515/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
ZÁKON
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č.364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
2.
V § 18 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
3.
V § 18 ods. 2 písm. c) sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,75 eura“.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č.478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona 529/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
4.
V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „35 eur“, slová „jedného milióna Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného štvrťroka“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa nasledujúceho mesiaca“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného mesiaca“.
6.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
8.
V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
9.
V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
10.
V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.
11.
V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:
„Znečisťujúca látka ZP [€.t–1]
Tuhé znečisťujúce látky 165,9695
Oxid siričitý 66,3878
Oxidy dusíka 49,7908
Oxid uhoľnatý 33,1939
suma C 132,7756
1. trieda 1 327,7567
2. trieda 663,8783
3. trieda 331,9391
4. trieda 66,3878“.
Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 22 ods. 3 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.
2.
V § 22 ods. 4 sa slová „70 Sk“ nahrádzajú slovami „2,3235 eura“ a slová „20 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,6638 eura“.
3.
V § 52 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
4.
V § 78 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 78 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
6.
V § 78 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
7.
V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
8.
V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
Čl. IV
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto:
1.V § 40 ods. 1 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
2.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
3.V § 41 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. V
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z. a zákona č. 100/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 28 ods. 1sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
2.
V § 28 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969, 59 eura“.
3.
V § 28 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
4.
V § 30 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659, 69 eura“.
5.
V § 32 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. VI
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 ods. 1 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 298,47 eura“.
2.
V § 29 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
3.
V § 29 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
4.
V § 29 ods. 4 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
5.
V Prílohe č. 2 bode 4 písm. a) sa slová „90 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 987 452,70 eura“.
6.
V Prílohe č. 2 bode 4 písm. b) sa slová „22 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „746 863,18 eura“.
Čl. VII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
3.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
4.
V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
5.
V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
6.
V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
7.
V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,84 eura“.
8.
V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
9.
V § 39 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
10.V § 39 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
11.V § 40 ods. 2 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „25 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „829,84 eura“.
12.
V § 40 ods. 3 sa slová „500 Sk “ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. VIII
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 217/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „497,90 eura“.
2.V § 9 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“ a slová „120 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 983,27 eura“.
3.
V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
Čl. IX
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona č. 529/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 38 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
2.
V § 38 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
3.
V § 38 ods. 3 a 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
4.
V § 38 ods. 5 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 38 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
6.
V § 38 ods. 7 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
7.
V § 38 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
8.
V § 38 ods. 9 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
Čl. X
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 733/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa slová „ 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „ 3 319,39 eura“.
2.
V § 17 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
Čl. XI
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 71 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
2.
V § 71 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
3.
V § 90 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
4.
V § 90 ods. 2 sa slová „700 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235,74 eura“.
5.
V § 90 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
6.
V § 91 ods. 9 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
7.
V § 91 ods. 12 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
8.
V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
9.
V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
10.
V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
11.
V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
12.
V § 92 ods. 5 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
13.
V § 92 ods. 7 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. XII
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
2.
V § 24 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
3.
V § 24 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
4.
V § 24 ods. 3 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
Čl. XIII
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 a 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 5 ods. 5 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 17/2004 Z. z.
,,POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€.t–1)
Položka odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008
a
nasledujúce
roky
1. Inertný odpad,9) vytriedený stavebný
   odpad,1) zemina a kamenivo neobsahujúce
   nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok
0,0331 0,0995 0,1659 0,2655 0,3319
2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného
   v položkách 1, 3, 4 a 5
0,6638 0,9958 1,6596 3,3193 6,6387
3. Komunálne odpady nevytriedené
         vytriedená jedna zložka
         vytriedené dve zložky
         vytriedené tri zložky
         vytriedené štyri zložky
         vytriedených päť zložiek
0,9958
0,8962
0,7966
0,6970
0,5974
0,4979
1,6596
1,4937
1,3277
1,1617
0,9958
0,8298
3,3193
2,9874
2,6555
2,3235
1,9916
1,6596
6,6387
5,9749
5,3110
4,6471
3,9832
3,3193
9,9581
8,9623
7,9665
6,9707
5,9749
4,9790
4. Odpady č. 20 02 01 a 20 02 0310) 0,9958 1,6596 3,3193 6,6387 13,2775
5. Nebezpečný odpad 8,2984 9,9581 16,5969 23,2357 33,1939
Vysvetlivky:
1)
Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky atď.
9)
§ 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.“.
4.
Príloha č. 2 znie:
,,Príloha č. 2
k zákonu č. 17/2004 Z. z.
POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)
Položka odpadov Kategória
odpadov/Rok
2004 2005 2006 2007 2008
a nasledujúce
roky
1. Ostatný odpad 0,0995 0,1327 0,1659 0,1991 0,2655   
2. Nebezpečný odpad 0,3319 0,3983 0,4979 0,6638 0,8298“.
5.
V nadpise prílohy č. 3 sa slová „v tis. Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
Čl. XIV
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 569/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 8 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
Čl. XV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 75 ods. 1 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,1659 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
2.
V § 75 ods. 2 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
3.
V § 75 ods. 3 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
4.
V § 75 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
5.
V § 75 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
6.
V § 75 ods. 6 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“.
7.
V § 75 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
8.
V § 75 ods. 8 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
9.
V § 75 ods. 9 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
10.
V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
11.
V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
12.
V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
Čl. XVI
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 117/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 1 sa slová „4 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a slová „1 600 Sk“ sa nahrádzajú slovami „40 eur“.
2.
V § 19 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
Čl. XVII
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 42 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
2.
V § 42 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
3.
V § 42 ods. 2 písm. c), d) a e) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
4.
V § 42 ods. 2 písm. f) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
5.
V § 43 ods. 3 a 4 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
Čl. XVIII
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 452/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331, 93 eura“.
2.
V § 20 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
3.
V § 22 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
4.
V § 22 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
5.
V § 22 ods. 14 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
6.
V § 23 ods. 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „150 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „4 979,08 eura“.
7.
V § 23 ods. 2 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
Čl. XIX
Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
Čl. XX
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
Čl. XXI
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 22 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
2.
V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
Čl. XXII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
2.
V § 26 ods. 1 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“, slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „199,16 eura“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
3.
V § 26 ods. 5 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.
4.
V § 38 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 38 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
6.
V § 38 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
7.
V § 39 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
8.
V § 40 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
9.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného predpisu.“53).
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.