51/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. januára 2008,
ktorou sa vykonáva geologický zákon
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 36 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
členení geologických prác,
b)
obsahu odbornej spôsobilosti, o spôsobe jej overovania, náležitostiach žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a náležitostiach a evidencii pečiatok,
c)
projektovaní geologickej úlohy, zisťovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a schvaľovaní projektu geologickej úlohy, ako aj náležitosti projektu geologickej úlohy,
d)
podmienkach a postupe ohlasovania geologických prác,
e)
postupe, podmienkach riešenia a náplni riadenia a sledovania geologickej úlohy, postupe a podmienkach pri vypracúvaní zmeny projektu geologickej úlohy a prípadoch, keď možno začať riešenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu,
f)
dokumentovaní geologickej úlohy, vedení, dopĺňaní a uchovávaní geologickej dokumentácie,
g)
postupe pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitostiach a obsahu záverečných správ, o dobách vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávaní záverečných správ,
h)
kategóriách a spôsobe výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku,
i)
posudzovaní a schvaľovaní záverečnej správy a o evidencii zásob výhradných ložísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu,
j)
podmienkach odovzdávania záverečných správ, hmotnej geologickej dokumentácie a inej geologickej dokumentácie a o sprístupňovaní hmotnej geologickej dokumentácie,
k)
výberovom konaní na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a podrobnosti o zložení a činnosti výberovej komisie,
l)
zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov,
m)
zložení a činnosti ponukovej komisie,
n)
informačnom systéme environmentálnych záťaží.
Členenie geologických prác
§ 2
Geologický výskum
(1)
Základný geologický výskum zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí.
(2)
Regionálny geologický výskum zahŕňa súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, hodnotia sa hydrogeologické, inžinierskogeologické a geotermálne pomery záujmového územia na všeobecné využitie a skúma sa prírodné horninové prostredie z hľadiska geologických činiteľov, vrátane vplyvov ľudskej činnosti na tieto činitele. V rámci tohto výskumu sa tiež odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd; geologickými činiteľmi sú vlastnosti zložiek geologického prostredia, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú životné prostredie a možnosti využitia územia.
§ 3
Geologický prieskum
(1)
Geologický prieskum zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, archívnu excerpciu, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologických údajov, záverečné spracovanie, a ďalších druhov prác, najmä technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia.
(2)
Geologický prieskum sa uskutočňuje po etapách. Ak je to účelné, možno etapy spojiť.
(3)
Ak je potrebné v geologickej úlohe použiť niekoľko rôznych geologických prieskumov, zaradí sa geologická úloha do toho geologického prieskumu, ktorý prevažuje.
§ 4
Ložiskový geologický prieskum
(1)
Ložiskovým geologickým prieskumom sa
a)
skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba,
b)
sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality,
c)
skúmajú banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská,
d)
rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie,
e)
skúmajú hydrogeologické pomery ložiska,
f)
zisťuje výskyt a akumulácia podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska,
g)
zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,
h)
zisťujú a overujú geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov,
i)
zisťujú a overujú geologické podmienky na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel,
j)
zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“).
(2)
Ak sa zistí výskyt a akumulácia podzemných vôd podľa odseku 1 písm. f), vypracuje sa návrh na ich odvádzanie.
(3)
Pri rozdelení ložiskového geologického prieskumu na etapy sa
a)
vo vyhľadávacom prieskume
1.
vyhľadáva a overuje výhradné ložisko alebo ložisko nevyhradeného nerastu, pričom sa na zistenom výhradnom ložisku určí jeho približný rozsah a v jeho časti sa overia a vypočítajú zásoby kategórie Z-2; v ostatnej časti sa overia a vypočítajú zásoby kategórie Z-3 alebo prognózne zdroje, na zistenom ložisku nevyhradených nerastov sa overí a vypočíta množstvo zásob, približný rozsah, kvalita a typy suroviny,
2.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ich prípadné netesnosti a ich vhodnosť na uskladňovanie plynov a kvapalín,
3.
zisťujú možnosti výskytu jaskýň, ich možný priebeh, rozsah, viazanosť na štruktúry a zloženie horninového prostredia, skúmajú sa podmienky stability jaskynných a iných podzemných priestorov,
4.
zisťujú geologické podmienky vplyvu starých banských diel na povrch a navrhujú sa opatrenia na ich zabezpečenie a likvidáciu,
5.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ich prípadné netesnosti a ich vhodnosť na ukladanie,
b)
v podrobnom prieskume
1.
výhradného ložiska overujú zásoby ložiska v množstve a v kvalite potrebnej na ich využívanie, ktoré sa vypočítajú ako zásoby kategórie Z-1; ostatné zásoby ložiska sa vypočítajú ako zásoby kategórie Z-2,
2.
overí rozsah horninových štruktúr alebo podzemných priestorov podľa písmena a) bodu 2, vypočíta sa ich objem, preskúma sa tesnosť voči okoliu, hydrogeologické pomery a vypracúvajú sa geologické podklady na zriadenie a prevádzku podzemného zásobníka,
3.
overí rozsah horninových štruktúr alebo podzemných priestorov podľa písmena a) bodu 5, vypočíta sa ich objem, preskúma sa tesnosť voči okoliu, hydrogeologické pomery a vypracúvajú sa geologické podklady na zriadenie a prevádzku zariadenia na ukladanie,
c)
v ťažobnom prieskume výhradného ložiska spresňujú
1.
znalosti o rozmiestnení zásob a o ich kvalite a škodlivinách v typoch suroviny, ktoré sú potrebné na usmerňovanie dobývania ložiska, a vypočítajú sa zásoby kategórie Z-1,
2.
znalosti o geologických a banskotechnických podmienkach, ktoré sú potrebné na konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemný zásobník plynov alebo kvapalín.
§ 5
Hydrogeologický prieskum
(1)
Hydrogeologickým prieskumom sa
a)
skúmajú hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä interakcia vody vo všetkých skupenstvách pod povrchom terénu, a geologického prostredia, povrchových vôd, klimatických podmienok,
b)
skúmajú vody v pásme nasýtenia, podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych vôd a geotermálnych vôd na rôzne účely, podmienky ochrany ich množstva a ich kvalita a vzťah k ostatným zložkám životného prostredia,
c)
zisťujú a overujú geologické podmienky na využívanie geotermálnej energie, ktorej zdrojom je teplo suchých hornín.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sú podzemné vody všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia bez ohľadu na ich druh a spôsob využitia.
(3)
Pri skúmaní hydrogeologických pomerov územia sa hodnotí skutočné a možné znečistenie podzemných vôd, navrhujú sa optimálne spôsoby využívania a ochrany podzemných vôd.
(4)
Hydrogeologický prieskum sa uskutočňuje samostatne alebo ako súčasť iných prieskumov uvedených v § 4, 6 a 7.
(5)
Pri rozdelení hydrogeologického prieskumu na etapy sa
a)
vo vyhľadávacom prieskume
1.
skúmajú hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry,
2.
určujú množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizujú sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách,
3.
skúmajú hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia,
4.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určujú sa množstvá geotermálnej energie,
b)
v podrobnom prieskume
1.
skúmajú hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody,
2.
určujú využiteľné množstvá podzemnej vody na úrovni požadovanej na povolenie na odber podzemnej vody v kategórii B,
3.
skúma kvantitatívny a kvalitatívny stav útvaru podzemnej vody,
4.
skúmajú hydrogeologické pomery na zakladanie stavieb a na iné účely,
5.
overuje rozsah horninových štruktúr podľa písmena a) bodu 4, vypočítava sa množstvo geotermálnej energie a spracúvajú sa geologické podklady na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie a zneškodňovanie odpadových vôd,
c)
v doplnkovom prieskume
1.
spresňujú informácie o hydrogeologických pomeroch a využiteľných množstvách podzemnej vody na základe výsledkov dlhodobého režimového pozorovania a merania v priebehu využívania zdrojov,
2.
získavajú nové hydrogeologické informácie počas uskutočňovania stavieb alebo ich prevádzkovania.
§ 6
Inžinierskogeologický prieskum
(1)
Inžinierskogeologickým prieskumom sa
a)
skúmajú, zisťujú a overujú inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby,
b)
zisťujú podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby,
c)
spracúvajú geologické podklady na účely územného plánovania, a navrhujú preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia,
d)
zisťujú podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia.
(2)
Pri rozdelení inžinierskogeologického prieskumu na etapy sa
a)
v orientačnom prieskume vykonáva súbor geologických prác potrebných na zistenie základných charakteristík územia a na zásadné posúdenie možnosti a vhodnosti územia na výstavbu alebo na iné využitie; na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií, posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie, navrhujú a realizujú sa okamžité protihavarijné opatrenia,
b)
v podrobnom prieskume vykonávajú práce, na ktorých základe sa spracúvajú podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhmi na zakladanie stavieb, a na zosuvných územiach pri objektoch ohrozených zosuvom sa určia podmienky na zabezpečenie stability územia náchylného na zosúvanie,
c)
v doplnkovom prieskume vykonávajú geologické práce, ktorými sa pri výstavbe alebo prevádzke stavby spresňujú získané geologické poznatky, sleduje sa správanie stavby a účinky jej prevádzky s ohľadom na konkrétne geologické podmienky a na jej vplyv na životné prostredie.
§ 7
Geologický prieskum životného prostredia
(1)
Geologickým prieskumom životného prostredia sa
a)
zisťujú a overujú geologické činitele, sleduje rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b),
b)
zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e),
c)
zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, po potvrdení prítomnosti environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie environmentálnej záťaže,
d)
zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch,
e)
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
(2)
Pri skúmaní životného prostredia sa zisťujú a overujú geologické, geochemické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhujú sa optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
(3)
Pri rozdelení geologického prieskumu životného prostredia na etapy sa
a)
v orientačnom prieskume hodnotia geologické, geochemické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery a
1.
zisťujú geologické činitele ovplyvňujúce životné prostredie,
2.
identifikuje, overuje a potvrdzuje prítomnosť znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo prítomnosť pravdepodobnej environmentálnej záťaže alebo prítomnosť environmentálnej záťaže,
3.
predbežne hodnotí riziko vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo vplyvu pravdepodobnej environmentálnej záťaže alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
4.
zisťujú vhodné horninové štruktúry alebo overujú podzemné priestory vhodné pre úložiská rádioaktívnych a iných odpadov,
5.
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
b)
v podrobnom prieskume
1.
overujú zistené geologické činitele, podrobne skúma ich vplyv na životné prostredie,
2.
overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, zisťuje miera, rozsah, šírenie, vývoj a zmeny znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže a identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
3.
hodnotia riziká vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
4.
spracúvajú geologické podklady na optimálne postupy na odstránenie, zníženie alebo obmedzenie negatívnych vplyvov znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
5.
spracúvajú geologické podklady na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov,
6.
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
c)
v doplnkovom prieskume
1.
sledujú a spresňujú vplyvy geologických činiteľov na životné prostredie pri rôznych činnostiach v území,
2.
sledujú a spresňujú vplyvy znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
3.
získavajú nové informácie o znečistení spôsobenom činnosťou človeka alebo o environmentálnej záťaži, ktoré nebolo možné predvídať na základe údajov z podrobného prieskumu.
§ 8
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia slúži
a)
na objektívne poznanie určených charakteristík životného prostredia a na hodnotenie ich zmien v sledovanom priestore a v čase,
b)
na sledovanie vývoja geodynamických javov a ich parametrov po skončení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b),
c)
na sledovanie vývoja znečistenia po skončení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo po skončení sanácie environmentálnej záťaže,
d)
na sledovanie a vyhodnocovanie vplyvu stavieb a ľudskej činnosti na geologické prostredie alebo vplyvu geologického prostredia na stavby, ľudské činnosti a ostatné zložky životného prostredia.
§ 9
Sanácia geologického prostredia
Sanácia geologického prostredia je
a)
zamedzenie vzniku geodynamických javov,
b)
odstránenie príčin a následkov geodynamických javov,
c)
odstránenie príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka,
d)
obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
e)
odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.
§ 9a
Sanácia environmentálnej záťaže
Sanácia environmentálnej záťaže je
a)
odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže,
b)
obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
c)
odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.
§ 9b
Odborný geologický dohľad
(1)
Odborný geologický dohľad, ktorým sa zabezpečuje kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 9 a 9a, slúži na
a)
overovanie priebežných výsledkov geologických prác dokladovaných zhotoviteľom geologických prác,
b)
kontrolu realizácie technologických postupov,
c)
odber kontrolných vzoriek,
d)
obhliadku a dokumentáciu odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov,
e)
návrh kontrolných a doplňujúcich skúšok,
f)
návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika,
g)
sledovanie vynakladaných finančných prostriedkov v súlade s projektom geologickej úlohy.
(2)
Odborný geologický dohľad, ktorým sa zabezpečujú podporné geologické činnosti pri zakladaní stavieb, zakladaní vodných stavieb, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, slúži na
a)
overovanie zhody výsledkov realizovaného geologického prieskumu so skutočnosťou,
b)
kontrolu realizácie technologických postupov,
c)
odber kontrolných vzoriek,
d)
obhliadku a dokumentáciu odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov,
e)
návrh kontrolných a doplňujúcich skúšok,
f)
návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika.
Obsah odbornej spôsobilosti, spôsob jej overovania, náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a náležitosti a evidencia pečiatok
§ 10
Obsah odbornej spôsobilosti a žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ ministerstvu. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt žiadateľa a vymedzenie geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti.
(2)
K žiadosti sa pripája
a)
kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa alebo tretieho stupňa a kópia vysvedčenia o štátnej skúške, rigoróznej skúške alebo dizertačnej skúške z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami, na ktoré žiadateľ žiada odbornú spôsobilosť,
b)
zoznam geologických úloh, na ktorých realizácii sa žiadateľ podieľal alebo podieľa samostatne na každý druh geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti, vrátane výpisu odovzdaných záverečných správ a iných písomných materiálov z archívu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra alebo jeho ekvivalentu v iných štátoch.
(3)
Žiadateľ, ktorý získal vzdelanie v inom štáte, k žiadosti okrem náležitostí podľa odseku 2 pripojí kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého alebo tretieho stupňa v príslušnom odbore1) podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Zahraničná fyzická osoba – podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alebo zástupca zahraničnej fyzickej osoby – podnikateľa uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení k žiadosti okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 pripojí aj
a)
kópiu zahraničného geologického oprávnenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore; ministerstvo si môže vyžiadať kópiu, prípadne aj neoverený alebo overený preklad takéhoto oprávnenia alebo
b)
overený preklad a kópiu zahraničného geologického oprávnenia vydaného v inom štáte ako štáte podľa písmena a).
(5)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo žiadateľa vyzve, aby žiadosť v určenej primeranej lehote doplnil.
(6)
Ak žiadateľ pri skúške nevyhovie, môže podať novú žiadosť. K novej žiadosti sa doklady podľa odsekov 2 až 4 nepripájajú.
(7)
Ak žiadateľ nevykoná skúšku v termínoch určených ministerstvom do jedného roka odo dňa podania žiadosti, môže vykonať skúšku až po podaní novej žiadosti.
(8)
Ministerstvo žiadateľovi oznámi, že nebude pozvaný na skúšku, ak
a)
nespĺňa požadované vzdelanie alebo odbornú prax,
b)
napriek výzve ministerstva nedoplnil žiadosť podľa odseku 5,
c)
napriek výzve ministerstva neuhradil správny poplatok.1a)
(9)
Náklady žiadateľa spojené s prípravou na skúšku a s účasťou na nej znáša žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ.
(10)
Na opätovné overenie odbornej spôsobilosti sa vzťahujú odseky 1, 6 až 9.
§ 11
Spôsob overovania odbornej spôsobilosti a skúšobná komisia
(1)
Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác potrebná na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti sa overuje pred skúšobnou komisiou ministerstva.
(2)
Členov skúšobnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Skúšobná komisia je najmenej päťčlenná. Členmi skúšobnej komisie sú odborníci z oblasti geológie a zamestnanci ministerstva.
(3)
Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda skúšobnej komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda skúšobnej komisie.
(4)
Skúšobná komisia zasadá podľa potreby.
(5)
Podpredseda skúšobnej komisie zabezpečuje riadne vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach.
(6)
Skúšku tvorí
a)
písomná časť, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce; písomná časť skúšky sa vykoná formou testu, ktorý obsahuje 20 otázok,
b)
ústna časť, pri ktorej sa posudzuje odborná úroveň doterajších geologických prác, na ktorých vykonávaní sa žiadateľ podieľal, znalosť súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich slovenských technických noriem; pri ústnej časti skúšky žiadateľ odpovedá na otázky člena skúšobnej komisie, ktorý je odborníkom v oblasti, na ktorú sa žiada odborná spôsobilosť.
(7)
Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi písomne najneskôr 15 dní pred jej konaním.
(8)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z písomnej časti skúšky a z ústnej časti skúšky. Ak žiadateľ v písomnej časti skúšky nedosiahol najmenej 80 % požadovaných správnych odpovedí, ústna skúška sa nekoná.
(9)
Žiadateľ podľa § 10 ods. 4 úspešne vykonal skúšku, ak v písomnej časti skúšky dosiahol najmenej 80 % správnych odpovedí.
(10)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(11)
Výsledok skúšky oznámi žiadateľovi predseda skúšobnej komisie ústne v deň vykonania skúšky. Neúspešného žiadateľa poučí o možnosti vykonania opakovanej skúšky.
(12)
O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica v deň vykonania skúšky, v ktorej sa uvedú výsledky skúšky; zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda skúšobnej komisie, podpredseda skúšobnej komisie a všetci členovia skúšobnej komisie prítomní na zasadnutí komisie.
(13)
Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test žiadateľa, slúži ako podklad na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti.
(14)
Preukaz o odbornej spôsobilosti sa vydá žiadateľovi, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(15)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o kritériách hodnotenia skúšky upravuje skúšobný poriadok skúšobnej komisie.
§ 12
Náležitosti a evidencia pečiatok
(1)
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode je v kruhopise uvedené meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby, priznaná odborná spôsobilosť na geologické práce a poradové číslo, pod ktorým bol vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti.
(2)
Odborne spôsobilá osoba zašle ministerstvu odtlačok pečiatky na účel evidencie. Vydané pečiatky a zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sú oprávnené používať pečiatku, eviduje ministerstvo.
Projektovanie geologickej úlohy, zisťovanie stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a schvaľovanie projektu geologickej úlohy, ako aj náležitosti projektu geologickej úlohy
§ 13
Projektovanie geologickej úlohy
(1)
Pri projektovaní geologickej úlohy sa vypracúva projekt geologickej úlohy (ďalej len „projekt“), a ak to vyžaduje rozsah a zložitosť geologickej úlohy, jeho súčasťou je aj prípravná dokumentácia.
(2)
V projekte sa určuje postup a podmienky odborného, efektívneho a bezpečného riešenia geologickej úlohy.
(3)
Projekt sa obmedzuje na nevyhnutný rozsah zodpovedajúci povahe a zložitosti geologickej úlohy a geologických prác potrebných na jej riešenie.
(4)
Projekt sa uchováva u zhotoviteľa geologických prác počas riešenia geologickej úlohy a počas troch rokov po jej skončení.
(5)
Pri vypracúvaní projektu sa zohľadnia výsledky už vykonaných výskumov a prieskumov, ako aj geologické poznatky o území a o jeho prírodných pomeroch a vykonajú sa nevyhnutné zistenia v teréne. Ak bola vypracovaná prípravná dokumentácia, vychádza sa pri vypracúvaní projektu z jej záverov.
§ 14
Stret záujmov
(1)
Ak sa na riešenú geologickú úlohu nevypracúva projekt, doklady o riešení stretu záujmov sa uchovávajú tri roky po jej skončení u zhotoviteľa geologických prác.
(2)
Ak ide o prieskum, pri ktorom sa nepoužijú technické práce, doklady o riešení stretu záujmov sa doložia vyjadrením orgánu ochrany prírody a krajiny.2)
§ 15
Prípravná dokumentácia
(1)
Prípravná dokumentácia sa vypracúva ako všeobecné riešenie alebo ako prípravná štúdia; jej obsah a skladbu vymedzí objednávateľ.
(2)
Vo všeobecnom riešení sa
a)
vymedzuje geologický zámer v širších hospodárskych, technických a vedeckých súvislostiach,
b)
preukazuje účelnosť, realizovateľnosť a racionálnosť geologického zámeru,
c)
uvádza prehľad prác a odhad nákladov,
d)
uvádzajú podklady na koncepcie a návrhy dlhodobých výhľadov a plánov geologických prác.
(3)
V prípravnej štúdii sa
a)
hodnotia alebo spresňujú prognózne zdroje nerastov a očakávané množstvá podzemných vôd a posudzuje sa očakávaný hospodársky prínos,
b)
navrhuje a odôvodňuje optimálna lokalita geologického prieskumu,
c)
analyzujú a navrhujú rôzne metodické a technické postupy riešenia geologickej úlohy,
d)
hodnotí hospodársky prínos uvažovaných riešení a pripravujú sa podklady na ich ekonomické odôvodnenie.
(4)
V prípravnej štúdii sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sa
a)
na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia hodnotí a posudzuje uskutočniteľnosť sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
b)
analyzujú a navrhujú rôzne metodické a technické postupy sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
c)
posudzujú riziká jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
d)
posudzuje ekonomická efektívnosť jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže.
§ 16
Projekt
(1)
Projekt obsahuje spôsob riešenia geologickej úlohy, jej zabezpečenie, harmonogram a predpokladané výsledky geologických prác. Súčasťou projektu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov je odôvodnenie geologickej úlohy a rozpočet geologickej úlohy.
(2)
V projekte možno určiť postupné vyhodnocovanie výsledkov geologických prác čiastkovými záverečnými správami.
(3)
Projekt na titulnom liste obsahuje
a)
názov geologickej úlohy,
b)
dátum vyhotovenia,
c)
druh geologických prác,
d)
etapu geologického prieskumu,
e)
názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis štatutárneho orgánu objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác, zástupcu zhotoviteľa geologických prác, ak bol ustanovený, a zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.
§ 17
Spôsob riešenia a zabezpečenie geologickej úlohy v projekte
(1)
Spôsob riešenia geologickej úlohy v geologickej časti projektu obsahuje
a)
miestopisné vymedzenie skúmaného územia alebo skúmaného objektu obsahujúce primerane k veľkosti územia číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra,
b)
cieľ geologickej úlohy uvádzajúci okruh otázok, ktoré treba riešiť s prihliadnutím na budúce hospodárske, technické, prípadne vedecké využitie ich výsledkov,
c)
východiskové údaje o území, o geologických činiteľoch podmieňujúcich jej riešenie a doterajšiu geologickú preskúmanosť územia,
d)
vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia,
e)
postup riešenia a jeho odôvodnenie,
f)
špecifikáciu, počet a rozsah projektovaných druhov prác vrátane technologických prác a špeciálnych prác a skúšok s časovou nadväznosťou na ich realizáciu,
g)
kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác a špecifikáciu kontrolných prác počas riešenia,
h)
mapy, rezy, výkresy, ktoré vyjadrujú cieľ geologickej úlohy a spôsob jej riešenia,
i)
doklady o spôsobe riešenia stretu záujmov, ak ide o stret záujmov,
j)
zoznam použitej literatúry a iných zdrojov.
(2)
Zabezpečenie riešenia geologickej úlohy v technickej časti projektu obsahuje
a)
určenie technologických postupov projektovaných geologických prác vrátane podmienok na vykonávanie geologických prác,
b)
určenie technických prostriedkov na riešenie geologickej úlohy,
c)
určenie miesta a spôsobu ukladania nerastnej suroviny, vzoriek, vrtnej drviny, použitého vrtného výplachu, vypúšťania podzemných vôd a iných látok získaných pri vykonávaní geologických prác,
d)
určenie spôsobu nakladania s odpadmi vzniknutými pri vykonávaní geologických prác,
e)
riešenie likvidačných, prípadne zabezpečovacích a rekultivačných prác,
f)
spôsob zabezpečenia vstupov na pozemky, opatrenia na zabezpečenie záujmov chránených osobitnými predpismi a opatrenia na zamedzenie vzniku škôd pri vykonávaní geologických prác, spôsob náhrady škôd a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, protipožiarne opatrenia, sociálne a hygienické vybavenie.
§ 18
Rozpočet geologickej úlohy
(1)
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologické práce zahrnuté do projektu vrátane nákladov na projekt, vypracovanie a posudzovanie záverečnej správy, zabezpečenie, údržbu a likvidáciu geologických diel a geologických objektov a dohodnutej rezervy na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte predvídať.
(2)
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologickú úlohu podľa druhu prác. Druhom prác sa rozumejú najmä geologické činnosti, technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti.
§ 19
Odôvodnenie geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu
(1)
V odôvodnení geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu sa odôvodňuje hospodárska potreba alebo iná potreba jej riešenia, ak ide o návrh variantných riešení, aj prínos riešenia doložený prípadným porovnaním rozpočtových nákladov.
(2)
Pri odôvodnení sa vychádza z geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu, prihliada sa aj na geologický zámer, najmä na potrebné geologické práce v nasledujúcich etapách geologického prieskumu, prípadne aj na možné využitie geologických diel a geologických objektov po skončení geologického prieskumu na iné účely. Odôvodnením geologickej úlohy môže byť aj odvolanie sa na schválenú prípravnú dokumentáciu alebo na záverečnú správu predchádzajúcej etapy geologického prieskumu, ak obsahuje odôvodnenie nasledujúcej etapy geologického prieskumu.
§ 20
Osobitné náležitosti projektu
Osobitnými náležitosťami projektu sú, ak ide o
a)
ložiskový geologický prieskum,
1.
údaje o prognóznych zdrojoch nerastov a o preskúmaných zásobách nerastov v skúmanom ložisku podľa kategórií s podmienkami využiteľnosti zásob, podľa ktorých boli vyhodnotené s podmienkami využiteľnosti zásob, podľa ktorých boli vyhodnotené,
2.
očakávané množstvo a kvalita prírastkov zásob ložiska podľa kategórií,
b)
hydrogeologický prieskum,
1.
údaje o množstvách podzemných vôd v záujmovom území a údaje o súčasných odberoch, alebo o množstvách geotermálnej energie,
2.
očakávané množstvá podzemných vôd a ich kvalita podľa kategórií, ak je cieľom geologickej úlohy overenie množstiev a kvality podzemných vôd, alebo množstvá geotermálnej energie,
c)
geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťuje a overuje pravdepodobná environmentálna záťaž,
1.
údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku pravdepodobnej environmentálnej záťaže,
2.
identifikácia a charakteristika pravdepodobného zdroja úniku znečisťujúcich látok,
3.
identifikácia a charakteristika predpokladaných znečisťujúcich látok,
4.
údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia,
d)
geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž,
1.
údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže,
2.
identifikácia zdroja úniku znečisťujúcich látok,
3.
údaje o rozsahu a stupni znečistenia životného prostredia,
4.
údaje o smere šírenia znečisťujúcich látok,
5.
charakteristika zistených znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
6.
údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia,
e)
sanáciu geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanáciu environmentálnej záťaže,
1.
údaje o výsledkoch geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zistilo znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž,
2.
výsledky analýzy rizika znečisteného územia.
§ 21
Schvaľovanie projektu
Projekt schvaľuje objednávateľ. Schválenie sa na projekte vyznačuje doložkou, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko a podpis štatutárneho orgánu objednávateľa, dátum schválenia a odtlačok úradnej pečiatky objednávateľa.
§ 21a
Geologický zámer
(1)
Na vypracovanie geologického zámeru sa vzťahuje § 16 ods. 3 a § 17 ods. 1 písm. a), b), e) a f).
(2)
Na schvaľovanie geologického zámeru sa vzťahuje § 21.
§ 21b
Geologické štúdie a odborné geologické posudky
Ak pri geologickej štúdii alebo odbornom geologickom posudku nie je vypracovaný projekt, nahrádza sa objednávkou alebo zmluvou o dielo, ktorá sa uchováva tri roky po vypracovaní geologickej štúdie alebo odborného geologického posudku u zhotoviteľa geologických prác.
Podmienky a postup ohlasovania geologických prác
§ 22
Ohlasovanie geologických prác
(1)
Zhotoviteľ geologických prác v ohlásení geologických prác uvedie
a)
názov a sídlo zhotoviteľa geologických prác, názov a sídlo objednávateľa,
b)
názov geologickej úlohy, číslo geologickej úlohy, vymedzenie geologických prác, etapu geologického prieskumu,
c)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód okresu, prípadne iné miestopisné určenie skúmaného územia alebo skúmaného objektu,
d)
cieľ geologickej úlohy,
e)
vymedzenie, špecifikáciu, počet a rozsah geologických prác,
f)
vymedzenie územia vykonávaných geologických prác v Základnej mape Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 alebo v mierke 1 : 25 000, prípadne v inej mierke,
g)
dátum začatia a plánovaného ukončenia geologických prác.
(2)
Ak údaje v ohlásení geologických prác nie sú dostatočné, doplní ich zhotoviteľ na základe výzvy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
(3)
Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra sa bezodkladne ohlasuje
a)
zmena územia projektovaných geologických prác,
b)
zmena cieľa geologických prác alebo rozsahu geologických prác,
c)
skutočnosť, že ohlásené geologické práce sa nebudú vykonávať.
(4)
Elektronické ohlasovanie sa vykonáva na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Postup, podmienky riešenia a náplň riadenia a sledovania geologickej úlohy, postup a podmienky pri vypracúvaní zmeny projektu geologickej úlohy a prípady, keď možno začať riešenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu
§ 23
Začatie riešenia geologickej úlohy
(1)
Geologickú úlohu, na ktorej riešenie sa vzťahuje povinnosť vypracovať projekt, možno začať riešiť len na základe schváleného projektu. Výnimočne sa môže začať riešiť geologická úloha so súhlasom jej objednávateľa pred schválením projektu počas jeho vypracúvania, a to v prípadoch, ak
a)
geologickými prácami možno odvrátiť alebo zmierniť účinky hroziacej havárie a živelnej pohromy,
b)
sú geologické práce nevyhnutné na odstránenie následkov havárie a živelnej pohromy,
c)
by neskorším začatím riešenia mohli vzniknúť škody na nehnuteľnostiach alebo iné škody, ktorým možno predčasným začatím geologických prác zabrániť.
(2)
Ak sa geologická úloha začne riešiť pred schválením projektu, musí byť projekt schválený do troch mesiacov odo dňa začatia jej riešenia.
(3)
Geologickú úlohu na vybrané geologické práce možno začať riešiť až po určení prieskumného územia.
§ 24
Podmienky riešenia geologickej úlohy
(1)
Pri riešení geologickej úlohy sa
a)
postupuje podľa harmonogramu geologickej úlohy, ale najskôr sa uskutočňujú geologické práce, ktorých výsledky môžu slúžiť na vykonanie následných geologických prác,
b)
postupuje podľa technických požiadaviek a technologických podmienok uvedených v projekte a právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c)
zabezpečujú, prípadne vyhotovujú mapové podklady a zameriava sa na geologické práce podľa osobitných predpisov3) a slovenských technických noriem4) s presnosťou zodpovedajúcou účelu ich využitia.
(2)
Pri riešení geologickej úlohy sa postupuje tak, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti, správcu alebo nájomcu a aby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť.
(3)
Zhotoviteľ geologických prác môže vykonanie niektorých geologických prác alebo ucelených častí riešenia geologickej úlohy zadať inému zhotoviteľovi geologických prác len so súhlasom objednávateľa, čo ho nezbavuje zodpovednosti voči objednávateľovi za ich odborné vykonanie.
§ 25
Riadenie riešenia geologickej úlohy
(1)
Pri riešení geologickej úlohy sa priebežne kontroluje, či jej cieľ je dosiahnuteľný, či projektované riešenie geologickej úlohy je v súlade so skutočnosťami zistenými geologickými prácami a či projektované metodické postupy a práce vyhovujú podmienkam uvedeným v projekte a poznatkom získaným počas riešenia geologickej úlohy. Kontrolu riešenia geologickej úlohy vykonáva objednávateľ a osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1.
(2)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
a)
riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu,
b)
zabezpečuje vytýčenie geologických prác v teréne, najmä prác technického charakteru,
c)
kontroluje správnosť vykonávania geologických prác,
d)
zabezpečuje geologickú dokumentáciu, jej vedenie a uchovávanie,
e)
zabezpečuje vyhodnocovanie čiastkových výsledkov,
f)
navrhuje zmeny projektu, zámenu geologických prác alebo zastavenie geologických prác, ak nemožno dosiahnuť ich cieľ,
g)
oznamuje objednávateľovi prípadné strety záujmov zistené pri realizácii geologických prác,
h)
spracúva výsledky riešenia geologickej úlohy v záverečnej správe a v odborných publikáciách podľa projektu.
(3)
Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1
a)
kontroluje správnosť vykonávania geologických prác,
b)
vypracúva štvrťročné správy o priebehu riešenia geologickej úlohy, ktoré do 15 dní po uplynutí príslušného obdobia podáva objednávateľovi.
§ 26
Zmena projektu
(1)
Zhotoviteľ geologických prác pri riešení geologickej úlohy navrhne zmenu projektu, ak zistí, že
a)
na riešenie geologickej úlohy treba zvoliť na základe čiastkových výsledkov riešenia zásadne iný metodický alebo technický postup, ako určil projekt, alebo vykonať podstatne väčší rozsah geologických prác, ako bol schválený,
b)
nemožno dosiahnuť ciele geologickej úlohy sledované projektom, najmä ak sa geologické pomery a výsledky riešenia podstatne líšia od predpokladov uvažovaných v projekte.
(2)
Zmena projektu obsahuje primerane náležitosti uvedené v § 16 ods. 1 a 3 a dôvody vypracovania zmeny projektu.
§ 26a
Zámena geologických prác
(1)
Zhotoviteľ geologických prác pri riešení geologickej úlohy navrhne zámenu geologických prác, ak zistí, že bez zmeny schváleného rozpočtu geologickej úlohy je potrebné vykonať projektované druhy prác v inom rozsahu.
(2)
Zámenou geologických prác možno zvýšiť alebo znížiť cenu druhu prác podľa § 18 ods. 2, okrem geologických činností, najviac o 20 %.
(3)
Na čerpanie rozpočtovej rezervy sa odsek 2 nevzťahuje.
(4)
Na zámenu geologických prác sa primerane vzťahujú § 16 ods. 1 a 3.
Dokumentovanie geologickej úlohy, vedenie, dopĺňanie a uchovávanie geologickej dokumentácie
§ 27
Dokumentovanie geologickej úlohy
(1)
Pri riešení geologickej úlohy sa zabezpečuje, aby sa všetky realizované geologické práce riadne a včas dokumentovali a aby sa o nich viedla, dopĺňala a uchovávala geologická dokumentácia.
(2)
Geologickú dokumentáciu tvorí písomná dokumentácia, grafická dokumentácia a hmotná dokumentácia. Geologická dokumentácia obsahuje geologické, technické a iné údaje o skutočnostiach a javoch zistených pri riešení geologickej úlohy dôležité na využitie jej výsledkov a jej kontrolu spolu s poznatkami významnými z hľadiska komplexného vykonávania a hodnotenia geologických prác.
§ 28
Obsah a členenie geologickej dokumentácie
(1)
Geologická dokumentácia obsahuje údaje a poznatky o geologických, geofyzikálnych, chemických, technologických, fyzikálno-mechanických a iných skutočnostiach a javoch zistených pri riešení geologickej úlohy, výsledky laboratórneho a iného zhodnotenia a údaje o geologických dielach a geologických objektoch.
(2)
Geologická dokumentácia obsahuje
a)
názov geologickej úlohy, dátum jej vyhotovenia alebo doplnenia,
b)
názov zhotoviteľa geologických prác,
c)
označenie miesta a údaje o situovaní geologického diela alebo geologického objektu, prípadne jeho súradnice, ak to určuje technická norma alebo projekt,
d)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá dokumentáciu vyhotovila, doplnila a kontrolovala.
(3)
Geologická dokumentácia sa člení na
a)
prvotnú geologickú dokumentáciu,
b)
súhrnnú geologickú dokumentáciu.
§ 29
Prvotná geologická dokumentácia
(1)
Prvotná geologická dokumentácia sa člení na
a)
písomnú geologickú dokumentáciu,
b)
grafickú geologickú dokumentáciu,
c)
hmotnú geologickú dokumentáciu.
(2)
Prvotná geologická dokumentácia zaznamenáva údaje, skutočnosti a javy získané na skúmanom území, prípadne v geologickom diele alebo geologickom objekte. Zahŕňa najmä písomné a grafické, prípadne fotografické záznamy dokumentujúce geologické práce, opis a vyznačenie odberov vzoriek, výsledky ich rozborov a skúšok, protokoly o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov a o vyraďovaní geologickej dokumentácie a evidenčné knihy.
(3)
Súčasťou prvotnej písomnej geologickej dokumentácie a prvotnej grafickej geologickej dokumentácie sú aj prevádzkové záznamy.
(4)
Prvotná geologická dokumentácia sa vykonáva tak, aby sa
a)
zaznamenali zistené údaje, skutočnosti a javy v priebehu riešenia geologickej úlohy a realizácie geologických prác, ako aj ich prípadné zmeny v závislosti od času, napríklad hydrogeologické pozorovanie, znečistenie a výrony plynov,
b)
podľa nej usmerňovalo riešenie geologickej úlohy,
c)
určovali dokumentované miesta aj po časovom odstupe a aby sa mohla následne kontrolovať jej správnosť,
d)
zabránilo znehodnoteniu alebo narušeniu vzoriek pri odbere, doprave a uchovávaní,
e)
zabezpečila jej trvanlivosť.
§ 30
Prvotná písomná geologická dokumentácia a prvotná grafická geologická dokumentácia
(1)
Prvotná písomná geologická dokumentácia a prvotná grafická geologická dokumentácia odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov okrem náležitostí uvedených v § 28 ods. 2 obsahujú
a)
druh a označenie dokumentovaného geologického diela alebo geologického objektu, mierku zobrazenia, prípadne jeho priestorový priebeh, ako aj dátum jeho začatia a skončenia,
b)
pozorované a zistené geologické skutočnosti a javy, najmä mineralogické, petrologické, stratigrafické, štruktúrne, tektonické, ložiskové, hydrogeologické a inžinierskogeologické,
c)
miesta odberov vzoriek s označením druhu vzorky a výsledky jej rozborov a skúšok,
d)
iné údaje získané napríklad hydrogeologickým pozorovaním a meraním, inklinometrickým a karotážnym meraním, geofyzikálnymi a geochemickými prácami.
(2)
Prvopis prvotnej písomnej geologickej dokumentácie a prvopis prvotnej grafickej geologickej dokumentácie sa vyhotovujú tak, aby sa zachovala ich dokumentárna hodnota; môžu sa vyhotovovať aj v digitálnej forme.
§ 31
Prevádzkové záznamy
(1)
Na pracovisku technických prác sa zabezpečí vedenie prevádzkových záznamov formou denného hlásenia, vrtného denníka, banského denníka alebo stavebného denníka.
(2)
Do prevádzkových záznamov sa zapisujú mená a priezviská osôb, ktoré vykonávajú geologické práce, ich vymedzenie, kvalita a čas vykonávania týchto prác, miesto odberu a druh geologických vzoriek odoberaných počas realizácie prác, čas, druh a výsledky technických skúšok a meraní, opis zvláštnych geologických a iných prejavov, ako sú napríklad výrony vody, plynu, tekutých pieskov, uhľovodíkov, strata vrtného výplachu a výskyt kaverny. Ďalej sa zapisujú alebo zakladajú príkazy a opatrenia riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov týkajúce sa najmä usmerňovania prác na pracovisku a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3)
Prevádzkové záznamy sa vedú súbežne s vykonávaním technických prác na účely preukázania ich priebehu, dosahovaných výsledkov a pre potreby ich kontroly.
(4)
Prevádzkové záznamy sa vedú aj o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov.
§ 32
Prvotná hmotná geologická dokumentácia
(1)
Prvotná hmotná geologická dokumentácia zahŕňa vzorky, najmä na mineralogické rozbory, biostratigrafické rozbory, chemické rozbory, mikrobiologicko-biologické rozbory, rádiologické rozbory, fyzikálne rozbory, geotechnické rozbory a technologické skúšky, ako aj výbrusy a nábrusy z týchto vzoriek a vzorky na dokumentovanie dôležitých geologických skutočností a javov.
(2)
Prvotná hmotná geologická dokumentácia okrem náležitostí uvedených v § 28 ods. 2 obsahuje
a)
označenie vzorky, dátum a miesto odberu, rozmery, prípadne jej hmotnosť,
b)
spôsob odberu vzorky a jej účel,
c)
odkaz na prvotnú písomnú geologickú dokumentáciu a prvotnú grafickú geologickú dokumentáciu,
d)
protokol o odobratí vzorky, ak to určuje technická norma alebo projekt,
e)
dátum odoslania vzorky na skúšky a rozbory a dátum dodania ich výsledkov.
(3)
Ak sa vzorky spracúvajú v laboratóriu, vedie sa o nich evidencia, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 30 ods. 1 písm. a), b) a d), ako aj výsledky kontrolných analýz. Laboratórium eviduje a uchováva duplikáty vzoriek, odpisy skúšobných listov o výsledkoch ich skúšok a rozborov a vedie o tom evidenčnú knihu.
(4)
Správnosť skúšok a rozborov vzoriek sa preveruje kontrolnými skúškami a rozbormi a podľa potreby aj kontrolným vzorkovaním. Zásady tejto kontroly sa uvádzajú v projekte geologických prác.
§ 33
Súhrnná geologická dokumentácia
(1)
V súhrnnej geologickej dokumentácii sa vyhodnocujú výsledky prvotnej geologickej dokumentácie a tie sa zahŕňajú do súhrnných celkov tak, aby sa mohlo podľa nich usmerňovať ďalšie riešenie geologickej úlohy sledujúce splnenie cieľa geologickej úlohy uvedeného v projekte.
(2)
Súhrnná geologická dokumentácia sa člení na
a)
písomnú geologickú dokumentáciu,
b)
grafickú geologickú dokumentáciu.
(3)
Súhrnná geologická dokumentácia obsahuje najmä geologické povrchové a banské mapy, tematické, účelové, syntetické, asociačné a iné mapy, zvislé a horizontálne rezy, nákresy, fotografie a iné súbory a celky s podrobnosťami a špecifikáciou podľa cieľa geologických prác, s potrebnými opismi, vysvetlivkami a správami a so zhodnotením výsledkov rozborov vzoriek a skúšok.
(4)
Súhrnná geologická dokumentácia okrem náležitostí uvedených v § 28 ods. 2 obsahuje
a)
druh a označenie súhrnnej geologickej dokumentácie,
b)
polohopisné a miestopisné zobrazenie dokumentovaných objektov s odlíšením objektov prevzatých z iných skôr vykonaných geologických prác a mierku zobrazenia,
c)
ďalšie údaje použité pri spracovaní a zhodnotení geologickej dokumentácie potrebné na súhrnné vyjadrenie zistených skutočností a predpokladov.
(5)
Súhrnná geologická dokumentácia sa zobrazuje do meračskej dokumentácie tak, aby mala trvalú dokumentárnu hodnotu.5)
(6)
Súhrnná geologická dokumentácia sa spracúva do konečnej podoby počas vyhodnotenia geologickej úlohy v záverečnej správe.
(7)
Súhrnná geologická dokumentácia sa spracúva okrem písomnej formy a grafickej formy aj v digitálnej forme.
§ 34
Lehoty na vyhotovenie geologickej dokumentácie
(1)
Prvotná písomná geologická dokumentácia a prvotná grafická geologická dokumentácia sa vyhotovujú súbežne s riešením geologickej úlohy, a to najneskôr do jedného mesiaca od skončenia realizácie geologických prác. Ich doplnenie a spresnenie sa vykonáva podľa výsledkov rozborov vzoriek a skúšok do jedného mesiaca od ich dodania. Ak by sa odkladom vyhotovenia prvotnej geologickej dokumentácie znemožnilo jej náležité spracovanie alebo odber vzoriek a údaje by neboli spoľahlivé alebo ak to vyžaduje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, úseky prieskumných diel sa dokumentujú bezodkladne.
(2)
Vzorky prvotnej hmotnej geologickej dokumentácie sa odoberajú a odosielajú na rozbory a skúšky v súlade so schváleným projektom. Bezodkladne sa odoberú vzorky z tých úsekov geologických diel a geologických objektov, pri ktorých by sa odkladom zmarila možnosť ich odberu alebo vzorky by sa narušili, prípadne by sa ohrozila možnosť usmerňovať ďalšie riešenie geologickej úlohy podľa výsledkov ich rozborov a skúšok.
(3)
V laboratóriách sa vzorky prvotnej hmotnej geologickej dokumentácie spracúvajú v lehotách určených v harmonograme geologických prác a vzorky rozhodujúce na usmernenie ďalšieho riešenia geologickej úlohy v lehote požadovanej zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy.
(4)
Súhrnná geologická dokumentácia sa spracúva od začiatku vykonávania geologických prác a dopĺňa sa priebežne, najneskôr do termínu skončenia záverečnej správy.
§ 35
Uchovávanie geologickej dokumentácie
(1)
Zhotoviteľ geologických prác uchováva geologickú dokumentáciu do jej odovzdania objednávateľovi alebo Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.
(2)
Ak hmotná geologická dokumentácia niektorých nerastov, najmä soli, uhlia, rádioaktívnych nerastov, vyžaduje osobitný spôsob jej uchovávania, podmienky určí projekt.
(3)
Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na toho, komu bola geologická dokumentácia odovzdaná.
§ 36
Vyraďovanie geologickej dokumentácie
(1)
Geologická dokumentácia, ktorá neposkytuje ďalšie geologické ani technologické informácie a nie je potrebná na dokumentovanie a odôvodnenie riešenia geologickej úlohy ani na kontrolu geologických prác, sa vyraďuje.
(2)
Ak je geologická dokumentácia vypracovaná aj v digitálnej forme, zabezpečí sa možnosť jej trvalého používania.
(3)
Vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie sa uskutočňuje po dohode s objednávateľom.
(4)
Vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie sa uskutočňuje až po náležitom písomnom a grafickom zdokumentovaní technických prác, prípadne po schválení záverečnej správy.
Postup pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitosti a obsah záverečných správ, doby vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávanie záverečných správ
§ 37
Výsledky riešenia geologických prác
(1)
Zhotoviteľ geologických prác spracuje výsledky riešenia geologickej úlohy v záverečnej správe, a to aj vtedy, ak sa nedosiahol cieľ alebo ak sa riešenie vykonalo len čiastočne.
(2)
Výsledky riešenia geologickej úlohy možno vyhodnocovať aj čiastkovými záverečnými správami.
(3)
Zhotoviteľ geologických prác vyhodnotí výsledky geologického výskumného projektu alebo grantu financovaného zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov (ďalej len „výskumný projekt alebo grant“) v písomnej správe v jazyku, ktorý požaduje objednávateľ s abstraktom v štátnom jazyku.
(4)
Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1 spracuje záverečnú správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy uvedenej v § 9 a 9a.
§ 38
Záverečná správa a správa z výskumného projektu alebo grantu
(1)
Záverečná správa dokumentuje výsledky riešenia geologickej úlohy; jej rozsah a obsah sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom geologickej úlohy.
(2)
Obsah a náležitosti záverečnej správy z geologického výskumu, záverečnej správy s výpočtom zásob ložiska, záverečnej správy s výpočtom množstiev vôd, záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia, záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie, záverečnej správy s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania a záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia sú uvedené v prílohách č. 4 až 13.
(3)
Na obsah a náležitosti záverečnej správy neuvedenej v odseku 2 sa primerane vzťahuje príloha č. 4.
(4)
Na vypracovanie čiastkovej záverečnej správy sa vzťahujú primerane odseky 2 a 3.
(5)
Záverečná správa podpísaná štatutárnym orgánom zhotoviteľa geologických prác, zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy a zástupcom zhotoviteľa geologických prác, ak bol ustanovený, sa vyhotovuje tak, aby sa zachovala jej trvalá dokumentárna hodnota.
(6)
Rozsah a obsah správy z výskumného projektu alebo grantu sa prispôsobí požiadavke objednávateľa. Povinnú prílohu správy z výskumného projektu alebo grantu tvoria odborné články.
§ 39
Osobitné náležitosti záverečnej správy
(1)
V záverečnej správe s odborným odhadom prognóznych zdrojov nerastov sa tieto prognózne zdroje nerastov vyhodnocujú podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2. Záverečná správa v takých prípadoch obsahuje evidenčný list prognóznych zdrojov nerastov.
(2)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom zásob ložiska sú
a)
návrh na schválenie zásob ložiska, ktorý obsahuje identifikačné údaje o ložisku, jeho miestopisnú polohu, nerastnú skladbu, geologickú charakteristiku a opis ložiska,
b)
podmienky a spôsob ochrany a využívania ložiska,
c)
stav a kvalita zásob ložiska podľa kategórií a typov,
d)
podmienky využiteľnosti ložiska.
(3)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody sú
a)
návrh na schválenie množstiev podzemnej vody,
b)
podmienky a spôsob ochrany a využívania týchto vôd,
c)
stav množstiev podzemných vôd podľa kategórií.
(4)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie sú
a)
návrh na schválenie množstva geotermálnej energie,
b)
výpočet množstva geotermálnej energie podľa kategórií,
c)
podmienky a spôsob ochrany a využívania geotermálnej energie.
(5)
Osobitné náležitosti záverečnej správy geologického prieskumu životného prostredia, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, sú
a)
analýza rizika znečisteného územia podľa prílohy č. 9,
b)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.
(6)
Osobitné náležitosti záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sú
a)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
b)
aktualizácia analýzy rizika znečisteného územia,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.
§ 40
Lehoty na vypracovanie záverečnej správy
(1)
Lehota na vypracovanie záverečnej správy sa určí v projekte, alebo ak je rozsah prác na vyhodnotení a vypracovaní záverečnej správy väčší, ako sa predpokladalo, zhotoviteľ geologických prác dohodne s objednávateľom lehotu na vypracovanie záverečnej správy samostatne.
(2)
Lehota na vypracovanie záverečnej správy nesmie byť dlhšia ako jeden rok od skončenia riešenia geologickej úlohy. V lehote na vypracovanie záverečnej správy je zahrnuté aj jej odovzdanie objednávateľovi.
(3)
Záverečná správa geologického prieskumu pre vybrané geologické práce sa vyhotovuje počas platnosti určenia prieskumného územia.
(4)
Lehota na vypracovanie správy z výskumného projektu alebo grantu nesmie byť dlhšia ako dva mesiace od skončenia riešenia alebo od zverejnenia odborných článkov.
Kategórie a spôsob výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku
§ 41
Množstvá vôd
(1)
Množstvá vôd sa podľa podmienok tvorby, výskytu a zabezpečenosti členia na
a)
prírodné množstvá podzemnej vody,
b)
indukované zdroje podzemnej vody,
c)
využiteľné množstvá podzemnej vody.
(2)
Prírodné množstvá podzemnej vody sa členia na
a)
prírodné zdroje podzemnej vody, ktorými sú množstvá vody v prírodných podmienkach dopĺňané a odtekajúce zo skúmaného územia; tie sa členia na
1.
interné prírodné zdroje tvoriace sa infiltráciou zrážkových a povrchových vôd priamo na povrchu skúmaného územia,
2.
externé prírodné zdroje tvorené podzemnými vodami prestupujúcimi v prírodných podmienkach do skúmaného územia zo susedných území bez vplyvu umelých zásahov,
b)
prírodné zásoby podzemnej vody, ktoré sa členia na
1.
prírodné statické zásoby, ktorými sú statické zásoby podzemnej vody v prírodných podmienkach,
2.
pružné zásoby podzemnej vody tvorené objemom vody, ktorý sa po znížení výtlačnej piezometrickej hladiny až po strop napätého zvodnenca uvoľní zo zásoby v póroch zvodnenca ako prejav objemovej stlačiteľnosti vody a horninového skeletu v dôsledku zväčšenia objemu vody v póroch a zmenšenia pórového priestoru zvodnenca.
(3)
Indukované zdroje podzemnej vody sú dodatočným množstvom podzemnej vody, ktoré priteká do zvodneného systému počas odberu vody v dôsledku zmien vyvolaných týmto odberom na hraniciach systému, najmä premiestnením hydrogeologickej rozvodnice, vyvolaním brehovej infiltrácie alebo medzivrstvového pretekania.
(4)
Využiteľné množstvá podzemnej vody tvoria najväčšie množstvá podzemnej vody, ktoré možno odoberať zo zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných ekologických podmienok, technických podmienok a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody.
§ 42
Kategorizácia množstiev vôd
(1)
Ak sa v hydrogeologickom celku zistia podzemné vody, ich množstvá sa zaradia do príslušnej kategórie v závislosti od stupňa ich overenia a poznania hydrogeologických pomerov.
(2)
Prírodné množstvá podzemnej vody sa zaraďujú do kategórie C.
(3)
Využiteľné množstvá podzemnej vody sa zaraďujú do kategórií A, B a C.
(4)
Do kategórie C sa zaraďujú množstvá podzemnej vody regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry vypočítané na základe komplexného vyhodnotenia archívnych geologických materiálov, nových geologických prác, najmä hydrogeologických prác, na úrovni umožňujúcej navrhnúť optimálny účel využitia podzemnej vody v perspektívnych oblastiach na jej zachytenie.
(5)
Do kategórie B sa zaraďujú využiteľné množstvá podzemnej vody vypočítané na základe komplexného vyhodnotenia archívnych geologických materiálov a nových geologických prác, najmä hydrogeologických prác, na úrovni potrebnej na povolenie odberu podzemnej vody v záchytnom území na rôzne ciele.
(6)
Do kategórie A sa zaraďujú využiteľné množstvá podzemnej vody vypočítané v rámci doplnkového prieskumu na základe komplexného vyhodnotenia archívnych geologických materiálov a nových geologických prác, preverené dlhodobým meraním počas využívania zdrojov a monitorovaním kvantity a kvality zdroja najmenej počas troch rokov.
§ 43
Spôsob výpočtu množstiev vôd
(1)
Výpočet množstiev podzemnej vody pri hydrogeologickom prieskume sa vyhotovuje ako súčasť záverečnej správy geologickej úlohy.
(2)
Výpočet množstiev podzemnej vody je overenie hydrogeologických pomerov, určenie jednotlivých zložiek a množstiev podzemnej vody a overenie jej kvality.
(3)
Náležité metódy výpočtu množstiev podzemnej vody sa zvolia na základe súhrnného zhodnotenia hydrogeologického celku alebo jeho časti, alebo záchytného objektu.
(4)
Pri využiteľných množstvách podzemnej vody sa
a)
vyčleňuje súčasný odber podzemnej vody,
b)
rozlišuje
1.
využiteľné množstvá podzemných vôd nevyžadujúce úpravu pred ich využitím v nadväznosti na cieľ prieskumu,
2.
využiteľné množstvá podzemných vôd vyžadujúce úpravu pred ich využitím v nadväznosti na cieľ prieskumu.
(5)
Postup a spôsob výpočtu množstiev podzemnej vody je uvedený v prílohe č. 3.
Posudzovanie a schvaľovanie záverečnej správy a evidencia zásob výhradných ložísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu
§ 44
Posudzovanie a schvaľovanie záverečnej správy
Záverečná správa s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku, záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia, záverečná správa s výpočtom množstva geotermálnej energie a záverečná správa s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa posudzuje a schvaľuje do šiestich mesiacov od jej predloženia inak sa v tejto lehote vráti na doplnenie. Doplnená záverečná správa sa posudzuje a schvaľuje do troch mesiacov od jej doplnenia.
§ 45
Evidencia zásob výhradných ložísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu
Evidenciu výsledkov geologického výskumu a prieskumu na spracovanie a aktualizáciu stavu preskúmanosti územia Slovenskej republiky vedie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
Podmienky odovzdávania záverečných správ, hmotná geologická dokumentácia a iná geologická dokumentácia a sprístupňovanie hmotnej geologickej dokumentácie
§ 46
Odovzdávanie záverečnej správy a sprístupňovanie hmotnej geologickej dokumentácie
(1)
Objednávateľ odovzdá Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra
a)
záverečnú správu a čiastkovú záverečnú správu,
b)
správu z výskumného projektu alebo grantu,
c)
geologickú štúdiu,
d)
odborný geologický posudok,
e)
výpočet zásob.
(2)
Objednávateľ môže odovzdaním záverečnej správy, čiastkovej záverečnej správy, správy z vedeckého projektu alebo grantu, geologickej štúdie, odborného geologického posudku a výpočtu zásob písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác.
(3)
Záverečné správy a iné písomné a grafické materiály sa odovzdajú vyhotovené technikou, ktorá zabezpečuje ich trvanlivosť a možnosť reprodukcie; objednávateľ ich odovzdá okrem písomnej formy a grafickej formy aj v digitálnej forme.
(4)
Objednávateľ môže určiť podmienky, za ktorých možno záverečnú správu sprístupňovať a poskytovať z nej informácie. V týchto podmienkach môže objednávateľ určiť
a)
vybrané časti záverečných správ, ktoré sprístupňuje alebo z ktorých poskytuje informácie výhradne objednávateľ,
b)
vybrané časti záverečných správ, ktoré možno sprístupňovať alebo poskytovať z nich informácie len s jeho predchádzajúcim súhlasom,
c)
ostatné časti záverečných správ bez obmedzenia ich sprístupňovania alebo poskytovania informácií z nich,
d)
finančné úhrady požadované za poskytované informácie,
e)
čas, po ktorý platia obmedzujúce podmienky podľa písmen a) a b), najviac však desať rokov od ich odovzdania Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.
(5)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra uchováva odovzdané záverečné správy a iné geologické materiály bezpečne, dostupne a prehľadne tak, aby sa mohli využiť pri vypracúvaní koncepcií a plánov geologických prác, pri ich projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní, ako aj na ďalšie účely, pričom zabezpečí podmienky objednávateľa podľa odseku 4.
(6)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bezplatne sprístupňuje záverečné správy, správy z výskumných projektov alebo grantov, geologické štúdie a odborné geologické posudky; sprístupní ich do troch mesiacov od prevzatia.
(7)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vykonáva na požiadanie za odplatu rešeršné a reprografické práce zo záverečných správ a inej geologickej dokumentácie, spracúva požadované informácie v písomnej forme alebo digitálnej forme a sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu.
(8)
Štúdium a nazeranie do záverečných správ a inej geologickej dokumentácie upravuje návštevný poriadok a bádateľský poriadok Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
§ 46a
Informačný systém environmentálnych záťaží
Informačný systém environmentálnych záťaží obsahuje
a)
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží,
b)
register dokumentov environmentálnych záťaží,
c)
register environmentálnych záťaži pozostávajúci z
1.
časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží,
2.
časti B obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťaží,
3.
časti C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít.
Výberové konanie na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a zloženie a činnosť výberovej komisie
§ 47
Začatie výberového konania
(1)
Výberové konanie sa začína vyzvaním uchádzačov na podanie ponúk, ktorých cieľom je získať práva na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie. Výzva na podanie ponúk sa uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(2)
Vo výzve na podanie ponúk sa uvedú podmienky výberového konania, základné údaje o prieskumnom území, podmienky na získanie súhrnnej geologickej dokumentácie, požiadavka na úhradu časti nákladov na vykonané geologické práce a ďalšie údaje a požiadavky na podanie ponúk.
(3)
Výzva na podanie ponúk sa zasiela všetkým uchádzačom súčasne s rovnakými podmienkami.
(4)
Uchádzačom sa poskytne súhrnná geologická dokumentácia na čas určený vo výzve na podanie ponúk.
(5)
Ponuky sa predkladajú v lehote určenej vo výzve na podanie ponúk. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje, sa neprihliada.
(6)
Ponuky sa predkladajú v zapečatených obálkach s označením „výberové konanie“ doplneným názvom prieskumného územia.
§ 48
Komisia
(1)
Výberové konanie vykonáva najmenej päťčlenná komisia, ktorú tvoria odborníci z oblasti geológie, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja jej členovia.
(2)
Na rokovaní komisie sa nezúčastní ten člen komisie, u ktorého možno predpokladať predpojatosť. Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením predsedovi komisie, že nenastali skutočnosti, pre ktoré sa nemôže zúčastniť vyhodnocovania žiadostí. Námietku predpojatosti člena komisie možno vzniesť najneskôr do začatia rokovania komisie. O námietke rozhodne predseda komisie. Ak sa na rokovaní komisie zúčastní osoba, ktorá je predpojatá, a táto skutočnosť sa zistí až po rokovaní komisie, rozhodnutie komisie je neplatné.
(3)
Komisia skontroluje neporušenosť obálok s došlými ponukami, otvorí obálky s ponukami a zhodnotí obsah ponúk.
(4)
Komisia určí vybraného uchádzača, ktorého ponuka najlepšie spĺňa podmienky výberového konania.
(5)
Komisia určí aj poradie ďalších uchádzačov podľa obsahu ich ponúk.
(6)
Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov komisia písomne oznámi každému uchádzačovi bezodkladne.
(7)
Podrobnosti o činnosti výberovej komisie upravuje jej rokovací poriadok.
§ 49
Právo na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie
(1)
Právo na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie získava uchádzač uvedený v § 48 ods. 4.
(2)
Vybraný uchádzač do jedného mesiaca od oznámenia výsledku výberového konania môže podať návrh na zmenu osobitného prieskumného územia.
(3)
Ak vybraný uchádzač v určenej lehote nevyužije právo na podanie návrhu na zmenu osobitného prieskumného územia alebo neoznámi, že ho nevyužije, postupne sa vyzvú ďalší uchádzači v poradí podľa § 48 ods. 6.
§ 50
Zábezpeka
(1)
Ak sa vo výzve podľa § 47 ods. 2 požaduje od uchádzača ako podmienka zábezpeka, doklad o jej zložení je súčasťou ponuky.
(2)
Na ponuku, ktorá neobsahuje doklad o zložení zábezpeky, sa pri výberovom konaní neprihliada.
(3)
Zložená zábezpeka sa vráti do 30 dní od skončenia výberového konania.
(4)
Dokumentácia o výberovom konaní sa eviduje a uchováva desať rokov.
§ 51
Úhrada časti nákladov na vykonané geologické práce
(1)
Úhrada časti nákladov na vykonané geologické práce financované zo štátneho rozpočtu sa určuje v rámci výberového konania.
(2)
Úhrada časti nákladov podľa odseku 1 určená ministerstvom nesmie byť nižšia ako 20 % nákladov vynaložených na geologický prieskum.
(3)
Úhradu časti nákladov na vykonané geologické práce zaplatí vybraný uchádzač na účet ministerstva pred zmenou osobitného prieskumného územia na prieskumné územie.
Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov
§ 52
(1)
Geologické diela a geologické objekty, ktoré vzniknú technickými prácami pri riešení geologickej úlohy, sa po zhodnotení geologickej dokumentácie, zhodnotení a splnení ich účelu zabezpečujú, udržiavajú a likvidujú na základe požiadaviek objednávateľa.
(2)
Ak sa geologické dielo alebo geologický objekt nebude využívať, likviduje sa po splnení svojho účelu najneskôr do ukončenia vykonávania geologických prác. Podľa potreby sa geologické dielo alebo geologický objekt do likvidácie udržiava.
(3)
Zabezpečené geologické diela a geologické objekty, ktoré vznikli pri riešení geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov, eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
(4)
Zabezpečené geologické diela a geologické objekty, ktoré vznikli pri sanácii geodynamických javov a ktoré sú určené na dlhodobé využívanie, po ukončení prác odovzdá objednávateľ dotknutej obci. Protokol o odovzdaní geologického diela alebo geologického objektu je súčasťou záverečnej správy.
Zloženie a činnosť ponukovej komisie
§ 53
Ponuková komisia
(1)
Ponuková komisia na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu je päťčlenná. Členovia ponukovej komisie sú zamestnanci ministerstva. Činnosť ponukovej komisie riadi jej predseda. Predsedu ponukovej komisie a jej členov vymenúva a odvoláva minister.
(2)
Predseda ponukovej komisie
a)
zvoláva ponukovú komisiu,
b)
riadi priebeh vyhodnocovania žiadostí,
c)
zabezpečuje vyhodnotenie a zaslanie zápisnice z otvárania obálok,
d)
rieši sťažnosti súvisiace s priebehom vyhodnocovania.
(3)
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja jej členovia.
(4)
Na vyhodnocovaní žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva sa nezúčastní ten člen ponukovej komisie, u ktorého možno predpokladať predpojatosť. Člen ponukovej komisie po oboznámení sa so zoznamom žiadateľov potvrdí čestným vyhlásením predsedovi ponukovej komisie, že nenastali skutočnosti, pre ktoré sa nemôže zúčastniť vyhodnocovania žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva. Námietku predpojatosti člena ponukovej komisie možno vzniesť najneskôr do začatia rokovania komisie. O námietke rozhodne predseda ponukovej komisie. Ak sa na rokovaní ponukovej komisie zúčastní osoba, ktorá je predpojatá, a táto skutočnosť sa zistí až po rokovaní ponukovej komisie, rozhodnutie ponukovej komisie je neplatné.
(5)
Podrobnosti o činnosti komisie upravuje jej rokovací poriadok.
§ 54
Vyhodnocovanie žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva
(1)
Vyhodnocovanie žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva je neverejné. Ponuková komisia vyhodnocuje žiadosti o prevod správy alebo o prevod vlastníctva z hľadiska splnenia požiadaviek uvedených v oznámení ministerstva a vylúči tie, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení. Ponuková komisia bezodkladne oznámi žiadateľovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia.
(2)
Ponuková komisia určí vybraného žiadateľa, ktorého žiadosť o prevod správy alebo o prevod vlastníctva spĺňa podmienky ponukového konania. Ponuková komisia určí aj poradie ďalších žiadateľov podľa obsahu ich žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva.
(3)
Členovia ponukovej komisie nemôžu poskytovať informácie o obsahu žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva počas ich vyhodnocovania.
(4)
O vyhodnotení žiadostí o prevod správy alebo o prevod vlastníctva vyhotoví ponuková komisia zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia ponukovej komisie. Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia žiadateľa ponuková komisia bezodkladne oznámi každému žiadateľovi.
§ 54a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2010
Zmeny a doplnenia prílohy č. 1 nemajú vplyv na platnosť záverečnej správy, ktorá bola schválená podľa doterajších predpisov, ak obsahuje informácie o skutočnostiach potrebných na vypracovanie
a)
projektu na sanáciu geologického prostredia alebo sanáciu environmentálnej záťaže,
b)
projektu na monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
§ 54b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2015
Ten, komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd bez schválenej záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd ministerstvom, zabezpečí hydrogeologický prieskum v etape doplnkového hydrogeologického prieskumu a vypracuje záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B, ktorú odovzdá ministerstvu na schválenie do 31. decembra 2018.
§ 55
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
§ 56
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Jaroslav Izák v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
PODMIENKY HODNOTENIA PROGNÓZNYCH ZDROJOV NERASTOV
1.
Prognózne zdroje nerastov sa odhadujú do hĺbok prístupných pre súčasné alebo výhľadové dobývanie podľa súčasných ekonomických, banskotechnických, technologických a iných podmienok, pričom sa prihliada aj na možné zmeny týchto podmienok v budúcnosti. Odhad sa vykoná v jednotkách hmotnosti alebo objemu s vymedzením prognóznej plochy.
2.
Množstvo prognóznych zdrojov nerastov sa udáva na základe odborného odhadu v hraniciach veľkých regiónov, panví alebo ložiskových celkov v ich častiach.
3.
Prognózne zdroje nerastov sa členia na
a)
prognózne zdroje nerastov P 1, ktorých prítomnosť sa predpokladá na základe extrapolácie zásob a na základe pozitívneho hodnotenia ložiskových indícií a anomálií zistených pri geologickom mapovaní a geofyzikálnych, geochemických a iných prácach v panvách, revíroch alebo geologických regiónoch, kde sú známe ložiská rovnakého formačného a genetického typu; odhad prognóznych zdrojov nerastov a predstava o tvare a rozmeroch ložiskových telies, ich zložení a kvalite vychádzajú z analógie so známymi ložiskami nerastov,
b)
prognózne zdroje nerastov P 2, ktorých prítomnosť sa na základe priaznivých stratigrafických, litologických, tektonických a paleogeografických predpokladov zistených v hodnotenej oblasti pri geologickom mapovaní a analýzou geofyzikálnych údajov a geochemických údajov predpokladá v hodnotenej oblasti; odhad množstva a kvality prognóznych zdrojov nerastov vychádza z analógie s inými, podrobnejšie preskúmanými oblasťami, v ktorých sa zistili alebo overili ložiská rovnakého genetického a formačného typu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
POSTUP A SPÔSOB VÝPOČTU MNOŽSTIEV PODZEMNEJ VODY
Postup a spôsob výpočtu množstiev podzemnej vody v jednotlivých kategóriách
1.
Pri množstvách podzemnej vody v kategórii C sa zisťuje
1.1
prírodné množstvo podzemnej vody, a to prírodné zdroje a prírodné zásoby podzemných vôd
1.1.1
v hydrogeologických štruktúrach s prevažne voľnou hladinou podzemných vôd prírodné zdroje prostredníctvom hydrologickej bilancie a následných separačných metód rozčlenenia odtoku. V odôvodnených prípadoch sa stanovujú aj prírodné zásoby, a to objemovými metódami. Vyžaduje sa režimové pozorovanie v dĺžke minimálne jeden rok vo väzbe na dlhodobé rady pozorovaní,
1.1.2
v hydrogeologických štruktúrach s napätými zvodňami sa prírodné množstvá hodnotia objemovými a ďalšími metódami. V odôvodnených prípadoch sa vykonajú režimové pozorovania,
1.1.3
skryté (cezhraničné) prítoky a odtoky podzemných vôd do hodnotených a z hodnotených hydrogeologických štruktúr uvedených v bode 1.1.1,
1.2
využiteľné množstvo podzemnej vody v nadväznosti na prírodné množstvo na takej úrovni, ktorá by umožňovala rozhodnúť o perspektívnosti odberov a posúdiť ich zabezpečenosť,
1.3
perspektívne oblasti na vodohospodárske a iné využitie podzemnej vody s predpokladom využiteľného množstva vody určeného na základe potenciálnych, ekologicky prijateľných odberov z navrhovaných a existujúcich záchytných zariadení,
1.4
kvalita podzemnej vody v širších regionálnych súvislostiach, ako aj z hľadiska využitia, úpravy, a prípadne zneškodňovania vrátane vyhodnotenia relevantných informácií o kvalite povrchových vôd a zrážok,
1.5
charakteristika zdrojov znečistenia, hydrogeologické aspekty ochrany množstva a kvality podzemnej vody,
1.6
upozornenie na prípadné stretanie sa záujmov s orgánmi a organizáciami, ktorých činnosť ovplyvňuje množstvo a kvalitu podzemnej vody,
1.7
vzťah novozískaných poznatkov k platnej hydrogeologickej rajonizácii.
2.
Pri množstvách podzemnej vody v kategórii B sa zisťuje
2.1
najvhodnejšie záchytné územie na odber podzemnej vody na základe realizovaných geologických prác,
2.2
využiteľné množstvo podzemnej vody určené na základe vyhodnotenia hydrogeologických pomerov, najmä priestorovej charakteristiky hydrogeologických kolektorov, hydraulických parametrov a okrajových podmienok určených na základe poloprevádzkových hydrodynamických skúšok, režimu podzemnej vody z minimálne dvojročného obdobia pozorovaní a vyhodnotenia vzťahu podzemných a povrchových vôd,
2.3
technické podmienky odberu podzemnej vody,
2.4
ovplyvnenie prírodných pomerov odbermi s ohľadom na ekologické podmienky,
2.5
kvalita podzemnej vody s takou presnosťou, aby bolo možné riešiť otázky zachytávania podzemnej vody vo vodárenských lokalitách, v geotermálnych lokalitách a zároveň riešiť zneškodňovanie odpadových vôd,
2.6
prognóza vývoja výdatnosti, hladiny a kvality podzemnej vody,
2.7
návrh kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemnej vody a ochranných pásem záchytných zariadení,
2.8
návrh prevádzkového pozorovania výdatnosti, hladiny a kvality podzemnej vody v záchytnom území.
3.
Pri množstvách podzemnej vody v kategórii A sa zisťuje
3.1
využiteľné množstvo podzemnej vody na základe vyhodnotenia realizovaných geologických prác a minimálne trojročného prevádzkového pozorovania výdatnosti, hladiny a kvality podzemnej vody v záchytnom území,
3.2
zdroje znečistenia a ich vplyv na kvalitu podzemnej vody,
3.3
ochrana podzemnej vody,
3.4
požiadavky na úpravu kvality podzemnej vody,
3.5
účinok trvalého odberu využiteľného množstva vody na kvantitu a kvalitu podzemných vôd, povrchových vôd, prípadne na ďalšie zložky životného prostredia,
3.6
návrh na spresnenie ochranných pásem záchytných zariadení vyplývajúci z výsledkov revízie ochranných opatrení určených v kategórii B,
3.7
spresnený návrh na prevádzkové pozorovanie využívania podzemnej vody, jeho vplyvu na životné prostredie a na zneškodňovanie odpadových vôd.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z GEOLOGICKÉHO VÝSKUMU
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Geologické činnosti
6.3.
Technické práce
6.4.
Vzorkovacie práce
6.5.
Laboratórne práce
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.9.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
9.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
10.
Závery a odporúčania
11.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov.
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia skúmaného územia s označením čísla mapového listu
2.
Geologická mapa širšieho okolia skúmaného územia
3.
Geologická mapa a geologické rezy (minimálne dva rezy)
4.
Mapa dokumentačných bodov a odberu vzoriek
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Vysvetlivky ku geologickej mape
2.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, digitálny dokumentačný denník
3.
Osobitné správy, najmä mineralogické, petrologické, paleontologické, geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické, inžinierskogeologické, chemickotechnologické správy a správy o výskume úpravy, zušľachťovania a spracovania nerastnej suroviny
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Evidenčný list prognóznych zdrojov
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM ZÁSOB VÝHRADNÉHO LOŽISKA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.
1. Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi a s vyťaženou surovinou
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Priestorová charakteristika ložiska
7.1.
Opis ložiska a jeho uloženie (najmä genetický typ ložiska, umiestnenie, tvar, smer, úklon, mocnosť, hrúbka, počet a veľkosť ložiskových telies, ich charakteristika, distribúcia a variabilita úžitkových zložiek, charakteristika škodlivých zložiek, tektonika)
7.2.
Sprievodné nerasty
8.
Kvalitatívna a technologická charakteristika ložiska
8.1.
Vymedzenie druhu vyhradeného nerastu a jeho technologických typov
8.2.
Chemické, mineralogické, fyzikálne a technologické vlastnosti úžitkových a škodlivých zložiek
8.3.
Variabilita kvalitatívnych vlastností ložiska
8.4.
Technologické postupy úpravy a zušľachťovania nerastov
8.5.
Komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia
9.
Hydrogeologická charakteristika skúmaného územia a ložiska
9.1.
Vplyv tektoniky na hydrogeologické pomery ložiska
9.2.
Chemické zloženie vôd
9.3.
Predpoklad prítokov vôd do ložiska počas dobývania
9.4.
Hydrogeologická klasifikácia ložiska
10.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob
10.1.
Metodika výpočtu a jej odôvodnenie (najmä použité algoritmy, variantný výpočet, opravné koeficienty, výpočet chýb, stanovenie presnosti)
10.2.
Základné parametre výpočtu zásob vo vzťahu k podmienkam využiteľnosti zásob
10.3.
Zásady geometrizácie, rozblokovania, extrapolácie, interpolácie a zaradenia zásob do kategórií
10.4.
Tabuľky výpočtu základných parametrov (najmä priemerné mocnosti alebo hrúbky, obsahy úžitkových a škodlivých zložiek, technologické vlastnosti)
10.5.
Celkové výsledky výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob
10.6.
Výpočet alebo odborný odhad množstva nevyhradeného nerastu
10.7.
Odborný odhad prognóznych zdrojov
11.
Návrh na optimálne využitie ložiska a jeho ochranu
12.
Hodnotenie vzťahu predpokladanej ťažby ložiska k záujmom chránených osobitnými predpismi
13.
Vzťah ložiska k územnoplánovacej dokumentácii
14.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
16.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
17.
Závery a odporúčania
18.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia ložiska v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu a situovanie ložiska
2.
Ortofotomapa okolia ložiska, ktoré sa dobýva alebo sa bude dobývať povrchovým spôsobom
3.
Geologická mapa okolia ložiska
4.
Základná prieskumná mapa a banská mapa
5.
Mapa blokov zásob s vyznačením povrchovej hranice ložiska, priemetov blokov zásob na povrch (vrátane blokov zásob z ostatného schváleného výpočtu zásob) a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
6.
Zvislé a horizontálne rezy s priemetom blokov zásob alebo hranice ložiska
7.
Mapa prognóznych zdrojov nerastu a sprievodných nerastov
8.
Účelové a tematické mapy
9.
Dokumentácia geologických diel
10.
Iná geologická dokumentácia
11.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Podmienky využiteľnosti zásob
3.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
4.
Tabuľky výpočtu mocnosti/hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v jednotlivých blokoch
5.
Tabuľky celkového výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prístupnosti vydobytia
6.
Výsledky geodetických činností
7.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu zásob
8.
Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje názov ložiska, názov vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov, názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia, názov chráneného ložiskového územia, názov dobývacieho priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska, dátum vypracovania výpočtu zásob, použitie nerastu a sprievodných nerastov, množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov (v zaokrúhlení na tis. t/mil. m3) podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalitu, množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy, skrývkový pomer, ostatné ukazovatele uvedené v podmienkach využiteľnosti zásob, návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení zásob ložiska
9.
Evidenčný list prognóznych zdrojov, ktorý obsahuje názov a označenie prognóznej plochy, názov nerastu a sprievodných nerastov, členenie prognóznych zdrojov, odhadnuté množstvo prognóznych zdrojov, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku
10.
Pasport ložiska, ktorý obsahuje základné údaje o ložisku, stručný prehľad geologickej preskúmanosti ložiska, geologickú charakteristiku a opis ložiska, popis a charakteristiku vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov, spôsob využívania ložiska, množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalitu
11.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
12.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, spôsob zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu, zaistenie zneprístupnenia podzemných priestorov.
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM ZÁSOB LOŽISKA NEVYHRADENÉHO NERASTU
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie skúmaného územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte geologickej úlohy
4.
Stručná charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob likvidácie geologických diel
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Priestorová charakteristika ložiska
7.2.
Opis ložiska a jeho uloženie
8.
Kvalitatívna a technologická charakteristika ložiska
8.1.
Vymedzenie druhu nerastu
8.2.
Vlastnosti úžitkových a škodlivých zložiek
8.3.
Technologické postupy úpravy nevyhradeného nerastu
9.
Hydrogeologická charakteristika skúmaného územia a ložiska
10.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob
10.1.
Tabuľky výpočtu základných parametrov
10.2.
Výsledky výpočtu zásob
11.
Návrh na optimálne využitie ložiska
12.
Hodnotenie vzťahu predpokladanej ťažby ložiska k záujmom chránených osobitnými predpismi
13.
Nadväznosť ťažby na územnoplánovaciu dokumentáciu
14.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
15.
Závery a odporúčania
16.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia ložiska v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu a situovanie ložiska
2.
Geologická mapa okolia ložiska
3.
Mapa blokov zásob s vyznačením povrchovej hranice ložiska a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislý alebo horizontálny rez s priemetom blokov zásob alebo hranice ložiska
5.
Iná geologická dokumentácia
Textové prílohy
1.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok
2.
Protokoly rozborov a skúšok v rozsahu stanovení vybraných chemických, technologických a energetických vlastností vyhradeného nerastu podobnej genézy
3.
Tabuľky výpočtu hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v jednotlivých blokoch
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje názov ložiska, názov nerastu prípadne litologického typu, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska, dátum vypracovania výpočtu zásob, použitie nevyhradeného nerastu, množstvo zásob nevyhradeného nerastu (v zaokrúhlení na tis. t), množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy, skrývkový pomer
6.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM MNOŽSTIEV VÔD
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická charakteristika, klimatická charakteristika, hydrologická charakteristika, geologická charakteristika, hydrogeologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy*
7.1.
Priestorové vymedzenie skúmaného vodného útvaru (vrátane určenia okrajových podmienok zvodne, zvodneného systému, hydrogeologickej štruktúry a príslušnosti k hydrogeologickému rajónu)
7.2.
Hydrogeologické vlastnosti hornín, hydraulické parametre hornín
7.3.
Kvalitatívne vlastnosti (fyzikálne, chemické a bakteriologicko-biologické vlastnosti) podzemných a povrchových vôd
7.4.
Údaje o obehu a režime podzemnej vody, vzťah k povrchovej vode
7.5.
Súčasné odbery podzemnej vody
8.
Výpočet množstiev vôd
8.1.
Metodika výpočtu množstiev vôd
8.2.
Výpočet množstiev vôd
8.3.
Kategorizácia a využiteľnosť množstiev vôd
9.
Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na jej kvalitu
10.
Návrh na optimálne využitie zdroja podzemnej vody a jeho ochranu
10.1.
Spôsob exploatácie zdroja podzemnej vody
10.2.
Návrh prevádzkového monitorovania
10.3.
Návrh opatrení na ochranu vôd a návrh ochranných pásiem
10.4.
Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na životné prostredie
11.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
12.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
13.
Závery a odporúčania
14.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Hydrogeologická mapa skúmaného územia
3.
Geologické rezy
4.
Účelové a tematické mapy
5.
Dokumentácia geologických diel a geologických objektov
6.
Grafy meraní a hydrodynamických skúšok
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Základné údaje o vybraných prameňoch a vrtoch
3.
Záznamy údajov z hydrodynamických a iných terénnych skúšok a pozorovaní
4.
Protokoly z rozborov vzoriek hornín, kvapalín a plynov
5.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
6.
Výsledky geodetických činností
7.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu množstiev vôd
8.
Návrh na schválenie množstiev vôd, ktorý obsahuje identifikačné údaje o vodnom útvare, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku, kvalitatívne vlastnosti podzemnej vody, výpočet množstva vôd podľa kategórií, kótu minimálnej hladiny podzemnej vody pre hodnotený vodný útvar alebo odberný objekt, resp. hodnotu tlaku na ústí odberného objektu
9.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
10.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do pôvodného stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Textová časť označená „*“ sa môže podľa potreby rozšíriť.
Právoplatné rozhodnutie o schválení prírodných a využiteľných množstiev vôd sa odovzdáva Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave, a ak ide o minerálne vody, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM MNOŽSTVA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická charakteristika, klimatická charakteristika, hydrologická charakteristika, geologická charakteristika, hydrogeologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8
.Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy*
7.1.
Priestorové vymedzenie geotermálneho rezervoáru
7.2.
Termofyzikálne parametre hornín
7.3.
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre prenosného média
8.
Výpočet množstiev geotermálnej energie
8.1.
Metodika výpočtu množstiev geotermálnej energie
8.2.
Výpočet tepelno-energetického potenciálu
8.3.
Kategorizácia a využiteľnosť geotermálnej energie
9.
Vplyv využívania zdroja geotermálnej energie na ložiskovú teplotu geologického prostredia
10.
Návrh na optimálne využitie zdroja geotermálnej energie a jeho ochranu
10.1.
Spôsob exploatácie zdroja geotermálnej energie
10.2.
Monitoring zdroja geotermálnej energie
10.3.
Návrh ochranných opatrení
10.4.
Vplyv využívania zdroja geotermálnej energie na životné prostredie
11.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
12.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
13.
Závery a odporúčania
14.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Geologická mapa skúmaného územia
3.
Geologické rezy
4.
Účelové a tematické mapy
5.
Dokumentácia geologických diel a objektov
6.
Grafy meraní a skúšok
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Záznamy údajov z terénnych skúšok a pozorovaní
3.
Protokoly z rozborov vzoriek hornín, kvapalín a plynov
4.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
5.
Výsledky geodetických činností
6.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu geotermálnej energie
7.
Návrh na schválenie množstiev geotermálnej energie, ktorý obsahuje identifikačné údaje o geotermálnom rezervoári, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, výpočet množstva geotermálnej energie podľa kategórií,
8.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
9.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého vzťahu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Textová časť označená „*“ sa môže podľa potreby rozšíriť.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S ANALÝZOU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická, klimatická a pedologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov
9.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
10.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
11.
Závery a odporúčania
12.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Analýza rizika znečisteného územia
1.
Doplňujúce údaje o skúmanom území
1.1.
Ekologické charakteristiky skúmaného územia
1.2.
Materiálová bilancia znečistených zemín a znečistených podzemných vôd
2.
Identifikácia rizika
2.1.
Identifikácia nebezpečenstva
2.2.
Charakteristika znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov8)
2.3.
Situačný model lokality
3.
Hodnotenie environmentálnych rizík
3.1.
Vzťah dávka – účinok na životné prostredie
3.2.
Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika
3.3.
Výpočet rizika šírenia znečistenia
3.4.
Zhrnutie environmentálneho rizika
4.
Hodnotenie zdravotných rizík
4.1.
Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie
4.2.
Hodnotenie expozície
4.3.
Výpočet zdravotných rizík
4.4.
Zhrnutie zdravotných rizík
5.
Závery analýzy rizika
6.
Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže*
7.
Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže vrátane odhadu finančných nákladov a návrh nápravných opatrení*
8.
Zoznam použitej literatúry
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Kópia katastrálnej mapy s presným vyznačením znečisteného územia a výpis z listu vlastníctva
3.
Geologická mapa skúmaného územia a geologické rezy (minimálne dva rezy)
4.
Mapa dokumentačných bodov a odberu vzoriek
5.
Mapa hydroizohýps maximálnych a minimálnych stavov hladín podzemných vôd
6.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia**
7.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia**
8.
Mapa znečistenia podzemných vôd**
9.
Dokumentácia geologických diel
10.
Grafy meraní a čerpacích skúšok
11.
Iná geologická dokumentácia
12.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov
2.
Iné správy, najmä geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické
3.
Výsledky geodetických činností
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, spôsob zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
V záverečnej správe zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sa spracúva aktualizovaná analýza rizika znečisteného územia.
Textová časť označená „*“ sa vypracúva vtedy, ak je to účelné.
Prílohy označené „**“ sa v záverečnej správe zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže spracúvajú pred začatím sanácie a po ukončení sanácie.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM OBJEMU PRÍRODNÝCH HORNINOVÝCH ŠTRUKTÚR A PODZEMNÝCH PRIESTOROV NA ÚČELY UKLADANIA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Priestorová charakteristika prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru (hlavne hĺbka uloženia a ložiskového uzáveru, hrúbka a plošný rozsah, priestorová distribúcia hrúbok a distribúcia vlastností)
7.2.
Tektonická stavba (hlavne primárna a sekundárna tesnosť, laterálna tesnosť štruktúrneho uzáveru, limitné prevádzkové tlaky, tlakový gradient)
7.3.
Zvyškové plyny a kvapaliny (hlavne ich množstvo a rozmiestnenie, fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie)
7.4.
Predpoklad vplyvov uskladňovania plynov a kvapalín v prírodnej horninovej štruktúre a podzemnom priestore na povrchové a podzemné objekty a zariadenia
8.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu objemu
8.1.
Metodika výpočtu objemu a jej odôvodnenie
8.2.
Základné parametre výpočtu objemu
8.3.
Výpočet objemu
9.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
10.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
11.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
12.
Závery a odporúčania
13.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a jej situovanie
2.
Geologická mapa okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
3.
Mapa rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s vyznačením ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom hranice prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
2.
Právoplatné rozhodnutie o určení chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry alebo právoplatné rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia alebo právoplatné rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru
3.
Tabuľky základných parametrov výpočtu objemu
4.
Tabuľky celkového výpočtu objemu
5.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu objemu
6.
Návrh na schválenie výpočtu objemu, ktorý obsahuje identifikačné údaje o prírodnej horninovej štruktúre a podzemného priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku, výpočet objemu, množstvo zvyškových plynov a kvapalín a ich fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie,
7.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
8.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM OBJEMU PRÍRODNÝCH HORNINOVÝCH ŠTRUKTÚR A PODZEMNÝCH PRIESTOROV NA ZRIADENIE A PREVÁDZKU PODZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné určenie (názov prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, názov chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry, názov dobývacieho priestoru, druh uskladňovaného plynu alebo kvapaliny, číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe prírodnej horninovej štruktúry, názov a číselný kód katastrálneho územia, okresu a kraja)
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike) a výsledky dosiahnuté banskou činnosťou
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
7.
Priestorová charakteristika prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
8.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu objemu
8.1.
Metodika výpočtu objemu a jej odôvodnenie
8.2.
Základné parametre výpočtu objemu
8.3.
Výsledky výpočtu objemu
9.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
10.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
11.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
12.
Závery a odporúčania
13.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
2.
Geologická mapa prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s priľahlou oblasťou
3.
Mapa s vyznačením rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom ohraničenia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Tabuľky základných parametrov a výpočtu objemu
2.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu objemu
3.
Návrh na schválenie výpočtu objemu, ktorý obsahuje názov prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, názov chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry, názov dobývacieho priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, dátum, ku ktorému bol vypočítaný objem, množstvo zvyškových plynov a kvapalín (v zaokrúhlení na mil. m3 a/alebo tis. t) a ich fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie, geologická charakteristika, tektonické pomery a opis prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení výpočtu objemu
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODĽA § 7 písm. d)
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Charakteristika horninovej štruktúry alebo podzemného priestoru (hlavne štruktúrne a stratigrafické údaje o horninách, sedimentoch a zeminách, ich chemické, fyzikálne, mechanické a mechanicko- termálne vlastnosti, retardačné a transportné vlastnosti geologických bariér pre všetky relevantné médiá)
7.2.
Hodnotenie stability (hlavne údaje o klimatickom vývoji, seizmicite, neotektonických procesoch, neovulkanizme, poruchách/zlomoch geologického prostredia a geotermálnej energii aj vo vzťahu s očakávaným dlhodobým vývojom)
7.3.
Hydrogeologická charakteristika (hlavne hydrogeologické zhodnotenie geologických jednotiek, popis hydrogeologických štruktúr, hydrogeologické vlastnosti hornín, údaje o obehu a režime podzemnej vody)
7.4.
Geochemická charakteristika (hlavne údaje o chemickom, rádiochemickom, mineralogickom a petrologickom zložení hornín, sorpčnej kapacite minerálov a hornín pre rádionuklidy, rádiochemickom, fyzikálnom a chemickom zložení podzemných vôd, účinkoch žiarenia a zvyškového tepla na horniny a chemické zloženie podzemných vôd, vplyve organických, koloidných a mikrobiologických materiálov, migračných vlastností rádionuklidov)
7.5.
Hodnotenie aktuálnych a potenciálnych ľudských aktivít (hlavne údaje o vrtoch, banských dielach, geotermálnej energii, ložiskách nerastných surovín, množstvách podzemných vôd, vodných dielach vrátane ich súčasného a budúceho využitia)
8.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
9.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
10.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
11.
Závery a odporúčania
12.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a jej situovanie
2.
Geologická mapa okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
3.
Mapa rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s vyznačením ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom hranice prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, digitálny dokumentačný denník
2.
Osobitné správy, najmä mineralogické, petrologické, paleontologické, geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické, inžinierskogeologické, chemickotechnologické, rádiochemické správy
3.
Výsledky geodetických činností
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY ZO SANÁCIE GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA PODĽA § 9 písm. a) a b)
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Vzorkovacie a laboratórne práce
6.4.
Terénne merania
6.5.
Geodetické činnosti
6.6.
Geologické činnosti
6.7.
Sanačné práce
6.8.
Spôsob zabezpečenia geologických diel a geologických objektov
6.9.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
9.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
10.
Závery a odporúčania
11.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia skúmaného územia s označením čísla mapového listu v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000
2.
Geologická mapa širšieho skúmaného územia v mierke 1 : 25 000 alebo. 1 : 50 000
3.
Účelová inžinierskogeologická mapa skúmaného územia v mierke 1 : 10 000 alebo vo väčšej mierke
4.
Mapa geologických diel, objektov, profilov a sanačných opatrení v mierke 1 : 5 000 alebo vo väčšej mierke
5.
Inžinierskogeologické profily pozdĺžne a priečne
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, geofyzikálnych meraní a terénnych meraní
2.
Stabilitné výpočty
3.
Technická správa zo sanácie geologického prostredia
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu.
6.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu, rekultivácia použitých pozemkov, zaistenie zneprístupnenia podzemných priestorov.
7.
Protokoly o odovzdaní geologických diel a geologických objektov
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
1)
§ 24 ods. 1 a 5 zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
1a)
Položka č. 164 písm. a) X. časti Životné prostredie Prílohy Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
3)
Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 z 20. júna 1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámenie č. 203/1993 Z. z.).
4)
Napríklad STN 01 3410. Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, STN 01 3411. Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, STN 73 0415. Geodetické body.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
*)
Rozsah uvedených podkladov a údajov môže byť podľa potreby v konkrétnom prípade rozšírený.
1)
Rozsah uvedených podkladov a údajov môže byť podľa potreby v konkrétnom prípade rozšírený.
2)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 41 zákona č. 364/2004 Z. z., § 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5a zákona č. 261/ 2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.