Predpis bol zrušený predpisom 440/2015 Z. z.

542/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2008
o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca.
§ 2
(1)
Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok a použitia zakázaných metód v tele športovca podľa zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód podľa medzinárodnej zmluvy.1) V rámci dopingovej kontroly sa odoberú športovcovi biologické vzorky a vykoná sa ich analýza.
(2)
Úlohy v oblasti dopingovej kontroly vykonáva Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“) podľa § 6 ods. 2 zákona. Agentúra ďalej vykonáva nezávislú dopingovú kontrolu, plánuje a vykonáva súťažné dopingové kontroly a mimosúťažné dopingové kontroly a vykonáva dopingovú kontrolu najmä u športových reprezentantov a športovcov, ktorí výrazne zlepšili svoju výkonnosť.
(3)
Športovec sa podľa § 19 ods. 4 zákona podrobí dopingovej kontrole vykonávanej agentúrou na športovej súťaži alebo športovom podujatí, na ktorom sa športovec zúčastňuje (ďalej len „súťažná dopingová kontrola“), alebo mimo športovej súťaže a mimo športového podujatia (ďalej len „mimosúťažná dopingová kontrola“).
(4)
O vykonaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike sa rozhoduje na základe
a)
žiadosti medzinárodného športového zväzu alebo národného športového zväzu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona,
b)
žiadosti organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia alebo
c)
vlastného rozhodnutia agentúry.
§ 3
(1)
Dopingovú kontrolu vykonáva dopingový komisár na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom agentúry.
(2)
Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára a poverením na výkon dopingovej kontroly.
§ 4
(1)
Agentúra vykonáva súťažnú dopingovú kontrolu na
a)
športovej súťaži alebo športovom podujatí a
b)
medzinárodnej športovej súťaži alebo medzinárodnom športovom podujatí konanom na území Slovenskej republiky.
(2)
Na účely plánovania súťažných dopingových kontrol predložia organizátori športových súťaží alebo organizátori športových podujatí každoročne do 20. decembra agentúre zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku.
§ 5
(1)
Na mieste súťaže môže dopingový komisár požiadať organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia o jedného alebo viacerých asistentov dopingového komisára na zabezpečenie úloh nevyhnutne spojených s výkonom súťažnej dopingovej kontroly.
(2)
Organizátor športovej súťaže alebo organizátor športového podujatia poskytuje dopingovému komisárovi všetky informácie a veci potrebné na výkon súťažnej dopingovej kontroly.
(3)
V mieste konania súťaže dopingový komisár preberie od organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia pripravené priestory na čas výkonu súťažnej dopingovej kontroly. V priestoroch na výkon súťažnej dopingovej kontroly sa musí nachádzať
a)
uzatvorená toaleta, umývadlo, mydlo, uteráky, toaletný papier,
b)
vykurovaná a vetraná miestnosť s možnosťou uzamknutia so stolom, stoličkami, písacími potrebami, chladničkou a s nealkoholickými nápojmi v originálnom uzavretom balení,
c)
výrazné označenie informačnou tabuľou označujúcou miesto výkonu súťažnej dopingovej kontroly.
(4)
O vhodnosti miesta výkonu súťažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový komisár. Ak nie sú zabezpečené priestory výkonu súťažnej dopingovej kontroly podľa odseku 3, organizátor športovej súťaže alebo organizátor športového podujatia ich bezodkladne zabezpečí podľa pokynov dopingového komisára.
(5)
Materiálne vybavenie potrebné na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly poskytne dopingovému komisárovi agentúra.
(6)
V mieste výkonu súťažnej dopingovej kontroly môže byť prítomný dopingový komisár, jeho asistent alebo oprávnený pracovník agentúry alebo inej oprávnenej osoby, športovec v sprievode jednej osoby, tlmočník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi podľa § 13 ods. 2, a zástupca organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia.
(7)
V mieste výkonu súťažnej dopingovej kontroly sa nesmie fotografovať ani vyhotovovať akékoľvek obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy.
(8)
Nealkoholické nápoje poskytnuté športovcovi môže otvoriť iba športovec.
(9)
Športovec môže počas výkonu súťažnej dopingovej kontroly opustiť miesto jej výkonu iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas opustenia miesta výkonu dopingovej kontroly musí byť športovec pod dohľadom dopingového komisára alebo asistenta dopingového komisára.
§ 6
(1)
Spôsob výberu športovcov na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly sa riadi pravidlami agentúry.
(2)
O spôsobe výberu športovcov na súťažnú dopingovú kontrolu rozhoduje dopingový komisár s prihliadnutím na pravidlá podľa odseku 1.
(3)
Spôsob výberu športovcov a mená vybraných športovcov dopingový komisár, asistent dopingového komisára a oprávnený pracovník agentúry nezverejní až do okamihu výzvy vybraného športovca na súťažnú dopingovú kontrolu.
§ 7
(1)
Výzvu na súťažnú dopingovú kontrolu (ďalej len „výzva“) doručí vybranému športovcovi dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení športovej súťaže alebo športového podujatia. Prijatie výzvy potvrdí športovec svojím podpisom. Ak športovec odmietne výzvu prevziať alebo jej prevzatie potvrdiť svojím podpisom, dopingový komisár túto skutočnosť uvedie vo výzve.
(2)
Športovec sa musí dostaviť do miesta výkonu súťažnej dopingovej kontroly ihneď, najneskôr do jednej hodiny po doručení výzvy.
(3)
Ak si to vyžaduje nevyhnutné lekárske ošetrenie športovca alebo iný závažný dôvod, dopingový komisár môže povoliť športovcovi odklad súťažnej dopingovej kontroly na určený čas. Po celý čas odkladu súťažnej dopingovej kontroly musí byť športovec pod dohľadom dopingového komisára alebo asistenta dopingového komisára.
(4)
Ak sa do času podľa odseku 2 alebo 3 športovec nedostaví do miesta výkonu súťažnej dopingovej kontroly alebo ak sa športovec odmietne podrobiť súťažnej dopingovej kontrole, dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára zaznamená túto skutočnosť do výzvy.
§ 8
(1)
Mimosúťažnú dopingovú kontrolu vykonáva agentúra v mieste, kde sa športovec zdržiava. V mieste pobytu športovca možno mimosúťažnú dopingovú kontrolu vykonať len s jeho súhlasom.
(2)
Odber vzoriek podľa § 12 a 13 vykonáva dopingový komisár s prihliadnutím na zásady ochrany osobnosti podľa osobitného predpisu2) a požiadavky na miesto výkonu mimosúťažnej dopingovej kontroly, na ktoré sa primerane použijú ustanovenia § 5 ods. 3.
§ 9
(1)
Spôsob výberu športovcov na mimosúťažnú dopingovú kontrolu sa riadi pravidlami agentúry.
(2)
Športovec poskytne na účely výkonu mimosúťažnej dopingovej kontroly agentúre informácie vyžadované na výkon mimosúťažnej dopingovej kontroly, a to
a)
meno a priezvisko športovca,
b)
označenie športu a športovej disciplíny,
c)
adresu trvalého pobytu, telefón a e-mail,
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, ak by bol športovec nezastihnuteľný,
e)
názov a presnú adresu športového zariadenia, v ktorom trénuje,
f)
adresu dočasného pobytu, pretekov, sústredenia alebo iného miesta, kde sa zdržiava,
g)
plán pretekov, krajinu, miesto, časové rozpätie a úroveň podujatia,
h)
mesačný prehľad miest pobytu, miesta, dni, čas tréningu, osobne určený čas, časový interval 60 minút na účel možného testovania.
(3)
Mimosúťažnej dopingovej kontrole možno podrobiť športovca
a)
počas dočasného zastavenia činnosti alebo zákazu činnosti,
b)
počas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skončení športovej činnosti,
c)
ak ide o športovkyňu počas tehotenstva.
§ 10
(1)
Dopingový komisár oznámi športovcovi čas a miesto výkonu mimosúťažnej dopingovej kontroly, ktoré zaznamená do výzvy.
(2)
Mimosúťažnú dopingovú kontrolu možno vykonať ihneď, najneskôr však do 24 hodín po oznámení podľa odseku 1. Dopingový komisár môže povoliť predĺženie lehoty na výkon mimosúťažnej dopingovej kontroly o 12 hodín, ak sa tým nezmarí účel kontroly.
(3)
Športovec sa musí dostaviť v určenom čase na určené miesto výkonu mimosúťažnej dopingovej kontroly. Ak sa športovec nedostaví na miesto mimosúťažnej dopingovej kontroly v určenom čase, dopingový komisár zotrvá na určenom mieste mimosúťažnej dopingovej kontroly jednu hodinu po uplynutí času, v ktorom sa športovec mal dostaviť na mimosúťažnú dopingovú kontrolu.
(4)
Športovec, ktorý sa nemôže dostaviť na výkon mimosúťažnej dopingovej kontroly, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti dopingového komisára.
§ 11
(1)
O priebehu mimosúťažnej dopingovej kontroly sa vyhotovuje protokol o výkone mimosúťažnej dopingovej kontroly (ďalej len „protokol“). Protokol vypĺňa dopingový komisár, v ktorom zaznamená
a)
identifikáciu športovca,
b)
kódy alebo označenia odberných súprav alebo iných pomôcok, ktoré boli použité pri odbere vzorky,
c)
liečivá a výživové doplnky, ktoré športovec užil v posledných siedmich dňoch pred dopingovou kontrolou,
d)
ďalšie údaje o priebehu dopingovej kontroly, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok dopingovej kontroly.
(2)
Športovec, dopingový komisár a iné osoby zúčastnené na mimosúťažnej dopingovej kontrole podľa § 5 ods. 6 potvrdia podpisom pravdivosť údajov uvedených v protokole a správnosť postupu pri odbere vzorky.
(3)
Súčasťou protokolu je výzva podľa § 7 alebo § 10. Dopingový komisár odovzdá protokol agentúre po skončení mimosúťažnej dopingovej kontroly. Dopingový komisár poskytne kópiu protokolu športovcovi.
§ 12
(1)
Športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky moču, ktorá musí byť v neporušenom obale.
(2)
Pri odbere vzorky moču športovec postupuje podľa pokynov dopingového komisára. Odobratá vzorka moču sa rozdelí na vzorku „A“ a vzorku „B“.
(3)
Dopingový komisár odobratú vzorku „A“ a vzorku „B“ preberie a skontroluje uzávery vzoriek. Dopingový komisár odobraté vzorky zapečatí a pripraví ich na prepravu.
(4)
Dopingový komisár odovzdá agentúre zapečatené odobraté vzorky.
§ 13
(1)
Vzorky krvi alebo iné vzorky ako moč možno použiť
a)
na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo zakázaných metód,
b)
na identifikáciu športovca a rozhodnutie na účely ďalšej dopingovej kontroly.
(2)
Vzorky krvi môže odoberať výlučne lekár alebo sestra3) za prítomnosti dopingového komisára alebo dopingový komisár, ktorý je lekár alebo sestra.
(3)
Odber vzorky krvi možno vykonať spolu s odberom moču alebo inej vzorky podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pri odbere vzorky krvi si športovec vyberie odberovú súpravu na odber vzorky krvi, ktorá je v neporušenom obale.
(5)
Pri odbere vzorky krvi športovec postupuje podľa pokynov dopingového komisára. Odobratá vzorka krvi sa rozdelí na vzorku „A“ a vzorku „B“.
(6)
Dopingový komisár ďalej postupuje podľa ustanovení § 12 ods. 3 a 4.
§ 14
(1)
Za doručenie neporušených odobratých biologických vzoriek športovca (ďalej len „odobraté vzorky“) agentúre zodpovedá dopingový komisár.
(2)
Po doručení odobratých vzoriek agentúra určí laboratórium, ktoré vykoná laboratórnu analýzu (ďalej len „analýza“) odobratých vzoriek.
(3)
Agentúra zabezpečí bezodkladné odoslanie odobratých vzoriek do laboratória určeného podľa odseku 2.
§ 15
(1)
Laboratórium uskutoční analýzu vzorky „A“. Výsledok analýzy vzorky „A“ oznámi laboratórium agentúre.
(2)
Ak sa zistí nález potvrdzujúci prítomnosť zakázanej látky alebo použitia zakázaných metód (ďalej len „pozitívny nález“) vzorky „A“, vykoná agentúra kontrolu na zistenie,
a)
či bola športovcovi udelená potrebná výnimka na použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy podľa § 20 zákona,
b)
či počas odberu vzorky nedošlo k zjavnému odchýleniu sa od medzinárodnej technickej normy na testovanie alebo medzinárodnej technickej normy na laboratórnu analýzu, ktoré by malo vplyv na pozitívny nález.
(3)
Ak výsledkom analýzy vzorky „A“ je pozitívny nález, pričom nie je zistená žiadna zo skutočností uvedených v odseku 2, agentúra bezodkladne oznámi pozitívny nález vzorky „A“ športovcovi, Svetovej antidopingovej agentúre, medzinárodnému športovému zväzu a národnému športovému zväzu.
(4)
Ak výsledkom analýzy vzorky „A“ je pozitívny nález, pričom nie je zistená žiadna zo skutočností uvedených v odseku 2, športovec má právo požiadať agentúru
a)
o vykonanie analýzy vzorky „B“,
b)
o poskytnutie kópie dokumentácie o výsledkoch analýzy vzorky „A“.
(5)
Analýzu vzorky „B“ možno vykonať do 30 dní od vykonania analýzy vzorky „A“. Výsledok analýzy vzorky „B“ laboratórium oznámi agentúre, ktorá výsledok analýzy vzorky „B“ oznámi subjektom uvedeným v odseku 3.
(6)
Ak sa analýzou vzorky „B“ nezistí pozitívny nález, výsledkom dopingovej kontroly je negatívny nález.
§ 16
(1)
Dopingový komisár a asistent dopingového komisára musia byť rovnakého pohlavia ako športovec.
(2)
Pri vykonávaní dopingovej kontroly neplnoletého športovca musí byť prítomný jeho zákonný zástupca alebo iná sprevádzajúca osoba, ktorou môže byť člen realizačného tímu športovca.
(3)
Športovec sa po príchode do miesta výkonu dopingovej kontroly preukáže platným dokladom, z ktorého je zrejmá jeho totožnosť.
(4)
Dopingový komisár musí informovať športovca o postupe pri výkone dopingovej kontroly.
§ 17
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Mikolaj v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 347/2007 Z. z. o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe.
2)
§ 11 až 16 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 470/2006 Z. z.