrady je spoločnosť s ručením obmedzeným27) založená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.
(2)
Vyberateľ úhrady podľa odseku 1 môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným,
a)
ktorej spoločníkmi sú len Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, a to každý rovnakým podielom; tento podiel nemôže byť predmetom záložného práva,
b)
ktorej štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti spoločne; valné zhromaždenie vymenúva jedného konateľa na návrh Slovenskej televízie a jedného konateľa na návrh Slovenského rozhlasu,
c)
ktorá má zriadenú dozornú radu; členov tejto rady volí valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých Radou Slovenskej televízie28) a Rozhlasovou radou,29)
d)
ktorá je založená za iným účelom ako podnikanie a
e)
ktorej predmet činnosti je len výber úhrady, kontrola platenia úhrady a vymáhanie úhrady a pokút podľa tohto zákona.
(3)
Vyberateľ úhrady nemôže
a)
uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve,
b)
zúčastňovať sa na podnikaní inej obchodnej spoločnosti,
c)
byť zakladateľom inej obchodnej spoločnosti alebo družstva,
d)
byť členom záujmového združenia právnických osôb,
e)
splynúť, rozdeliť sa a ani sa zlúčiť s inou obchodnou spoločnosťou alebo družstvom.
(4)
Peňažné prostriedky získané výberom úhrady a vymáhaním úhrady a pokút nie sú majetkom vyberateľa úhrady a nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.30)
(5)
Náklady vyberateľa úhrady na výber úhrady, kontrolu platenia úhrady a vymáhanie úhrady a pokút podľa tohto zákona uhrádzajú Slovenská televízia a Slovenský rozhlas rovným dielom z príjmov z úhrady a pokút, najviac však do sumy 4 % z príjmov z úhrady a pokút.
(6)
Vyberateľ úhrady je povinný príjmy z úhrady a príjmy z pokút priebežne, najmenej raz týždenne, odvádzať príjemcom úhrady; príjmy z pokút sa rozdeľujú medzi príjemcov úhrady v pomere podľa § 4 ods. 1.
(7)
Vyberateľ úhrady je povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť použitia prostriedkov určených na úhradu jeho nákladov.
(8)
Vyberateľ úhrady je povinný na svojej internetovej stránke zverejňovať
a)
spoločenskú zmluvu, ktorou bol vyberateľ úhrady založený, a jej zmeny,
b)
výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení; výročná správa obsahuje aj zloženie a zmeny orgánov spoločnosti, ktoré nastali v priebehu roka,
c)
vzor písomného oznámenia podľa § 9 ods. 6.
§ 11
Vymáhanie úhrady
(1)
Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.
(2)
Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb31) súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.
(3)
Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 500 Sk.
(4)
Ak platiteľ podľa § 3 písm. b) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu
a)
1 000 Sk, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. a),
b)
2 000 Sk, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. b),
c)
3 000 Sk, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d)
4 000 Sk, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. d),
e)
5 000 Sk, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. e).
(5)
Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb, je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.
(6)
Vyberateľ úhrady nie je povinný postupovať podľa odseku 5, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Slovenskej televízie a generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu a
a)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,
b)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku alebo
c)
s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)
Výzva vyberateľa úhrady podľa tohto zákona sa platiteľovi doručuje na adresu na doručovanie písomností uvedenú v písomnom oznámení podľa § 9 ods. 6. Ak tejto adresy niet, výzva sa doručuje na adresu trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania platiteľa.
(2)
Ak nebol platiteľ zastihnutý na adrese podľa odseku 1, uloží sa výzva na pošte a platiteľ sa vhodným spôsobom upovedomí o jej uložení na pošte. Výzva sa považuje za doručenú prevzatím výzvy platiteľom, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady po uplynutí odbernej lehoty, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady ako nedoručiteľnej alebo bezdôvodným odmietnutím prevzatia výzvy platiteľom.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Vyberateľ koncesionárskeho poplatku za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len „koncesionársky poplatok“) podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je povinný odovzdať údaje z evidencie platiteľov koncesionárskych poplatkov vyberateľovi úhrady najneskôr do 31. marca 2008.
(2)
Platiteľovi podľa § 3 písm. a), ktorý bol platiteľom koncesionárskeho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa tohto zákona od 1. apríla 2008; vznik tejto povinnosti nie je povinný oznámiť podľa § 9 ods. 6. Výzva podľa tohto zákona sa mu doručuje na adresu zapísanú v evidencii platiteľov koncesionárskych poplatkov, ak neoznámi adresu na doručovanie písomností podľa tohto zákona.
(3)
Súhlas platiteľa koncesionárskeho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s platením koncesionárskeho poplatku prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby23) sa považuje za súhlas platiteľa s platením úhrady prostredníctvom poštového podniku podľa tohto zákona.
(4)
Platiteľovi podľa § 3 písm. b), ktorý je zamestnávateľom k 1. aprílu 2008, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa tohto zákona od 1. apríla 2008.
(5)
Platiteľ, ktorý bol oslobodený od povinnosti platiť koncesionársky poplatok podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 241/2003 Z. z. a ktorý je k 1. aprílu 2008 oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, nie je povinný oznámiť vyberateľovi úhrady vznik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu.
(6)
Platiteľ, ktorý platil koncesionársky poplatok podľa § 4a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a ktorý je k 1. aprílu 2008 platiteľom, na ktorého sa vzťahuje § 6 ods. 2 ako na poberateľa dôchodku, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, nie je povinný oznámiť vyberateľovi úhrady vznik skutočnosti, že je poberateľom dôchodku, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
(7)
Na vyberanie a vymáhanie koncesionárskeho poplatku, ako aj úrokov z omeškania, ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 31. marca 2008, sa použije zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
(8)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „koncesionársky poplatok“ alebo pojem „koncesionársky poplatok za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov“, rozumie sa tým „úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom“.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1996 Z. z., zákona č. 188/1999 Z. z., zákona č. 241/2003 Z. z., zákona č. 96/2006 Z. z. a zákona č. 309/2007 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,14a)“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 10 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 18 ods. 2 písm. b) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
3.
V § 20 ods. 10 písm. a) sa slová „§ 21 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 1 písm. a) až c)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 68/2008 Z. z.“.
5.
V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,28)“.
6.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) až k).
7.
V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová „písmen b) až d)“ nahrádzajú slovami „písmen b) a c)“.
8.
V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmena f)“.
9.
V § 21 ods. 1 písm. k) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmena f)“.
Čl. III
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,15a)“.
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená n) a o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 10 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 18 ods. 2 písm. b) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 68/2008 Z. z.“.
4.
V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,33)“.
Čl. IV
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z. a zákona č. 107/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 27 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu koncových odberateľov elektriny, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu odberného miesta koncového odberateľa elektriny a číslo odberného miesta, ak je koncovým odberateľom elektriny fyzická osoba,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, adresu odberného miesta koncového odberateľa elektriny a číslo odberného miesta, ak je koncovým odberateľom elektriny právnická osoba.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. I § 10 a § 13 ods. 1, čl. II bodov 1 a 2 a čl. III bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 3 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
2)
§ 3 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
3)
§ 2 písm. b) bod 24 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
5)
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6)
§ 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
8)
§ 7 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
13)
§ 7 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
14)
§ 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
15)
§ 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 537/2004 Z. z.
16)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
19)
§ 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
20)
Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
23)
§ 3 a 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
25)
§ 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
26)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 8 zákona č. 16/2004 Z. z. v znení zákona 588/2006 Z. z.
29)
§ 8 zákona č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
31)