626/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

626
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.