525/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 27. novembra 2008 č. /24694/2008-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 468/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11 /2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme sa nachádza na internetovej stránke www.finance.gov.sk.