540/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

540
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán.“.
3.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 669/2007 Z. z.
ZOZNAM DIAĽNIC A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ
D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina
D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR
D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR
D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko
R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok
R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice
R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR
R4 št. hranica MR/SR-Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3
R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov
R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec
R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.“.
2.
§ 61 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.“.
3.
Za § 117a sa vkladá § 117b, ktorý znie:
㤠117b
„Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov územného konania, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.“.
4.
§ 136 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia územia, ktorý je dotknutým orgánom podľa § 140a ods. 1 písm. c), je na účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí vlastník sietí a zariadení.“.
5.
V § 140a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,“.
6.
V § 140b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15a znie:
„(4)
Lehota na podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je 7 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
7.
Za § 142a sa vkladá § 142b, ktorý znie:
㤠142b
Prechodné ustanovenie
Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 219/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2.
V prílohe č. 2 Pripravované stavby diaľnic sa na konci pripájajú tieto slová:
„R1 Banská Bystrica – Ružomberok
R8 Partizánske – Topoľčany – Nitra“.
Čl. IV
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 písm. b) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri stavbe diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá najmenej 5 % a najviac 30 %,“.
Čl. V
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 219/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 12b znie:
㤠17b
Záväzné stanovisko
(1)
Poľnohospodársku pôdu možno použiť pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá12b) iba na základe záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „záväzné stanovisko“). Záväzné stanovisko vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v obvode ktorého sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na nepoľnohospodárske použitie nachádza.
(2)
Žiadateľ o vydanie záväzného stanoviska je povinný predložiť
a)
návrh na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v členení na trvalé odňatie a na dočasné odňatie,
b)
podklady uvedené v § 17 ods. 5 písm. a) a c),
c)
kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie,
d)
súpis parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie s uvedením údajov o katastrálnom území, čísla parcely registra C katastra nehnuteľností, celkovej výmery parcely, výmery navrhovaného odňatia, druhu pozemku.
(3)
Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vydá záväzné stanovisko bezodkladne.
(4)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku
a)
uvedie rozsah trvalého odňatia a dočasného odňatia,
b)
schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a uloží povinnosť jej vykonania vrátane časového harmonogramu,
c)
uloží povinnosť vykonania spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne.
(5)
Vydaním záväzného stanoviska nie je dotknuté ustanovenie § 17 a začína ním rozhodovanie o odňatí. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku určí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na vydanie rozhodnutia o odňatí.„.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 23 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vydáva záväzné stanovisko podľa § 17b.“.
Čl. VI
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 360/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
2.
V § 6 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.11a)“.
3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Záväzné stanovisko
(1)
Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu12a) na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najdlhšie do vydania rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania.
(2)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahuje
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40) o dotknutých lesných pozemkoch,
b)
vyznačenie zásahov do lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením výmery dotknutej výstavbou,
c)
návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov.
(3)
Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá záväzné stanovisko bezodkladne.
(4)
Záväzné stanovisko obsahuje údaje z katastra nehnuteľností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa dotýka, a podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov.
(5)
Vydaním záväzného stanoviska nie sú dotknuté ustanovenia § 7, 8 a 9 a začína ním rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v záväznom stanovisku určí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na vydanie rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania.
(6)
Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)“.
4.
V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7a).“.
Čl. VII
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.“.
2.
V § 13 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.