556/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až d) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „č. 1“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.“.
4.
V prílohe časti D2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.
5.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.