565/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

565
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „13,28 eura“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu
kde:
PO –  výška podielovej odmeny,
VH – východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky; východisková hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,
n – počet predmetov ohodnotenia.“.
3.
V § 4 ods. 3 sa slová „na celé stokoruny“ nahrádzajú slovami „na celé eurá“.
4.
V § 4 ods. 4 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „26,56 eura“.
5.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Paušálna odmena
Znalcovi patrí paušálna odmena za
a)
podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,
b)
prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura,
c)
prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona.“.
6.
V § 6 ods. 1 sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „19,92 eura“.
7.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Znalcovi v odvetví súdne lekárstvo patrí paušálna odmena za každý z týchto čiastkových úkonov:
a)
prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom 19,92 eura,
b)
účasť znalca pri obhliadke mŕtvoly na mieste nálezu za každú začatú jednu hodinu 19,92 eura,
c)
výkon pitvy vrátane histologického mikroskopického vyšetrenia
1.
do 10 preparátov 298,75 eura,
2.
za vyšetrenie každého ďalšieho preparátu 5,31 eura,
d)
sérohematologické vyšetrenie a vyhodnotenie podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0, Rh faktor, podskupiny MNs, spermie) 82,98 eura,
e)
vyhodnotenie a interpretácia toxikologických analýz 33,19 eura,
f)
vyšetrenie rozsievok 99,58 eura,
g)
súdnolekárske znalecké vyšetrenie poškodeného – živej osoby 66,39 eura.“.
8.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Tarifná odmena za tlmočenie je za každú aj začatú hodinu pri tlmočení jedným smerom alebo oboma smermi medzi
a)
slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,
b)
slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,
c)
slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,
d)
dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.“.
9.
V § 8 ods. 2 sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „13,28 eura“.
10.
V § 9 ods. 1 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „26,56 eura“.
11.
V § 9 ods. 2 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „33,19 eura“.
12.
V § 9 ods. 3 sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „13,28 eura“.
13.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi
a)
slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,
b)
slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,
c)
slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,
d)
dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.“.
14.
V § 10 ods. 2 sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „1,66 eura“.
15.
V § 10 ods. 3 sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „13,28 eura“.
16.
V § 10 ods. 4 sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „19,92 eura“.
17.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za
a)
každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 2,66 eura; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme,
b)
vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,
c)
vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3,
d)
vyhotovenie jednej fotografie vo výške 0,66 eura,
e)
vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 0,07 eura za každú jednu sekundu zvukového záznamu,
f)
vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 0,13 eura za každú jednu sekundu obrazového záznamu.“.
18.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
V odvetví súdne lekárstvo je výška paušálnych výdavkov za
a)
odborné pomocné práce (sérológia)
1.
vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 8,30 eura,
2.
za každý ďalší systém 3,32 eura,
3.
suché a hnilobne zmenené vzorky 19,92 eura,
b)
odborné pomocné práce histológia
1.
do desať preparátov 19,92 eura,
2.
za každý ďalší preparát 1,66 eura,
c)
jednu fotografickú snímku 1,66 eura,
d)
jednu rtg. snímku 4,98 eura,
e)
maceráciu a preparáciu orgánov (lebky, kostí, príprava preparátov) 33,19 eura,
f)
pitevného sanitára 33,19 eura,
g)
činnosť zapisovateľa 13,28 eura.“.
19.
V § 17 ods. 1 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,32 eura“.
20.
V § 17 ods. 2 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,32 eura“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.