594/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.).
Týmto opatrením sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy mení a dopĺňa z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na menu euro, z dôvodu zavedenia doplnkových dôchodkových jednotiek v doplnkových dôchodkových fondoch a ustanovuje sa, ako sa určí hodnota zníženia hodnoty majetku v prípade, ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z neho.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.