495/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

495
ZÁKON
zo 6. novembra 2008
o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje výšku a vyberanie poplatku za udržiavanie platnosti patentu1) (ďalej len „udržiavací poplatok za patent“), poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku1) (ďalej len „udržiavací poplatok za európsky patent“) a poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín2) (ďalej len „udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie“).
§ 2
Poplatník
(1)
Poplatníkom udržiavacieho poplatku za patent je majiteľ patentu alebo ním splnomocnená osoba.
(2)
Poplatníkom udržiavacieho poplatku za európsky patent je majiteľ európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej len „európsky patent“) alebo ním splnomocnená osoba.
(3)
Poplatníkom udržiavacieho poplatku za dodatkové osvedčenie je majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín (ďalej len „dodatkové osvedčenie“) alebo ním splnomocnená osoba.
(4)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť udržiavací poplatok za patent, udržiavací poplatok za európsky patent a udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie (ďalej len „udržiavací poplatok“) spoločne a nerozdielne.
§ 3
Vyberanie a sadzby udržiavacích poplatkov
(1)
Udržiavacie poplatky vymeriava a vyberá Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Sadzby udržiavacích poplatkov sú ustanovené v sadzobníku udržiavacích poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý je uvedený v prílohe.
§ 4
Spôsob platenia udržiavacieho poplatku
Udržiavací poplatok sa platí
a)
bezhotovostným prevodom z účtu v banke na príslušný účet úradu alebo
b)
poukazom poštového platobného styku na príslušný účet úradu.
§ 5
Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za patent
(1)
Udržiavací poplatok za patent sa platí za jednotlivé roky trvania platnosti patentu počítané odo dňa podania patentovej prihlášky.
(2)
Prvý udržiavací poplatok za patent vymeria úrad v rozhodnutí o udelení patentu podľa zákona platného v čase vydania tohto rozhodnutia. Prvý udržiavací poplatok za patent sa vymeria za roky odo dňa podania patentovej prihlášky do dňa splatnosti vymeraného udržiavacieho poplatku za patent, a to vrátane roku, v ktorom sa poplatok stane splatným. Prvý udržiavací poplatok za patent je splatný do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.
(3)
Udržiavací poplatok za patent za každý nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu.
§ 6
Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za európsky patent
(1)
Udržiavací poplatok za európsky patent sa platí za jednotlivé roky trvania platnosti európskeho patentu za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou.3) Začiatok jednotlivých rokov platnosti európskeho patentu sa zhoduje s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky.4)
(2)
Prvý udržiavací poplatok za európsky patent sa platí bez výzvy úradu za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku5) (ďalej len „európsky vestník“). Tento poplatok je splatný najneskôr v deň, ktorý je zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky v roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v európskom vestníku, alebo do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v európskom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
(3)
Udržiavací poplatok za európsky patent za každý nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti európskeho patentu.
§ 7
Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za dodatkové osvedčenie
(1)
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie sa platí za každý, aj začatý rok trvania platnosti dodatkového osvedčenia.6)
(2)
Prvý udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie sa platí bez výzvy úradu a je splatný do uplynutia posledného roku platnosti patentu alebo európskeho patentu alebo do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení dodatkového osvedčenia podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
(3)
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti dodatkového osvedčenia.
(4)
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej doby7) sa platí samostatne a je splatný najneskôr v posledný deň trvania platnosti dodatkového osvedčenia.
§ 8
Platenie udržiavacieho poplatku
(1)
Udržiavací poplatok je riadne zaplatený, ak bol zaplatený najskôr jeden rok pred dňom jeho splatnosti. Ak bol udržiavací poplatok zaplatený skôr ako jeden rok pred dňom jeho splatnosti, úrad ho uzná za riadne zaplatený len na základe písomnej žiadosti poplatníka a pod podmienkou, že bol zaplatený vo výške uvedenej v sadzobníku v čase jeho platenia.
(2)
Poplatník je povinný pri každej platbe udržiavacieho poplatku uviesť, ktorého patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedčenia sa platba týka. Ak nemožno jednoznačne zistiť účel platby, úrad poplatníka vyzve, aby tento účel písomne oznámil v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak poplatník tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že k platbe nedošlo a úrad sumu, ktorú prijal, vráti.
(3)
Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený v plnej výške, vyzve úrad poplatníka na jeho doplatenie v lehote 15 dní odo dňa jeho splatnosti alebo 15 dní odo dňa doručenia výzvy podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že udržiavací poplatok nebol zaplatený. Úrad sumu, ktorú prijal, vráti poplatníkovi do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doplatenie udržiavacieho poplatku; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak nebol udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa odsekov 1 až 3, môže ho poplatník zaplatiť dodatočne v lehote šesť mesiacov8) odo dňa jeho splatnosti. V tomto prípade je poplatník povinný zároveň so splatným udržiavacím poplatkom zaplatiť príplatok vo výške splatného udržiavacieho poplatku. Ak neboli udržiavací poplatok a príplatok zaplatené v plnej výške ani v dodatočnej lehote, má sa za to, že udržiavací poplatok nebol zaplatený. Úrad sumu, ktorú prijal, vráti poplatníkovi do 30 dní odo dňa márneho uplynutia dodatočnej lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku.
(5)
Ak majiteľ patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedčenia podal na úrade písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,9) udržiavací poplatok sa platí vo výške 50 % sadzby uvedenej v sadzobníku.
§ 9
Vrátenie udržiavacieho poplatku
(1)
Úrad vráti udržiavací poplatok v plnej výške, ak bol zaplatený bezdôvodne.
(2)
Úrad vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“). Úrad preplatok nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,65 eura.
(3)
Udržiavací poplatok podľa odseku l a preplatok podľa odseku 2 úrad vráti do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má udržiavací poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4)
Ak došlo po zaplatení udržiavacieho poplatku k zániku alebo k zrušeniu patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedčenia, úrad nevráti udržiavací poplatok za roky udržiavania platnosti patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedčenia. To platí aj pre udržiavací poplatok zaplatený predčasne podľa § 8 ods. 1.
(5)
Proti rozhodnutiu o vrátení udržiavacieho poplatku alebo preplatku nemožno podať rozklad. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(6)
Nárok na vrátenie udržiavacieho poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol udržiavací poplatok zaplatený.
§ 10
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Ak poplatník napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú lehotu na zaplatenie udržiavacieho poplatku, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu (ďalej len „žiadosť“) a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú nemohol zaplatiť udržiavací poplatok, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 8 ods. 4.
(2)
Poplatník je zároveň povinný žiadosť v lehote podľa odseku 1 odôvodniť, najmä uviesť skutočnosti, ktoré bránili zaplateniu udržiavacieho poplatku, a uviesť deň zániku prekážky, pre ktorú nemohol udržiavací poplatok zaplatiť.
(3)
Ak má úrad pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, vyzve poplatníka, ktorý podal žiadosť, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Úrad zamietne žiadosť, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo ak poplatník, ktorý podal žiadosť, nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní poplatníkovi, ktorý podal žiadosť, vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti, právne následky nezaplatenia udržiavacieho poplatku v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú.
(6)
Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere odo dňa splatnosti udržiavacieho poplatku do zániku právnych následkov nezaplatenia tohto poplatku podľa odseku 5 využívala vynález, ktorý je predmetom patentu, za ktorý nebol zaplatený udržiavací poplatok, alebo vykonala prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu tohto vynálezu, môže naďalej využívať vynález alebo začať využívať vynález v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez povinnosti úhrady za využívanie vynálezu.
§ 11
Evidencia a kontrola udržiavacích poplatkov
Úrad je povinný viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach a o sumách vybraných udržiavacích poplatkov.
§ 12
Rozpočtové určenie udržiavacích poplatkov
Udržiavacie poplatky a príplatok sú príjmom štátneho rozpočtu a tvoria rozpočtové nedaňové príjmy úradu. Úrad za Slovenskú republiku pomernú časť príjmov z udržiavacích poplatkov za európsky patent odvádza Európskej patentovej organizácii spôsobom, vo výške a v lehotách ustanovených medzinárodnou zmluvou.10)
§ 13
Spoločné ustanovenie
Na počítanie lehôt, doručovanie, rozhodnutie a opravné prostriedky vo veciach udržiavacích poplatkov s výnimkou ustanovenia § 9 ods. 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak bol prvý správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu určený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje sa podľa doterajších predpisov, a to aj vtedy, ak je poplatok splatný až po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak bol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového osvedčenia splatný a zaplatený podľa doterajších predpisov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, pokladá sa za riadne zaplatený podľa tohto zákona pre celé obdobie, pre ktoré bol zaplatený.
(3)
Ak bol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového osvedčenia, ktorý je splatný po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zaplatený vopred, pokladá sa tento správny poplatok za udržiavací poplatok podľa tohto zákona.
(4)
Ak nebol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového osvedčenia, ktorý bol splatný pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zaplatený v ustanovenej výške, je poplatník povinný doplatiť správny poplatok podľa doterajších predpisov; pri výzve úradu na doplatenie správneho poplatku sa postupuje podľa tohto zákona.
(5)
Ak lehota na zaplatenie správneho poplatku za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového osvedčenia podľa doterajších predpisov márne uplynula pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a tento správny poplatok bol zaplatený podľa doterajších predpisov v ďalšej lehote šiestich mesiacov, považuje sa tento správny poplatok za udržiavací poplatok podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z .z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva sa položka 218 vrátane poznámok vypúšťa.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva sa v poznámke k položke 222 slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.
Čl. III
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 517/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 31 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za udržiavanie platnosti patentu (ďalej len “udržiavací poplatok„) podľa osobitného predpisu,13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a sa označuje ako odkaz 13aa.
2.
V § 44 ods. 5 sa slová „(§ 79 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu13a)“.
3.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „a v prípade zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa medzinárodného dohovoru15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.
4.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Poplatky
Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok podľa osobitného predpisu.13a)“.
5.
V § 79 odsek 9 znie:
„(9)
Za úkony podľa tohto zákona a za úkony podľa osobitného predpisu22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.28)“.
6.
V § 82 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. IV
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z., zákona č. 344/2004 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 19 sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,50 eura“.
Čl. V
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 39 sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,50 eura“.
Čl. VI
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 46 sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „ 82,50 eura“.
Čl. VII
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠15a
Prestavenie určeného meradla zobrazujúceho cenu v súvislosti s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro
(1)
Servisný zásah vykonaný registrovanou osobou (§ 27 ) do 31. marca 2009 spočívajúci v prestavení určeného meradla zobrazujúceho cenu v súvislosti s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro,6b) pri ktorom bola porušená zabezpečovacia značka alebo overovacia značka a došlo len k zmene zobrazenia ceny zo slovenských korún na eurá, nemá za následok zánik platnosti overenia, ak
a)
nebola vykonaná podstatná úprava6c) na určenom meradle a nedošlo k zmene jeho metrologických vlastností,
b)
registrovaná osoba (§ 27 ) zabezpečila určené meradlo svojimi zabezpečovacími značkami a servisný zásah oznámila v lehote piatich pracovných dní ústavu,
c)
do 120 dní od servisného zásahu ústav vykonal skrátenú skúšku určeného meradla podľa § 15b, a
d)
meradlo pri skrátenej skúške vyhovelo a bolo označené zabezpečovacou značkou alebo overovacou značkou ústavu.
(2)
Meradlo možno používať ako určené meradlo v čase od vykonania servisného zásahu podľa odseku 1 až do vykonania skrátenej skúšky podľa § 15b, ak nezanikla platnosť jeho overenia podľa § 15 ods. 6.
§ 15b
Skrátená skúška určeného meradla zobrazujúceho cenu v súvislosti s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro
(1)
Skrátenou skúškou sa rozumie skúška pozostávajúca pri
a)
taxametroch zo skúšky správnosti jednej sadzby pre vzdialenosť a čas, kontroly hodnôt pre ostatné sadzby a kontroly funkcie prepínacej rýchlosti taxametra,
b)
výdajných stojanoch zo skúšky správnosti v rozsahu kontrolného odmeru 10 l pre každé výdajné miesto čerpacej stanice,
c)
váhach zo skúšky správnosti indikácie váh vykonanej v jednom bode meracieho rozsahu blízkom 0,5 Max.
(2)
Pri každej skrátenej skúške sa kontroluje správnosť výpočtu konečnej ceny a počet desatinných miest zobrazovanej jednotkovej ceny a konečnej ceny.
(3)
Skrátenú skúšku vykoná ústav odplatne na základe objednávky používateľa určeného meradla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:
„“.
6b)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009, okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 495/2008 Z. z.
Sadzobník udržiavacích poplatkov
Položka 1
Udržiavací poplatok za patent, udržiavací poplatok za európsky patent za
a) 3. rok .............................. 66 eur
b) 4. rok .............................. 82,50 eura
c) 5. rok .............................. 99,50 eura
d) 6. rok .............................. 116 eur
e) 7. rok .............................. 132,50 eura
f) 8. rok .............................. 149 eur
g) 9. rok.............................. 165,50 eura
h) 10. rok .............................. 199 eur
i) 11. rok .............................. 232 eur
j) 12. rok .............................. 265,50 eura
k) 13. rok .............................. 298,50 eura
l) 14. rok .............................. 331,50 eura
m) 15. rok .............................. 365 eur
n) 16. rok .............................. 398 eur
o) 17. rok .............................. 464,50 eura
p) 18. rok .............................. 531 eur
q) 19. rok .............................. 597 eur
r) 20. rok .............................. 663,50 eura
Položka 2
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za
a) 1. rok .............................. 995,50 eura
b) 2. rok .............................. 1 327,50 eura
c) 3. rok .............................. 1 659,50 eura
d) 4. rok .............................. 1 991,50 eura
e) 5. rok .............................. 2 323,50 eura
Položka 3
Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej doby6) 829,50 eura
1)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 1768/92 zo dňa 18. 6. 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11) v platnom znení.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 zo dňa 23. 7. 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 19) v platnom znení.
3)
Čl.141 ods. 1 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.).
4)
Čl. 80 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor).
5)
Čl. 97 ods. 3 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor).
6)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1768/92.

Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96.
7)
Čl. 13 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1768/92 v platnom znení.
8)
Čl. 5bis ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
9)
§ 25 zákona č. 435/2001 Z. z.
10)
Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor).
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.