554/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

554
ZÁKON
z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)
Prídavok je 21,25 eura mesačne.
(2)
Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesačne.
(3)
Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.
(4)
Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
„18e)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa suma „20 Sk“ nahrádza sumou „0,66 eura“.
2.
V § 13 ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,93 eura“.
3.
V § 14 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165,96 eura“.
Čl. IV
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
orgánu štátnej správy na účely potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie podľa osobitného predpisu.3i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:“.
„3i)
§ 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „5 390 Sk“ nahrádza sumou „178,92 eura“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „2 460 Sk“ nahrádza sumou „81,66 eura“.
4.
V § 5 ods. 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovom „eurocenty“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.