640/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012 do 14.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

640
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet nariadenia vlády
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.
(2)
Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.
(3)
Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.
§ 2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, a verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú zubno-lekársku starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
Dialyzačné stredisko
Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
Ústavná zdravotná starostlivosť
Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)
Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.
(2)
Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:
a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(3)
Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť
a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.
(4)
Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.
§ 7
Koncová sieť poskytovateľov
Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.
§ 8
Hospic a mobilný hospic
Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja.
§ 9
Lekárska služba prvej pomoci
(1)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.
(2)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 50 000 detí.
(3)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, aj keď nespĺňa požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 a 4, najdlhšie však do 31. decembra 2010, ak na danom území neposkytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť iný poskytovateľ, ktorý spĺňa uvedené podmienky.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*
Kraje/SR Počet lekárskych miest**
Všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých
Všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast
Bratislavský kraj 204,5 66,0
Trnavský kraj 181,8 68,8
Trenčiansky kraj 196,9 74,2
Nitriansky kraj 233,3 86,0
Žilinský kraj
219,2
98,8
Banskobystrický kraj 213,0 84,7
Prešovský kraj 242,7 127,5
Košický kraj 241,9 112,5
Slovenská republika 1 733,3 718,5
*
Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast je vyjadrená počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.
**
Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,1a) ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia2) poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*
Okresy Počet lekárskych miest**
Špecializovaná ambulantná
gynekologická starostlivosť
Špecializovaná ambulantná
zubno-lekárska starostlivosť
vrátane detskej***
Bratislava 56,7 162,6
Okres Malacky 8,5 25,4
Okres Pezinok 7,2 21,5
Okres Senec 7,3 21,6
Okres Dunajská Streda 14,8 44,0
Okres Galanta 12,2 36,3
Okres Hlohovec 5,8 17,3
Okres Piešťany 8,3 24,5
Okres Senica 7,8 23,2
Okres Skalica 6,0 18,0
Okres Trnava 16,3 48,5
Okres Bánovce nad Bebravou 4,9 14,6
Okres Ilava 7,8 23,4
Okres Myjava 3,6 10,8
Okres Nové Mesto nad Váhom 8,1 24,0
Okres Partizánske 6,1 18,1
Okres Považská Bystrica 8,2 24,6
Okres Prievidza 17,7 53,2
Okres Púchov 5,8 17,4
Okres Trenčín 14,5 43,1
Okres Komárno 13,8 40,9
Okres Levice 15,4 45,3
Okres Nitra 21,2 62,5
Okres Nové Zámky 19,1 56,3
Okres Šaľa 6,9 20,7
Okres Topoľčany 9,4 28,3
Okres Zlaté Moravce 5,5 16,4
Okres Bytča 3,9 11,8
Okres Čadca 11,6 35,4
Okres Dolný Kubín 5,0 15,1
Okres Kysucké Nové Mesto 4,3 13,0
Okres Liptovský Mikuláš 9,5 28,0
Okres Martin 12,5 37,3
Okres Námestovo 7,2 22,2
Okres Ružomberok 7,6 22,5
Okres Turčianske Teplice 2,1 6,4
Okres Tvrdošín 4,5 13,6
Okres Žilina 20,3 60,2
Okres Banská Bystrica 14,6 42,4
Okres Banská Štiavnica 2,2 6,5
Okres Brezno 8,3 24,8
Okres Detva 4,2 12,6
Okres Krupina 2,9 8,6
Okres Lučenec 9,6 28,0
Okres Poltár 2,9 8,7
Okres Revúca 5,2 15,5
Okres Rimavská Sobota 10,7 31,5
Okres Veľký Krtíš 6,0 17,7
Okres Zvolen 8,8 25,8
Okres Žarnovica 3,5 10,4
Okres Žiar nad Hronom 6,2 18,3
Okres Bardejov 9,7 29,3
Okres Humenné 8,2 24,6
Okres Kežmarok 8,3 25,2
Okres Levoča 4,1 12,4
Okres Medzilaborce 1,6 4,7
Okres Poprad 13,4 39,9
Okres Prešov 21,1 62,9
Okres Sabinov 7,0 21,3
Okres Snina 5,0 14,9
Okres Stará Ľubovňa 6,5 19,7
Okres Stropkov 2,6 8,0
Okres Svidník 4,3 12,7
Okres Vranov nad Topľou 9,9 29,8
Okres Gelnica 3,9 11,8
Košice 30,7 89,7
Okres Košice-okolie 14,1 42,6
Okres Michalovce 14,1 41,9
Okres Rožňava 8,0 23,7
Okres Sobrance 3,0 8,9
Okres Spišská Nová Ves 12,1 36,6
Okres Trebišov 13,5 40,0
Slovenská republika 693,6 2 059,4
*
Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.
**
Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
***
Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*
Tabuľka č. 1
Odbor*** Počet lekárskych miest**
Slovenská republika
Algeziológia 13,5
Angiológia 18,0
Čeľustná ortopédia 100,0
Chirurgia, vrátane detskej 253,4
Cievna chirurgia 9,7
Dermatovenerológia, vrátane detskej 223,7
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 114,5
Endokrinológia, vrátane detskej 80,9
Foniatria 16,7
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 126,7
Gastroenterológia, vrátane detskej 108,4
Geriatria 22,2
Hematológia a transfuziológia 53,4
Infektológia, tropická medicína 35,0
Kardiochirurgia 9,0
Kardiológia, vrátane detskej 170,4
Klinická imunológia a alergológia 134,8
Klinická logopédia 118,5
Klinická onkológia 92,1
Klinická psychológia 160,0
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 13,5
Lekárska genetika 11,9
Liečebná pedagogika 8,0
Maxilofaciálna chirurgia 9,7
Medicína drogových závislostí 14,6
Nefrológia 30,7
Neurochirurgia 14,5
Neurológia, vrátane detskej 256,1
Nukleárna medicína 3,0
Oftalmológia 292,2
Ortopédia, vrátane detskej 159,0
Ortopedická protetika 6,0
Otorinolaryngológia, vrátane detskej 203,2
Pediatria 38,1
Plastická chirurgia 15,1
Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej 134,8
Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie 262,6
Radiačná onkológia 23,1
Reumatológia, vrátane detskej 66,9
Úrazová chirurgia 31,3
Urológia, vrátane detskej 114,3
Vnútorné lekárstvo 330,5
*
Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky.
**
Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
***
Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.
Tabuľka č. 2
Odbor*** Počet lekárskych miest**
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Algeziológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9
Angiológia 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Čeľustná ortopédia 11,2 10,3 11,2 13,1 12,9 12,2 14,8 14,3
Chirurgia, vrátane detskej 28,4 26,1 28,2 33,3 32,7 30,8 37,6 36,3
Dermatovenerológia, vrátane detskej 25,1 23,0 24,9 29,4 28,8 27,2 33,2 32,1
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,0 11,6 12,6 14,9 14,6 13,8 16,8 16,2
Endokrinológia, vrátane detskej 9,1 8,3 9,0 10,6 10,4 9,9 12,0 11,6
Foniatria 1,9 1,7 1,9 2,2 2,1 2,0 2,5 2,4
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 14,2 13,1 14,1 16,6 16,3 15,4 18,8 18,2
Gastroenterológia, vrátane detskej 12,2 11,1 12,1 14,2 14,0 13,2 16,1 15,5
Geriatria 5,0 2,0 2,3 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6
Hematológia a transfuziológia 6,0 5,5 5,9 7,0 6,9 6,5 7,9 7,7
Infektológia, topická medicína 3,9 3,6 3,9 4,6 4,5 4,3 5,2 5,0
Kardiológia, vrátane detskej 19,1 17,5 19,0 22,4 22,0 20,7 25,3 24,4
Klinická imunológia a alergológia 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3
Klinická logopédia 13,3 12,2 13,2 15,5 15,3 14,4 17,6 17,0
Klinická onkológia 15,0 8,9 9,7 11,4 11,2 10,6 12,9 12,4
Klinická psychológia 18,0 16,5 17,8 21,0 21,6 19,5 23,7 22,9
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9
Lekárska genetika 1,4 1,2 1,3 1,6 1,5 1,4 1,8 1,7
Liečebná pedagogika 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Medicína drogových závislostí 4,4 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7 1,6
Nefrológia 3,4 3,2 3,4 4,0 4,0 3,7 4,6 4,4
Neurológia, vrátane detskej 28,7 26,4 28,5 33,6 33,0 31,2 38,0 36,7
Oftalmológia 32,8 30,0 32,5 38,4 37,7 35,6 43,3 41,9
Ortopédia, vrátane detskej 17,8 16,3 17,7 20,9 20,5 19,4 23,6 22,8
Otorinolaryngológia, vrátane detskej 22,8 20,9 22,6 26,7 26,2 24,8 30,1 29,1
Pediatria 3,5 3,6 3,9 4,6 5,2 4,5 6,8 6,0
Plastická chirurgia 1,7 1,6 1,7 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2
Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3
Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie 29,5 27,0 29,2 34,5 33,9 32,0 38,9 37,6
Radiačná onkológia 2,6 2,4 2,6 3,0 3,0 2,8 3,4 3,3
Reumatológia, vrátane detskej 7,5 6,9 7,5 8,8 8,6 8,1 9,9 9,6
Úrazová chirurgia 3,5 3,2 3,5 4,1 4,0 3,8 4,7 4,5
Urológia, vrátane detskej 12,8 11,8 12,7 15,0 14,7 13,9 17,0 16,4
Vnútorné lekárstvo 37,1 34,0 36,8 43,4 42,6 40,2 49,0 47,4
*
Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov územia príslušných krajov.
**
Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
***
Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Normatív dialyzačných stredísk*
Počet dialyzačných monitorov
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Slovenská
republika
69 79 77 73 82 93 97 97 667
*
Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*
Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Slovenská
republika
90, 7 83,2 90,0 106,2 104,2 98,5 119,9 115,9 808,6
*
Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.
**
Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*
Tabuľka č. 1
Slovenská republika
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok
Akútne lôžka 22 293
Chronické lôžka 3 211
Psychiatrické lôžka 3 629
Spolu 29 133
Vnútorné lekárstvo 3 340
Infektológia 588
Pneumológia a ftizeológia 956
Neurológia 1 510
Psychiatria 3 008
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 76
Pediatria 1 841
Gynekológia a pôrodníctvo 2 500
Chirurgia 3 428
Ortopédia 735
Urológia 510
Úrazová chirurgia 659
Otorinolaryngológia 612
Oftalmológia 294
Maxilofaciálna chirurgia 69
Dermatovenerológia 280
Klinická onkológia 518
Anestéziológia a intenzívna medicína 475
Algeziológia 75
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 674
Neurochirurgia 204
Plastická chirurgia 128
Ortopedická protetika 28
Radiačná onkológia 311
Foniatria 8
Reumatológia 90
Nukleárna medicína 35
Gastroenterológia 19
Kardiológia 236
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 82
Neonatológia a novorodenecké lôžka 1 219
Geriatria 1 053
Nefrológia 8
Endokrinológia 32
Cievna chirurgia 120
Kardiochirurgia 169
Medicína drogových závislostí 374
Gerontopsychiatria 247
Popáleninové 51
Doliečovacie 586
Ošetrovateľské 240
Dlhodobo chorých 1 571
Transplantačné 20
Hematológia a transfuziológia 94
Paliatívna medicína 160
Hrudníková chirurgia 60
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie Slovenskej republiky.
Tabuľka č. 2
Bratislavský kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 546
Chronické lôžka 345
Psychiatrické lôžka 455
Spolu 3 346
Vnútorné lekárstvo 372
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 106
Neurológia 168
Psychiatria 385
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8
Pediatria 205
Gynekológia a pôrodníctvo 278
Chirurgia 382
Ortopédia 82
Urológia 57
Úrazová chirurgia 73
Otorinolaryngológia 68
Oftalmológia 33
Maxilofaciálna chirurgia 8
Dermatovenerológia 31
Klinická onkológia 100
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75
Neurochirurgia 23
Plastická chirurgia 14
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 35
Foniatria 1
Nukleárna medicína 15
Gastroenterológia 2
Kardiológia 26
Neonatológia a novorodenecké lôžka 136
Geriatria 117
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 19
Medicína drogových závislostí 42
Gerontopsychiatria 28
Popáleninové 6
Doliečovacie 65
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 175
Transplantačné 2
Hematológia a transfuziológia 10
Paliatívna medicína 20
Hrudníková chirurgia 7
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 3
Trnavský kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 103
Chronické lôžka 320
Psychiatrické lôžka 313
Spolu 2 736
Vnútorné lekárstvo 342
Infektológia 60
Pneumológia a ftizeológia 98
Neurológia 155
Psychiatria 288
Pediatria 189
Gynekológia a pôrodníctvo 256
Chirurgia 351
Ortopédia 75
Urológia 52
Úrazová chirurgia 68
Otorinolaryngológia 63
Oftalmológia 30
Dermatovenerológia 29
Klinická onkológia 48
Anestéziológia a intenzívna medicína 49
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 69
Reumatológia 10
Neonatológia a novorodenecké lôžka 120
Geriatria 108
Gerontopsychiatria 25
Doliečovacie 60
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 161
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 4
Trenčiansky kraj**
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 303
Chronické lôžka 349
Psychiatrické lôžka 337
Spolu 2 989
Vnútorné lekárstvo 376
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 108
Neurológia 170
Psychiatria 309
Pediatria 207
Gynekológia a pôrodníctvo 281
Chirurgia 386
Ortopédia 83
Urológia 57
Úrazová chirurgia 74
Otorinolaryngológia 69
Oftalmológia 33
Dermatovenerológia 32
Klinická onkológia 52
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 76
Neonatológia a novorodenecké lôžka 138
Geriatria 118
Gerontopsychiatria 28
Doliečovacie 66
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 177
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
**
Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.
Tabuľka č. 5
Nitriansky kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 822
Chronické lôžka 405
Psychiatrické lôžka 482
Spolu 3 709
Vnútorné lekárstvo 443
Infektológia 78
Pneumológia a ftizeológia 127
Neurológia 200
Psychiatria 399
Pediatria 244
Gynekológia a pôrodníctvo 332
Chirurgia 455
Ortopédia 97
Urológia 68
Úrazová chirurgia 87
Otorinolaryngológia 81
Oftalmológia 39
Maxilofaciálna chirurgia 6
Dermatovenerológia 37
Klinická onkológia 62
Anestéziológia a intenzívna medicína 63
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 89
Neurochirurgia 27
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 41
Neonatológia a novorodenecké lôžka 163
Geriatria 140
Cievna chirurgia 15
Medicína drogových závislostí 50
Gerontopsychiatria 33
Doliečovacie 78
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 208
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 6
Žilinský kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 821
Chronické lôžka 394
Psychiatrické lôžka 467
Spolu 3 682
Vnútorné lekárstvo 430
Infektológia 76
Pneumológia a ftizeológia 123
Neurológia 194
Psychiatria 387
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 10
Pediatria 237
Gynekológia a pôrodníctvo 322
Chirurgia 441
Ortopédia 95
Urológia 66
Úrazová chirurgia 85
Otorinolaryngológia 79
Oftalmológia 38
Maxilofaciálna chirurgia 9
Dermatovenerológia 36
Klinická onkológia 60
Anestéziológia a intenzívna medicína 61
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 87
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 40
Nukleárna medicína 10
Gastroenterológia 2
Kardiológia 30
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11
Neonatológia a novorodenecké lôžka 158
Geriatria 135
Endokrinológia 4
Cievna chirurgia 15
Medicína drogových závislostí 48
Gerontopsychiatria 32
Doliečovacie 75
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 202
Hematológia a transfuziológia 12
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 7
Banskobystrický kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 2 715
Chronické lôžka 378
Psychiatrické lôžka 446
Spolu 3 539
Vnútorné lekárstvo 411
Infektológia 72
Pneumológia a ftizeológia 118
Neurológia 186
Psychiatria 370
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 9
Pediatria 227
Gynekológia a pôrodníctvo 308
Chirurgia 422
Ortopédia 90
Urológia 63
Úrazová chirurgia 81
Otorinolaryngológia 75
Oftalmológia 36
Dermatovenerológia 34
Klinická onkológia 57
Anestéziológia a intenzívna medicína 58
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 83
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 16
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 38
Kardiológia 29
Neonatológia a novorodenecké lôžka 151
Geriatria 130
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 21
Medicína drogových závislostí 46
Gerontopsychiatria 30
Doliečovacie 72
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 193
Transplantačné 3
Hematológia a transfuziológia 12
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 8
Prešovský kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 3 023
Chronické lôžka 586
Psychiatrické lôžka 438
Spolu 4 047
Vnútorné lekárstvo 490
Infektológia 86
Pneumológia a ftizeológia 140
Neurológia 222
Psychiatria 402
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 270
Gynekológia a pôrodníctvo 367
Chirurgia 503
Ortopédia 108
Urológia 75
Úrazová chirurgia 97
Otorinolaryngológia 90
Oftalmológia 43
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 41
Klinická onkológia 68
Anestéziológia a intenzívna medicína 70
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 99
Plastická chirurgia 19
Radiačná onkológia 46
Kardiológia 35
Neonatológia a novorodenecké lôžka 179
Geriatria 155
Cievna chirurgia 15
Gerontopsychiatria 36
Doliečovacie 86
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 231
Hematológia a transfuziológia 14
Paliatívna medicína 20
Hrudníková chirurgia 9
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Tabuľka č. 9
Košický kraj
Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka 3 159
Chronické lôžka 434
Psychiatrické lôžka 556
Spolu 4 149
Vnútorné lekárstvo 476
Infektológia 84
Pneumológia a ftizeológia 136
Neurológia 215
Psychiatria 468
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 262
Gynekológia a pôrodníctvo 356
Chirurgia 488
Ortopédia 105
Urológia 72
Úrazová chirurgia 94
Otorinolaryngológia 87
Oftalmológia 42
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 40
Klinická onkológia 71
Anestéziológia a intenzívna medicína 68
Algeziológia 20
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 96
Neurochirurgia 29
Plastická chirurgia 18
Radiačná onkológia 44
Nukleárna medicína 10
Kardiológia 34
Neonatológia a novorodenecké lôžka 174
Geriatria 150
Nefrológia 1
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 24
Medicína drogových závislostí 53
Gerontopsychiatria 35
Popáleninové 7
Doliečovacie 84
Ošetrovateľské 30
Dlhodobo chorých 224
Transplantačné 3
Hematológia a transfuziológia 13
Paliatívna medicína 20
*
Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Koncová sieť poskytovateľov
Druh
zdravotníckeho zariadenia
Názov
zdravotníckeho zariadenia
Obec
Bratislavský kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava
Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok
Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava
Trnavský kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany
Nitriansky kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce Hronovce
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
Špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne Trenčín
Banskobystrický kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Žilinský kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin Martin
Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany
Prešovský kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Košický kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice
Liečebňa Letecká vojenská nemocnica, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec
1)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.