500/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z. a oznámenie č. 601/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 7, bodu 12 § 71a ods. 3 až 11, bodov 12, 13 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.