584/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

584
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4b ods. 1 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „parazitologické vyšetrenie a bakteriologické vyšetrenie,“.
2.
V § 4b ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu osôb vrátane detí, okrem novorodencov,“.
3.
§ 4b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti samostatne osobám, okrem novorodencov a detí do 18 rokov
a)
odoberá kapilárnu krv na glykémiu,
b)
podáva inzulín podkožne,
c)
podáva nízkomolekulárny heparín podkožne.“.
4.
Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2008 a ktorý nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 3 nemal ako súčasť študijného programu, ich môže vykonávať po preškolení, ktoré zabezpečí zamestnávateľ v spolupráci s príslušnou strednou zdravotníckou školou uskutočňujúcou vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.1a) Preškolenie musí trvať najmenej 40 hodín primerane rozdelených na teoretickú časť a na praktickú časť. O preškolení sa vyhotoví záznam, ktorý zašle zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Richard Raši v. r.