514/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018 do 31.03.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

514
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí (ďalej len „prevádzkovateľ“) pri nakladaní s ťažobným odpadom,
b)
úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
nakladanie s iným ako ťažobným odpadom, ktorý síce vzniká pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a), avšak nie je ich priamym výsledkom,
b)
vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd vznikajúcich pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom1) do geologických formácií, z ktorých boli vyťažené uhľovodíky alebo iné látky, alebo do geologických formácií, ktoré sú s ohľadom na prírodné pomery trvale nevhodné na iné účely, ako aj na spätné vtláčanie použitých podzemných vôd vyčerpaných z baní, lomov a hlbinných vrtov alebo pri stavebných prácach do toho istého kolektora, z ktorého sa odobrali,2)
c)
ťažobný odpad, ktorý vzniká pri prieskume, ťažbe a úprave nerastov na mori; morom na účely tohto zákona je oblasť mora a morského dna, ktorá sa rozkladá od bodu najnižšej hladiny bežného alebo stredného odlivu smerom do mora.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a)
ťažobným priemyslom sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu,
b)
ťažobnou činnosťou je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie rašeliny,
c)
ťažobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov4) a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny,
d)
inertným ťažobným odpadom je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia byť bezvýznamné a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
e)
neznečistenou zeminou je zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu,
f)
hlušinou je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením podľa zrnitosti, flotáciou a inými fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré oddeľujú cenné nerasty od menej cennej horniny,
g)
úpravou je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cieľom ťažby nerastov, zmeny ich veľkosti a vrátane ich triedenia, oddeľovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy predtým nevyužívaného ťažobného odpadu, okrem tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápencov) a metalurgických procesov,
h)
rizikom je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia,
i)
nerastnou surovinou alebo nerastom je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody,
j)
prieskumom je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou,
k)
nebezpečnou látkou je látka, zmes alebo prípravok, ktorá je nebezpečná podľa osobitného predpisu,5)
l)
vodným recipientom je povrchová voda, podzemná voda, brakické vody a pobrežná voda podľa osobitného predpisu.5a)
§ 3
Základné povinnosti
(1)
Pri nakladaní s ťažobným odpadom sa zakazuje uložiť alebo dočasne uložiť ťažobný odpad na inom mieste ako na úložisku ťažobného odpadu (ďalej len „úložisko“).
(2)
Prevádzkovateľ je povinný nakladať s ťažobným odpadom tak, aby
a)
nebolo ohrozené zdravie ľudí,
b)
nebolo ohrozené alebo poškodené životné prostredie, najmä voda, ovzdušie, pôda, voľne žijúce živočíchy alebo voľne rastúce rastliny,
c)
nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,6) nebola nepriaznivo ovplyvnená krajina alebo zložky životného prostredia chránené podľa osobitných predpisov.7)
(3)
Na splnenie povinností podľa odseku 2 je prevádzkovateľ povinný prijať opatrenia potrebné na predchádzanie nepriaznivým účinkom nakladania s ťažobným odpadom alebo na čo najväčšie obmedzenie týchto účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí vrátane zodpovedajúceho spôsobu riadenia a kontroly úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí a opatrení na prevenciu závažných havárií, ktoré môžu vzniknúť na úložisku, a na obmedzovanie ich následkov na životné prostredie a zdravie ľudí.
(4)
Pri prijímaní opatrení podľa odseku 3 sa vychádza z použitia najlepších dostupných techník8) so zohľadnením technických vlastností úložiska, jeho umiestnenia a miestnych environmentálnych podmienok.
Úložiská
§ 4
Úložiská a ich kategorizácia
(1)
Úložiskom sa stáva miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii
a)
okamžite po začatí zhromažďovania alebo ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu9) v pláne nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „plán nakladania“),
b)
po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu,9)
c)
po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný,
d)
po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu pochádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inertného ťažobného odpadu.
(2)
Za úložisko podľa odseku 1 sa považuje odval a odkalisko.
(3)
Odvalom je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.
(4)
Odkaliskom je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.
(5)
Kyanidom rozložiteľným slabou kyselinou je kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú slabou kyselinou pri určitej hodnote pH.
(6)
Súčasťou úložiska je spravidla hrádza alebo iný objekt, ktorý slúži na uzavretie, zachytávanie, udržiavanie ťažobného odpadu alebo plní inú podpornú funkciu pre úložisko. Za úložisko sa nepovažujú vydobyté priestory po ťažbe nerastov, do ktorých sa ťažobný odpad znova ukladá na účel ich zhodnotenia najmä na rekultiváciu alebo na stavebné účely.
(7)
Hrádzou je inžinierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udržiavanie vody alebo ťažobného odpadu v odkalisku.
(8)
Rekultiváciou je taká úprava územia ovplyvneného úložiskom, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.
(9)
Úložiská sa kategorizujú na úložiská kategórie A a úložiská kategórie B na základe hodnotenia rizika, podľa druhu, množstva a vlastností ukladaných ťažobných odpadov, umiestnenia úložiska, miestnych environmentálnych podmienok a rizika vzniku závažnej havárie.
(10)
Na zaradenie úložiska do zodpovedajúcej kategórie predloží prevádzkovateľ príslušnému orgánu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „príslušný orgán“) žiadosť, v ktorej uvedie
a)
názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo, identifikačné číslo,
b)
údaje o úložisku a jeho umiestnení, najmä druh úložiska, jeho celkovú kapacitu, umiestnenie s ohľadom na konfiguráciu terénu, geologické, hydrogeologické a hydrologické pomery,
c)
opis charakteru, vlastností a kategórie ťažobného odpadu10) ukladaného na úložisko, technológiu ukladania a údaje o spôsobe prevádzkovania úložiska,
d)
opis životného prostredia v okolí úložiska, najmä údaje o zložkách životného prostredia chránených podľa osobitných predpisov,7) ktoré by mohli byť ohrozené prevádzkou úložiska alebo v prípade vzniku závažnej havárie,
e)
údaje o riziku podľa § 2 písm. h) vyplývajúcom z umiestnenia úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí.
(11)
Príslušný orgán si môže od prevádzkovateľa vyžiadať ďalšie údaje, ktoré potrebuje na rozhodnutie o zaradení úložiska.
(12)
Príslušný orgán zaradí úložisko do kategórie A do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 10, ak
a)
na základe hodnotenia rizika, najmä s prihliadnutím na súčasnú a plánovanú veľkosť úložiska, jeho umiestnenie a vplyv na životné prostredie, môže zlyhanie alebo nesprávne prevádzkovanie úložiska, najmä zrútenie alebo zosuv odvalu, prerazenie hrádze, viesť k závažnej havárii,
b)
sa na úložisko ukladá ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu9) v množstve presahujúcom ustanovenú prahovú hodnotu10a) alebo
c)
sa na úložisku nachádzajú alebo budú nachádzať chemické látky alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné podľa osobitného predpisu11) v množstve presahujúcom ustanovenú prahovú hodnotu.
(13)
Ak úložisko nespĺňa podmienky na zaradenie do kategórie A, príslušný orgán ho zaradí do kategórie B.
(14)
Príslušný orgán zmení z vlastného podnetu alebo z podnetu prevádzkovateľa vydané rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie, ak sa preukážu nové skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie úložiska.
§ 5
Plán nakladania
(1)
Na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja je prevádzkovateľ povinný vypracovať plán nakladania, predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu a schválený plán nakladania dodržiavať.
(2)
Plán nakladania musí byť vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky na
a)
prevenciu tvorby ťažobného odpadu alebo znižovanie jeho množstva a škodlivosti s prihliadnutím najmä na
1.
nakladanie s ťažobným odpadom, a to už v etape projektovania ťažby a pri výbere metód používaných na ťažbu a úpravu nerastov,
2.
zmeny, ktorým môže ťažobný odpad podliehať pri zvyšovaní jeho množstva a pri vystavení podmienkam na zemskom povrchu,
3.
možnosť vrátenia ťažobného odpadu späť do vyťažených priestorov, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné a environmentálne vhodné,
4.
možnosť vrátenia ornice na pôvodné miesto po uzavretí úložiska alebo ak to nie je viac možné, jej použitím na inom vhodnom mieste,
5.
používanie na úpravu nerastov takých látok, ktoré sú menej nebezpečné,
b)
podporu zhodnocovania ťažobného odpadu jeho recykláciou, opätovným použitím alebo regeneráciou, ak je to environmentálne vhodné,
c)
zabezpečenie bezpečného zneškodnenia ťažobného odpadu z krátkodobého i dlhodobého hľadiska najmä tým, že sa už v etape projektovania zohľadní riadenie nakladania s ťažobným odpadom ako v etape prevádzky úložiska, tak aj po jeho uzavretí, a vyberie sa návrh projektu, ktorý
1.
vyžaduje minimálne alebo žiadne monitorovanie, kontrolu a riadenie uzavretého úložiska,
2.
zamedzuje alebo minimalizuje akékoľvek dlhodobé negatívne účinky, ktoré by mohli vyplývať najmä z migrácie znečisťujúcich látok z úložiska ovzduším, podzemnými vodami alebo povrchovými vodami,
3.
zabezpečuje dlhodobú geotechnickú stabilitu úložiska prevyšujúceho pôvodnú úroveň terénu.
(3)
Na splnenie požiadaviek podľa odseku 2 plán nakladania obsahuje najmä
a)
údaj o kategorizácii úložiska,
b)
opis vlastností ťažobného odpadu podľa prílohy č. 1 a jeho celkové plánované množstvo, ktoré má vzniknúť počas prevádzky,
c)
opis činností, pri ktorých ťažobný odpad vzniká, a opis všetkých následných úprav, ktorým podlieha,
d)
opis spôsobu, akým môže ukladanie ťažobného odpadu nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie a zdravie ľudí, ako aj preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať na minimalizáciu týchto vplyvov počas prevádzky úložiska i po jeho uzavretí, a to aj so zohľadnením požiadaviek podľa § 10 ods. 3, 5 a odseku 6 písm. b),
e)
návrh kontrolných a monitorovacích postupov podľa § 10 ods. 6 písm. a) a v prípade ukladania ťažobného odpadu do vyťažených priestorov aj podľa § 9,
f)
návrh plánu na uzavretie úložiska vrátane rekultivácie, kontrolných postupov a monitorovania podľa § 11,
g)
opatrenia na prevenciu mimoriadneho zhoršenia vôd12) a opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu znečistenia ovzdušia a pôdy podľa § 12,
h)
posúdenie stavu územia,12a) ktoré môže byť ovplyvnené úložiskom,
(4)
Ak ide o úložisko kategórie A, plán nakladania obsahuje aj vyhlásenie prevádzkovateľa, že v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) sa bude aplikovať plán prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom a systém riadenia bezpečnosti na jej vykonávanie, ako aj vnútorný havarijný plán.
(5)
Na vypracovanie plánu nakladania možno použiť dokumentáciu alebo jej časť vypracovanú podľa osobitných predpisov,13) ak vyhovuje požiadavkám podľa tohto zákona.
(6)
Pred predložením plánu nakladania na schválenie príslušnému orgánu je prevádzkovateľ povinný
a)
vyžiadať si k plánu nakladania stanovisko orgánu, ktorý schvaľuje program odpadového hospodárstva podľa osobitného predpisu,14) a priložiť ho k žiadosti podľa § 7 ods. 2,
b)
predložiť svoj plán nakladania na vyjadrenie obci, ktorej územia sa plán nakladania týka.
(7)
Príslušný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania do troch mesiacov od jeho predloženia, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3; inak plán nakladania vráti a určí lehotu na jeho dopracovanie.
(8)
Ak príslušný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania, právoplatné rozhodnutie spolu so schváleným plánom nakladania zašle prevádzkovateľovi a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(9)
Ak v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom odpade nastali podstatné zmeny, prevádzkovateľ vypracuje zmenu plánu nakladania a predloží ju bez zbytočného odkladu na schválenie príslušnému orgánu. Ak v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, prevádzkovateľ plán nakladania preskúma najmenej raz za päť rokov a v prípade potreby ho zmení a doplní.
(10)
Podstatnou zmenou je zmena v štruktúre alebo v prevádzke úložiska, ktorá môže mať významné negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.
§ 6
Prevencia závažných havárií
(1)
Závažnou haváriou je udalosť počas nakladania s ťažobným odpadom na ktoromkoľvek úložisku, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia priamo na mieste nakladania s ťažobným odpadom alebo mimo neho; miestom nakladania s ťažobným odpadom je celý areál vrátane úložiska, v ktorom sa nakladá s ťažobným odpadom pod riadením toho istého prevádzkovateľa.
(2)
Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný zabezpečiť hodnotenie rizika závažnej havárie (ďalej len „hodnotenie rizika“) a dbať, aby sa do projektovania, výstavby, prevádzky, údržby, uzavretia úložiska a obdobia po uzavretí úložiska kategórie A začlenili požiadavky potrebné na prevenciu závažných havárií a na obmedzenie ich následkov na zdravie ľudí a životné prostredie vrátane prípadných cezhraničných účinkov.
(3)
Hodnotenie rizika zahŕňa najmä
a)
identifikáciu nebezpečenstiev a zdrojov rizika, ktoré môžu vyvolať závažnú haváriu,
b)
kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku hroziacich závažných havárií,
c)
hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov hroziacich závažných havárií,
d)
definovanie rizika pre zdravie ľudí a pre životné prostredie,
e)
posúdenie prijateľnosti rizika.
(4)
Na plnenie požiadaviek ustanovených v odseku 2 prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný pred začatím prevádzky úložiska
a)
vypracovať a následne plniť plán prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom obsahujúci celkové ciele a zásady konania prevádzkovateľa z hľadiska prevencie závažných havárií,
b)
zaviesť a následne plniť systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2,
c)
ustanoviť fyzickú osobu, ktorá má odborné znalosti a prax v oblasti nakladania s ťažobným odpadom15) (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“), na vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia plánu podľa písmena a),
d)
vypracovať a následne plniť vnútorný havarijný plán; pri jeho vypracúvaní sa vychádza najmä z výsledkov hodnotenia rizika podľa odseku 3.
(5)
Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný v mieste obvyklým spôsobom, a ak je to potrebné, aj opakovane informovať zainteresovanú verejnosť o charaktere prevádzky predmetného úložiska, o možných rizikách a opatreniach na ich zníženie, ako aj o požadovanom správaní verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti podľa odseku 11 písm. a) v prípade vzniku závažnej havárie. Informácia musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 3. Prevádzkovateľ zašle túto informáciu obci, ktorej územie môže byť dotknuté účinkami závažnej havárie.
(6)
Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný údaje podľa odseku 5 podľa potreby aktualizovať a v aktualizovanej forme zverejniť najmenej raz za tri roky. Prevádzkovateľ je povinný tak urobiť pri každej závažnej zmene podmienok, za ktorých bola informácia vypracovaná a zverejnená.
(7)
Havarijné plány sa delia na
a)
vnútorný havarijný plán [odsek 4 písm. d)], ktorý obsahuje plánované opatrenia, ktoré sa majú v prípade závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti vykonať na mieste nakladania s ťažobným odpadom,
b)
vonkajší havarijný plán, ktorým sa rozumie plán ochrany obyvateľstva,16) ktorý obsahuje opatrenia na ochranu obyvateľstva v oblasti ohrozenia, ktoré je potrebné vykonať mimo miesta nakladania s ťažobným odpadom v prípade závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, ako aj väzbu na vnútorný havarijný plán.
(8)
Vnútorným havarijným plánom podľa odseku 4 písm. d) môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných predpisov,17) ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(9)
Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný predložiť obci a orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva,16) podklady podľa odseku 10 a na požiadanie tohto orgánu spolupracovať na vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.
(10)
Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu18) obsahujú
a)
údaje o úložisku,
b)
mená a funkcie osôb zodpovedných za riadenie prác na zdolávanie závažnej havárie a za koordináciu s príslušnými orgánmi a organizáciami podľa vnútorného havarijného plánu,
c)
údaje o ukladanom ťažobnom odpade, najmä opis vlastností ťažobného odpadu podľa prílohy č. 1, jeho množstvo a fyzikálny stav,
d)
opis okolia úložiska najmä z hľadiska prvkov, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku závažnej havárie alebo závažnosť jej následkov,
e)
hodnotenie rizika podľa odseku 3,
f)
vymedzenie oblasti ohrozenia,
g)
opatrenia na efektívne zdolávanie závažnej havárie a na obmedzenie jej následkov na ľudí, životné prostredie a majetok,
h)
v prípade potreby aj ďalšie dostupné údaje na základe vyžiadania obce alebo orgánu uvedeného v odseku 9.
(11)
Vnútorný havarijný plán a vonkajší havarijný plán musia byť vypracované tak, aby zabezpečovali
a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu závažnú haváriu alebo na vzniknutú závažnú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť,
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred účinkami udalostí uvedených v písmene a) a na obmedzenie týchto účinkov,
c)
potrebnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti podľa písmena a), ako aj príslušných orgánov a iných subjektov,19) s ktorých súčinnosťou sa uvažuje,
d)
vykonanie sanácie životného prostredia poškodeného udalosťou podľa písmena a).
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na tie úložiská kategórie A, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.20)
§ 7
Povoľovanie úložísk
(1)
Úložisko možno prevádzkovať len v súlade s rozhodnutím o povolení vydaným príslušným orgánom. Na povoľovanie zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia úložiska sa vzťahujú osobitné predpisy,21) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosť o povolenie zriadenia a užívania úložiska, okrem náležitostí podľa osobitných predpisov,22) obsahuje
a)
názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo, identifikačné číslo,
b)
údaje o kategorizácii úložiska,
c)
navrhované umiestnenie úložiska vrátane ďalších možných alternatívnych umiestnení, ak boli vypracované, a ktoré prevádzkovateľ akceptuje,
d)
plán nakladania podľa § 5,
e)
porovnanie technického zabezpečenia úložiska s najlepšou dostupnou technikou,8)
f)
potvrdenie o zriadení osobitného účtu na vytváranie účelovej finančnej rezervy, ak sa jej vytváranie vyžaduje podľa § 14,
g)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,23) ak sa na úložisko vyžaduje,
h)
podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu podľa § 6 ods. 10,
i)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne orgánu cudzieho štátu, ak navrhované úložisko má alebo môže mať významný negatívny cezhraničný vplyv na územie tohto štátu podľa § 15,
j)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až h) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na žiadosť o povolenie zmeny alebo uzavretia úložiska.
(4)
Konanie o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia úložiska podľa odseku 1 možno v odôvodnenom prípade spojiť s konaním o povolenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa osobitných predpisov.22)
(5)
Rozhodnutie o povolení podľa odseku 1 možno vydať len na určitý čas, najviac na osem rokov; ak je úložisko začlenené do systému environmentálneho manažérstva alebo v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit,24) najviac na desať rokov.
(6)
Príslušný orgán môže z vlastného podnetu ním vydané rozhodnutie o povolení podľa odseku 1 zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
nastanú podstatné zmeny v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom odpade,
b)
to vyplynie z ohlásenia prevádzkovateľa podľa § 10 ods. 6 písm. e) až g) alebo z kontrolnej činnosti orgánov vykonávajúcich štátny dozor podľa § 26,
c)
to vyplynie z výmeny informácií o podstatných zmenách najlepších dostupných techník podľa § 18 ods. 2 písm. a) štvrtého bodu.
(7)
Informácie uvedené v povolení príslušný orgán na požiadanie sprístupní štatistickým orgánom Slovenskej republiky a štatistickým orgánom Európskej únie, ak sú potrebné na štatistické účely.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A.
§ 8
Účasť verejnosti na povoľovaní úložísk
(1)
Verejnosťou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.
(2)
Zainteresovanou verejnosťou je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním podľa § 6 a 7 alebo ktorá má na takomto konaní záujem; za verejnosť, ktorá má na takomto konaní záujem, sa považuje právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia, založená podľa osobitných predpisov.25)
(3)
Príslušný orgán bez zbytočného odkladu zverejní na svojej internetovej stránke alebo na svojej úradnej tabuli po dobu 15 dní
a)
stručné zhrnutie údajov a informácií o žiadosti o povolenie úložiska podľa § 7 ods. 2 písm. j),
b)
výzvu zainteresovanej verejnosti, aby v lehote siedmich dní písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa na konaní,
c)
výzvu verejnosti o tom, kde a v akých lehotách sa možno k žiadosti vyjadriť, vrátane informácie,
1.
kde a kedy možno nazrieť do žiadosti,
2.
že rozhodnutie o žiadosti je rozhodnutím v správnom konaní,
3.
kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.
či sa pre úložisko vyžadovalo posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie a či bolo vykonané, alebo či prebiehajú cezhraničné konzultácie podľa § 15,
5.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok povolenia, ak je to aktuálne,
d)
čas, miesto a spôsob, akým sa sprístupnia ďalšie informácie o konaní, a podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti v konaní.
(4)
Obec, ktorá je účastníkom konania podľa § 7, zverejní v mieste obvyklým spôsobom informácie a výzvy podľa odseku 3.
(5)
Príslušný orgán, v prípade možných cezhraničných účinkov úložiska, bez zbytočného odkladu zašle informácie podľa odseku 3 písm. a) ministerstvu a obci, ktorá je účastníkom konania, a požiada ju, aby ich zverejnila na svojej úradnej tabuli a na internete, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom.
(6)
Zainteresovaná verejnosť podľa odseku 2, ktorá písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa na konaní podľa odseku 3 písm. b), má v konaní podľa § 7 postavenie zúčastnenej osoby.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na úložiská, ktoré boli posudzované podľa osobitného predpisu.23)
(8)
Príslušný orgán spôsobom podľa odseku 3 zverejní obsah rozhodnutia podľa § 7 vrátane jeho odôvodnenia.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A.
§ 9
Ukladanie ťažobných odpadov do vyťažených priestorov
(1)
Ten, kto ukladá ťažobný odpad do vyťažených priestorov vytvorených povrchovou alebo podzemnou ťažbou alebo prieskumom, na rekultivačné alebo stavebné účely, je povinný prijať opatrenia na
a)
zabezpečenie stability ukladaného ťažobného odpadu,
b)
zabránenie znečisťovania pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd,
c)
zabezpečenie monitorovania ťažobného odpadu a tej časti vyťaženého priestoru, do ktorej sa ťažobný odpad ukladá.
(2)
Na povinnosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 3, 5, odseku 6 písm. a), b) a h) a odseku 8, § 11 ods. 4 a 5 a § 12 ods. 1 a 3.
(3)
Na ukladanie iných odpadov ako ťažobných odpadov do vyťažených priestorov sa vzťahujú osobitné predpisy.26)
§ 10
Výstavba a prevádzkovanie úložísk
(1)
Na výstavbu a prevádzkovanie úložísk sa vzťahujú osobitné predpisy,27) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný poveriť riadením úložiska odborne spôsobilú osobu a zabezpečiť potrebné školenie a výcvik zamestnancov.28)
(3)
Prevádzkovateľ je povinný pri výstavbe nového úložiska alebo pri zmene existujúceho úložiska
a)
zabezpečiť vhodné umiestnenie úložiska najmä s prihliadnutím na geologické, hydrologické, hydrogeologické, seizmické a geotechnické faktory a na zložky životného prostredia chránené podľa osobitných predpisov,7)
b)
navrhnúť úložisko tak, aby spĺňalo z krátkodobého i dlhodobého hľadiska požiadavky na prevenciu znečisťovania pôdy, ovzdušia, podzemných vôd a povrchových vôd,
c)
zabezpečiť účinné zachytávanie kontaminovanej vody a priesakovej kvapaliny z úložiska v súlade s podmienkami povolenia,
d)
znižovať eróziu spôsobovanú vodou alebo vetrom, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné.
(4)
Priesakovou kvapalinou je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska alebo v ňom uložená vrátane znečistenej drenážnej vody, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví.
(5)
Úložisko musí byť udržiavané a riadené tak, aby sa zabezpečila jeho geotechnická stabilita a predišlo sa znečisťovaniu pôdy, vzduchu, podzemných vôd a povrchových vôd z krátkodobého i dlhodobého hľadiska a aby sa v čo najväčšej miere obmedzilo poškodenie krajiny.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
prijať vhodné opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska odborne spôsobilými osobami a na včasné prijatie nápravných opatrení, ak výsledky monitoringu alebo kontrol naznačujú nestabilitu úložiska alebo kontamináciu pôdy alebo vôd,
b)
vykonávať už počas prevádzky úložiska vhodné opatrenia na budúce uzavretie úložiska a na rekultiváciu územia, ako aj pre etapu po uzavretí úložiska,
c)
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť príslušnému orgánu každú udalosť, ktorá by mohla ovplyvniť stabilitu úložiska,
d)
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť príslušnému orgánu akékoľvek závažné negatívne environmentálne vplyvy, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou podľa písmena a),
e)
postupovať podľa vnútorného havarijného plánu v prípade vzniku závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo ich bezprostrednej hrozby a plniť pokyny príslušného orgánu, ktoré vyplývajú z vonkajšieho havarijného plánu,
f)
znášať náklady na opatrenia podľa písmena e),
g)
zaslať príslušnému orgánu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku podľa písmena a),
h)
uchovávať dokumentáciu z monitoringu a kontroly úložiska podľa písmena a) spolu s dokumentáciou o povolení úložiska a správami podľa písmena g) najmenej 5 rokov nasledujúcich po roku uzavretia úložiska tak, že v prípade zmeny prevádzkovateľa nový prevádzkovateľ alebo okresný úrad podľa § 14 ods. 16 obdrží komplexné informácie týkajúce sa úložiska.
(7)
Na posúdenie správy podľa odseku 6 písm. g) príslušný orgán môže zabezpečiť vypracovanie posudku odborne spôsobilou osobou.28)
(8)
Ustanovenia odseku 2 a odseku 6 písm. e) až g) sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A.
(9)
Ustanovenie odseku 6 písm. e) až g) sa nevzťahujú na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do kategórie nebezpečného odpadu podľa osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úložisko kategórie A.
§ 11
Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí
(1)
Uzavrieť úložisko možno len v súlade s povolením príslušného orgánu podľa § 7.
(2)
Úložisko je uzavreté, ak príslušný orgán
a)
na základe oznámenia prevádzkovateľa vykoná záverečnú miestnu ohliadku,
b)
vyhodnotí všetky správy a podklady predložené prevádzkovateľom,
c)
potvrdí, že územie ovplyvnené úložiskom bolo rekultivované, a
d)
vydá rozhodnutie o uzavretí úložiska, ktorého súčasťou sú aj podmienky podľa odsekov 4 a 5.
(3)
Postupom podľa odseku 2 nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z povolenia podľa odseku 1, z tohto zákona alebo z osobitných predpisov.29)
(4)
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie potrebnej údržby, monitoringu, kontroly a nápravných opatrení po uzavretí úložiska v súlade s povolením podľa odseku 1.
(5)
Príslušný orgán s prihliadnutím na stav a charakter úložiska a na miestne environmentálne podmienky môže prevádzkovateľovi rozhodnutím nariadiť, aby
a)
zabezpečil kontrolu úložiska aj po jeho uzavretí, najmä jeho fyzickú a chemickú stabilitu, a
b)
vykonal opatrenia na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov uzavretého úložiska z hľadiska ochrany vôd tak, aby
1.
všetky objekty patriace k úložisku boli udržiavané a monitorované pomocou kontrolných a meracích prístrojov, ktoré sú trvale pripravené na použitie,
2.
prepady, odľahčovacie kanály a odtoky tam, kde to prichádza do úvahy, boli udržiavané čisté a voľné.
(6)
Miestnymi environmentálnymi podmienkami sú charakter a stav životného prostredia v mieste situovania úložiska a v jeho okolí, ktoré môže byť dotknuté nepriaznivými vplyvmi vyplývajúcimi z prevádzky úložiska alebo zo závažnej havárie, s osobitným zreteľom na zložky životného prostredia chránené podľa osobitných predpisov.7)
(7)
Na riešenie udalostí vzniknutých po uzavretí úložiska sa vzťahujú povinnosti podľa § 10 ods. 6 písm. c) až f) obdobne.
(8)
Prevádzkovateľ po uzavretí úložiska je povinný v lehotách určených príslušným orgánom zaslať mu súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol podľa odsekov 4 a 5 na preukázanie plnenia rozhodnutia o povolení podľa § 7 alebo rozhodnutia podľa odseku 2 písm. d) a na zlepšenie poznatkov o správaní sa úložiska a na ňom uložených ťažobných odpadov.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A.
(10)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa nevzťahujú na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do kategórie nebezpečného odpadu podľa osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úložisko kategórie A.
§ 12
Prevencia zhoršenia stavu vôd a znečistenia ovzdušia a pôdy
(1)
Na zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd podľa osobitných predpisov30) je prevádzkovateľ povinný, s prihliadnutím na charakter úložiska, na vlastnosti naň ukladaných ťažobných odpadov a na miestne environmentálne podmienky
a)
vyhodnocovať možnosť vzniku priesakovej kvapaliny a koncentráciu nebezpečných látok v tejto kvapaline unikajúcej z úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí a určiť hydrologickú bilanciu,
b)
vykonať opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie vzniku priesakovej kvapaliny a znečistenia podzemných vôd, povrchových vôd a pôdy priesakovou kvapalinou,
c)
zabezpečiť zber a úpravu odpadovej vody a priesakovej kvapaliny z úložiska tak, aby boli splnené limity určené na ich vypúšťanie,
d)
zneškodňovať ťažobný odpad v pevnom skupenstve, vo forme kalu alebo v kvapalnom skupenstve prostredníctvom vypúšťania do iného vodného recipientu ako toho, ktorý bol vytvorený na účely zneškodňovania ťažobného odpadu podľa osobitných predpisov.30)
(2)
Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na prevenciu a obmedzenie emisií prachu a plynov z úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí.31)
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú primerane na prípady ukladania ťažobných odpadov späť do vyťažených priestorov, vytvorených povrchovou alebo podzemnou ťažbou alebo prieskumom, ktoré budú po uzavretí zatopené.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný pre odkalisko, ktoré obsahuje kyanid, zabezpečiť, aby sa koncentrácia kyanidu rozložiteľného v slabej kyseline znížila na čo najnižšiu úroveň použitím najlepších dostupných techník; pritom sa nesmú prekročiť limity podľa § 29 ods. 8.
(5)
Príslušný orgán môže v odôvodnenom prípade s prihliadnutím na osobitné podmienky na mieste nakladania s ťažobným odpadom nariadiť prevádzkovateľovi, aby pomocou analýzy rizika preukázal, že limity podľa odseku 4 sa nemusia ďalej znižovať.
(6)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A.
§ 13
Výnimky
(1)
Príslušný orgán môže na základe žiadosti prevádzkovateľa povoliť výnimku z § 5 ods. 2, 3 a 4, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 2 a 6 a § 11 ods. 2, 4, 5, 7 a 8 týkajúcu sa ukladania ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vzniká pri prieskume, okrem ložísk ropy a zemného plynu, kamennej soli, draselných solí, brómových solí a jódových solí, ako aj ukladania neznečistenej zeminy a ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a pochádza z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny.
(2)
Pri povoľovaní výnimky podľa odseku 1 sa prihliada najmä na množstvo a vlastnosti vzniknutého ťažobného odpadu, umiestnenie a konštrukciu úložiska a na miestne environmentálne podmienky v jeho okolí tak, aby boli splnené základné povinnosti podľa § 3.
§ 14
Účelová finančná rezerva
(1)
Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky úložiska a počas prevádzky úložiska vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie úložiska, jeho monitorovanie po jeho uzavretí, na rekultiváciu úložiska a rekultiváciu územia ovplyvneného úložiskom. Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje viac úložísk, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každé úložisko osobitne.
(2)
Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov32) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie úložiska, monitorovanie úložiska po jeho uzavretí a rekultiváciu územia. Výška účelovej finančnej rezervy sa aktualizuje každých päť rokov alebo pri každej zmene plánu nakladania podľa § 5 ods. 9.
(3)
Pri výpočte ročnej výšky účelovej finančnej rezervy sa vychádza z návrhu plánu na uzavretie úložiska schváleného ako súčasť plánu nakladania podľa § 5. Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta takto:
R = CN : Ž,
kde
„R“ je odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v eurách za rok,
„CN“ sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné a prevádzkové náklady podľa osobitného predpisu32a) upravené o medziročnú mieru inflácie,
„Ž“ je plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona v čase výpočtu v rokoch.
(4)
Výpočet účelovej finančnej rezervy podľa odseku 3 sa uskutoční na základe
a)
pravdepodobného vplyvu úložiska na životné prostredie s ohľadom najmä na zaradenie úložiska do príslušnej kategórie, vlastnosti ťažobného odpadu a budúce využitie územia po rekultivácii,
b)
predpokladu, že rekultivačnú činnosť vyhodnotia a uskutočnia nezávislé tretie osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.32b)
(5)
Pri úložiskách, ktorých životnosť v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona je kratšia ako desať rokov, prevádzkovateľ na tvorbu účelovej finančnej rezervy odvádza ročne najmenej 10 % projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných a prevádzkových nákladov na uzavretie a rekultiváciu úložiska a na jeho monitorovanie po uzavretí.
(6)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli v každom čase dostupné na účel podľa odseku 1. Prevádzkovateľ je pred odvedením prvej splátky účelovej finančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, na ktorý bude prostriedky účelovej finančnej rezervy každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1. Bankový doklad preukazujúci vytvorenie osobitného účtu zašle príslušnému orgánu do 30 dní od vytvorenia osobitného účtu.
(7)
Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Bankový doklad preukazujúci prevedenie prostriedkov účelovej finančnej rezervy zašle do 30 dní príslušnému orgánu. Príslušný orgán každoročne kontroluje výšku prevedených prostriedkov účelovej finančnej rezervy.
(8)
Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní písomného súhlasu príslušného orgánu, ktorý povolil uzavretie úložiska podľa § 7 a 11, na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno čerpať do výšky určenej v písomnom súhlase, ktorým príslušný orgán vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov. Tento postup sa neuplatní v prípadoch, keď prevádzkovateľ plní povinnosť podľa odseku 12 alebo okresný úrad v sídle kraja plní povinnosť podľa odseku 14, alebo keď je vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy už oprávnený voľne s nimi nakladať podľa odseku 15.
(9)
Ak prevádzkovateľ použil prostriedky účelovej finančnej rezervy v rozpore s písomným súhlasom podľa odseku 8, je povinný ich bezodkladne vrátiť späť na osobitný účet podľa odseku 6. Tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť podľa § 27 ods. 3.
(10)
Ak sa prevádzkovateľ rozhodol pred uzavretím, rekultiváciou alebo monitorovaním úložiska po jeho uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia33) všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska na okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode sa prevažná časť úložiska nachádza; na tento okresný úrad v sídle kraja prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 8.
(11)
Ak bol na prevádzkovateľa vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovateľovi povolená reštrukturalizácia34) pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania úložiska po jeho uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska po jeho uzavretí na okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode sa nachádza prevažná časť úložiska; na tento okresný úrad v sídle kraja prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 8.
(12)
Prevádzkovateľ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 je povinný deň pred vstupom do likvidácie alebo najneskôr v deň zrušenia živnostenského oprávnenia alebo právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na konkurz pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na účet okresného úradu v sídle kraja, na ktorý prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami.
(13)
V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu34) prechádzajú na prevádzkovateľa späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska po jeho uzavretí vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na okresný úrad v sídle kraja; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.35) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z okresného úradu v sídle kraja na prevádzkovateľa oznámi okresnému úradu v sídle kraja prevádzkovateľ bezodkladne.
(14)
Okresný úrad v sídle kraja, na ktorý prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa odseku 11, je povinný previesť prevedené prostriedky účelovej finančnej rezervy na osobitný účet prevádzkovateľa podľa odseku 6 do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 13.
(15)
Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania úložiska v lehote určenej v rozhodnutí o povolení uzavretia úložiska podľa § 7 oprávnený na základe súhlasu príslušného orgánu s nevyčerpanou čiastkou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať.
(16)
Prevádzkovateľ alebo okresný úrad v sídle kraja, na ktorý prešli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním úložiska, sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru vykonať kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.
(17)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných predpisov.36)
(18)
Pri zmene prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný previesť v plnej výške finančné prostriedky účelovej finančnej rezervy predmetného úložiska na účet účelovej finančnej rezervy nového prevádzkovateľa, a to do 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa došlo.
(19)
Ustanovenia odsekov 1 až 18 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A, ani na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do kategórie nebezpečného odpadu podľa osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úložisko kategórie A.
§ 15
Cezhraničné účinky
(1)
Ak príslušný orgán pri povoľovaní úložiska kategórie A podľa § 7 zistí, že úložisko pravdepodobne bude mať nepriaznivé účinky na životné prostredie a z neho vyplývajúce riziká na zdravie ľudí na území iného štátu (ďalej len „dotknutá strana“), alebo ak o to dotknutá strana požiada, príslušný orgán preruší konanie a bezodkladne informuje o tom ministerstvo. Ministerstvo bezodkladne informuje dotknutú stranu, zašle jej informácie o žiadosti podľa § 7 a 8 a dohodne s ňou ďalší postup.
(2)
Informácie podľa odseku 1 slúžia ako základ pre konzultácie medzi Slovenskou republikou a dotknutou stranou. Rozsah a spôsob tohto informovania a konzultácií, ako aj postup v prípadoch podľa odseku 4 upravia na základe vzájomnosti a rovnocennosti medzištátne zmluvy, a to aj pre prípady, keď sa úložisko s cezhraničnými účinkami nachádza na území iného štátu (ďalej len „strana pôvodu“) a Slovenská republika je dotknutou stranou.
(3)
V rámci medzištátnych zmlúv podľa odseku 2 príslušný orgán zabezpečí, že v prípadoch uvedených v odseku 1 sa žiadosť a ďalšie informácie sprístupnia na vhodné časové obdobie aj verejnosti dotknutej strany, ktorá môže byť ovplyvnená cezhraničným vplyvom, na podanie pripomienok. Pri posudzovaní pripomienok verejnosti sa primerane použije § 8.
(4)
Ak vznikne havária36a) na úložisku kategórie A, ktorej účinky môžu presiahnuť hranice štátu, alebo vznikne bezprostredná hrozba takejto havárie, príslušný orgán, ktorému bola havária nahlásená, bezodkladne informuje o tom ministerstvo. Ministerstvo bezodkladne informuje dotknutú stranu a dohodne s ňou ďalší postup s cieľom minimalizovať následky havárie na zdravie ľudí a vyhodnotiť a minimalizovať rozsah skutočnej alebo možnej environmentálnej škody.12a)
(5)
Ak je Slovenská republika dotknutou stranou a ministerstvo sa dozvie z oznámenia podľa odseku 4, z oznámenia strany pôvodu alebo iným hodnoverným spôsobom o možných cezhraničných účinkoch úložiska umiestneného na území strany pôvodu alebo o vzniku havárie na takomto úložisku, bezodkladne vstúpi do kontaktu so stranou pôvodu a dohodne s ňou ďalší postup.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a ktoré nie sú ukladané na úložisko kategórie A, ani na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do kategórie nebezpečného odpadu podľa osobitných predpisov9) a ktorý nie je ukladaný na úložisko kategórie A.
§ 16
Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
(1)
Na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií o nakladaní s ťažobným odpadom sa vytvára a aktualizuje informačný systém nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „informačný systém“). Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.37)
(2)
Informačný systém obsahuje
a)
register prevádzkovaných úložísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, vrátane ich kategorizácie,
b)
register uzavretých úložísk a opustených úložísk,
c)
register prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje tento zákon,
d)
register dokumentov obsahujúcich databázy
1.
plánov nakladania podľa § 5,
2.
vydaných povolení podľa § 7,
3.
súhrnných správ o výsledkoch monitoringu a kontrol úložísk podľa § 10 ods. 6 písm. g),
4.
súhrnných správ zasielaných Európskej komisii podľa § 18 ods. 2 písm. a) piateho bodu,
e)
register závažných havárií, ku ktorým došlo na úložiskách,
f)
informácie o najlepších dostupných technikách.8)
(3)
Register podľa odseku 2 písm. b) vytvorí ministerstvo do 1. mája 2012.
(4)
Informačný systém prevádzkuje, štvrťročne aktualizuje a jeho obsah sprístupňuje ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť plnením týchto úloh právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.
(5)
Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami alebo spravujúce majetok štátu, obcí alebo vyšších územných celkov sú povinné na výzvu prevádzkovateľa informačného systému poskytovať údaje a informácie týkajúce sa údajov uvedených v odseku 2, ako aj stavu životného prostredia na území ovplyvnenom úložiskom. Údaje a informácie sa poskytujú bezplatne.
Štátna správa na úseku nakladania s ťažobným odpadom
§ 17
Orgány štátnej správy
Štátnu správu na úseku nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
ministerstvo,
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,
d)
okresné úrady v sídle kraja,
e)
okresné úrady,
f)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,
g)
stavebné úrady.
§ 18
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobnými odpadmi.
(2)
Ministerstvo
a)
vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý nevznikol pri banskej činnosti alebo pri činnosti vykonávanej banským spôsobom,
1.
riadi a kontroluje výkon štátnej správy,
2.
je orgánom štátneho dozoru vo veciach nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „štátny dozor“),
3.
zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a orgánmi Európskej únie,
4.
plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
5.
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie,
b)
prevádzkuje informačný systém podľa § 16,
c)
zabezpečuje inventarizáciu uzavretých úložísk ťažobných odpadov a opustených úložísk ťažobných odpadov podľa § 16 ods. 2 písm. b),
d)
zabezpečuje konzultácie a spoluprácu v prípade cezhraničných účinkov úložísk podľa § 15.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví
a)
podrobnosti o inertných odpadoch podľa § 2 písm. d),
b)
podrobnosti o kategorizácii úložísk podľa § 4,
c)
prahové hodnoty podľa § 4 ods. 12 písm. b) a c),
d)
obsah vnútorného havarijného plánu podľa § 6,
e)
opis vlastností ťažobného odpadu podľa § 5 ods. 3 písm. b),
f)
opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska podľa § 10 ods. 6 písm. a),
g)
postup znižovania koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane určenia metód jej zisťovania a limitnej koncentrácie slabej kyseliny podľa § 12 ods. 4,
h)
podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy podľa § 14.
§ 19
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý vznikol pri banskej činnosti alebo pri činnosti vykonávanej banským spôsobom,
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy,
b)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,
c)
zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a orgánmi Európskej únie,
d)
plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti nakladania s ťažobnými odpadmi a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie v tejto oblasti.
§ 20
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
a)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,
b)
ukladá pokuty podľa § 27.
§ 21
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,
b)
nakladá s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa § 14 ods. 8, 10 až 14 a 16.
§ 22
Okresný úrad
Okresný úrad
a)
rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, do zodpovedajúcej kategórie podľa § 4 okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,
b)
povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odkalisko podľa § 7 ods. 1 až 3, 5 až 7 a § 8, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,
c)
prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. c) až g) a § 11 ods. 8 týkajúce sa úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku podľa § 10 ods. 7 týkajúceho sa takéhoto odkaliska,
d)
vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odkalisku po jeho uzavretí podľa § 11 ods. 2, 4, 5 a 8,
e)
nariaďuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné znižovať limity koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na úložisko, ktorým je odkalisko podľa § 12 ods. 5, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,
f)
prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu podľa § 14 ods. 6 a 8,
g)
informuje ministerstvo podľa § 15 ods. 1 a 4 o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, ktoré je úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odkalisku môže mať významný cezhraničný vplyv,
h)
poskytuje potrebné údaje do informačného systému podľa § 16,
i)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,
j)
ukladá pokuty podľa § 27,
k)
plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.38)
§ 23
Hlavný banský úrad
Hlavný banský úrad
a)
rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa vzťahuje tento zákon,
b)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaným podľa tohto zákona,
c)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26.
§ 24
Obvodný banský úrad
Obvodný banský úrad
a)
rozhoduje podľa § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
b)
rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej kategórie podľa § 4,
c)
schvaľuje plán nakladania a jeho zmeny podľa § 5,
d)
povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, podľa § 7 a 8,
e)
prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. c) až g) a § 11 ods. 8 týkajúce sa úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku podľa § 10 ods. 7 týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
f)
vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí podľa § 11 ods. 2, 4, 5 a 8,
g)
prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu podľa § 14 ods. 6 a 8,
h)
informuje ministerstvo podľa § 15 ods. 1 a 4 o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, ktoré sú úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odvale alebo odkalisku môže mať významný cezhraničný vplyv,
i)
poskytuje potrebné údaje do informačného systému podľa § 16,
j)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,
k)
ukladá pokuty podľa § 27,
l)
plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.39)
§ 25
Stavebný úrad
Stavebný úrad vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitných predpisov40) pri povoľovaní úložísk
a)
vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou výhradného ložiska mimo určeného dobývacieho priestoru,
b)
vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou ložiska nevyhradeného nerastu,41)
c)
vydáva územné rozhodnutie a povolenie ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác podľa osobitných predpisov40) pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou rašeliny,
d)
rozhoduje podľa § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona.
§ 26
Štátny dozor
(1)
Štátnym dozorom sa zisťuje plnenie povinností ustanovených týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na jeho základe.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe.42)
(3)
Orgány vykonávajúce štátny dozor podľa § 20, 22 a 24 koordinujú svoju činnosť a plánujú výkon kontrolnej činnosti tak, aby sa na každom úložisku kategórie A vykonala kontrola najmenej raz za 12 mesiacov a na každom úložisku kategórie B najmenej raz za 48 mesiacov.
(4)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinností prevádzkovateľom, je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne nariadiť
a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly,
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným na jeho základe.
(5)
Zamestnanec orgánu štátnej správy vykonávajúci štátny dozor je oprávnený
a)
vykonať zisťovania,
b)
odobrať vzorky,
c)
použiť technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených skutočností potrebných na výkon štátneho dozoru.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor
1.
umožniť používanie technických prostriedkov na účel podľa odseku 5 písm. c),
2.
poskytnúť úplné a pravdivé informácie súvisiace s nakladaním s ťažobným odpadom,
b)
zdržať sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru.
§ 27
Správne delikty
(1)
Pokutu do 7 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý
a)
nepredloží na schválenie príslušnému orgánu plán nakladania podľa § 5 alebo jeho zmenu alebo schválený plán nakladania neplní,
b)
nezabezpečí pre úložisko kategórie A hodnotenie rizika, nevypracuje plán prevencie závažných havárií a neustanoví odborne spôsobilú osobu na kontrolu jej plnenia, nezavedie systém riadenia bezpečnosti alebo nevypracuje vnútorný havarijný plán podľa § 6 ods. 4 písm. d),
c)
neposkytne príslušnému orgánu potrebné podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu podľa § 6 ods. 9,
d)
nezabezpečí informovanie verejnosti podľa § 6 ods. 5 a 6,
e)
nepoverí riadením prevádzky úložiska odborne spôsobilú osobu alebo nezabezpečí potrebné školenie a výcvik zamestnancov podľa § 10 ods. 2,
f)
nevykonáva už počas prevádzky úložiska vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. b),
g)
nezašle príslušnému orgánu súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol podľa § 10 ods. 6 písm. g) alebo podľa § 11 ods. 8,
h)
neoznámi príslušnému orgánu vytvorenie osobitného účtu na tvorbu účelovej finančnej rezervy podľa § 14 ods. 6,
i)
neumožní zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor používanie technických prostriedkov podľa § 26 ods. 5 písm. c) a neposkytne úplné a pravdivé informácie súvisiace s nakladaním s ťažobným odpadom podľa § 26 ods. 6 písm. a) druhého bodu,
j)
neumožní orgánom štátneho dozoru vykonať kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania podľa § 14 ods. 16.
(2)
Pokutu do 20 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý
a)
uloží ťažobný odpad alebo ho ponechá na inom mieste ako na mieste na to určenom podľa § 3 ods. 1 tohto zákona,
b)
nakladá s ťažobným odpadom v rozpore s požiadavkami § 3 ods. 2 až 4,
c)
nepožiada príslušný orgán o zaradenie úložiska podľa § 4 ods. 10,
d)
neplní vnútorný havarijný plán podľa § 6 ods. 4 písm. d),
e)
nepožiada príslušný orgán o povolenie zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia úložiska alebo neplní podmienky povolenia podľa § 7,
f)
neplní povinnosti podľa § 9 pri ukladaní ťažobných odpadov alebo iných odpadov do vyťažených priestorov,
g)
neplní pri prevádzke úložiska povinnosti podľa § 10 ods. 3, 5 a odseku 6 písm. a),
h)
neoznámi príslušnému orgánu udalosti a skutočnosti podľa § 10 ods. 6 písm. c) až e) alebo § 11 ods. 7,
i)
neuchováva dokumentáciu podľa § 10 ods. 6 písm. h),
j)
postupuje pri uzavieraní úložiska v rozpore s § 11 ods. 1 až 3,
k)
nezabezpečí potrebný monitoring, kontrolu a ďalšie opatrenia po uzavretí úložiska podľa § 11 ods. 4 a 5,
l)
neplní povinnosti na ochranu vôd, ovzdušia a pôdy podľa § 12 ods. 1 a 2,
m)
nezabezpečí zníženie koncentrácie kyanidu rozložiteľného v slabej kyseline v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko v súlade s § 12 ods. 4 a 5 a v lehotách podľa § 29 ods. 9,
n)
nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia nariadené príslušným orgánom.
(3)
Pokutu do 170 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý neplní povinnosti ustanovené v § 14 okrem povinností ustanovených v § 14 ods. 6 poslednej vete a odseku 16.
(4)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(5)
Príslušný orgán môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu príslušný orgán uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3. Ďalšiu pokutu môže príslušný orgán uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
(6)
Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží mu príslušný orgán ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(7)
Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Konanie podľa odsekov 5 a 6 možno začať do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 5, alebo odo dňa, keď prevádzkovateľ opätovne porušil povinnosti alebo nesplnil opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 6. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.43)
(8)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(9)
Konanie o uložení pokuty uskutoční príslušný orgán, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností, a bezodkladne oznámi túto skutočnosť ostatným príslušným orgánom.
(10)
Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.44)
§ 28
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na postup podľa § 4 a § 5 ods. 6 až 9.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)
Správne konania vo veciach ťažobných odpadov začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov45) účinných v čase začatia konania.
(2)
Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších rozhodnutí zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Prevádzkovateľ úložiska, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, je povinný do
a)
31. marca 2009 podať príslušnému orgánu žiadosť podľa § 4 ods. 10 na zaradenie úložiska do príslušnej kategórie,
b)
31. decembra 2009 predložiť na schválenie príslušnému orgánu plán nakladania podľa § 5.
(4)
Príslušný orgán rozhodne o žiadosti podľa odseku 3 do troch mesiacov od jej doručenia.
(5)
Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný podľa § 6
a)
v lehote šiestich mesiacov odo dňa zaradenia úložiska do kategórie A podľa odseku 4
1.
zabezpečiť hodnotenie rizika,
2.
vypracovať plán prevencie závažných havárií a ustanoviť odborne spôsobilú osobu na vykonávanie jej pravidelnej kontroly,
3.
zaviesť systém riadenia bezpečnosti,
b)
v lehote 12 mesiacov odo dňa zaradenia úložiska do kategórie A podľa odseku 4
1.
vypracovať vnútorný havarijný plán,
2.
predložiť príslušnému orgánu podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu.
(6)
Úložiská, ktorým sa do účinnosti tohto zákona udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré sú už k tomuto dátumu v prevádzke, musia spĺňať všetky požiadavky tohto zákona najneskôr do 1. mája 2012 okrem povinnosti vytvárať účelovú finančnú rezervu podľa § 14 ods. 1, ktorá musí byť splnená do 1. mája 2014.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na úložiská, ktoré boli uzavreté do účinnosti tohto zákona.
(8)
Koncentrácia kyanidu rozložiteľného v slabej kyseline v mieste vypúšťania kalu z úpravárenského zariadenia nesmie prekročiť
a)
pri odkaliskách, ktorým sa do účinnosti tohto zákona udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré sú už k tomuto dátumu v prevádzke,
1.
50 ppm od účinnosti tohto zákona,
2.
25 ppm od 1. mája 2013,
3.
10 ppm od 1. mája 2018,
b)
pri odkaliskách, ktorým sa udelilo povolenie po 1. máji 2008, 10 ppm.
(9)
Ustanovenia § 5, § 6 ods. 4, 7 až 9 a odseku 11, § 7, 8 a 14 sa nevzťahujú na úložiská,
a)
na ktoré sa prestal ukladať ťažobný odpad pred 1. májom 2006,
b)
na ktorých sa ukončuje proces ich uzatvárania v súlade s doteraz platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami vydanými na ich vykonanie a
c)
ktoré budú definitívne uzavreté do 31. decembra 2010.
§ 30
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 15a.“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „o postupe pri mimoriadnej udalosti“ nahrádzajú slovami „a verejnosť podľa § 15a“.
3.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15 ods. 1 písm. a) sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli s uvedením 30-dňovej lehoty, dokedy môže dotknutá verejnosť podávať pripomienky. Opodstatnené pripomienky sa primerane zohľadnia pri spracovaní plánu ochrany obyvateľstva. Informácie sa prehodnocujú a v prípade potreby aktualizujú; v aktualizovanej forme sa zverejňujú najmenej raz za tri roky.
(2)
Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä
a)
informácie o zdroji ohrozenia,
b)
informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,
b)
nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,
c)
informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
d)
úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
e)
podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,
f)
odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 18a sa označuje ako odkaz 18b.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa na konci pripája táto citácia: „§ 6 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 42/1994 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z. zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa za položku 172 vkladajú položky 172a až 172d, ktoré znejú:
„Položka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur
Položka 172b
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ..........................35 eur
Položka 172c
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n) ..........................15 eur
Položka 172d
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI. Banská činnosť sa za položku 194 vkladajú položky 194a až 194f, ktoré znejú:
„Položka 194a
Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu39n) ..........................35 eur
Položka 194b
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ..........................15 eur
Položka 194c
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ..........................35 eur
Položka 194d
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ..........................15 eur
Položka 194e
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur
Položka 194f
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39n znie:
„39n)
§ 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 127/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
nakladanie s ťažobným odpadom,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 71 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,80)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
„80)
§ 5 ods. 5 zákona č. 514/2008 Z. z.“.
3.
Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
㤠81a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 15. decembru 2008
Termín ustanovený na splnenie povinnosti spracovania a predloženia na schválenie plánu úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku [§ 81 ods. 4 písm. b) druhý bod] sa mení na 15. júl 2009.“.
Čl. VI
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 20 ods. 9 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:
„f)
účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona.101a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:
„101a)
§ 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na povoľovanie odkalísk, ktoré slúžia ako úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, sa vzťahuje osobitný predpis.36a)“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 7 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z. a zákona č. 661/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Čl. IX
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 514/2008 Z. z.
OPIS VLASTNOSTÍ ŤAŽOBNÉHO ODPADU
Odpad, ktorý sa má ukladať na úložisko, musí byť charakterizovaný spôsobom, aby sa získali údaje potrebné na zabezpečenie dlhodobej fyzikálnej a chemickej stability objektu úložiska a aby sa predišlo závažným haváriám. Opis vlastností odpadu obsahuje tieto údaje:
1. Opis očakávaných fyzikálnych a chemických vlastností ťažobného odpadu, ktorý má byť krátkodobo alebo dlhodobo ukladaný na úložisko, najmä údaje o jeho stabilite za miestnych atmosférických meteorologických podmienok na zemskom povrchu, berúc do úvahy druh ťaženého nerastu a povahu nadložných a podložných hornín a hlušiny, ktoré sa premiestňujú a ukladajú na úložisko počas banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.
2. Zaradenie odpadu podľa všeobecných predpisov o odpadoch1) s osobitným dôrazom na jeho nebezpečné vlastnosti.
3. Opis chemických látok a chemických prípravkov, ktoré sa majú používať pri úprave nerastov, a ich stability.
4. Opis metódy (technológie) ukladania ťažobných odpadov na úložisko.
5. Systém prepravy ťažobných odpadov, ktorý sa má použiť.
Príloha č. 2 k zákonu č. 514/2008 Z. z.
SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTI
Systém riadenia bezpečnosti týkajúci sa úložiska kategórie A je súčasťou celkového riadiaceho systému prevádzkovateľa; obsahuje opatrenia vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich postupov na stanovenie a plnenie politiky prevencie závažných havárií, a to v týchto oblastiach:
1. Organizačná štruktúra prevádzkovateľa a potrební zamestnanci – úlohy a zodpovednosť zamestnancov, ktorí sú zapojení do riadenia hlavných nebezpečenstiev na všetkých úrovniach riadenia, určenie potrieb školenia a výcviku týchto zamestnancov a zabezpečenie tohto školenia a výcviku; zabezpečenie primeraného školenia a výcviku ďalších zamestnancov prevádzkovateľa a podľa potreby tiež zamestnancov cudzích organizácií, ktorí s vedomím prevádzkovateľa vykonávajú práce v mieste nakladania s ťažobným odpadom.
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika závažných havárií – prijatie a uplatňovanie postupov na systematickú identifikáciu uvedených nebezpečenstiev, ktoré môžu vznikať pri štandardnej prevádzke úložiska kategórie A vrátane neštandardnej alebo havarijnej situácie, ako aj na hodnotenie pravdepodobnosti a závažnosti vzniku závažnej havárie.
3. Riadenie prevádzky – prijatie a uplatňovanie postupov a pokynov na bezpečnú prevádzku úložiska kategórie A, ako aj na zabezpečenie udržiavania súvisiacich zariadení, procesov a postupov v mieste nakladania s ťažobným odpadom vrátane dočasného zastavenia prevádzky.
4. Riadenie zmien – prijatie a uplatňovanie postupov na plánovanie potrebných úprav a zmien na úložisku kategórie A alebo na výstavbu nového úložiska.
5. Havarijné plánovanie – prijatie a uplatňovanie postupov na systematickú identifikáciu a analýzu predvídateľných havarijných stavov vyplývajúcich z prevádzky úložiska kategórie A alebo spojených s touto prevádzkou, ako aj na prípravu, prehodnocovanie, aktualizáciu a precvičovanie jednotlivých situácií podľa havarijného plánu a na oboznamovanie príslušných osôb s nimi.
6. Monitorovanie plnenia – prijatie a uplatňovanie postupov na periodické a systematické hodnotenie plnenia cieľov stanovených v politike prevencie závažných havárií, ako aj vhodnosti a efektívnosti zavedeného systému riadenia bezpečnosti; stanovenie mechanizmov na zisťovanie nedostatkov a na prijímanie nápravných opatrení. Tieto postupy by mali zahŕňať aj systém prevádzkovateľa na podávanie správ o závažných haváriách i o prípadoch bezprostredne hroziacej závažnej havárie, najmä takých, ktoré boli spôsobené zlyhaním ochranných opatrení, na vyšetrenie ich príčin a okolností, ako aj na následné poučenie z takých mimoriadnych udalostí a na prijímanie opatrení na zamedzenie ich opakovania.
7. Audit a preskúmanie – prijatie a uplatňovanie postupov na periodické a systematické hodnotenie aktuálnosti politiky prevencie závažných havárií, ako aj vhodnosti a účinnosti systému riadenia bezpečnosti. Zdokumentované preskúmanie politiky prevencie závažných havárií a systému riadenia bezpečnosti a ich potrebná aktualizácia vrcholovým manažmentom prevádzkovateľa.
Príloha č. 3 k zákonu č. 514/2008 Z. z.
OBSAH INFORMÁCIE PRE ZAINTERESOVANÚ VEREJNOSŤ
Informácia pre zainteresovanú verejnosť podľa § 6 ods. 5 obsahuje najmä
a) názov (obchodné meno) a adresu prevádzkovateľa, názov a umiestnenie úložiska kategórie A,
b) meno a funkciu osoby, ktorá informáciu poskytuje,
c) potvrdenie o tom, že úložisko podlieha režimu tohto zákona a že prevádzkovateľ predložil príslušnému orgánu informácie a podklady významné z hľadiska požiadaviek ustanovených v § 6 ods. 2,
d) jednoduché a všeobecne zrozumiteľné vysvetlenie činnosti alebo činností vykonávaných na mieste nakladania s ťažobným odpadom,
e) všeobecné názvy alebo všeobecné označenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov používaných v mieste nakladania s ťažobným odpadom, ako aj ťažobných odpadov ukladaných na úložisko, ktoré by mohli spôsobiť závažnú haváriu, s uvedením ich základných nebezpečných vlastností,
f) všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných havárií vrátane ich možných účinkov na ľudí a na životné prostredie,
g) vhodné informácie o tom, ako budú verejnosť alebo jednotlivé osoby, ktoré môžu byť dotknuté závažnou haváriou, varované a informované v prípade závažnej havárie,
h) vhodné informácie o tom, ako sa má verejnosť správať v prípade závažnej havárie,
i) vyhlásenie o tom, že prevádzkovateľ urobil v mieste nakladania s ťažobným odpadom vhodné opatrenia na prevenciu závažných havárií, ako aj na obmedzenie ich následkov,
j) odkaz na vonkajší havarijný plán podľa § 6 ods. 7 písm. b) a odseku 9, ako aj na plán ochrany obyvateľstva vypracovaný podľa osobitného predpisu,1)
k) informáciu o tom, kde možno získať ďalšie, prípadne podrobnejšie údaje.
Príloha č. 4 k zákonu č. 514/2008 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006).
1)
§ 2 písm. a) až e) a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 a 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
5a)
§ 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
6)
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.
7)
Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
10a)
Čl. 7 rozhodnutia Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/337/ES) (Ú. v. EÚ L 102, 22. 4. 2009).
11)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
12)
§ 15 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
12a)
Napríklad zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 6 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 15 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 47 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 71 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
16)
§ 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z.
19)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 9, 10 a 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
24)
Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).
25)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 ods. 11, 17 a 18, § 7, 21 a 22 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.
30)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
31)
Zákon č. 137/2010 Z. z.
32)
§ 19 a 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
32a)
Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/335/ES) (Ú. v. EÚ L 101, 21. 4. 2009).
32b)
Napríklad § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z., § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo e) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 15 až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 57 až 59 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
§ 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 3 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
37)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
38)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 7 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 359/2007 Z. z.
44)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)
§ 2 ods. 13 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.