56/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. mája 2007 a 18. decembra 2007 nadobudla platnosť nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice vyhotovená na základe výsledkov Druhého spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v rokoch 2004 až 2006.
Nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v celom rozsahu nahradila hraničné dokumenty slovensko-ukrajinskej štátnej hranice uvedené v článku 1 ods. 2 písm. A bodoch 1 až 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, vyhotovené na základe výsledkov prvého spoločného preskúšania slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v roku 1993 (oznámenie č. 1/1995 Z. z.).
Nová hraničná dokumentácia nadobudla platnosť 28. decembra 2007.
Do textu dokumentácie možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.