Predpis bol zrušený predpisom 143/2019 Z. z.

632/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

632
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)
jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,
b)
osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.