493/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

493
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Týmto nariadením vlády sa ustanovuje výpočet výdavkov1)
a)
orgánov úradnej kontroly potravín2) spojených s výkonom kontroly potravín rastlinného pôvodu3) pri vstupe na územie Slovenskej republiky zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“),
b)
orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti4) (ďalej len „orgán veterinárnej správy“) spojených s veterinárnou kontrolou zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov v mieste pôvodu pri ich obchode s členskými štátmi Európskej únie,5)
c)
orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy spojených s odberom vzorky podľa osobitných predpisov,5a)
d)
orgánov veterinárnej správy spojených s veterinárnou kontrolou5b) zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu pri ich vývoze do tretích krajín.
e)
orgánov úradnej kontroly potravín spojených s dodatočnými úradnými kontrolami6) a orgánov veterinárnej správy spojených s dodatočnými veterinárnymi kontrolami.7)
§ 2
Kontrolou potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky z tretích štátov je prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh, tranzit, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom a dočasné použitie alebo úmysel, aby bol tovar prepustený do colného režimu voľný obeh podľa osobitného predpisu,8) ako aj ich umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.
§ 3
(1)
Výška výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe.
(2)
Pri určení výšky výdavkov podľa odseku 1 sa na výpočet hodinovej sadzby v príslušnom kalendárnom roku použijú údaje z predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Hodinová sadzba sa každoročne prepočítava a uplatňuje sa od 1. marca príslušného kalendárneho roka do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Hodinová sadzba sa zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(5)
Ak sa kontroly podľa § 1 vykonávajú mimo určeného denného služobného času inšpektora orgánu úradnej kontroly potravín a orgánu veterinárnej správy, v sobotu alebo v nedeľu, hodinová sadzba sa zvyšuje o 30 %. Ak sa kontroly vykonávajú v iný deň pracovného pokoja ako v nedeľu, hodinová sadzba sa zvyšuje o 100 %.
(6)
Ak je súčasťou kontroly podľa § 1 odber vzoriek, okrem výdavkov podľa odseku 1 orgánom úradnej kontroly potravín a orgánom veterinárnej správy sa uhrádzajú aj náklady spojené s analýzou týchto vzoriek príslušnému úradnému laboratóriu.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 493/2008 Z. z.
Výpočet výšky výdavkov
1. Vzorec na výpočet výšky výdavkov:
VV = HS x PH + CN,
kde
VV je výška výdavkov spojená s kontrolami,
HS je hodinová sadzba,
PH je počet hodín výkonu kontroly; hodinou výkonu kontroly je každá aj začatá hodina práce
inšpektora pri kontrole,
CN sú skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole.
2. Vzorec na výpočet hodinovej sadzby:
kde
HS je hodinová sadzba,
CP je cena práce všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,
NŠ sú náklady na školenia všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,
OV sú náklady na odber vzorky,
PZ je počet všetkých inšpektorov podieľajúcich sa na kontrolách,
RSČ je ročný služobný čas.
1)
Čl. 26 až 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2)
§ 21 ods. 1 písm. c) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
3)
§ 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5)
§ 32 ods. 2 až 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
§ 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
7)
8)
Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).