580/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

580
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7a ods. 4 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Hlásenie za štvrtý štvrťrok 2008 sa predkladá podľa prílohy v znení účinnom do 31. decembra 2008.“.
2.
V prílohe vzor hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch znie:
„VZOR
Hlásenie o novoposkytnutých úveroch“.
3.
V prílohe vo vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a druh veriteľa v tomto členení:
a)
banka alebo pobočka zahraničnej banky,3)
b)
lízingová spoločnosť,4)
c)
spoločnosť splátkového financovania,5)
d)
iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
„3)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).
5)
§ 1 písm. b) opatrenia zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).“.
4.
V prílohe vo vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch tretí bod znie:
„3.
Objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov sa vykazujú v eurách, a to za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Vykazuje sa celková suma spotrebiteľského úveru dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a to bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľský úver čerpá naraz alebo po častiach. Spotrebiteľské úvery sa vykazujú neznížené o opravné položky, ktoré k nim boli vytvorené. Spotrebiteľské úvery v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku dňu zostavenia hlásenia; Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska určujú a vyhlasujú referenčné výmenné kurzy k cudzím menám na základe čl. 111 ods. 1 a 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Pri pohľadávkach z lízingu nie je do objemu novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zahrnutá akontácia.“.
5.
V prílohe vo vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch sa v časti „Použité skratky“ vypúšťajú slová „tis. – tisíc“ a slová „Sk – Slovenská koruna“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Počiatek v. r.