557/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

557
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z. a vyhlášky č. 256/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je
do 165,97 eura 16,60 eura,
nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura
          + 1,66 eura
  za každých aj začatých 33,19 eura
  prevyšujúcich   sumu 165,97eura,
     
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura 41,49 eura
    + 9,96 eura
  za každých aj začatých 331,94 eura
  prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
     
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura 220,74 eura
    + 16,60 eura
  za každých aj začatých 1 659,70 eura
  prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura,
     
nad 33 193,92 eura 486,29 eura
     + 6,64 eura
  za každých aj začatých 3 319,39 eura
  prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura.“.
2.
V § 14a odsek 1 znie:
„(1)
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je
do 33,19 eura 33,19 eura,
nad 33,19 eura
do 165,97 eura

99,58 eura,
nad 165,97 eura
do 331,94 eura

232,36 eura,
nad 331,94 eura
do 663,88 eura

265,55 eura,
nad 663,88 eura
do 3 319,39 eura

265,55 eura
+ 33,19 eura za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
nad 3 319,39 eura
do 16 596,96 eura

531,10 eura
+ 33,19 eura za každých aj začatých 663,88 eura prevyšujúcich sumu 3 319,39 eura,  
nad 16 596,96 eura
do 99 581,76 eura

1 194,98 eura
+ 49,79 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 16 596,96 eura,  
nad 99 581,76 eura 3 684,52 eura
  + 33,19 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 99 581,76 eura.“.
3.
V § 14b odsek 1 znie:
„(1)
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:
a) ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku 597,49 eura,
b) ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti 497,91 eura,
c) v ostatných prípadoch 331,94 eura.“.
4.
V § 14b odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov je:
a) ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy   663,88 eura,
b) v ostatných prípadoch 331,94 eura.
(4)
Základná sadzba tarifnej odmeny je
a) vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov s maloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine 165,97 eura,
b) vo veciach upravených Zákonníkom práce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy 149,37 eura,
c) vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy 165,97 eura,
d) vo veci nahradenia prejavu vôle 165,97 eura,
e) vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo 149,37 eura,
f) vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev 248,95 eura,
g) vo veciach obchodného registra 116,18 eura.“.
5.
§ 14c znie:
㤠14c
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, základná sadzba tarifnej odmeny je:
a) ak je príslušný okresný súd    182,57 eura,
b) v ostatných prípadoch 248,95 eura.“.
6.
V § 14d sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „66,39 eura".
7.
V § 14e ods. 2 sa slová „5 500 Sk" nahrádzajú slovami „182,57eura".
8.
V § 14e ods. 3 sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,94 eura".
9.
V § 14f ods. 1 sa slová „1 500 Sk" nahrádzajú slovami „49,79 eura".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.