646/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

646
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo
výnos z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka vyslaného na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 111/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.