568/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Členské príspevky nad 5 000 eur môže strana prijať len bezhotovostnou platbou.“.
2.
V § 23 ods. 1 druhá veta znie: „Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona.“.
3.
V § 23 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.“.
4.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Strana môže prijať finančný dar hotovostnou platbou od jedného darcu len jedenkrát za príslušný kalendárny rok v hodnote daru najviac 5 000 eur.“.
6.
V § 30 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
účtovnú závierku za účtovné obdobie overenú audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov, žrebovanie sa musí uskutočniť najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.27) Komora týchto audítorov vylosuje z audítorov, ktorí pred losovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v politických stranách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 31 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa slová „v sume“ nahrádzajú slovom „do“.
8.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2009
Konania o uložení pokút začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.