569/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky č. 405/2006 Z. z. a vyhlášky č. 141/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ slovami „33 193,92 eura“.
2.
V § 6 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
3.
V § 7 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
4.
V § 7 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
5.
V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
6.
V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
7.
V § 9 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „5 000 Sk“ slovami „165,97 eura“.
8.
V § 9 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
9.
V § 12 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
10.
V § 13 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
11.
V § 14 ods. 1 sa slová „ 1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
12.
V § 14 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
13.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Odmena za prijímanie do úschovy
Odmena za prijatie do úschovy je,
a)
ak ide o listinu 13,28 eura,
b)
ak ide o cenný papier, peniaze alebo
iné hnuteľné veci
do 3 319,39 eura základu.............................................. 1,0 %,
od 3 319,40 eura do........................................... 16 596,96 eura
základu ..........................................0,5 %,
od 16 596,97 eura do................................... 33 193,92 eura
základu 0,3...................................... %,
a nad 33 193,92 eura................................. 0,1 %,
najmenej však............................... 6,64 eura,
najviac však ......................................663,88 eura .“.
14.
V § 20 ods. 2 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eura“.
15.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Odmena za manipuláciu so spismi
Odmena za
a)
vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 0,66 eura,
b)
nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 1 euro,
c)
požičanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura.“.
16.
V § 21a sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.
17.
V § 23 ods. 2 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“.
18.
§ 26 znie:
㤠26
Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.