Predpis bol zrušený predpisom 142/2019 Z. z.

641/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

641
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 57a písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry
(1)
Zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry (ďalej len „systém videohier“), tvoria
a)
centrálny počítačový systém,
b)
záložný počítačový systém,
c)
terminály,
d)
koncové zariadenia umožňujúce on-line prístup,
e)
elektronické komunikačné siete.1)
(2)
Súčasťou systému videohier môžu byť aj overovacie terminály.
§ 2
Požiadavky na centrálny počítačový systém
Centrálny počítačový systém spĺňa tieto požiadavky:
a)
obsahuje server, ktorého súčasťou je softwarový alebo hardwarový generátor náhodných čísel, generujúci výsledky jednotlivých hazardných hier, pričom centrálny počítačový systém môže generovať aj jednotlivé hazardné hry,
b)
je umiestený
1.
na území Slovenskej republiky,
2.
v sídle prevádzkovateľa hazardných hier, vlastníka servera alebo v dátovom centre určenom na tento účel, so zabezpečením ochrany pred prístupom nepovolaných osôb a zodpovedajúcim vybavením priestorov, a to kamerovým systémom, klimatizáciou, mechanickým zabezpečením, senzormi pohybu, elektrickou požiarnou signalizáciou a stabilnými hasiacimi zariadeniami,
3.
mimo prevádzkarne s terminálmi,
c)
zabezpečuje
1.
evidenciu a ukladanie
1a.
údajov a výsledkov z každej hazardnej hry v rozsahu stávky a výhry s uvedením ich dátumu a času,
1b.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier, počet odohratých bonusových hier, počet odohratých násobených hier a výhernosť,
1c.
údajov o jednotlivých vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
1d.
údajov o výške mesačných odvodov a údajov o výške ročných odvodov,
1e.
údajov o všetkých pripojeniach, odpojeniach a prihláseniach každej osoby do systému videohier,
1f.
údajov o poruchách terminálov s uvedením ich dátumu a času,
1g.
údajov o zásahoch do údajov uvedených v bodoch 1a až 1f a softwaru hazardnej hry,
2.
sledovanie údajov uvedených v bode 1 a výsledkov podľa jednotlivých hazardných hier, terminálov a prevádzok v reálnom čase,
3.
ochranu údajov uvedených v bode 1 proti strate a zneužitiu,
4.
vytlačenie správ s uvedením dátumu a času o všetkých
4a.
pripojeniach, odpojeniach, prihláseniach každej osoby do systému videohier,
4b.
zásahoch do údajov uvedených v bode 1,
4c.
zásahoch do softwaru hazardnej hry,
4d.
poruchách terminálov.
§ 3
Požiadavky na záložný počítačový systém
Záložný počítačový systém spĺňa tieto požiadavky:
a)
je on-line pripojený na centrálny počítačový systém,
b)
plní funkcie centrálneho počítačového systému podľa § 2 písm. c) bodu 1 až 3,
c)
je umiestnený podľa § 2 písm. b),
d)
je umiestnený v inej miestnosti ako centrálny počítačový systém.
§ 4
Požiadavky na terminál
Terminál spĺňa tieto požiadavky:
a)
je pripojený ako koncové zariadenie pomocou elektronických komunikačných sietí na centrálny počítačový systém a umožňuje hrať zvolenú hazardnú hru, pričom terminál neobsahuje softwarový alebo hardwarový generátor náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier,
b)
má najmenej jednu obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje
1.
stav a výsledok hazardnej hry určený výlučne náhodou prostredníctvom overeného generátora náhodných čísel, ktorý je súčasťou centrálneho počítačového systému,
2.
popis hazardnej hry,
3.
pravidlá hazardnej hry,
4.
výherné kombinácie s výhrami,
c)
umožňuje hotovostné vklady alebo bezhotovostné vklady v súlade s herným plánom,
d)
umožňuje
1.
on-line zapojenie hráča do zvolenej hazardnej hry,
2.
každému hráčovi hrať osobitnú hazardnú hru,
3.
výplatu finančných prostriedkov len bezhotovostne formou potvrdenky, po ktorej predložení a overení sa vypláca hotovosť podľa herného plánu,
4.
vytlačenie potvrdenky, ktorá obsahuje tieto údaje:
4a.
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry,
4b.
adresu prevádzky,
4c.
číslo terminálu a číslo potvrdenky,
4d.
dátum a čas vytlačenia potvrdenky,
4e.
sumu na preplatenie,
5.
prerušenie hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru v prípade jeho poruchy alebo odpojenia od centrálneho počítačového systému alebo záložného počítačového systému a zároveň vyplatenie výhry, ak bola dosiahnutá pred prerušením hazardnej hry, alebo vrátenie vkladu z prerušenej hazardnej hry,
6.
zobrazenie najmenej posledných 20 hazardných hier s uvedením štatistických údajov podľa § 2 písm. c) bodu 1b,
7.
zobrazenie výsledku hazardnej hry,
e)
neumožňuje samostatné hranie hazardnej hry po odpojení od centrálneho počítačového systému alebo záložného počítačového systému a signalizuje poruchový stav po takomto odpojení.
§ 5
Požiadavky na koncové zariadenie umožňujúce on-line prístup
Koncové zariadenie umožňujúce on-line prístup spĺňa tieto požiadavky:
a)
umožňuje on-line prístup orgánom oprávneným vykonávať dozor podľa § 10 zákona,
b)
je konštruované tak, aby neumožňovalo hranie hazardnej hry ani ovplyvňovanie jej priebehu a výsledku.
§ 6
Požiadavky na elektronickú komunikačnú sieť
Elektronická komunikačná sieť zabezpečuje bezpečné obojsmerné prepojenie centrálneho počítačového systému a záložného počítačového systému s terminálmi, koncovými zariadeniami umožňujúcimi on-line prístup a overovacími terminálmi.
§ 7
Požiadavky na overovací terminál
(1)
Overovací terminál spĺňa tieto požiadavky:
a)
umožňuje on-line kontrolu vrátane kontroly potvrdeniek,
b)
neumožňuje hrať hazardnú hru alebo ovplyvňovať jej priebeh a výsledok.
(2)
Overovací terminál môže umožňovať
a)
ovládanie neherných funkcií a kontrolných funkcií,
b)
vyplácanie výhier alebo prijímanie vkladov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
(1)
Systém videohier spĺňa tieto požiadavky:
a)
zabezpečuje
1.
synchronizáciu času a bezpečnú komunikáciu medzi centrálnym počítačovým systémom, záložným počítačovým systémom, terminálmi, koncovými zariadeniami umožňujúcimi on-line prístup a overovacími terminálmi na základe požiadaviek na ochranu systému videohier,
2.
nefunkčnosť všetkých terminálov pri odpojení, výpadku alebo poruche centrálneho počítačového systému alebo záložného počítačového systému,
3.
pripojenie iba jedného prevádzkovateľa videohry na jeden systém videohier,
b)
zálohuje a uchováva údaje uvedené v § 2 písm. c) bode 1b najmenej na jednom ďalšom bezpečnom mieste pomocou elektronického média minimálne 18 mesiacov po ukončení platnosti individuálnej licencie, okrem ukladania týchto údajov v centrálnom počítačovom systéme a záložnom počítačovom systéme.
(2)
Systém videohier môže umožňovať pomocou terminálov prevádzkovanie aj iných hazardných hier, ako sú videohry, a to kurzových stávok alebo dostihových stávok, pričom tieto hazardné hry môžu byť generované a evidované iba v bezpečne oddelenej samostatnej databáze príslušného centrálneho počítačového systému a záložného počítačového systému, ktorá umožňuje viesť oddelenú analytickú evidenciu za každú z týchto hier.
§ 9
Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa vzťahujú aj na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona, ak sa tieto zariadenia a systémy technickými parametrami alebo konštrukciou najviac podobajú systémom videohier.
§ 10
Systém videohier využívaný pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry, v súlade so zákonom pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za systém videohier spĺňajúci požiadavky ustanovené touto vyhláškou najdlhšie do 30. júna 2009.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Počiatek v. r.
1)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.