607/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

607
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 16. decembra 2008
o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
Národná banka Slovenska podľa § 17b ods. 5, § 17e ods. 5 a § 17f ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky
a)
pravými eurobankovkami a pravými euromincami sú tie eurobankovky a euromince, ktorých vzhľad, technické parametre, základné ochranné prvky a ďalšie náležitosti zodpovedajú vzhľadu, technickým parametrom, základným ochranným prvkom a ďalším náležitostiam uverejneným Národnou bankou Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona,
b)
upotrebiteľnými eurobankovkami a upotrebiteľnými euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince schopné ďalšieho obehu,
c)
neupotrebiteľnými eurobankovkami sú pravé eurobankovky, ktoré nie sú schopné ďalšieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre poškodenie; pre posúdenie neupotrebiteľnosti eurobankoviek sa postupuje podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne na spracovávanie eurobankoviek1) a podľa tejto vyhlášky,
d)
neupotrebiteľnými euromincami sú pravé euromince nevhodné do obehu alebo ktoré nie sú schopné ďalšieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre poškodenie a ktorých parametre, napríklad rozmery, hmotnosť, farba, sa nápadne zmenili napríklad koróziou, poškodením okrajov pod vplyvom času v obehu alebo náhodnou alebo úmyselnou zmenou euromince,2)
e)
celými eurobankovkami a celými euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince, ktorým nechýba žiadna ich časť; za celé eurobankovky sa považujú aj také eurobankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť a sú zložené z viacerých častí, pričom nie sú pochybnosti, že jednotlivé časti patria k sebe, napríklad podľa sériového čísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia,
f)
necelými eurobankovkami a necelými euromincami sú pravé eurobankovky a pravé euromince, ktoré nie sú celé podľa písmena e),
g)
bankomatom je samoobslužné zariadenie ovládané klientom, ktoré vydáva eurobankovky bez ohľadu na iné poskytované služby, napríklad elektronické prevody, tlač výpisov z účtu, okrem zariadení na príjem a výdaj, alebo spracovanie hotovosti,
h)
bankou je banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 2
Spracovanie eurobankoviek a euromincí
(1)
Eurobankovky a euromince spracovávané podľa § 17f zákona osobami uvedenými v § 17f ods. 1 zákona sa triedia podľa nominálnych hodnôt a podľa ich pravosti na
a)
pravé eurobankovky a pravé euromince, ktoré sa ďalej triedia podľa kvality na
1.
upotrebiteľné eurobankovky a upotrebiteľné euromince,
2.
neupotrebiteľné eurobankovky a neupotrebiteľné euromince,
b)
falšované bankovky a falšované mince alebo pozmenené bankovky a pozmenené mince a bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené.
(2)
Eurobankovky a euromince sa balia podľa § 17f zákona podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:
a)
eurobankovky tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú po 100 kusoch do balíčkov, ktoré sa opáskujú páskou; do balíčkov sa eurobankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa podľa strán a smeru tlače; desať plných balíčkov eurobankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok eurobankoviek,
b)
euromince tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká alebo šúľky s euromincami sa ďalej balia do mincových vreciek v množstvách balenia podľa prílohy č. 1, prípadne do mincových vreciek len ako voľne sypané v množstvách určených pre množstvo euromincí v mincovom vrecku.
(3)
Pásky, ktorými sa opáskujú balíčky eurobankoviek, a vrecká, šúľky alebo mincové vrecká s euromincami sa vždy označujú počtom vložených kusov, ich nominálnou hodnotou a celkovou sumou, obchodným menom a miestom príslušnej organizačnej jednotky osoby uvedenej v § 17f ods. 1 zákona, ktorá ich spracovala; pri odovzdávaní a preberaní eurobankoviek a euromincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením počtu kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt eurobankoviek a euromincí a celkovej sumy zabalených eurobankoviek a euromincí.
(4)
Neupotrebiteľné eurobankovky a neupotrebiteľné euromince sa odovzdávajú podľa § 17f zákona v balíčkoch alebo zväzkoch takých eurobankoviek a vo vreckách, v šúľkoch alebo v mincových vreckách takých euromincí, ktoré sú označené textom „Neupotrebiteľné peniaze“, veľkým výrazným písmenom „N“ alebo textom „UNFIT“.
§ 3
Odoberanie falšovaných bankoviek a mincí
(1)
O odobratí falšovaných bankoviek a falšovaných mincí alebo pozmenených bankoviek a pozmenených mincí v akejkoľvek mene a bankoviek a mincí, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené (ďalej len „falšované bankovky a mince“), vyhotoví Národná banka Slovenska, banka, iná právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len „oprávnená osoba“) podľa § 17e ods. 3 zákona tomu, kto ich predložil (ďalej len „predkladateľ“), potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
údaje o predkladateľovi, a to:
1.
pri fyzickej osobe
1a.
meno, priezvisko a dátum narodenia; u cudzincov aj štátnu príslušnosť,
1b.
adresu trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu;3) u cudzincov adresu prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu;4) ak predkladateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt ani tolerovaný pobyt alebo ak možno dôvodne predpokladať, že jeho pobyt na území Slovenskej republiky sa skončí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúči podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania bankoviek alebo mincí, uvedie sa aj adresa trvalého pobytu predkladateľa v zahraničí,
2.
pri právnickej osobe
2a.
obchodné meno a identifikačné číslo,
2b.
sídlo, prípadne sídlo v zahraničí, ak predkladateľ nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo ak možno dôvodne predpokladať, že sídlo predkladateľa sa premiestni do zahraničia alebo predkladateľ skončí činnosť skôr, ako sa potvrdí alebo vylúči podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania bankoviek alebo mincí,
3.
pri zástupcovi predkladateľa údaje v rozsahu podľa prvého alebo druhého bodu,
b)
druh a číslo dokladu, podľa ktorého sa zisťovala totožnosť predkladateľa,
c)
nominálnu hodnotu falšovanej bankovky a mince, menu, typ, sériu, sériové číslo, letopočet razby, počet kusov a celkovú sumu; pri eurominci aj označenie národnej strany,
d)
údaje o oprávnenej osobe, a to:
1.
pri fyzickej osobe – podnikateľovi
1a.
meno, priezvisko a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
1b.
adresu trvalého pobytu a adresu miesta podnikania,
2.
pri právnickej osobe
2a.
obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
2b.
sídlo a adresu organizačnej jednotky oprávnenej osoby, ktorá falšované bankovky a mince odobrala,
e)
dátum a miesto odobratia falšovaných bankoviek a mincí, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby,
f)
podpis predkladateľa.
(2)
Na žiadosť predkladateľa sa v potvrdení o odobratí falšovaných bankoviek a mincí uvedie bankové spojenie na území Slovenskej republiky, kam sa môže poukázať protihodnota odobratých bankoviek a mincí, ak sa preukáže ich pravosť. Na žiadosť predkladateľa, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt ani tolerovaný pobyt, prípadne sídlo, alebo ktorý predpokladá, že jeho pobyt sa skončí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúči podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania bankoviek a mincí, sa v potvrdení môže uviesť aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, prípadne obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorú na území Slovenskej republiky splnomocňuje na prevzatie takýchto bankoviek alebo mincí alebo ich protihodnoty, prípadne bankové spojenie takto splnomocnenej osoby. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Prítomnosť predkladateľa podľa § 17e ods. 3 zákona sa pri uložení odobratých falšovaných bankoviek a mincí do obalu potvrdí podpisom cez miesto uzatvorenia obalu; cez miesto uzatvorenia obalu sa podpíše aj poverený zamestnanec oprávnenej osoby.
(4)
Ak predkladateľ odmietne uviesť niektorý z požadovaných údajov v rozpore s § 17e ods. 3 zákona, uvedie sa táto skutočnosť na potvrdení. Ak predkladateľ odmietne potvrdiť svoju prítomnosť pri uložení odobratých falšovaných bankoviek a mincí do obalu podľa § 17e ods. 3 zákona, uvedie sa táto skutočnosť cez miesto uzatvorenia obalu.
(5)
Falšované bankovky a mince odobraté podľa § 17e zákona sa uschovávajú v Národnej banke Slovenska podľa osobitného predpisu.5)
§ 4
Náhrada za znehodnotené, necelé a inak poškodené eurobankovky a euromince
(1)
Za znehodnotené a inak poškodené eurobankovky, ak sú celé, poskytuje náhrady Národná banka Slovenska a banky podľa § 17b ods. 3 zákona, a to podľa pravidiel platných v eurozóne.6)
(2)
Za necelé eurobankovky poskytuje podľa § 17b ods. 3 zákona náhradu len Národná banka Slovenska v súlade s pravidlami platnými v eurozóne.6)
(3)
Národná banka Slovenska a banky poskytujú podľa § 17b ods. 3 zákona predkladateľovi náhrady za znehodnotené a inak poškodené celé euromince vo výške nominálnej hodnoty euromincí, ak nie sú pochybnosti o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota.
(4)
Podľa § 17b ods. 2 a 3 zákona sa náhrady neposkytujú za necelé euromince ani za úmyselne poškodené euromince, napríklad euromince s vyvŕtaným otvorom. Takéto euromince odoberá pri predložení Národná banka Slovenska a banky bez náhrady, pričom postupujú primerane podľa § 3.
Materiálno-technické vybavenie a postup bánk a spracovateľov pri spracovávaní eurobankoviek a euromincí
§ 10
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia Národnej banky Slovenska na spracovávanie bankoviek a mincí pre iné osoby podľa § 17f ods. 3 zákona (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a predmet podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,
d)
dátum vyhotovenia žiadosti,
e)
odtlačok pečiatky a podpis člena alebo členov štatutárneho orgánu oprávnených konať v mene žiadateľa.
(2)
Okrem údajov uvedených v odseku 1 žiadosť obsahuje
a)
vymedzenie osôb, pre ktoré sa budú bankovky a mince spracovávať alebo pre ktoré žiadateľ plánuje a pripravuje bankovky a mince spracovávať,
b)
vymedzenie doby, na ktorú sa povolenie žiada.
(3)
Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 17f ods. 3 zákona, a to
a)
výpis z obchodného registra, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby, nie starší ako jeden mesiac,
b)
doklad preukazujúci výšku splateného peňažného vkladu do základného imania žiadateľa alebo doklad preukazujúci výšku poistného plnenia z poistenia zodpovednosti žiadateľa za škodu,
c)
zoznam ostatných vykonávaných činností žiadateľa vo forme čestného vyhlásenia, ktorým preukazuje, že ostatné činnosti slúžia len na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného peňažného obehu,
d)
doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť vedúcich zamestnancov žiadateľa,
e)
výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, a zamestnancov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzincov obdobné potvrdenie o bezúhonnosti nie staršie ako tri mesiace, vydané príslušným orgánom štátu obvyklého pobytu cudzinca,
f)
organizačný poriadok žiadateľa,
g)
vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri spracovávaní bankoviek a mincí, pri ich úschove a preprave vrátane bezpečnostných pravidiel,
h)
úradne overený preklad dokladov uvedených v písmenách a) až g), ak sú originály vystavené v cudzom jazyku.
§ 11
Za splnenie podmienok materiálno-technickej pripravenosti, vybavenosti a schopnosti spracovateľa podľa § 17f ods. 3 písm. e) a f) zákona sa považuje zabezpečenie
a)
vhodného priestoru na spracovávanie bankoviek a mincí, ktorý je
1.
vybavený mechanicko-fyzickou ochranou a elektronickým zabezpečovacím zariadením,
2.
denne 24 hodín monitorovaný technickou televíziou; záznamy z technickej televízie sa uschovávajú minimálne jeden mesiac,11)
b)
komorového trezoru, ktorý
1.
je vhodný na uschovávanie bankoviek a mincí,
2.
spĺňa požiadavky certifikácie12) podľa celkovej sumy bankoviek a mincí uschovávaných v ňom,
c)
zariadení na spracovávanie bankoviek a mincí, ktoré
1.
spĺňajú požiadavky certifikácie,12)
2.
sú technicky schopné spracovávať bankovky a mince tak, že zabezpečia automatizované triedenie bankoviek a mincí podľa ich pravosti, počtu kusov a nominálnych hodnôt a pri bankovkách aj podľa kvality,
Čl. II
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 456/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 17h písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 17h ods. 2 písm. f)“ a slová „v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slová „bankoviek a pamätných bankoviek“ nahrádzajú slovami „slovenských bankoviek“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 ods. 4 sa slová „mincí, pamätných mincí“ nahrádzajú slovami „slovenských mincí, slovenských pamätných mincí“.
Čl. III
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 464/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 17h písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 17h ods. 2 písm. g)“ a slová „v znení zákona č. 149/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“)“ sa nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
§ 1 a 2 sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „bankovky a mince“ nahrádzajú slovami „slovenské bankovky a slovenské mince (ďalej len „bankovky a mince“)“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu“.
Čl. IV
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 465/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 17h písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 17h ods. 2 písm. c) a d)“ a slová „v znení zákona č. 149/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“)“ sa nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
§ 1 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
3.
§ 2 znie:
㤠2
Pri odoberaní falšovaných slovenských bankoviek, slovenských mincí a slovenských pamätných mincí (ďalej len „bankoviek a mincí“) alebo pozmenených bankoviek a mincí, alebo bankoviek a mincí, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené, sa postupuje rovnako ako pri odoberaní falšovaných eurobankoviek a euromincí podľa osobitného predpisu.2)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“ nahrádza citáciou „§ 3 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 17b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 5 a 6 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 4 ods. 5 sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe“.
7.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
8.
V prílohe č. 2 sa slová „Príloha č. 2“ nahrádzajú slovom „Príloha“.
Čl. V
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou čl. I § 5 až 9 a § 11 písm. c) tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 607/2008 Z. z.
BALENIE EUROMINCÍ
Nominálna
hodnota
Počet euromincí
vo vrecku, prípadne
v šúľku
Počet vreciek
alebo šúľkov
v mincovom vrecku
Počet euromincí
v mincovom vrecku
1 eurocent 50 10 500
2 eurocenty 50 10 500
5 eurocentov 50 10 500
10 eurocentov 40 10 400
alebo 50 8 400
20 eurocentov 40 10 400
alebo 50 8 400
50 eurocentov 40 10 400
alebo 50 8 400
1 euro 25 10 250
alebo 50 5 250
2 eurá 25 10 250
alebo 50 5 250
Príloha č. 2 k vyhláške č. 607/2008 Z. z.
1)
Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3), nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004), odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005).
3)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad článok 3 rozhodnutia Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3).
7)
§ 17f ods. 1 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
8)
Článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04).
9)
Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
10)
§ 374 Obchodného zákonníka.
12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.