614/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

614
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2009.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 614/2008 Z. z.
SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA