596/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 10.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

596
ZÁKON
z 28. novembra 2008
o štátnom rozpočte na rok 2009
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2009 sa rozpočtujú sumou 13 115 868 712 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určujú sumou 14 125 290 712 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určuje sumou 1 009 422 000 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2009 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 047 201 652 eur; z toho do rozpočtov obcí 646 248 920 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 952 732 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2009 rozpočtujú v celkovej sume 74 557 804 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2009 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2009 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2009 určuje vo výške 2 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 je 4 707 626 402,44 eura.
§ 5
(1)
Platové tarify4) sa v roku 2009 zvýšia o 4 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.
(2)
Stupnica platových taríf5) sa v roku 2009 zvýši o 5 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie stupnice platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov6) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % stupnice od 1. januára 2009.
(3)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % od 1. januára 2009.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
  Ukazovateľ  
a b 1
  Príjmy spolu 13 115 868 712
A. Daňové príjmy 9 885 676 000
A.1   Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 784 866 000
    v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 122 895 000
      v tom: zo závislej činnosti 109 718 000
        z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 13 177 000
      daň z príjmov právnickej osoby 2 454 941 000
      daň z príjmov vyberaná zrážkou 207 030 000
A.2   Dane za tovary a služby 7 031 938 000
    v tom: daň z pridanej hodnoty 4 959 899 000
      spotrebné dane 2 071 933 000
      dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 106 000
A.3   Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 38 638 000
    v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 38 638 000
B. Nedaňové príjmy 894 194 705
C. Granty a transfery 2 335 998 007
      Tuzemské granty a transfery 453 302 596
      Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 1 882 695 411
  Výdavky spolu 14 125 290 712
  Prebytok / Schodok ( +/- ) -1 009 422 000
Príloha č. 2 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2009
(v eurách)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
01 Kancelária Národnej rady SR 1 063 865  
02 Kancelária prezidenta SR 10 124  
03 Úrad vlády SR 829 018  
05 Kancelária Ústavného súdu SR 19 916  
06 Najvyšší súd SR 1 328  
07 Generálna prokuratúra SR 315 343  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR 9 959  
09 Slovenská informačná služba 152 692  
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR 68 943 771  
11 Ministerstvo obrany SR 27 219 015  
12 Ministerstvo vnútra SR 82 984 808  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 8 182 305  
15 Ministerstvo financií SR 9 028 747 119 839 939
18 Ministerstvo životného prostredia SR 16 860 718 167 627 199
20 Ministerstvo školstva SR 1 482 453 216 273 413
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 12 893 313 32 842 064
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25 569 358 120 387 408
24 Ministerstvo kultúry SR 1 229 838  
26 Ministerstvo hospodárstva SR 73 765 188 136 802 098
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 44 828 389 533 258 050
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 219 079 128 355 574
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 25 426 543 427 309 666
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 604 129  
32 Štatistický úrad SR 805 388  
33 Úrad pre verejné obstarávanie 116 179  
36 Úrad jadrového dozoru SR 4 142 502  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 730 266  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 164 011  
40 Protimonopolný úrad SR    
41 Národný bezpečnostný úrad 49 791  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 995 818  
48 Všeobecná pokladničná správa    
51 Slovenská akadémia vied 2 243 908  
Spolu 410 887 762 1 882 695 411
Príloha č. 3 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
Kapitola Výdavky
celkom
z toho:
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu  bez   prostriedkov   EÚ
Prostriedky
na spolufinancovanie
610
Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
700
Kapitálové výdavky
(bez prostr. na spolufinancovanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 42 369 746   42 369 746   13 046 306 11 730 464
Kancelária prezidenta SR 3 894 774   3 894 774   1 505 610 116 179
Úrad vlády SR 33 731 468   33 731 468   5 762 134 5 709 354
Kancelária Ústavného súdu SR 5 668 660   5 668 660   1 776 704 2 540 995
Najvyšší súd SR 7 521 513   7 521 513   5 006 307 129 257
Generálna prokuratúra SR 59 017 760   59 017 760   37 564 528 3 061 807
Najvyšší kontrolný úrad SR 8 171 982   8 171 982   4 856 867 325 301
Slovenská informačná služba 42 385 647   42 385 647     3 319 392
Ministerstvo zahraničných vecí SR 131 754 041   131 754 041   49 372 536 13 195 148
Ministerstvo obrany SR 1 045 712 397   1 045 712 397   294 088 299 32 906 098
Ministerstvo vnútra SR 928 812 750   928 812 750   432 215 889 107 880 220
Ministerstvo spravodlivosti SR 286 018 486   286 018 486   151 187 251 14 379 616
Ministerstvo financií SR 468 936 181 119 839 939 349 096 242 21 148 244 115 977 238 44 079 535
Ministerstvo životného prostredia SR 323 091 462 167 627 199 155 464 263 30 895 903 15 026 922 18 847 507
Ministerstvo školstva SR 2 170 267 753 216 273 413 1 953 994 340 38 165 935 97 628 448 69 248 194
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 305 408 887 32 842 064 1 272 566 823 5 795 659 24 074 316 26 555 135
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 889 590 284 120 387 408 1 769 202 876 21 244 841 100 013 602 12 250 216
Ministerstvo kultúry SR 188 301 509   188 301 509   9 161 752 23 587 533
Ministerstvo hospodárstva SR 268 830 983 136 802 098 132 028 885 24 180 177 15 155 115 54 033 126
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 976 067 273 533 258 050 442 809 223 251 342 130 33 590 125 49 143 335
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 382 194 856 128 355 574 253 839 282 26 591 543 6 614 254 57 611 960
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 377 590 313 427 309 666 950 280 647 75 407 589 34 933 846 425 424 114
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 41 814 360   41 814 360   20 551 483 2 323 574
Štatistický úrad SR 25 831 218   25 831 218   10 462 091 5 326 731
Úrad pre verejné obstarávanie 3 536 649   3 536 649   1 342 793 370 975
Úrad jadrového dozoru SR 5 201 622   5 201 622   1 409 878 295 758
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 439 251   3 439 251   1 602 536 298 745
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7 679 817   7 679 817   1 123 151 237 336
Protimonopolný úrad SR 2 493 726   2 493 726   1 261 468 66 387
Národný bezpečnostný úrad 9 511 353   9 511 353   4 864 736 165 970
Správa štátnych hmotných rezerv SR 21 702 852   21 702 852   1 592 080 6 818 033
Všeobecná pokladničná správa 1 995 108 111   1 995 108 111 12 858 659 76 370 943 6 222 200
Slovenská akadémia vied 63 633 028   63 633 028   20 044 779 5 782 049
Spolu 14 125 290 712 1 882 695 411 12 242 595 301 507 630 680 1 589 183 987 1 003 982 244
Príloha č. 4 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2009
Príloha č. 5 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2009
(v eurách)
  Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu  1 041 004 347 6 197 305 1 047 201 652
z toho :      
Obce       
Spolu 640 051 615 6 197 305 646 248 920
z toho:      
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná   23 127 630 6 197 305 29 324 935
    pokladničná správa
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 688 707 2 688 707
           b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 1 958 442 1 958 442
               z toho: Banská Štiavnica   697 072 697 072
                           Bardejov   464 715 464 715
                           Kremnica   265 552 265 552
                           Levoča   331 939 331 939
                           Martin   199 164 199 164
          c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 23 127 630 1 550 156 24 677 786
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce  616 923 985 0 616 923 985
a)  Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 5 558 620 0 5 558 620
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1 792 804 0 1 792 804
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania 5 808 936 0 5 808 936
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava 269 037 0 269 037
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie 783 376 0 783 376
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo 602 711 212 0 602 711 212

Vyššie územné celky

     
Spolu 400 952 732 0 400 952 732
z toho:      
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej  400 952 732 0 400 952 732
    správy na vyššie územné celky 
    v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo 400 952 732 0 400 952 732
Príloha č. 6 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
Rezerva vlády SR 11 617 872
Rezerva predsedu vlády SR 4 979 088
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 57 960 844
Spolu 74 557 804
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.

§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.

§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
5)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky o zmene a doplnení niektorých zákonov.